Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2018:1100 Publicerad den 21 juni 2018Förordning om ändring i upphovsrättsförordningen (1993:1212)Utfärdad den 14 juni 2018Regeringen föreskriverJfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/1564 av den 13 september 2017 om viss tillåten användning av vissa verk och andra alster som skyddas av upphovsrätt och närstående rättigheter till förmån för personer med blindhet, synnedsättning eller annan läsnedsättning och om ändring av direktiv 2001/29/EG om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället, i den ursprungliga lydelsen. i fråga om upphovsrättsförordningen (1993:1212) dels att 4 § ska ha följande lydelse, dels att det ska införas en ny paragraf, 4 a §, av följande lydelse.4 §4 § Senaste lydelse 2017:326. När bibliotek och organisationer framställer eller överför exemplar av verk enligt 17 e § andra stycket upphovsrättslagen skaupphovsmannen underrättas, om det kan ske utan besvär,exemplaren förses med uppgift om verkets titel, om framställningsåret och om vem som är framställare samt med de uppgifter som krävs enligt 11 § upphovsrättslagen, ochframställaren upprätta ett register över de exemplar som framställs.Första stycket gäller även behöriga organ när dessa framställer exemplar av verk genom ljudupptagning eller överför exemplar av verk med stöd av 17 a § upphovsrättslagen.Om exemplar överförs eller sprids till personer med funktionsnedsättning på ett sådant sätt att dessa personer får behålla ett exemplar av verket, ska det behöriga organet, biblioteket eller organisationen underrätta upphovsmannen även om det. Detta gäller endast om det kan ske utan besvär.4 a §4 a §När ett behörigt organ som är etablerat i Sverige framställer, överför eller sprider exemplar med stöd av 17 a § upphovsrättslagen till personer med syn- eller annan läsnedsättning i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller till organ i en annan stat inom EES som i den staten är behöriga organ ska det upprätta och följa rutiner för att säkerställa att detöverför och sprider exemplar endast till personer med syn- eller annan läsnedsättning eller behöriga organ,vidtar lämpliga åtgärder för att motverka otillåten användning av exemplaren,visar aktsamhet vid, och dokumenterar, sin hantering av verk och exemplar i tillgängligt format, ochoffentliggör och uppdaterar information om hur det uppfyller skyldigheterna i 1–3.Det behöriga organet ska på begäran av ett annat behörigt organ, en rättighetshavare eller en person med syn- eller annan läsnedsättning på ett sätt som är tillgängligt lämnaen förteckning över vilka verk det har exemplar av i tillgängligt format och de tillgängliga formaten, ochnamn och kontaktuppgifter till organ som är etablerade i en annan stat inom EES med vilka det utbytt exemplar i tillgängligt format.Denna paragraf gäller även i fråga om prestationer som avses i 45, 46, 48, 49 och 49 a §§ upphovsrättslagen.Om det behöriga organet vill att dess kontaktuppgifter ska göras tillgängliga kan det lämna uppgifterna till Myndigheten för tillgängliga medier. Myndigheten ska vidarebefordra uppgifterna till Europeiska kommissionen.Denna förordning träder i kraft den 11 oktober 2018.På regeringens vägnarHELÉNE FRITZONMikael Hjort(Justitiedepartementet)