Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2018:1806 Publicerad den 29 november 2018Förordning om ändring i förordningen (1976:100) om vissa officiella beteckningarUtfärdad den 22 november 2018Regeringen föreskriver att 3 § förordningen (1976:100) om vissa officiella beteckningar ska ha följande lydelse.3 §3 §En ansökan om tillstånd som avses i 2 § ska vara skriftlig och innehållasökandens namn eller företagsnamn och adress,en tydlig uppgift om det mönster eller kännetecken som ansökan avser,uppgift om de varuslag eller tjänster för vilka mönstret eller kännetecknet ska användas eller om de förhållanden under vilka statsvapen annars ska användas i näringsverksamhet, ochde skäl som sökanden åberopar till stöd för sin ansökan.Till ansökan ska det bifogas en tydlig avbildning av mönstret eller kännetecknet i minst tre exemplar.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.På regeringens vägnarMIKAEL DAMBERGMagnus Corell(Näringsdepartementet)