Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i förordningen (2010:1053) om auktorisation av patentombud

Regeringen föreskriver att 13 § förordningen (2010:1053) om auktorisation av patentombud ska ha följande lydelse.

13 §

Registret ska för varje patentombud innehålla uppgift om
  • 1. namn,
  • 2. personnummer, samordningsnummer eller, om sådant saknas, födelsedatum,
  • 3. tjänsteadress, och
  • 4. i förekommande fall företagsnamn, organisationsnummer, postadress och webbplats för det företag där patentombudet utövar verksamhet.
Om ett patentombud är registrerat i en annan stat, ska Patentombudsnämndens register innehålla uppgift om vilken utländsk myndighet eller organisation som ansvarar för registreringen samt, i förekommande fall, patentombudets utländska registreringsnummer.

SFS 2018:1837

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.
På regeringens vägnarMIKAEL DAMBERGMagnus Corell(Näringsdepartementet)