Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2018:1841 Publicerad den 29 november 2018Förordning om ändring i förordningen (2011:595) om administrativ hävning av en firmaregistreringUtfärdad den 22 november 2018Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2011:595) om administrativ hävning av en firmaregistrering dels att rubriken till förordningen samt 1–5 och 7 §§ ska ha följande lydelse, dels att det ska införas en ny paragraf, 8 §, av följande lydelse.Förordning om hävning av en registrering av ett företagsnamn1 §1 §Denna förordning tillämpas i fråga om hävning av en registrering av ett företagsnamn enligt 3 kap. 4–18 §§ lagen (2018:1653) om företagsnamn.2 §2 §En ansökan om administrativ hävning av en registrering av ett företagsnamn och de handlingar som bifogas ansökan ska ges in i två exemplar.3 §3 §Om en uppgift som lämnats enligt 3 kap. 5 § första stycket 1 lagen (2018:1653) om företagsnamn ändras under tiden för registreringsmyndighetens handläggning, ska sökanden genast anmäla ändringen till registreringsmyndigheten.4 §4 §Ett föreläggande till innehavaren enligt 3 kap. 9 § lagen (2018:1653) om företagsnamn ska, utöver vad som anges i den paragrafen, innehålla upplysningar om följden av att yrkandet bestrids eller medges eller att bestridandet inte görs i rätt tid.5 §5 §Vid överlämnande av ett ärende till tingsrätt med stöd av 3 kap. 12 eller 15 § lagen (2018:1653) om företagsnamn ska alla handlingar i ärendet inklusive delgivningsbevis samt relevanta utskrifter ur det register där företagsnamnet är registrerat överlämnas till tingsrätten. Även utskrifter av andra uppgifter som kan vara av betydelse för den fortsatta handläggningen ska överlämnas. Handlingarna ska ingå i tingsrättens akt.7 §7 §I ett ärende om administrativ hävning av en registrering av ett företagsnamn tas en ansökningsavgift ut med 450 kronor. Avgiften ska betalas när ansökan ges in. Avgiften betalas inte tillbaka om handläggningen av ärendet har påbörjats.8 §8 §Ett förfarande som avses i 3 kap. 4 § andra stycket lagen (2018:1653) om företagsnamn får inledas av Åklagarmyndigheten.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.På regeringens vägnarMIKAEL DAMBERGMagnus Corell(Näringsdepartementet)