Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Upphovsrättsförordning (1993:1212) URFUpphovsrättsförordningenFörarbeten2014:883Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/28/EU av den 25 oktober 2012 om viss tillåten användning av föräldralösa verk (EUT L 299, 27.10.2012, s. 5, Celex 32012L0028) samt rättelse till Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/28/EU av den 25 oktober 2012 om viss tillåten användning av anonyma verk (EUT L 101, 10.4.2013, s. 51, Celex 32012L0028R(01)).2018:1100Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/1564 av den 13 september 2017 om viss tillåten användning av vissa verk och andra alster som skyddas av upphovsrätt och närstående rättigheter till förmån för personer med blindhet, synnedsättning eller annan läsnedsättning och omändring av direktiv 2001/29/EG om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället, i den ursprungliga lydelsen.Utfärdad den 25 november 1993.Kommentaren uppdaterad per 1 januari 2019 SFS 2018:1100 – Regeringen föreskriver i fråga om upphovsrättsförordningen (1993:1212) dels att 4 § ska ha följande lydelse, dels att det ska införas en ny paragraf, 4 a §, av följande lydelse. Av Anders Olin: I 4 § görs en ändring som i allt väsentligt utgör en följdändring i anledning av att ett antal nya paragrafer införts i upphovsrättslagen, samtidigt som tidigare 17 § i den lagen numera betecknas som 17 e §.En ny paragraf, 4 a §, införs också. I paragrafen regleras vilka rutiner behöriga organ ska ha och följa när man förfogar över verk på det sätt som anges i 17 a § upphovsrättslagen. Bestämmelserna genomför delvis Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/1564 om viss tillåten användning av vissa verk och andra alster som skyddas av upphovsrätt och närstående rättigheter till förmån för personer med blindhet, synnedsättning eller annan läsnedsättning och om ändring av direktiv 2001/29/EG om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället.Ändringarna trädde i kraft den 11 oktober 2018.1 §1 §I denna förordning finns föreskrifter i anslutning till lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (upphovsrättslagen). F (2014:883). Framställning av exemplar inom arkiv och bibliotekRubriken har denna lydelse enl. F 2017:326. 2 §2 §Med framställning av exemplar för kompletteringsändamål i 16 § första stycket 1 upphovsrättslagen avses fall när ett exemplar av ett verk är ofullständigt; om verket har kommit ut i delar avses dock endast fallet att den del som saknas inte kan köpas i handeln, ellerexemplar av ett verk inte kan köpas i handeln och exemplarframställningen sker hos ett arkiv eller bibliotek som har rätt att få pliktexemplar av den aktuella produkttypen.Första stycket gäller även i fråga om prestationer som avses i 45, 46, 48, 49 och 49 a §§ upphovsrättslagen. F (2014:883). Användning av herrelösa verkRubriken införd g. F 2014:883.3 §3 § En användare som avses i 16 a § upphovsrättslagen ska till Patent- och registreringsverket lämna uppgifter omresultatet av den omsorgsfulla efterforskning som användaren har utfört och som har lett till att ett verk anses herrelöst enligt 16 b § upphovsrättslagen, samtanvändarens förfoganden med stöd av 16 a § samma lag.Om ett verk enligt 16 b § andra stycket upphovsrättslagen inte längre anses herrelöst, ska den användare som har utfört den omsorgsfulla efterforskningen lämna uppgifter om detta, om rättsinnehavaren har gett sig till känna för den användaren. En användare som lämnar uppgifter enligt första eller andra stycket ska även lämna kontaktuppgifter.Denna paragraf gäller även i fråga om prestationer som avses i 45, 46, 48, 49 och 49 a §§ upphovsrättslagen.Patent- och registreringsverket ska utan dröjsmål vidarebefordra uppgifterna till Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet. Verket får meddela föreskrifter om hur användarna ska lämna uppgifter. F (2016:376). Förutv. 3 § nu 4 §.Framställning av exemplar m.m. till personer med funktionsnedsättningRubriken har denna lydelse enl. F 2017:326.4 §4 §När bibliotek och organisationer framställer eller överför exemplar av verk enligt 17 e § andra stycket upphovsrättslagen skaupphovsmannen underrättas, om det kan ske utan besvär,exemplaren förses med uppgift om verkets titel, om framställningsåret och om vem som är framställare samt med de uppgifter som krävs enligt 11 § upphovsrättslagen, ochframställaren upprätta ett register över de exemplar som framställs.Första stycket gäller även behöriga organ när dessa framställer exemplar av verk genom ljudupptagning eller överför exemplar av verk med stöd av 17 a § upphovsrättslagen.Om exemplar överförs eller sprids till personer med funktionsnedsättning på ett sådant sätt att dessa personer får behålla ett exemplar av verket, ska det behöriga organet, biblioteket eller organisationen underrätta upphovsmannen även om det. Detta gäller endast om det kan ske utan besvär. F (2018:1100). Tidigare beteckning 3 §. Förutv. 4 § nu 5 §.4 a §4 a §När ett behörigt organ som är etablerat i Sverige framställer, överför eller sprider exemplar med stöd av 17 a § upphovsrättslagen till personer med syn- eller annan läsnedsättning i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller till organ i en annan stat inom EES som i den staten är behöriga organ ska det upprätta och följa rutiner för att säkerställa att detöverför och sprider exemplar endast till personer med syn- eller annan läsnedsättning eller behöriga organ,vidtar lämpliga åtgärder för att motverka otillåten användning av exemplaren,visar aktsamhet vid, och dokumenterar, sin hantering av verk och exemplar i tillgängligt format, ochoffentliggör och uppdaterar information om hur det uppfyller skyldigheterna i 1–3.Det behöriga organet ska på begäran av ett annat behörigt organ, en rättighetshavare eller en person med syn- eller annan läsnedsättning på ett sätt som är tillgängligt lämnaen förteckning över vilka verk det har exemplar av i tillgängligt format och de tillgängliga formaten, ochnamn och kontaktuppgifter till organ som är etablerade i en annan stat inom EES med vilka det utbytt exemplar i tillgängligt format.Denna paragraf gäller även i fråga om prestationer som avses i 45, 46, 48, 49 och 49 a §§ upphovsrättslagen. Om det behöriga organet vill att dess kontaktuppgifter ska göras tillgängliga kan det lämna uppgifterna till Myndigheten för tillgängliga medier. Myndigheten ska vidarebefordra uppgifterna till Europeiska kommissionen. F (2018:1100). Framställning av upptagningar för ljudradio- och televisionsutsändningarRubriken har denna placering enl. F 2014:883.5 §5 §När ett radio- eller televisionsföretag gör en upptagning med stöd av 26 e § 1 upphovsrättslagen eller en bestämmelse som hänvisar till den bestämmelsen gäller att upptagningenska göras med företagets egen utrustning,får användas endast vid egna utsändningar ett fåtal gånger under begränsad tid varefter den, om inte något annat följer av 3, ska utplånas,får överlämnas endast till och bevaras endast i ett arkiv hos ett sådant företag som har tillstånd av regeringen enligt 4 kap. 3 § första stycket radio- och tv-lagen (2010:696); så får dock ske endast om upptagningen har dokumentariskt värde,får föras över på nytt underlag, varvid originalupptagningen ska utplånas, ochfår brukas för framställning av ett särskilt exemplar av upptagningen vilket ska användas för utsändning; efter utsändningen ska upptagningen på det särskilda exemplaret utplånas. F (2014:883). Tidigare beteckning 4 §. Förutv. 5 § nu 6 §.Ang. efemära upptagningar som utförs av självständiga produktionsbolag, se C-510/10 DR och TV2 Danmark.Talan om förbud mot kränkande återgivningRubriken har denna placering enl. F 2014:883.6 §6 §Rätt att föra talan enligt 51 § upphovsrättslagen har Svenska Akademien, Musikaliska akademien och Akademien för de fria konsterna, var och en för sitt område. F (2014:883). Tidigare beteckning 5 §.Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 1993:1212 Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1994, då förordningen (1961:348) med tillämpningsbestämmelser till lagarna (1960:729 och 730) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk och om rätt till fotografisk bild skall upphöra att gälla. 1994:194 Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1994. 1996:865 Denna förordning träder i kraft d. 1 dec. 1996. 2005:362 Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2005. 2010:711 Denna förordning träder i kraft d. 1 aug. 2010. 2014:883 Denna förordning träder i kraft d. 29 okt. 2014. 2016:376 Denna förordning träder i kraft d. 1 juni 2016. 2017:326 Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2017. 2018:1100 Denna förordning träder i kraft d. 11 okt. 2018.