Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Upphovsrättsförordning (1993:1212)

Upphovsrättsförordningen

Utfärdad den 25 november 1993.

1 §

I denna förordning finns föreskrifter i anslutning till lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (upphovsrättslagen).

SFS 2014:883

Framställning av exemplar inom arkiv och bibliotek

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2017-0326

2 §

Med framställning av exemplar för kompletteringsändamål i 16 § första stycket 1 upphovsrättslagen avses fall när

 1. ett exemplar av ett verk är ofullständigt; om verket har kommit ut i delar avses dock endast fallet att den del som saknas inte kan köpas i handeln, eller

 2. exemplar av ett verk inte kan köpas i handeln och exemplarframställningen sker hos ett arkiv eller bibliotek som har rätt att få pliktexemplar av den aktuella produkttypen.

Första stycket gäller även i fråga om prestationer som avses i 45, 46, 48, 49 och 49 a §§ upphovsrättslagen.

SFS 2014:883

Användning av herrelösa verk

Rubriken införd g. F 2014:883. SFS2014-0883

3 §

En användare som avses i 16 a § upphovsrättslagen ska till Patent- och registreringsverket lämna uppgifter om

 1. resultatet av den omsorgsfulla efterforskning som användaren har utfört och som har lett till att ett verk anses herrelöst enligt 16 b § upphovsrättslagen, samt

 2. användarens förfoganden med stöd av 16 a § samma lag.

Om ett verk enligt 16 b § andra stycket upphovsrättslagen inte längre anses herrelöst, ska den användare som har utfört den omsorgsfulla efterforskningen lämna uppgifter om detta, om rättsinnehavaren har gett sig till känna för den användaren.

En användare som lämnar uppgifter enligt första eller andra stycket ska även lämna kontaktuppgifter.

Denna paragraf gäller även i fråga om prestationer som avses i 45, 46, 48, 49 och 49 a §§ upphovsrättslagen.

Patent- och registreringsverket ska utan dröjsmål vidarebefordra uppgifterna till Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet. Verket får meddela föreskrifter om hur användarna ska lämna uppgifter.

SFS 2016:376

Framställning av exemplar m.m. till personer med funktionsnedsättning

Rubriken har denna lydelse enl. F 2017:326. SFS2017-0326

4 §

När bibliotek och organisationer framställer eller överför exemplar av verk enligt 17 e § andra stycket upphovsrättslagen ska

 1. upphovsmannen underrättas, om det kan ske utan besvär,

 2. exemplaren förses med uppgift om verkets titel, om framställningsåret och om vem som är framställare samt med de uppgifter som krävs enligt 11 § upphovsrättslagen, och

 3. framställaren upprätta ett register över de exemplar som framställs.

Första stycket gäller även behöriga organ när dessa framställer exemplar av verk genom ljudupptagning eller överför exemplar av verk med stöd av 17 a § upphovsrättslagen.

Om exemplar överförs eller sprids till personer med funktionsnedsättning på ett sådant sätt att dessa personer får behålla ett exemplar av verket, ska det behöriga organet, biblioteket eller organisationen underrätta upphovsmannen även om det. Detta gäller endast om det kan ske utan besvär.

SFS 2018:1100

4 a §

När ett behörigt organ som är etablerat i Sverige framställer, överför eller sprider exemplar med stöd av 17 a § upphovsrättslagen till personer med syn- eller annan läsnedsättning i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller till organ i en annan stat inom EES som i den staten är behöriga organ ska det upprätta och följa rutiner för att säkerställa att det

 1. överför och sprider exemplar endast till personer med syn- eller annan läsnedsättning eller behöriga organ,

 2. vidtar lämpliga åtgärder för att motverka otillåten användning av exemplaren,

 3. visar aktsamhet vid, och dokumenterar, sin hantering av verk och exemplar i tillgängligt format, och

 4. offentliggör och uppdaterar information om hur det uppfyller skyldigheterna i 1–3.

Det behöriga organet ska på begäran av ett annat behörigt organ, en rättighetshavare eller en person med syn- eller annan läsnedsättning på ett sätt som är tillgängligt lämna

 1. en förteckning över vilka verk det har exemplar av i tillgängligt format och de tillgängliga formaten, och

 2. namn och kontaktuppgifter till organ som är etablerade i en annan stat inom EES med vilka det utbytt exemplar i tillgängligt format.

Denna paragraf gäller även i fråga om prestationer som avses i 45, 46, 48, 49 och 49 a §§ upphovsrättslagen.

Om det behöriga organet vill att dess kontaktuppgifter ska göras tillgängliga kan det lämna uppgifterna till Myndigheten för tillgängliga medier. Myndigheten ska vidarebefordra uppgifterna till Europeiska kommissionen.

SFS 2018:1100

Framställning av upptagningar för ljudradio- och televisionsutsändningar

Rubriken har denna placering enl. F 2014:883. SFS2014-0883

5 §

När ett radio- eller televisionsföretag gör en upptagning med stöd av 26 e § 1 upphovsrättslagen eller en bestämmelse som hänvisar till den bestämmelsen gäller att upptagningen

 1. ska göras med företagets egen utrustning,

 2. får användas endast vid egna utsändningar ett fåtal gånger under begränsad tid varefter den, om inte något annat följer av 3, ska utplånas,

 3. får överlämnas endast till och bevaras endast i ett arkiv hos ett sådant företag som har tillstånd av regeringen enligt 4 kap. 3 § första stycket radio- och tv-lagen (2010:696); så får dock ske endast om upptagningen har dokumentariskt värde,

 4. får föras över på nytt underlag, varvid originalupptagningen ska utplånas, och

 5. får brukas för framställning av ett särskilt exemplar av upptagningen vilket ska användas för utsändning; efter utsändningen ska upptagningen på det särskilda exemplaret utplånas.

SFS 2014:883

Talan om förbud mot kränkande återgivning

Rubriken har denna placering enl. F 2014:883. SFS2014-0883

6 §

Rätt att föra talan enligt 51 § upphovsrättslagen har Svenska Akademien, Musikaliska akademien och Akademien för de fria konsterna, var och en för sitt område.

SFS 2014:883

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1993:1212

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1994, då förordningen (1961:348) med tillämpningsbestämmelser till lagarna (1960:729 och 730) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk och om rätt till fotografisk bild skall upphöra att gälla.

SFS 1994:194

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1994.

SFS 1996:865

Denna förordning träder i kraft d. 1 dec. 1996.

SFS 2005:362

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2005.

SFS 2010:711

Denna förordning träder i kraft d. 1 aug. 2010.

SFS 2014:883

Denna förordning träder i kraft d. 29 okt. 2014.

SFS 2016:376

Denna förordning träder i kraft d. 1 juni 2016.

SFS 2017:326

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2017.

SFS 2018:1100

Denna förordning träder i kraft d. 11 okt. 2018.