Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

02004R0136 — SV — 17.10.2019 — 004.001


Den här texten är endast avsedd som ett dokumentationshjälpmedel och har ingen rättslig verkan. EU-institutionerna tar inget ansvar för innehållet. De autentiska versionerna av motsvarande rättsakter, inklusive ingresserna, publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns i EUR-Lex. De officiella texterna är direkt tillgängliga via länkarna i det här dokumentet

►B

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 136/2004

av den 22 januari 2004

om veterinärkontroller av produkter från tredje land vid gemenskapens gränskontrollstationer

(Text av betydelse för EES)

(EGT L 021 28.1.2004, s. 11)

Ändrad genom:

Officiella tidningen

  nr

sida

datum

 M1

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1792/2006 av den 23 oktober 2006

  L 362

1

20.12.2006

►M2

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 206/2009 av den 5 mars 2009

  L 77

1

24.3.2009

 M3

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 519/2013 av den 21 februari 2013

  L 158

74

10.6.2013

 M4

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 359/2014 av den 9 april 2014

  L 107

10

10.4.2014

►M5

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 494/2014 av den 13 maj 2014

  L 139

11

14.5.2014

►M6

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2019/1714 av den 30 september 2019

  L 261

1

14.10.2019


▼B

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 136/2004

av den 22 januari 2004

om veterinärkontroller av produkter från tredje land vid gemenskapens gränskontrollstationer

(Text av betydelse för EES)

Artikel 1

Veterinärkontroller

1.  De dokumentkontroller som föreskrivs i artikel 4.3 i direktiv 97/78/EG skall genomföras i enlighet med bilaga I till denna förordning.

2.  De laboratorieundersökningar och analyser av officiella prover som föreskrivs i artikel 4.4 b i direktiv 97/78/EG skall genomföras i enlighet med bilaga II till denna förordning.

Artikel 2

Anmälan av ankommande produkter via den gemensamma veterinärhandlingen vid införsel (CVED)

▼M6

1.  Den lastansvarige ska innan sändningen fysiskt anländer till gemenskapens territorium underrätta veterinärpersonalen vid den gränskontrollstation där kontroll ska ske om produkternas ankomst med hjälp av ett dokument som har upprättats i enlighet med någondera av de förlagor till gemensam veterinärhandling vid införsel (CVED) som fastställs i bilaga III och i del 2 i bilaga VI.

▼B

2.  CVED-dokumentet skall utfärdas i enlighet med de allmänna bestämmelser om intyg som fastställs i annan relevant gemenskapslagstiftning.

3.  CVED-dokumentet skall utfärdas i ett original och kopior enligt den behöriga myndighetens bestämmelser för att uppfylla kraven i denna förordning. Den lastansvarige skall fylla i del 1 av CVED-dokumentet och översända det till veterinärpersonalen på gränskontrollstationen.

4.  Utan att det påverkar tillämpningen av punkterna 1 och 3 kan upplysningarna i CVED-dokumentet, efter överenskommelse med de behöriga myndigheter som berörs av sändningen, förhandsanmälas via telekommunikationer eller något annat dataöverföringssystem. Där så sker skall de upplysningar som ges i elektronisk form vara desamma som krävs i del 1 i CVED-förlagan.

Artikel 3

Förfarande efter genomförandet av veterinärkontroller

1.  När de veterinärkontroller som föreskrivs i artikel 4 i direktiv 97/78/EG har genomförts, skall del 2 av CVED-dokumentet fyllas i under ansvar av den officiella veterinär som är ansvarig för gränskontrollstationen. CVED-dokumentet skall skrivas under av den officiella veterinären eller av någon annan officiell veterinär som verkar under den förres överinseende, och härigenom får sändningen veterinärgodkännande.

När gränskontrollstationer kontrollerar import av fisk i enlighet med kommissionens beslut 93/352/EEG ( 1 ) kan det utsedda officiella ombudet utföra den officiella veterinärens uppgifter, inklusive fylla i och skriva under CVED-dokumentet.

2.  Originalet av CVED-dokumentet för sändningar som fått veterinärgodkännande skall bestå av de ifyllda och undertecknade delarna 1 och 2.

3.  Den officiella veterinären eller den lastansvarige skall underrätta tullmyndigheterna för gränskontrollstationen om veterinärgodkännandet av sändningen enligt punkt 1 genom översändande av originalet av CVED-dokumentet eller på elektronisk väg.

 Efter tullklarering ( 2 ) skall originalet av CVED-dokumentet åtfölja sändningen till den första bestämmelseanläggningen.

 Den officiella veterinären på gränskontrollstationen skall behålla en kopia av CVED-dokumentet.

 Den officiella veterinären skall överlämna en kopia av CVED-dokumentet till den lastansvarige.

4.  Den officiella veterinären skall behålla originalet av veterinärintyget eller de dokument som utfärdats av det tredje landet och som åtföljer sändningen samt en kopia av CVED-dokumentet i minst tre år. För sändningar av produkter som transiteras eller lagras i lager som godkänts enligt artikel 12.4 eller artikel 13 i direktiv 97/78/EG och som är avsedda för bestämmelseorter utanför gemenskapen gäller, att originalen till de veterinärdokument som åtföljer sändningen vid ankomsten skall åtfölja sändningen, och gränskontrollstationen skall endast behålla kopiorna av dessa dokument.

Artikel 4

Förfarande för sändningar av produkter som har fått veterinärgodkännande men förblir under tullkontroll

1.  När sändningar av produkter har fått veterinärgodkännande vid gränskontrollstationen enligt artikel 3.1, men förblir under tullkontroll och övergår till fri omsättning vid ett senare tillfälle, skall förfarandet i punkterna 2, 3 och 4 tillämpas.

2.  Originalet av CVED-dokumentet skall åtfölja sändningen så länge som sändningen står under tullkontroll i en eller flera anläggningar till dess att den lastansvarige begär tullklarering.

3.  Vid den första tullklareringen skall den lastansvarige lägga fram originalet av CVED-dokumentet för det tullkontor som är ansvarigt för den anläggning där sändningen befinner sig. Detta kan även ske på elektronisk väg om den behöriga myndigheten tillåter det.

4.  Om tullklarering har begärts enligt punkt 3 skall anläggningens driftsledare

a) behålla en kopia av CVED-dokumentet som åtföljer sändningen,

b) registrera datumet då sändningen mottogs och

c) registrera datumet för tullklareringen, eller datumen om sändningen har delats upp enligt artikel 5.

Artikel 5

Förfarande för sändningar under tullkontroll som har delats upp

1.  När en sändning som avses i artikel 4.1 har delats upp i flera delar skall originalet till CVED-dokumentet lämnas till den behöriga tullmyndighet som är ansvarig för den anläggning där sändningen delades upp. En kopia av CVED-dokumentet skall behållas på den anläggning där sändningen delades upp.

2.  Den behöriga myndighet som är ansvarig för den anläggning som avses i punkt 1 kan utfärda en vidimerad fotokopia av det original av CVED-dokument som åtföljer varje del av sändningen, med uppgifter om ändringar i kvantitet eller vikt.

Den behöriga myndigheten kan kräva att driftsledaren på den anläggning där sändningen delades upp för journal för att säkerställa att sändningens delar kan spåras.

Journaler och kopior av CVED-dokumentet skall arkiveras i tre år.

Artikel 6

Samordning med andra verkställande myndigheter

För att säkerställa att samtliga produkter av animaliskt ursprung som förs in i gemenskapen genomgår veterinärkontroll skall den behöriga myndigheten och de officiella veterinärerna i varje medlemsstat samordna sin verksamhet med andra verkställande myndigheter för insamling av alla relevanta uppgifter om import av animalieprodukter. Detta gäller särskilt följande:

a) Uppgifter som tullmyndigheterna har tillgång till.

b) Uppgifter i manifest vid fartygs-, järnvägs- och lufttransport.

c) Andra informationskällor som är tillgängliga för väg-, järnvägs-, hamn- eller lufttransportaktörer.

Artikel 7

Tillgång till databaser och samordning av informationsteknologiska system

För tillämpningen av artikel 6 skall den behöriga myndigheten ha tillgång till tullmyndigheternas databaser eller relevanta delar av dessa.

De informationsteknologiska system som den behöriga myndigheten använder skall, med förbehåll för datasäkerheten, där så är möjligt och ändamålsenligt samordnas med tullmyndigheternas och de kommersiella aktörernas system för att öka hastigheten på informationsöverföringen.

▼M2

Artikel 8

Särskilda bestämmelser för produkter som utgör personligt bagage eller skickas som försändelser till privatpersoner.

Produkter av animaliskt ursprung som utgör personligt bagage eller skickas som små försändelser till privatpersoner ska uppfylla kraven i kommissionens förordning (EG) nr 206/2009 ( 3 ).

▼B

Artikel 9

Veterinärkontroller av vissa växtprodukter

1.  Medlemsstaterna skall låta de växtprodukter som förtecknas i bilaga IV, från de godkända länder som förtecknas i bilaga V, genomgå veterinärkontroller enligt artikel 1.1 i denna förordning och, vid behov, laboratorieundersökningar enligt artikel 1.2 i denna förordning och andra fysiska kontroller enligt bilaga III till direktiv 97/78/EG.

2.  Kraven i direktiv 97/78/EG och i denna förordning skall vara tillämpliga på samtliga växtprodukter i bilaga IV till denna förordning, vilka främst på grund av sitt ursprung och destinationen kan medföra risk för spridning av infektionssjukdomar eller smittsamma sjukdomar hos djur.

Artikel 10

Användning av elektroniska intyg

Upprättande, användning, överföring och arkivering av CVED-dokumentet i de olika situationer som beskrivs i denna förordning får ske elektroniskt efter den behöriga myndighetens gottfinnande.

▼M6

Artikel 10a

Krav för ifyllande av ett elektroniskt CVED-dokument

1.  Om ett elektroniskt CVED-dokument används ska det fyllas i via Traces-systemet och uppfylla samtliga följande krav:

a) Det överensstämmer med förlagan i del 2 i bilaga VI.

b) Det har undertecknats med en elektronisk underskrift av den aktör som ansvarar för lasten.

c) Det har undertecknats med en avancerad eller kvalificerad elektronisk underskrift av den officiella veterinären vid gränskontrollstationen eller annan officiell veterinär som arbetar under hans eller hennes överinseende.

d) Det har en avancerad eller kvalificerad elektronisk stämpel från den utfärdande behöriga myndighet som den officiella veterinären vid gränskontrollstationen, eller en annan officiell veterinär som arbetar under hans eller hennes överinseende, tillhör.

e) Det har stämplats genom Traces-systemet med en avancerad eller kvalificerad elektronisk stämpel.

2.  Varje moment som avses i punkt 1 ska tidsstämplas med en kvalificerad elektronisk tidsstämpel.

▼B

Artikel 11

Upphävande

Beslut 93/13/EEG skall upphöra att gälla.

Hänvisningar till det upphävda beslutet skall anses som hänvisningar till denna förordning.

Artikel 12

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2004.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.


BILAGA I

DE DOKUMENTKONTROLLER SOM AVSES I ARTIKEL 1.1

Följande regler skall gälla för dokumentkontroller av produkter från tredje land:

1. Den behöriga myndigheten måste för varje sändning kontrollera den godkända tullbehandling som varorna hänförs till.

2. Det hälso- och hygienintyg eller hälso- och hygiendokument som åtföljer en sändning av produkter som kommer från ett tredje land och som presenteras vid gränskontrollstationen måste kontrolleras för att se till att

a) det rör sig om ett originalintyg eller originaldokument,

b) det avser ett tredje land som är godkänt eller en del av ett tredje land som är godkänd för export till gemenskapen eller, om det rör sig om produkter för vilka reglerna inte har harmoniserats, till den berörda medlemsstaten,

c) form och innehåll överensstämmer med den förlaga som har fastställts för gällande produkt och tredje land eller, om det rör sig om produkter för vilka reglerna inte har harmoniserats, för den berörda medlemsstaten,

d) det uppfyller de allmänna bestämmelserna för intyg i bilaga IV till rådets direktiv 2002/99/EG ( 4 ),

e) det är fullständigt ifyllt,

f) det avser en anläggning som är godkänd eller registrerad eller ett fartyg som är godkänt eller registrerat för export till gemenskapen eller, om det rör sig om produkter för vilka reglerna inte har harmoniserats, till den berörda medlemsstaten,

g) det är undertecknat av den officiella veterinären, eller i förekommande fall av de officiella myndigheternas representant, och att namn och befattning angivits läsligt i versaler, samt att det tredje landets officiella kontrollstämpel och den officiella underskriften har en färg som avviker från övrig skrift på intyget, eller att det vid elektroniska intyg används ett säkert system för underskrift och stämpling,

h) del 1 av CVED-dokumentet är korrekt ifyllt och att uppgifterna i det överensstämmer med uppgifterna i andra relevanta officiella dokument som åtföljer sändningen.


BILAGA II

DE LABORATORIEUNDERSÖKNINGAR SOM AVSES I ARTIKEL 1.2

Följande regler skall gälla för laboratorieundersökning av produkter:

1. Medlemsstaterna skall se till att sändningar som uppvisas för import omfattas av ett program för kontroll av att gemenskapens bestämmelser eller, i tillämpliga fall, nationella bestämmelser efterlevs, särskilt för att påvisa restsubstanser, patogener eller andra ämnen som är farliga för människor, djur eller miljön. Dessa kontrollprogram skall grunda sig på produkternas karaktär och de risker de medför med hänsyn tagen till samtliga relevanta kontrollparametrar, såsom t.ex. frekvens av och antal inkommande sändningar samt resultatet av tidigare kontroll.

2. Om stickprov tas enligt kontrollprogrammet i punkt 1 och det inte misstänks föreligga någon omedelbar fara för människors eller djurs hälsa kan den undersökta sändningen få övergå till fri omsättning innan laboratorieresultaten erhållits. I samtliga fall skall det CVED-dokument som åtföljer sändningen förses med motsvarande uppgifter och den behöriga myndigheten på bestämmelseorten underrättas i enlighet med artikel 8 i direktiv 97/78/EG.

3. När laboratorietester genomförs på grund av misstanke om oegentligheter, tillgängliga uppgifter, en anmälan från systemet för tidig varning för livsmedel och foder eller säkerhetsåtgärder, och när det rör sig om en substans eller en patogen som utgör en direkt eller överhängande risk för människors eller djurs hälsa, skall den officiella veterinär som är ansvarig för den gränskontrollstation som genomförde testerna, eller den behöriga myndigheten, vägra att ge ett veterinärgodkännande och kvarhålla sändningen tills tillfredsställande resultat av laboratorietesterna har erhållits. Under mellantiden skall sändningen stå under myndigheternas kontroll och under ansvar av den officiella veterinären eller det officiellt utsedda ombudet på den gränskontrollstation som har utfört de veterinära kontrollerna.

4. Medlemsstaterna skall varje månad underrätta kommissionen om positiva och negativa resultat för de laboratorietester som genomförts vid deras gränskontrollstationer.


BILAGA III

GEMENSAM VETERINÄRHANDLING VID INFÖRSEL (CVED)

Anvisningar för ifyllande av CVED-intyget ( 5 )

Allmänt:

Intyget skall fyllas i med versaler. Om valmöjlighet ges att stryka ett fält eller om fältet inte är relevant, skall hela det numrerade fältet utplånas eller strykas. För att svara jakande på en valmöjlighet skall kryssas för eller markeras.

Detta intyg skall fyllas i för alla sändningar som inkommer till en gränskontrollstation, vare sig det rör sig om sändningar som deklareras uppfylla EU-kraven och är avsedda för fri omsättning, sändningar som kommer att omfattas av kanalisering eller sådana sändningar som inte uppfyller EU-kraven och som är avsedda för omlastning, transitering, frizoner eller tullager eller för leverantörer till fartyg (skeppshandlare). Kanalisering avser de sändningar som godkänns enligt villkoren i artikel 8 i direktiv 97/78/EG men som fortsätter att stå under veterinärkontroll till dess att en angiven slutdestination har nåtts, vanligtvis för vidare behandling.

När ISO-kod anges avser denna den internationella landskoden på två bokstäver.

Del I:

Detta avsnitt skall fyllas i av deklaranten eller lastansvarige enligt definitionen i artikel 2.2 e i rådets direktiv 97/78/EG. Anvisningarna numreras efter motsvarande fält i intyget.

Fält 1.

Avsändare/Exportör: Den handelsorganisation (i tredje land) som står för avsändningen skall anges.

Fält 2.

Gränskontrollstation: Om denna uppgift inte är förtryckt på dokumentet, var god fyll i den. CVED-referensnumret är det speciella referensnummer som tilldelas av den gränskontrollstation som utfärdar intyget (upprepas i fält 25). Animo-koden är det för varje gränskontrollstation speciella referensnumret och anges vid namnet på stationen i den förteckning över godkända gränskontrollstationer som offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Fält 3.

Mottagare: Ange adressen till den person eller handelsorganisation som anges idet tredje landets intyg. Om denna uppgift inte framgår av intyget kan mottagaren i relevanta kommersiella dokument anges.

Fält 4.

Lastansvarig (också ombud eller deklarant): Detta är den person som anges i artikel 2.2 e i direktiv 97/78/EG, som ansvarar för sändningen när den presenteras vid gränskontrollstationen och som lämnar de intyg som krävs till de behöriga myndigheterna på importörens vägnar: namn och adress skall anges.

Fält 5.

Importör: Importören kan befinna sig långt från den aktuella gränskontrollstationen: namn och adress skall anges. Om importören och ombudet är en och samma person, ange ”Se fält 4”.

Fält 6.

Ursprungsland: Här avses det land där slutprodukten har framställts, tillverkats eller packats.

Fält 7.

Avsändningsland: Här avses det land där sändningen placerades på det slutliga transportmedlet för transporten till EU.

Fält 8.

Ange leveransadress i EU. Detta gäller både produkter som uppfyller kraven (fält 19) och produkter som inte uppfyller kraven (fält 22).

Fält 9.

Ange det datum då sändningarna beräknas anlända till gränskontrollstationen.

Fält 10.

Veterinärintyg/-handlingar: Utfärdandedatum: Det datum då intyget/handlingen undertecknades av den officielle veterinären eller den behöriga myndigheten. Nummer: Det för intyget specifika officiella numret skall anges. För produkter från en godkänd eller registrerad anläggning eller från ett godkänt och registrerat fartyg skall namn och i förekommande fall godkännande- eller registreringsnummer anges. För embryon, ägg eller spermastrån skall det godkända uppsamlingslagets identitetsnummer anges.

Fält 11.

Ange fullständiga uppgifter om införseltransportmedel: för flygtransport skall flightnummer och flygfraktsedelns nummer anges, för fartygsfrakt skall fartygets namn och konossementnumret anges, för vägtransport skall numret på registreringsskylten tillsammans med det eventuella släpets nummer anges och för järnvägstransport skall tågets identitetsnummer och numret på järnvägsvagnen anges.

Fält 12.

Varornas egenskaper: Ange djurart, behandling som produkterna genomgått samt antal och typ av förpackningar som ingår i lasten, t.ex. 50 lådor på 25 kg eller antal containrar. Markera lämplig transporttemperatur.

Fält 13.

KN-nummer: Ange här minst de fyra första siffrorna i relevant kod enligt Kombinerade nomenklaturen, enligt rådets förordning (EEG) nr 2658/87 i dess senaste ändrade lydelse. Dessa koder förtecknas också i kommissionens beslut 2002/349/EG (och är identiska med koderna enligt Harmoniserade systemet för beskrivning och kodifiering av varor och tjänster). För de fall då det rör sig om endast fiskeriprodukter gäller följande: Om ett intyg omfattar en sändning med mer än en varukod kan de övriga koderna i förekommande fall anges på den gemensamma veterinärhandlingen (CVED).

Fält 14.

Bruttovikt: Total vikt i kg. Denna definieras som produkternas samlade massa med inre och yttre emballage, men utan transportcontainrar eller annan transportutrustning.

Fält 15.

Nettovikt: Själva produktens vikt minus förpackning i kg. Denna definieras som själva produkternas massa utan inre och yttre emballage. Använd enheter när vikten inte går att fastställa, t.ex. 100 spermastrån på X ml eller 3 biologiska stammar/embryon.

Fält 16.

I förekommande fall skall alla förseglings- och containernummer anges.

Fält 17.

Omlastning. Används om en sändning inte skall importeras på denna gränskontrollstation utan transporteras vidare med ett annat fartyg eller flyg för import till antingen EU på en annan efterföljande gränskontrollstation inom gemenskapen/EES, eller till ett tredje land. Animo-kod – se fält 2.

Fält 18.

Transitering: För sändningar som inte uppfyller EU:s krav och som skall skickas till ett tredje land genom EU/relevant EES-stat med väg-, järnvägs- eller sjötransport.

Gränskontrollstation vid utförsel: Namnet på den gränskontrollstation där produkterna kommer att lämna EU. Animo-kod – se fält 2.

Fält 19.

Produkter som uppfyller kraven: Alla produkter som skall övergå till fri omsättning på den inre marknaden, inklusive sådana produkter som kan godkännas men som kommer att omfattas av ”kanaliseringsförfarande” samt produkter som efter att ha fått veterinärgodkännande för fri omsättning får lagras under tullövervakning och får omfattas av tullklarering vid ett senare tillfälle, antingen vid det tullkontor som gränskontrollstationen geografiskt hör till, eller på en annan plats.

Produkter som inte uppfyller kraven: Produkter som inte uppfyller EU-kraven och som är avsedda för frizoner, frilagring, tullager eller skeppshandlare eller fartyg, eller för transitering till ett tredje land.

Fält 20.

Återimport avser sändningar med ursprung i EU som inte har godkänts eller inte fått föras in i ett tredje land, och som skickas tillbaka till ursprungsanläggningen i EU.

Fält 21.

Inre marknaden: Gäller sändningar som är avsedda för distribution på den inre marknaden. Markera den kategori som gäller för sändningen. Detta gäller också sändningar som efter att ha fått veterinärgodkännande för fri omsättning får lagras under tullövervakning eller får omfattas av tullklarering vid ett senare tillfälle, antingen vid det tullkontor som gränskontrollstationen hör till geografiskt, eller på en annan plats.

Fält 22.

Detta fält skall fyllas i för alla EU-produkter som inte uppfyller EU:s krav, när sändningen under veterinärkontroll skall levereras till och lagerhållas i en frizon, ett frilager, ett tullager eller hos en leverantör till fartyg.

NB:

Fält 18 och 22 avser endast veterinära förfaranden

Fält 23.

Underskrift. Detta innebär att den undertecknande åtar sig att ta tillbaka sändningar i transitering som förvägras införsel av ett tredje land.

Del 2:  Denna del skall endast fyllas i av den officielle veterinären eller det officiellt utsedda ombudet (enligt beslut 93/352/EEG)

I fälten 38–41 skall annan färg än svart användas.

Fält 24.

Tidigare CVED: Om ett CVED har utfärdats tidigare skall intygets löpnummer anges.

Fält 25.

Här avses det speciella referensnummer som tilldelas av den gränskontrollstation där intyget har utfärdats och är detsamma som i fält 2.

Fält 26.

Dokumentkontroll. Skall fyllas i för alla sändningar.

Fält 27.

Kryssa i ”kontroll av försegling” om containrarna inte har öppnats och förseglingen endast har kontrollerats i enlighet med artikel 4.4 a i i direktiv 97/78/EG.

Fält 28.

Fysisk kontroll:

Med mindre omfattande kontroller avses det system som föreskrivs i kommissionens beslut 94/360/EEG när sändningen inte har valts ut för fysisk kontroll men anses vara tillräckligt kontrollerad genom enbart dokument- och identitetskontroll.

Med ”Annat” avses förfarande för återimport, kanaliserade varor, omlastning, transit eller artikel 12–13-förfarandena. Dessa destinationer kan härledas från andra fält.

Fält 29.

Ange kategoriämne eller patogen som undersökningen avsett. ”Stickprov” skall markeras om sändningen inte hålls kvar i avvaktan på resultat, då den behöriga myndigheten på bestämmelseorten måste underrättas via Animo-meddelande (se artikel 8 i direktiv 97/78/EG). ”Misstanke” skall markeras när sändningen har hållits kvar i avvaktan på ett fördelaktigt resultat, undersökts på grund av ett tidigare meddelande från systemet för snabb varning när det gäller livsmedel och foder (RASFF) eller om den undersökts på grund av pågående skyddsåtgärd.

Fält 30.

Detta fält skall fyllas i om det är relevant att ange att sändningen kan godkännas för omlastning. Används om en sändning inte skall importeras på denna gränskontrollstation utan transporteras vidare med ett annat fartyg eller flyg för import till antingen EU på en annan efterföljande gränskontrollstation inom gemenskapen/EES, eller till ett tredje land. Se artikel 9 i direktiv 97/78/EG och kommissionens beslut 2000/25/EG (1). Animo-kod – se fält 2.

Fält 31.

Transitering: Detta fält skall fyllas i när det kan tillåtas att sändningar som inte uppfyller EU:s krav skickas till ett tredje land genom EU/relevant EES-stat med väg-, järnvägs- eller sjötransport. Detta skall ske under veterinärkontroll i enlighet med bestämmelserna i artikel 11 i direktiv 97/78/EG och beslut 2000/208/EG.

Fält 32.

Detta fält skall användas för samtliga sändningar som får omsättas fritt på den inre marknaden. (Fältet bör även användas för sändningar som uppfyller EU-kraven men som av ekonomiska skäl inte tullklareras omedelbart på gränskontrollstationen, utan lagras under tullövervakning i ett tullager eller som tullklareras senare och/eller på en annan geografisk destination).

Fält 33 och 34.

Dessa fält skall fyllas i när sändningar enligt veterinärbestämmelserna inte kan godkännas för fri omsättning, utan anses utgöra riskmaterial och skall skickas under veterinär- och tullövervakning till en av de kontrollerade destinationer som avses i direktiv 98/78/EG. Godkännande för frizoner, frilagring och tullager kan bara ges om de krav som fastställs i artikel 12.4 i direktiv 97/78/EG är uppfyllda.

Fält 33.

Detta fält skall fyllas i när sändningar kan godkännas men måste kanaliseras till en särskild bestämmelseort som anges i artiklarna 8 eller 15 i direktiv 97/78/EG.

Fält 34.

Detta fält skall användas för samtliga sändningar som inte uppfyller EU-kraven och som är avsedda att flyttas till eller lagras i tullager som godkänts i enlighet med artikel 12.4 eller som är avsedda för aktörer som fått tillstånd enligt artikel 13 i direktiv 97/78/EG.

Fält 35.

Ange tydligt om import förvägrats och vilket förfarande som följaktligen måste följas. Ange datum för slutförande av föreslaget tillvägagångssätt. Adressen till eventuella bearbetningsanläggningar bör anges i fält 37. Efter avslag eller beslut om bearbetning bör datum för ytterligare åtgärder även registreras i ”uppföljningsregistret”.

Fält 36.

Motivering till avvisande: detta fält skall fyllas i när ytterligare upplysningar behöver lämnas. Kryssa i önskat fält. Ruta 7 är avsedd för bristande hygien som inte täcks av ruta 8 eller 9, och omfattar även felaktiga temperaturer, förruttnelse och smutsiga produkter.

Fält 37.

Ange godkännandenummer och adress (eller namn på fartyg och hamn) för alla destinationer när det krävs ytterligare veterinärkontroller av försändelsen, dvs. för fall som rör fält 33: kanalisering, fält 34: lagerförfarande, fält 35: bearbetning eller destruktion.

Fält 38.

Fyll i detta fält om den ursprungliga förseglingen på en sändning förstörs när containern öppnas. Alla förseglingar som har använts för detta ändamål bör sammanställas i en förteckning.

Fält 39.

Fält för gränskontrollstationens eller den behöriga myndighetens officiella stämpel.

Fält 40.

Veterinärens underskrift, eller när det gäller hamnar där endast fisk hanteras det officiellt utsedda ombudets underskrift i enlighet med beslut 93/352/EEG.

Fält 41.

Detta fält skall fyllas i av gränskontrollstationen för utförsel när sändningar transiteras genom EU och vid utförseln ur EU kontrolleras i enlighet med beslut 2000/208/EG. Om ingen transit är aktuell kan detta fält i stället användas för andra relevanta kommentarer, t.ex. om ryggraden inte har avlägsnats eller om avgifter är betalda.

Fält 42.

Tullmyndigheterna kan använda detta fält för att lämna ytterligare relevanta uppgifter (nummer på T1- eller T5-intyg) när sändningar under en viss tid övervakas av tullen. Uppgifterna lämnas vanligtvis efter veterinärens underskrift.

Fält 43.

Detta fält skall användas när det ursprungliga CVED-intyget måste bevaras på något ställe och ytterligare ett CVED-intyg måste utfärdas.

(1)   EGT L, 13.1.2000, s. 27.


BILAGA IV

FÖRTECKNING ÖVER VEGETABILISKA PRODUKTER SOM AVSES I ARTIKEL 9

Vegetabiliska produkter som skall underkastas veterinärkontroll:

1. Halm

2. 

▼M5


BILAGA V

FÖRTECKNING ÖVER LÄNDER SOM AVSES I ARTIKEL 9

ISO-kod

Land

AU

Australien

BY

Vitryssland (1)

CA

Kanada

CH

Schweiz

CL

Förenta staterna

GL

Grönland

IS

Island

NZ

Nya Zeeland

RS

Serbien (2)

UA

Ukraina (1)

US

Amerikas förenta stater

ZA

Sydafrika (utom den del av kontrollområdet för mul- och klövsjuka som är belägen i veterinärregionen Nord- och Östtransvaal, i distriktet Ingwavuma i veterinärregionen Natal och i området som gränsar till Botswana öster om longitud 28°)

(1)   Enbart halmpellet som är avsedd som bränsle och som levereras direkt enligt tulltransiteringsförfarandet i artikel 4.16 b i förordning (EEG) nr 2913/92 (EUT L 302, 19.10.1992, s. 1) och under övervakning i Traces från den godkända gränskontrollstationen för införsel till unionen till den mottagaranläggning där den ska brännas.

(2)   I den mening som avses i artikel 135 i stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Serbien, å andra sidan (EUT L 278, 18.10.2013, s. 16).

▼M6


BILAGA VI

DEL 1

Anvisningar för den gemensamma veterinärhandlingen vid införsel av produkter – förlaga 2 (CVED-P2)

Allmänt

Del I ska fyllas i av deklaranten eller av den lastansvarige enligt definitionen i artikel 2.2 e i rådets direktiv 97/78/EG.

Delarna II och III ska fyllas i av den officiella veterinären eller av den utsedda officiella företrädaren enligt beslut 93/352/EEG.

De uppgifter som anges i denna del utgör datakataloger för den elektroniska versionen av CVED-P2.

Papperskopior av ett elektroniskt CVED-P2 måste vara försedda med en unik maskinläsbar optisk etikett som länkar till den elektroniska versionen.

I fälten I.20–I.25 respektive fälten II.9–II.16 ska en ruta väljas. I varje fält ska ett alternativ väljas.

Om flera alternativ kan väljas i ett fält visas bara de(t) alternativ som du väljer i den elektroniska versionen av CVED-P2.

När det inte är obligatoriskt att fylla i ett fält, kommer dess innehåll att synas som genomstruken text.

Fältens ordningsföljd, storlek och form i förlagan till CVED-P2 är vägledande.

När en stämpel krävs är dess elektroniska motsvarighet en elektronisk stämpel.

DEL I – BESKRIVNING AV SÄNDNINGEN

Fält

Beskrivning

I.1

Avsändare/exportör

Ange den handelsorganisation som står för avsändningen (i tredjelandet).

I.2

CVED-referens

Detta är den unika alfanumeriska kod som tilldelats av Traces (upprepas i fälten II.2 och III.2).

I.3

Lokal referens

Ange den unika alfanumeriska kod som tilldelats av den behöriga myndigheten.

I.4

Gränskontrollstation

Välj gränskontrollstationens namn.

Om det rör sig om ett efterföljande CVED-dokument för en sändning som inte uppfyller kraven, ange namnet på den Traces-enhet som ansvarar för övervakningen av den frizon, eller det frilager eller tullager dit sändningen ska levereras och där den ska lagerhållas.

I.5

Gränskontrollstationens postnummer

Detta är den unika alfanumeriska kod som gränskontrollstationen tilldelats av Traces.

I.6

Mottagare/importör

Ange adressen till den person eller handelsorganisation som anges i tredjelandets intyg. Om denna uppgift inte framgår av intyget kan mottagaren i de relevanta handelsdokumenten anges.

I.7

Bestämmelseort

Ange leveransadressen i unionen. Detta gäller både varor som uppfyller kraven och sådana som inte uppfyller kraven (se fält I.19).

I.8

Lastansvarig

Detta är den person som definieras i artikel 2.2 e i direktiv 97/78/EG (även företrädare eller deklarant), som ansvarar för sändningen när den uppvisas vid gränskontrollstationen och som lämnar de intyg som krävs till de behöriga myndigheterna på importörens vägnar: namn och adress ska anges.

I.9

Följedokument

Veterinärintyg/-handlingar:

Utfärdandedatum: Det datum då intyget/handlingen undertecknades av den officiella veterinären eller den behöriga myndigheten.

Nummer: ange intygets unika officiella nummer. För produkter från en godkänd eller registrerad anläggning eller från ett godkänt och registrerat fartyg ska namn och i förekommande fall godkännande- eller registreringsnummer anges. För strån med embryon, ägg eller sperma ska den godkända samlingsgruppens identitetsnummer anges.

Hänvisning till handelsdokument: flygfraktsedelns nummer, konossement- eller handelsnumret för järnvägs- eller vägtransport.

I.10

Förhandsanmälan

Ange datum och klockslag då sändningen beräknas anlända till gränskontrollstationen.

I.11

Ursprungsland

Här avses det land där slutprodukten har framställts, tillverkats eller förpackats.

I.12

Ej tillämpligt

I.13

Transportmedel

Ange fullständiga uppgifter om införseltransportmedel: Ange flightnummer (flygtransport), fartygets namn (fartygsfrakt), lastbilens registreringsnummer och nummer på ev. släp (vägtransport) eller tågets identitetsnummer och vagnsnummer (järnvägstransport).

I.14

Avsändningsland

Här avses det tredjeland där sändningen lastades på det slutliga transportmedlet för transport till unionen.

I.15

Ursprungsanläggning

Detta fält kan användas för att ange namn och adress (gatuadress, ort och region, provins eller stat, beroende på vad som är tillämpligt), land och ISO-landskod för ursprungsanläggningen/ursprungsanläggningarna.

Ange eventuellt registrerings- eller godkännandenummer.

I.16

Transportförhållanden

Välj lämplig transporttemperatur.

I.17

Containernummer/förseglingsnummer

Ange i förekommande fall alla förseglings- och containernummer.

För officiell försegling: ange det officiella förseglingsnummer som anges i det officiella intyget och markera ”officiell försegling” eller ange eventuell annan försegling i enlighet med vad som anges i följedokumenten.

I.18

Varorna intygas vara avsedda som/för

Markera den kategori som gäller för sändningen: Livsmedel, foder, läkemedelsbruk, tekniskt bruk eller annat.

I.19

Varor som uppfyller kraven

Markera ”uppfyller kraven” för alla produkter som ska övergå till fri omsättning på den inre marknaden, inklusive sådana produkter som kan godtas men som kommer att omfattas av kanaliseringsförfarande samt produkter som efter att ha fått veterinärgodkännande för fri omsättning får lagras under tullövervakning och får omfattas av tullklarering vid ett senare tillfälle, antingen vid det tullkontor som gränskontrollstationen geografiskt hör till, eller på en annan plats.

Markera ”uppfyller inte kraven” för produkter som inte uppfyller EU-kraven och som är avsedda för frizoner, frilager, tullager eller skeppshandlare eller fartyg, eller för transitering till ett tredjeland (se fälten 22 och 24).

I.20

För omlastning till

Markera detta fält om en sändning inte ska importeras vid denna gränskontrollstation utan transporteras vidare med ett annat fartyg eller flyg för import till antingen EU på en annan efterföljande gränskontrollstation inom EU/EES, eller till ett tredjeland.

Ange namn på den andra efterföljande gränskontrollstationen samt dess unika alfanumeriska kod som tilldelats av Traces eller bestämmelsetredjelandets namn och ISO-landskod.

I.21

Ej tillämpligt

I.22

För transitering till

Markera detta fält för sändningar som inte uppfyller EU-kraven och som är avsedda för transport till ett tredjeland via relevant EU/ EES-land med väg-, järnvägs- eller sjötransport.

Ange namnet på den gränskontrollstation där produkterna kommer att lämna EU (gränskontrollstation för utförsel) och dess unika alfanumeriska kod som tilldelats av Traces.

Ange tredjelandets namn (bestämmelseorten) och dess ISO-landskod.

I.23

För den inre marknaden

Markera detta fält för sändningar som är avsedda för distribution på den inre marknaden.

Detta gäller också sändningar som efter att ha fått veterinärgodkännande för fri omsättning får lagras under tullövervakning eller får omfattas av tullklarering vid ett senare tillfälle, antingen vid det tullkontor som gränskontrollstationen hör till geografiskt, eller på en annan plats.

I.24

Varor som inte uppfyller kraven

Ange typ av bestämmelseorter till vilka sändningen ska levereras för lagring under veterinärkontroll: en frizon, ett frilager, ett tullager eller en leverantör till fartyg (skeppshandlare).

I.25

För återinförsel

Detta avser sändningar med ursprung i EU som har avvisats eller inte fått föras in till ett tredjeland och som återsänds till ursprungsanläggningen i EU.

I.26

Ej tillämpligt

I.27

Transportmedel efter gränskontrollstation

Välj lämpliga transportmedel för varor som omfattas av omlastning eller återinförsel och för varor som inte uppfyller kraven för transitering (se anvisningarna i fält I.13).

I.28

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt.

I.29

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt.

I.30

Ej tillämpligt

I.31

Beskrivning av sändningen

Ange djurart, behandling som produkterna genomgått samt antal och typ av förpackningar som ingår i lasten, t.ex. 50 lådor på 2 kg eller antal containrar.

Ange minst de fyra första siffrorna i relevant KN-nummer enligt rådets förordning (EEG) nr 2658/87 i dess senaste ändrade lydelse. Dessa KN-nummer förtecknas också i kommissionens beslut 2007/275/EG (och är identiska med HS-rubrikerna). Endast för fiskeriprodukter: Om ett intyg omfattar en sändning med mer än en varukod kan de övriga koderna i förekommande fall anges på den gemensamma veterinärhandlingen (CVED-dokumentet).

I.32

Totalt antal förpackningar

Ange det totala antalet förpackningar i sändningen (i förekommande fall).

I.33

Total kvantitet

Ange det totala antalet strån med sperma, ägg och embryon (i förekommande fall).

I.34

Total nettovikt (kg)/Total bruttovikt (kg)

Nettovikt: Den faktiska produktens vikt i kg utan emballage. Denna definieras som själva produkternas massa utan inre och yttre emballage.

Bruttovikt: Total vikt i kg. Denna definieras som produkternas samlade massa med inre och yttre emballage, men utan transportcontainrar eller annan transportutrustning.

I.35

Intyg

Intyget ska undertecknas av den fysiska person som ansvarar för sändningen:

I egenskap av person med ansvar för den ovan beskrivna lasten intygar jag att uppgifterna i intygets del I mig veterligen är sanningsenliga och fullständiga. Jag förbinder mig samtidigt att uppfylla kraven i direktiv 97/78/EG, däribland att betala kostnader för veterinärkontroller, återtagande av sändningar som avvisats efter transitering genom EU till ett tredjeland [artikel 11.1 c] eller eventuell destruktion.

DEL II – KONTROLLER

Fält

Beskrivning

II.1

Föregående CVED

Detta är den unika alfanumeriska kod som CVED-dokumentet tilldelats av Traces före omlastning.

II.2

CVED-referens

Detta är den unika alfanumeriska kod som anges i fält I.2.

II.3

Dokumentkontroll

Ska fyllas i för alla sändningar.

II.4

Identitetskontroll

Markera ”kontroll av försegling” om containrarna inte har öppnats och förseglingen endast har kontrollerats i enlighet med artikel 4.4 a i i direktiv 97/78/EG.

Markera ”nej” om varorna omlastas från en gränskontrollstation till en annan gränskontrollstation.

II.5

Fysisk kontroll

”Mindre omfattande kontroller” avser de regler som gäller enligt kommissionens beslut 94/360/EEG när sändningen inte har valts ut för fysisk kontroll utan anses vara tillräckligt kontrollerad genom enbart dokument- och identitetskontroll.

Med ”Annat” avses förfarande för återimport, kanaliserade varor, omlastning, transitering eller förfaranden enligt artiklarna 12 och 13. Dessa bestämmelseorter framgår av andra fält.

II.6

Laboratorietest

Välj kategori för ämne eller patogen som är föremål för undersökning.

Med ”Stickprov” avses provtagning om sändningen inte hålls kvar i avvaktan på resultat. Den behöriga myndigheten på bestämmelseorten ska då underrättas via Traces (se artikel 8 i direktiv 97/78/EG). ”Misstanke” omfattar fall när sändningen har hållits kvar i avvaktan på ett positivt resultat eller när sändningen undersökts på grund av ett tidigare meddelande från systemet för snabb varning när det gäller livsmedel och foder (RASFF) eller på grund av en gällande skyddsåtgärd.

II.7

Ej tillämpligt

II.8

Ej tillämpligt

II.9

Godtas för omlastning

Markera detta fält om en sändning inte ska importeras vid denna gränskontrollstation utan transporteras vidare med ett annat fartyg eller flyg för import till antingen EU på en annan efterföljande gränskontrollstation inom EU/EES, eller till ett tredjeland (se artikel 9 i direktiv 97/78/EG och kommissionens genomförandebeslut 2011/2015/EU (1).

II.10

Ej tillämpligt

II.11

Godtas för transitering

Denna ruta ska markeras när det kan godtas att sändningar som inte uppfyller EU-kraven skickas till ett tredjeland genom relevant EU/EES-stat med väg-, järnvägs- eller sjötransport. Detta ska ske under veterinärkontroll i enlighet med kraven i artikel 11 i direktiv 97/78/EG och beslut 2000/208/EG.

II.12

Godtas för inre marknaden

Detta fält ska användas för samtliga sändningar som får omsättas fritt på den inre marknaden.

Fältet bör även användas för sändningar som uppfyller EU-kraven men som av ekonomiska skäl inte tullklareras omedelbart vid gränskontrollstationen, utan lagras under tullövervakning i ett tullager eller som tullklareras senare och/eller på en annan geografisk bestämmelseort.

II.13

Godtas för övervakning

Detta fält ska fyllas i när sändningar godtas men måste kanaliseras till en särskild bestämmelseort enligt artikel 8 eller 15 i direktiv 97/78/EG.

II.14

Godtas som varor som inte uppfyller kraven

Detta fält ska användas för samtliga sändningar som inte uppfyller kraven och som är avsedda att flyttas till eller lagras i tullager som godkänts i enlighet med artikel 12.4 eller som är avsedda för aktörer som getts tillstånd enligt artikel 13 i direktiv 97/78/EG.

II.15

Ej tillämpligt

II.16

Ej godtagbara

Ange tydligt om import avvisats och vilket förfarande som följaktligen måste följas.

Ange datum för slutförande av föreslaget tillvägagångssätt.

Ange bestämmelseanläggningens adress i fält II.18.

II.17

Skäl till avvisande

Markera lämplig ruta.

II.18

Uppgifter om kontrollerade bestämmelseorter

Ange godkännandenummer och adress (eller namn på fartyg och hamn) för alla bestämmelseorter som sändningen måste genomgå ytterligare veterinärkontroller.

II.19

Återförseglad sändning

Fyll i detta fält om den ursprungliga förseglingen på en sändning förstörs när containern öppnas. Alla förseglingar som har använts för detta ändamål ska sammanställas i en förteckning.

II.20

Identifiering av gränskontrollstation

Använd gränskontrollstationens eller den behöriga myndighetens officiella stämpel när det gäller sändningar som inte uppfyller kraven.

II.21

Intygsutfärdare

Veterinärens underskrift, eller när det gäller hamnar där endast fisk hanteras den utsedda officiella företrädarens (enligt beslut 93/352/EEG) underskrift.

I egenskap av officiell veterinär, eller utsedd officiell företrädare, intygar jag att sändningen har genomgått veterinärkontroller som uppfyller EU-kraven.

II.22

Kontrollavgifter

För interna ändamål.

II.23

Tulldokumentets referensnummer

För tullmyndigheterna vid behov.

II.24

Efterföljande CVED

Ange den unika alfanumeriska kod som tilldelats av Traces för det CVED-dokument som använts för att dokumentera kontrollerna efter omlastning.

(1)   Kommissionens genomförandebeslut 2011/215/EU av den 4 april 2011 om genomförande av rådets direktiv 97/78/EG vad gäller omlastning vid gränskontrollstationen för införsel av sändningar av produkter avsedda för import till unionen eller för tredjeländer (EUT L 90, 6.4.2011, s. 50).

DEL III – UPPFÖLJNING

Fält

Beskrivning

III.1

Föregående CVED

Detta är den unika alfanumeriska kod som anges i fält II.1.

III.2

CVED-referens

Detta är den unika alfanumeriska kod som anges i fält I.2.

III.3

Efterföljande CVED

Ange den alfanumeriska koden för ett eller flera CVED-dokument som anges i fält II.24.

III.4

Uppgifter om återsändning

Ange transportmedel, identifieringsuppgifter, namn på gränskontrollstation för utförsel, bestämmelseland och datum för återsändning, så snart de är kända.

III.5

Uppföljning av

Ange, i förekommande fall, vilken myndighet som ansvarar för att intyga att sändningen som omfattas av CVED-dokumentet mottagits och uppfyller kraven.

III.6

Intygsutfärdare

Underskrift av ansvarig tjänsteman vid återsändning och uppföljning av sändningarna.

DEL 2

Förlaga till CVED-P2


( 1 ) EGT L 144, 16.6.1993, s. 25.

( 2 ) ”Tullklarering” betyder i denna förordning övergång till fri omsättning enligt definitionen i artikel 79 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (EGT L 302, 19.10.1992, s. 1).

( 3 ) EUT L 77, 24.3.2009, s. 1.

( 4 ) EGT L 18, 23.1.2003, s. 11.

( 5 ) Anvisningarna får tryckas och distribueras separat från själva intyget.