Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

02004R0282 — SV — 17.10.2019 — 001.001


Den här texten är endast avsedd som ett dokumentationshjälpmedel och har ingen rättslig verkan. EU-institutionerna tar inget ansvar för innehållet. De autentiska versionerna av motsvarande rättsakter, inklusive ingresserna, publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns i EUR-Lex. De officiella texterna är direkt tillgängliga via länkarna i det här dokumentet

►B

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 282/2004

av den 18 februari 2004

om inrättande av ett dokument för deklarering och veterinärkontroll av djur från tredje land som förs in i gemenskapen

(Text av betydelse för EES)

(EGT L 049 19.2.2004, s. 11)

Ändrad genom:

Officiella tidningen

  nr

sida

datum

►M1

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 585/2004 av den 26 mars 2004

  L 91

17

30.3.2004

►M2

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2019/1714 av den 30 september 2019

  L 261

1

14.10.2019


▼B

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 282/2004

av den 18 februari 2004

om inrättande av ett dokument för deklarering och veterinärkontroll av djur från tredje land som förs in i gemenskapen

(Text av betydelse för EES)

Artikel 1

Anmälan om djurens ankomst med hjälp av ett CVED-dokument

▼M2

1.  Vid införsel till gemenskapen av något djur som avses i direktiv 91/496/EEG från ett tredje land ska den lastansvarige enligt definitionen i artikel 2.2 e i direktiv 97/78/EG anmäla denna införsel minst en arbetsdag före djurets eller djurens beräknade ankomst till gemenskapens territorium. Denna anmälan ska göras till inspektionspersonalen vid gränskontrollstationen med hjälp av ett dokument som upprättats i enlighet med någondera av de förlagor till gemensam veterinärhandling vid införsel (CVED) som fastställs i bilaga I och i del 2 i bilaga III.

▼B

2.  CVED-dokumentet skall utfärdas i enlighet med de allmänna bestämmelser om intyg som fastställs i annan relevant gemenskapslagstiftning.

3.  CVED-dokumentet skall innehålla ett original och det antal kopior som begärs av den behöriga myndigheten för att uppfylla kraven i denna förordning. Den lastansvarige skall fylla i del 1 i det antal exemplar av CVED-dokumentet som krävs och översända dem till den officiella veterinär som är ansvarig för gränskontrollstationen.

4.  Utan att det påverkar tillämpningen av punkterna 1 och 3 kan upplysningarna i dokumentet, efter överenskommelse med de behöriga myndigheterna i de medlemsstater som berörs av sändningen, förhandsanmälas via ett telekommunikationssystem eller något annat dataöverföringssystem. I så fall skall de upplysningar som ges i elektronisk form vara exakt samma som krävs i del 1 i CVED-förlagan.

Artikel 2

Veterinärkontroller

Veterinärkontrollerna och laboratorieanalyserna skall genomföras i enlighet med bestämmelserna i kommissionens beslut 97/794/EG ( 1 ).

Artikel 3

Förfarande efter genomförandet av veterinärkontroller

1.  När de veterinärkontroller som föreskrivs i artikel 4 i direktiv 91/496/EEG har genomförts, skall del 2 av CVED-dokumentet fyllas i under ansvar av den officiella veterinär som är ansvarig för gränskontrollstationen och skrivas under av denne eller av annan officiell veterinär som verkar under den förres överinseende.

Om import förvägrats skall fältet ”uppgifter om återsändning” i del 3 av CVED-dokumentet fyllas i så snart relevanta uppgifter är tillgängliga. De sistnämnda skall tas med i det system för informationsutbyte som avses i artikel 20 i rådets direktiv 90/425/EEG ( 2 ).

2.  Originalet av CVED-dokumentet skall bestå av de ifyllda och undertecknade delarna 1 och 2.

3.  Den officiella veterinären, importören eller den lastansvarige underrättar därefter tullmyndigheterna för gränskontrollstationen om veterinärgodkännandet av sändningen genom att översända originalet av CVED per post eller på elektronisk väg.

4.  Om veterinärbeslutet är positivt och efter tullmyndigheternas godkännande, skall CVED-dokumentet i original åtfölja djuren till den bestämmelseort som anges på dokumentet.

5.  Den officiella veterinären vid gränskontrollstationen skall behålla en kopia av CVED-dokumentet.

6.  En kopia av CVED-dokumentet, samt i förekommande fall en kopia av veterinärintyg för import i enlighet med artikel 7 i direktiv 91/496/EEG, skall överlämnas till importören eller till den lastansvarige.

7.  Den officiella veterinären skall behålla originalet av veterinärintyget eller de dokument som åtföljde djuren samt en kopia av CVED-dokumentet i minst tre år. När det gäller djur i transitering och vid omlastning vars slutliga bestämmelseort ligger utanför gemenskapen, skall emellertid det veterinärdokument i original som åtföljer djuren vid ankomsten fortsätta att åtfölja dem, och endast kopiorna behållas vid gränskontrollstationen.

Artikel 4

Förfaranden för djur som omfattas av tullkontroll eller särskild övervakning

För de djur som förs in i gemenskapen och som beviljas undantag från skyldigheten till identitetskontroll eller fysisk kontroll i enlighet med artikel 4.3 eller 8.A.1 b ii i direktiv 91/496/EEG skall, om dokumentkontrollen är positiv, den officiella veterinären vid gränskontrollstationen för införseln i gemenskapen informera den officiella veterinären vid gränskontrollstationen vid bestämmelseorten. Denna information skall överlämnas med hjälp av det system för informationsutbyte som avses i artikel 20 i direktiv 90/425/EEG. Den officiella veterinären vid gränskontrollstationen vid bestämmelseorten skall utfärda ett CVED-dokument innefattande det slutgiltiga veterinärbeslutet avseende godkännandet av djuren. Om partiet inte kommer fram eller inte stämmer ur kvantitativ eller kvalitativ synpunkt skall den behöriga myndigheten vid gränskontrollstationen vid bestämmelseorten fylla i del 3 i CVED-dokumentet.

Vid transitering skall den lastansvarige deklarera sändningen hos den officiella veterinären vid gränskontrollstationen vid utförsel. Den officiella veterinär vid gränskontrollstationen som förvarnas om utförsel från gemenskapen av djur i transit och med bestämmelseort i ett tredje land skall fylla i del 3 i CVED-dokumentet. Han skall med hjälp av CVED-dokumentet informera den officiella veterinären vid den gränskontrollstation där djuren i transit fördes in i gemenskapen.

De officiella veterinärerna vid den behöriga myndigheten vid bestämmelseorten som förvarnas om ankomsten av djur avsedda för ett slakteri, för en godkänd karantänsstation enligt kommissionens beslut 2000/666/EG ( 3 ), för organisationer, institut eller centrum, vilka fått officiellt godkännande enligt rådets direktiv 92/65/EEG ( 4 ) och som befinner sig inom deras behörighetsområde, skall fylla i del 3 i CVED-dokumentet om partiet inte kommer fram eller inte stämmer ur kvantitativ eller kvalitativ synpunkt.

Artikel 5

Samordning mellan de behöriga myndigheter som ansvarar för kontrollerna

För att säkerställa att samtliga produkter av animaliskt ursprung som förs in i gemenskapen genomgår veterinärkontroll skall den behöriga myndigheten och den officiella veterinären i varje medlemsstat samordna sin verksamhet med andra verkställande myndigheter för att samla in alla relevanta uppgifter om import av animalieprodukter. Detta gäller särskilt följande:

a) Uppgifter som tullmyndigheterna har tillgång till.

b) Information från fartygs-, tåg- eller flygplansmanifest.

c) Andra informationskällor som är tillgängliga för väg-, järnvägs-, hamn- eller lufttransportaktörer.

Artikel 6

Tillgång till databaser och samordning av informationssystem

De behöriga myndigheterna och tullen i medlemsstaterna skall utbyta uppgifter som finns i deras respektive databaser för att uppfylla målet i artikel 5. De system för informationsteknik som den behöriga myndigheten använder skall, med förbehåll för datasäkerheten, där så är ändamålsenligt och möjligt samordnas med tullmyndigheternas och de kommersiella aktörernas system för att öka hastigheten på informationsöverföringen.

Artikel 7

Användning av elektroniska intyg

Framställning, användning, överföring och lagring av CVED-dokumentet får ske elektroniskt efter överenskommelse med den behöriga myndigheten.

Överföringen av information mellan de behöriga myndigheterna skall ske via det system för informationsutbyte som avses i artikel 20 i direktiv 90/425/EEG.

▼M2

Artikel 7a

Krav för ifyllande av ett elektroniskt CVED-dokument

1.  Om ett elektroniskt CVED-dokument används ska det fyllas i via Traces-systemet och uppfylla samtliga följande krav:

a) Det överensstämmer med förlagan i del 2 i bilaga III.

b) Det har undertecknats med en elektronisk underskrift av den aktör som ansvarar för lasten.

c) Det har undertecknats med en avancerad eller kvalificerad elektronisk underskrift av den officiella veterinären vid gränskontrollstationen eller annan officiell veterinär som arbetar under hans eller hennes överinseende.

d) Det har en avancerad eller kvalificerad elektronisk stämpel från den utfärdande behöriga myndighet som den officiella veterinären vid gränskontrollstationen, eller en annan officiell veterinär som arbetar under hans eller hennes överinseende, tillhör.

e) Det har stämplats genom Traces-systemet med en avancerad eller kvalificerad elektronisk stämpel.

2.  Varje moment som avses i punkt 1 ska tidsstämplas med en kvalificerad elektronisk tidsstämpel.

▼M1

Artikel 8

Före den 1 maj 2004 skall denna förordning inte tillämpas på de gränskontrollstationer som förtecknas i bilaga II och som avskaffas vid Ungerns, Polens, Tjeckiens, Slovakiens och Sloveniens anslutning.

▼B

Artikel 9

Upphävande

Beslut 92/527/EEG skall upphöra att gälla.

Hänvisningar till det upphävda beslutet skall anses som hänvisningar till denna förordning.

Artikel 10

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 31 mars 2004.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.


BILAGA I

▼B


BILAGA II

País: Alemania — Land: Tyskland — Land: Deutschland — Χώρα: Γερμανία — Country: Germany — Pays: Allemagne — Paese: Germania — Land: Duitsland — País: Alemanha — Maa: Saksa — Land: Tyskland

1

2

3

4

5

6

Dresden Friedrichstadt

0153499

F

HC, NHC

Forst

0150399

R

HC, NHC-NT

U, E, O

Frankfurt/Oder

0150499

F

HC, NHC

Frankfurt/Oder

0150499

R

HC, NHC

U, E, O

Furth im Wald-Schafberg

0149399

R

HC, NHC

U, E, O

Ludwigsdorf Autobahn

0152399

R

HC, NHC

U, E, O

Pomellen

0151299

R

HC, NHC-T(FR), NHC-NT

U, E, O

Schirnding-Landstraße

0149799

R

HC, NHC

O

Waidhaus

0150099

R

HC, NHC

U, E, O

Zinnwald

0152599

R

HC, NHC

U, E, O

País: Italia — Land: Italien — Land: Italien — Χώρα: Ιταλία — Country: Italy — Pays: Italie — Paese: Italia — Land: Italië — País: Itália — Maa: Italia — Land: Italien

1

2

3

4

5

6

Gorizia

0301199

R

HC, NHC

U, E, O

Prosecco-Fernetti

0302399

R

Prodotti HC

HC

Prodotti NHC

NHC

Altri Animali

O

Tomaso Prioglio Spa

U, E

País: Austria — Land: Østrig — Land: Österreich — Χώρα: Αυστρία — Country: Austria — Pays: Autriche — Paese: Austria — Land: Oostenrijk — País: Áustria — Maa: Itävalta — Land: Österrike

1

2

3

4

5

6

Berg

1300199

R

HC, NHC

U, E, O

Deutschkreutz

1300399

R

HC(2), NHC-NT

E, O, U(13)

Drasenhofen

1300499

R

HC, NHC

U, E, O

Heiligenkreuz

1300299

R

HC(2), NHC, (18)

Hohenau

1300799

F

U

Karawankentunnel

1300899

R

HC(2), NHC-NT

E, O, U(13)

Nickelsdorf

1301099

R

HC, NHC

U, E, O

Sopron

1301199

F

HC(2), NHC-NT

Spielfeld

1301299

R

HC, NHC

U, E, O

Villach-Süd

1301499

F

HC-NT, NHC-NT

Wien-ZB-Kledering

1300599

F

HC(2), NHC-NT

Wullowitz

1301699

F

NHC-NT(6)

Wullowitz

1301699

R

HC, NHC-NT

E, O, U(13)

Berg

1300199

R

HC, NHC

U, E, O

▼M2


BILAGA III

DEL 1

Anvisningar för den gemensamma veterinärhandlingen vid införsel av djur – förlaga 2 (CVED-A2)

Allmänt

De uppgifter som anges i del I utgör datakataloger för den elektroniska versionen av CVED-A2.

Papperskopior av ett elektroniskt CVED-A2 måste vara försedda med en unik maskinläsbar optisk etikett som länkar till den elektroniska versionen.

I fälten I.20–I.26 respektive fälten II.9–II.16 ska en ruta väljas. I varje fält ska ett alternativ väljas.

Om flera alternativ kan väljas i ett fält visas bara de(t) alternativ som du väljer i den elektroniska versionen av CVED-A2.

När det inte är obligatoriskt att fylla i ett fält, kommer dess innehåll att synas som genomstruken text.

Fältens ordningsföljd, storlek och form i förlagan till CVED-A2 är vägledande.

När en stämpel krävs är dess elektroniska motsvarighet en elektronisk stämpel.

DEL I – BESKRIVNING AV SÄNDNINGEN

Fält

Beskrivning

I.1

Avsändare/exportör

Ange den handelsorganisation som står för avsändningen (i tredjelandet).

I.2

CVED-referens

Detta är den unika alfanumeriska kod som tilldelats av Traces (upprepas i fälten II.2 och III.2).

I.3

Lokal referens

Ange den unika alfanumeriska kod som tilldelats av den behöriga myndigheten.

I.4

Gränskontrollstation

Välj gränskontrollstationens namn.

I.5

Gränskontrollstationens postnummer

Detta är den unika alfanumeriska kod som gränskontrollstationen tilldelats av Traces (offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning).

I.6

Mottagare/importör

Ange adressen till den person eller handelsorganisation som anges i tredjelandets intyg. Alla uppgifter måste anges.

I.7

Bestämmelseort

Den ort dit djuren tas för slutlig lossning (ej kontrollräkningsstationer) och hålls i enlighet med gällande bestämmelser.

Ange namn, adress, postnummer och land.

Bestämmelseorten får vara samma som mottagarens vistelseort.

I.8

Lastansvarig

Detta är den person (även företrädare eller deklarant) som ansvarar för sändningen när den uppvisas vid gränskontrollstationen och som lämnar de intyg som krävs till de behöriga myndigheterna på importörens vägnar: namn och adress ska anges.

Denna person ska underrätta gränskontrollstationen i enlighet med artikel 3.1 a i direktiv 91/496/EEG.

Den lastansvarige och mottagaren kan vara samma person.

I.9

Följedokument

Nummer: ange intygets unika officiella nummer.

Utfärdandedatum: det datum då intyget/handlingen undertecknades av den officiella veterinären eller den behöriga myndigheten.

Följedokument: gäller främst vissa typer av hästar (hästpass), zootekniska handlingar eller Cites-tillstånd.

Hänvisning till handelsdokument: flygfraktsedelns nummer, konossement- eller handelsnumret för järnvägs- eller vägtransport.

I.10

Förhandsanmälan

Ange datum och klockslag då sändningarna beräknas anlända till gränskontrollstationen.

Importörerna eller deras företrädare ska (i enlighet med artikel 3.1 a i direktiv 91/496/EEG) med en arbetsdags varsel meddela veterinärpersonalen vid den gränskontrollstation där djuren ska visas upp och lämna uppgifter om djurens antal, art och förväntade ankomsttid.

I.11

Ursprungsland

Avser det land där djuren vistades under den period som krävs (tre månader när det gäller nötkreatur, svin, får, getter och hästdjur avsedda för slakt, hästdjur för avel och uppfödning eller registrerade hästdjur samt fjäderfä, sex månader när det gäller avel och uppfödning av nötkreatur och svin samt får och getter för avel, uppfödning eller gödning).

För hästar som återinförs avses det land från vilket de senast avsändes.

I.12

Ursprungsregion

Den region där djuren vistades under samma period som anges för landet: denna behöver bara anges för de länder som är uppdelade i regioner och för vilka import endast tillåts från en eller flera delar av det berörda landet. Regionkoden fastställs i de berörda bestämmelserna.

I.13

Transportmedel

Ange uppgifter om det transportmedel som använts vid transporten till gränskontrollstationen:

Transportsätt (flyg, båt, järnväg, väg).

Identifiering av transportmedlet: flightnummer (flygtransport), fartygets namn (sjötransport), tågets och vagnens nummer (järnvägstransport), registreringsnummer för lastbilen och eventuella släp (vägtransport).

I.14

Ej tillämpligt

I.15

Ursprungsanläggning

Detta fält kan användas för att ange namn och adress (gatuadress, ort och region, provins eller stat, beroende på vad som är tillämpligt), land och ISO-landskod för ursprungsanläggningen/ursprungsanläggningarna.

Ange eventuellt registrerings- eller godkännandenummer.

I.16

Ej tillämpligt

I.17

Containernummer/förseglingsnummer

Ange i förekommande fall alla förseglings- och containernummer.

För officiell försegling: ange det officiella förseglingsnummer som anges i det officiella intyget och markera ”officiell försegling” eller ange eventuell annan försegling i enlighet med vad som anges i följedokumenten.

I.18

Varorna intygas vara avsedda som/för

Lämna de uppgifter som anges i intyget i enlighet med de fastställda bestämmelserna.

”Organ som godkänts enligt direktiv 92/65/EEG”: officiellt godkänt organ, institut eller centrum. ”Karantän” hänvisar till förordning (EU) nr 139/2013 (1) för vissa fåglar och direktiv 92/65/EG för fåglar, katter och hundar. ”Återutläggning” gäller för blötdjur. ”Annat” avser ändamål som inte anges i denna klassificering.

I.19

Ej tillämpligt

I.20

För omlastning

Använd detta fält i enlighet med artikel 4.3 i direktiv 91/496/EEG när en sändning inte får importeras på denna gränskontrollstation och djuren fortsätter sin resa med båt eller flyg på samma fartyg eller med samma luftfartyg, till en annan gränskontrollstation för import till Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Ange tilldelat enhetsnummer för Traces – se fält I.5.

Detta fält kan också användas när djur anländer till EU/EES från ett tredjeland på väg till ett annat tredjeland ombord på samma luftfartyg eller fartyg.

I.21

Ej tillämpligt

I.22

För transitering till

Detta avser transitering genom EU/EES av djur från ett tredjeland som är avsedda för ett annat tredjeland i enlighet med artikel 9 i direktiv 91/496/EEG. Ange ISO-kod för det tredjeland som är bestämmelseland.

Gränskontrollstation vid utförsel: Namn på den gränskontrollstation där djuren ska lämna EU.

I.23

För den inre marknaden

Kryssa i denna ruta om sändningarna är avsedda att släppas ut på marknaden i unionen.

I.24

Ej tillämpligt

I.25

För återinförsel

Återinförsel gäller endast hästar som registrerats för kapplöpningar, tävlingar och kulturevenemang efter tillfällig export (förordning (EU) 2018/659 (2)).

I.26

För tillfällig införsel

Tillfällig införsel gäller endast registrerade hästar. Ange utförselställe och utförseldatum (högst 90 dagar efter införseln).

I.27

Transportmedel efter gränskontrollstation

Ange det transportsätt som ska användas efter det att sändningen har passerat genom gränskontrollstationen och lämna närmare uppgifter (se anmärkning i fält I.13).

Med ”Annat” avses transportsätt som inte omfattas av förordning (EG) nr 1/2005 (3) om skydd av djur under transport.

I.28

Transportör

I enlighet med djurskyddsbestämmelserna, ange transportörens godkännandenummer och, om det gäller flygtransport, kontrollera att företaget är medlem av IATA.

I.29

Datum för avresa

Detta fält kan användas för att ange datum och klockslag för beräknad avresa från gränskontrollstationen.

I.30

Färdjournal

Ange om en färdplan som ska åtfölja djuren i enlighet med kraven i förordning (EG) nr 1/2005 uppvisas.

I.31

Beskrivning av sändningen

Art: Ange djurart med trivialnamn och ras i tillämpliga fall.

För icke-domesticerade arter (t.ex. avsedda för djurparker, utställningar eller forskningsinstitut) anges det vetenskapliga namnet.

I.32

Totalt antal förpackningar

Ange antalet lådor, burar eller boxar i vilka djuren transporteras.

I.33

Total kvantitet

Ange det antal eller den vikt i kg som anges på veterinärintyget eller andra dokument.

I.34

Total nettovikt (kg)/Total bruttovikt (kg)

Detta fält kan användas för att ange följande:

Total nettovikt (dvs. vikten på själva djuren, utan container eller emballage).

Total bruttovikt (dvs. den sammanlagda vikten för djuren, plus container och emballage men utan transportcontainrar och annan transportutrustning).

I.35

Intyg

I egenskap av person med ansvar för den ovan beskrivna lasten intygar jag att uppgifterna i intygets del I mig veterligen är sanningsenliga och fullständiga. Jag förbinder mig samtidigt att uppfylla kraven i direktiv 91/496/EG, däribland att betala kostnader för veterinärkontroller, återtagande av sändningar, karantän eller isolering av djuren eller avlivning och bortskaffande vid behov.

Detta innebär att den undertecknande förbinder sig att ta tillbaka sändningar i transitering som inte får införas till ett tredjeland.

(1)   Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 139/2013 av den 7 januari 2013 om djurhälsokrav för import av vissa fåglar till unionen och villkoren för karantän för denna import (EUT L 47, 20.2.2013, s. 1).

(2)   Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/659 av den 12 april 2018 om villkoren för införsel till unionen av levande hästdjur och av sperma, ägg och embryon från hästdjur (EUT L 110, 30.4.2018, s. 1).

(3)   Rådets förordning (EG) nr 1/2005 av den 22 december 2004 om skydd av djur under transport och därmed sammanhängande förfaranden och om ändring av direktiven 64/432/EEG och 93/119/EG och förordning (EG) nr 1255/97 (EUT L 3, 5.1.2005, s. 1).

DEL II – KONTROLLER

Fält

Beskrivning

II.1

Föregående CVED

Detta är den unika alfanumeriska kod som tilldelas av Traces för det CVED-dokument som används när en sändning delas upp eller när den omlastas (vid offentlig kontroll), ersätts eller annulleras.

II.2

CVED-referens

Detta är den unika alfanumeriska kod som anges i fält I.2.

II.3

Dokumentkontroll

Ska fyllas i för alla sändningar. Detta omfattar även kontroll av att nationella krav uppfylls oberoende av den slutliga bestämmelseorten. Importören eller dennes företrädare ska tillhandahålla de handlingar som behövs för denna kontroll.

II.4

Identitetskontroll

Jämför med originalintyg och originaldokument.

Undantag: kryssa i rutan om djuren omlastas för transport från en gränskontrollstation till en annan och de inte kommer att ha genomgått identitetskontroll enligt artikel 4.3 i direktiv 91/496/EEG.

II.5

Fysisk kontroll

Detta inbegriper resultatet av den kliniska undersökningen och djurens dödlighet och sjuklighet.

Undantag: kryssa i rutan om djuren omlastas för transport från en gränskontrollstation till en annan och de inte kommer att ha genomgått en fysisk kontroll enligt artikel 4.3 i direktiv 91/496/EEG. Detta fält ska även användas för en djurart som inte förtecknas i bilaga A till direktiv 90/425/EEG och som importeras vid en gränskontrollstation i en medlemsstat som inte är det slutliga bestämmelselandet och för vilka de fysiska kontrollerna ska utföras på den slutliga bestämmelseorten i enlighet med artikel 8.A 1 b ii i direktiv 91/496/EEG.

II.6

Laboratorietest

Testad med avseende på: ange kategori av ämne eller patogen som är föremål för undersökning.

Med ”Stickprov” avses månadsvis provtagning i enlighet med beslut 97/794/EG.

Om ”misstanke” anges omfattar det även djur som misstänks vara sjuka, som uppvisar tecken på sjukdom eller som testas enligt gällande skyddsåtgärder.

Pågående: kryssa i rutan om djuren inte har avsänts i väntan på resultatet

II.7

Djurskyddskontroll

Beskriv transportförhållandena och djurens tillstånd vid ankomst.

Undantag: kryssa i rutan om djuren omlastas för transport från en gränskontrollstation till en annan och de inte kommer att ha genomgått djurskyddskontroll.

II.8

Transportens inverkan på djuren

Ange antal döda djur, antal djur som inte är i skick att transporteras samt antal honor som fött ungar eller aborterat under transporten. För djur som avsänds i stora mängder (dagsgamla kycklingar, fisk, blötdjur o.d.), ange i förekommande fall en uppskattning av antalet döda djur eller djur som inte är i skick att transporteras.

II.9

Godtas för omlastning

Fylls i om det är relevant för att ange att omlastning kan godtas, enligt definitionen i fält I.20

II.10

Ej tillämpligt

II.11

Godtas för transitering

Ange transiteringsmedlemsstater i enlighet med färdplanen i tillämpliga fall.

II.12

Godtas för inre marknaden

Fyll i det som är tillämpligt om djuren sänds till en kontrollerad bestämmelseort (slakteri, officiellt godkänt organ eller karantän enligt definitionen i fält I.18) som godkänts för import på särskilda villkor.

II.13

Ej tillämpligt

II.14

Ej tillämpligt

II.15

Godtas för tillfällig införsel

Detta fält gäller endast registrerade hästar. De får stanna inom EU/EES-området endast fram till det datum som anges i fält I.26, dock inte längre än 90 dagar.

II.16

Ej godtagbara

Använd detta fält för sändningar som inte uppfyller EU-kraven eller som är misstänkta.

Om import avvisas ska det klart och tydligt anges vilket förfarande som ska följas. Med ”Slakt” avses att köttet från djuren kan användas som livsmedel om det har genomgått kontroll. Med ”Avlivning” avses att djuren destrueras eller avlägsnas och att deras kött inte får användas som livsmedel.

II.17

Skäl till avvisande

Lägg till relevanta uppgifter vid behov. Markera lämplig ruta.

Med ”Intyg saknas/ogiltigt intyg” avses importlicenser eller transiteringsdokument som krävs av tredjeländer eller medlemsstater.

II.18

Uppgifter om kontrollerade bestämmelseorter

Ange godkännandenummer och adress med postnummer för alla bestämmelseorter där ytterligare veterinärkontroller krävs. Detta gäller fälten II.9, II.11, II.12 och II.15. I fält II.15 anges endast adressen till den första anläggningen. För organ som på grund av särskild hänsyn ska vara anonyma, uppge endast det nummer som de tilldelas, men ingen adress.

II.19

Återförseglad sändning

Fyll i detta fält om den ursprungliga förseglingen på en sändning förstörs när containern öppnas. Alla förseglingar som har använts för detta ändamål bör sammanställas i en förteckning.

II.20

Identifiering av gränskontrollstation

Gränskontrollstationens eller den behöriga myndighetens officiella stämpel

II.21

Intygsutfärdare

Den officiella veterinärens namnteckning med namnförtydligande samt datum

II.22

Kontrollavgifter

För interna ändamål.

II.23

Tulldokumentets referensnummer

Tullmyndigheterna kan använda detta fält för att lämna ytterligare relevanta uppgifter (nummer på T1- eller T5-intyg) när sändningar under en viss tid övervakas av tullen. Uppgifterna lämnas vanligtvis efter veterinärens underskrift.

II.24

Efterföljande CVED

Ange den alfanumeriska koden för ett eller flera efterföljande CVED-dokument.

DEL III – UPPFÖLJNING

Fält

Beskrivning

III.1

Föregående CVED

Detta är den unika alfanumeriska kod som anges i fält II.1.

III.2

CVED-referens

Detta är den unika alfanumeriska kod som anges i fält I.2.

III.3

Efterföljande CVED

Ange den alfanumeriska koden för ett eller flera CVED-dokument som anges i fält II.24.

III.4

Uppgifter om återsändning

Ange vilket transportmedel som används och hur det identifieras, land och ISO-landskod.

Ange datum för återsändning och namnet på gränskontrollstationen för utförsel så snart denna information är känd.

III.5

Uppföljning av

Ange den myndighet som ansvarar för att intyga att sändningen som omfattas av CVED-dokumentet mottagits och uppfyller kraven: gränskontrollstationen för utförsel, gränskontrollstationen för slutlig bestämmelseort eller kontrollenheten.

Ange annan bestämmelseort och/eller skäl till att kraven inte uppfylls eller till ändring av djurens status (t.ex. ogiltig bestämmelseort, avsaknad av eller ogiltigt intyg, dokument som inte stämmer överens, avsaknad av eller ogiltig identifiering, otillfredsställande tester, misstänkt(a) djur, dött/döda djur, försvunnet/försvunna djur eller omvandling till permanent införsel).

III.6

Intygsutfärdare

Detta gäller underskrift av intygsutfärdaren vid den behöriga myndigheten vid återsändning och uppföljning av sändningarna.

DEL 2

Förlaga till CVED-A2


( 1 ) EGT L 323, 26.11.1997, s. 31.

( 2 ) EGT L 224, 18.8.1990, s. 29.

( 3 ) EGT L 278, 31.10.2000, s. 26.

( 4 ) EGT L 268, 14.9.1992, s. 54.