Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

02007D0306 — SV — 18.09.2019 — 004.001


Den här texten är endast avsedd som ett dokumentationshjälpmedel och har ingen rättslig verkan. EU-institutionerna tar inget ansvar för innehållet. De autentiska versionerna av motsvarande rättsakter, inklusive ingresserna, publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns i EUR-Lex. De officiella texterna är direkt tillgängliga via länkarna i det här dokumentet

►B

KOMMISSIONENS BESLUT

av den 25 april 2007

om återkallande från marknaden av hybridrapsen Ms1 x Rf2 (ACS-BNØØ4-7 x ACS-BNØØ2-5) och produkter som framställts därav

[delgivet med nr K(2007) 1806]

(Endast den tyska texten är giltig)

(2007/306/EG)

(EGT L 117 5.5.2007, s. 20)

Ändrat genom:

Officiella tidningen

  nr

sida

datum

 M1

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT 2012/69/EU av den 3 februari 2012

  L 34

12

7.2.2012

►M2

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2016/2268 Endast den tyska texten är giltig av den 14 december 2016

  L 342

34

16.12.2016

►M3

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2019/1117 Endast den tyska texten är giltig av den 24 juni 2019

  L 176

59

1.7.2019

►M4

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2019/1562 Endast den tyska texten är giltig av den 16 september 2019

  L 240

13

18.9.2019


▼B

KOMMISSIONENS BESLUT

av den 25 april 2007

om återkallande från marknaden av hybridrapsen Ms1 x Rf2 (ACS-BNØØ4-7 x ACS-BNØØ2-5) och produkter som framställts därav

[delgivet med nr K(2007) 1806]

(Endast den tyska texten är giltig)

(2007/306/EG)

▼M4

Artikel 1

Adressaten ska genomföra ett internt program för att säkerställa att ACS-BNØØ4-7-raps, ACS-BNØØ2-5-raps och hybridrapsen ACS-BNØØ4-7×ACS-BNØØ2-5 för förädling och utsädesproduktion verkligen dras tillbaka från marknaden samt samla in uppgifter om förekomsten av dessa genetiskt modifierade organismer i sändningar av raps till unionen från Kanada.

Adressaten ska senast den 1 januari 2022 rapportera till kommissionen om genomförandet av detta program och om förekomsten av dessa genetiskt modifierade organismer i sändningar av raps till unionen från Kanada.

Artikel 2

1.  Förekomst av material som innehåller, består av eller har framställts av ACS-BNØØ4-7-raps, ACS-BNØØ2-5-raps och hybridrapsen ACS-BNØØ4-7×ACS-BNØØ2-5 i livsmedel eller foder som anmälts enligt artiklarna 8.1 a och 20.1 a i förordning (EG) nr 1829/2003 ska godtas till och med den 31 december 2022, under förutsättning att

a) denna förekomst är oavsiktlig eller tekniskt oundviklig, och

b) den inte utgör mer än 0,1 viktprocent.

2.  Adressaten ska garantera tillgång till certifierat referensmaterial för ACS-BNØØ4-7×ACS-BNØØ2-5-raps via American Oil Chemists Society på https://www.aocs.org/crm.

▼B

Artikel 3

De uppgifter om ACS-BNØØ4-7, ACS-BNØØ2-5 och hybridrapsen ACS-BNØØ4-7 x ACS-BNØØ2-5 som i enlighet med artikel 28 i förordningen förts in i gemenskapens register över genetiskt modifierade livsmedel och foder skall ändras i enlighet med detta beslut.

Artikel 4

Detta beslut riktar sig till ►M3  BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Tyskland ◄ .

▼M2 —————