Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

02009R0669 — SV — 17.10.2019 — 038.001


Den här texten är endast avsedd som ett dokumentationshjälpmedel och har ingen rättslig verkan. EU-institutionerna tar inget ansvar för innehållet. De autentiska versionerna av motsvarande rättsakter, inklusive ingresserna, publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns i EUR-Lex. De officiella texterna är direkt tillgängliga via länkarna i det här dokumentet

►B

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 669/2009

av den 24 juli 2009

om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 när det gäller strängare offentlig kontroll av import av visst foder och vissa livsmedel av icke-animaliskt ursprung och om ändring av beslut 2006/504/EG

(Text av betydelse för EES)

(EGT L 194 25.7.2009, s. 11)

Ändrad genom:

Officiella tidningen

  nr

sida

datum

►M1

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 212/2010 av den 12 mars 2010

  L 65

16

13.3.2010

 M2

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 878/2010 av den 6 oktober 2010

  L 264

1

7.10.2010

 M3

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1099/2010 av den 26 november 2010

  L 312

9

27.11.2010

 M4

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 187/2011 av den 25 februari 2011

  L 53

45

26.2.2011

 M5

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 433/2011 av den 4 maj 2011

  L 115

5

5.5.2011

 M6

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 799/2011 av den 9 augusti 2011

  L 205

15

10.8.2011

 M7

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1277/2011 av den 8 december 2011

  L 327

42

9.12.2011

 M8

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 294/2012 av den 3 april 2012

  L 98

7

4.4.2012

 M9

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 514/2012 av den 18 juni 2012

  L 158

2

19.6.2012

 M10

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 889/2012 av den 27 september 2012

  L 263

26

28.9.2012

 M11

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1235/2012 av den 19 december 2012

  L 350

44

20.12.2012

 M12

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 91/2013 av den 31 januari 2013

  L 33

2

2.2.2013

 M13

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 270/2013 av den 21 mars 2013

  L 82

47

22.3.2013

 M14

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 618/2013 av den 26 juni 2013

  L 175

34

27.6.2013

 M15

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 925/2013 av den 25 september 2013

  L 254

12

26.9.2013

 M16

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1355/2013 av den 17 december 2013

  L 341

35

18.12.2013

►M17

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 323/2014 av den 28 mars 2014

  L 95

12

29.3.2014

 M18

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 718/2014 av den 27 juni 2014

  L 190

55

28.6.2014

 M19

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1021/2014 av den 26 september 2014

  L 283

32

27.9.2014

 M20

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1295/2014 av den 4 december 2014

  L 349

33

5.12.2014

 M21

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2015/525 av den 27 mars 2015

  L 84

23

28.3.2015

 M22

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2015/943 av den 18 juni 2015

  L 154

8

19.6.2015

 M23

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2015/1012 av den 23 juni 2015

  L 162

26

27.6.2015

 M24

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2015/1607 av den 24 september 2015

  L 249

7

25.9.2015

 M25

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2015/2383 av den 17 december 2015

  L 332

57

18.12.2015

 M26

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/24 av den 8 januari 2016

  L 8

1

13.1.2016

 M27

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/166 av den 8 februari 2016

  L 32

143

9.2.2016

 M28

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/443 av den 23 mars 2016

  L 78

51

24.3.2016

►M29

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/1024 av den 24 juni 2016

  L 168

1

25.6.2016

 M30

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/2107 av den 1 december 2016

  L 327

50

2.12.2016

 M31

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2017/186 av den 2 februari 2017

  L 29

24

3.2.2017

 M32

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2017/1142 av den 27 juni 2017

  L 165

29

28.6.2017

►M33

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2017/2298 av den 12 december 2017

  L 329

26

13.12.2017

►M34

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2018/941 av den 2 juli 2018

  L 166

7

3.7.2018

 M35

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2018/1660 av den 7 november 2018

  L 278

7

8.11.2018

►M36

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2019/35 av den 8 januari 2019

  L 9

77

11.1.2019

 M37

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2019/890 av den 27 maj 2019

  L 142

48

29.5.2019

►M38

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2019/1249 av den 22 juli 2019

  L 195

5

23.7.2019

►M39

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2019/1714 av den 30 september 2019

  L 261

1

14.10.2019


▼B

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 669/2009

av den 24 juli 2009

om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 när det gäller strängare offentlig kontroll av import av visst foder och vissa livsmedel av icke-animaliskt ursprung och om ändring av beslut 2006/504/EG

(Text av betydelse för EES)

Artikel 1

Syfte

I den här förordningen fastställs bestämmelser om strängare offentlig kontroll som ska genomföras i enlighet med artikel 15.5 i förordning (EG) nr 882/2004 vid ställen för införsel till de territorier som anges i bilaga I till den förordningen avseende import av de foder och livsmedel av icke-animaliskt ursprung som förtecknas i bilaga I till den här förordningen.

Artikel 2

Uppdatering av bilaga I

Vid upprättandet och den regelbundna uppdateringen av förteckningen i bilaga I ska åtminstone följande informationskällor beaktas:

a) Uppgifter från anmälningar genom systemet för snabb varning avseende livsmedel och foder (RASFF).

b) Rapporter och uppgifter från den verksamhet som kontoret för livsmedels- och veterinärfrågor bedriver.

c) Rapporter och uppgifter från tredjeländer.

d) Information som utväxlas mellan kommissionen, medlemsstaterna och Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet.

e) Vetenskapliga bedömningar, i förekommande fall.

▼M29

Förteckningen i bilaga I ska regelbundet ses över, minst två gånger om året.

▼B

Artikel 3

Definitioner

I denna förordning gäller följande definitioner:

▼M39

a)  gemensam handling vid införsel (CED-dokument): den handling som i enlighet med artikel 6 ska fyllas i av foder- eller livsmedelsföretagaren eller dennes företrädare och av den behöriga myndigheten, som bekräftar att den offentliga kontrollen har utförts, för vilken det finns förlagor i bilaga II och i del 2 i bilaga III.

▼B

b)  utsett införselställe: det ställe för den införsel som avses i artikel 17.1 första strecksatsen i förordning (EG) nr 882/2004 till något av de territorier som anges i bilaga I till den förordningen. ►M34  För sändningar som förs in i unionen sjö- eller luftvägen från ett tredjeland och som lossas i syfte att lastas på ett annat fartyg eller flygplan för fortsatt resa till en annan hamn eller flygplats i ett av de territorier som avses i bilaga I till förordning (EG) nr 882/2004, ska det utsedda införselstället vara den senare hamnen eller flygplatsen. ◄

c)  sändning: en kvantitet av något av de foder eller livsmedel av icke-animaliskt ursprung som förtecknas i bilaga I till denna förordning och som är av samma kategori eller varuslag, omfattas av samma handling eller handlingar, fraktas med samma transportmedel och kommer från samma tredjeland eller del av tredjeland.

Artikel 4

Minimikrav för utsedda införselställen

Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 19 ska de utsedda införselställena förfoga över minst följande:

a) Tillräckligt antal personer med lämplig utbildning och erfarenhet för att utföra de föreskrivna kontrollerna av sändningar.

b) Lämpliga anordningar för den behöriga myndighetens nödvändiga kontroller.

c) Närmare anvisningar för provtagning och för sändning av sådana prover för analys till ett laboratorium som har utsetts i enlighet med artikel 12.1 i förordning (EG) nr 882/2004 (nedan kallat utsett laboratorium).

d) Vid behov, utrymmen för förvaring av kvarhållna sändningar (och sändningar i containrar) under lämpliga förhållanden i väntan på resultaten av de analyser som avses i led c samt ett tillräckligt antal förvaringsrum, inklusive kyl- och frysutrymmen, för de fall då sändningens beskaffenhet kräver kontrollerad temperatur.

e) Utrustning för lossning och lämplig utrustning för provtagning.

f) Vid behov möjlighet att lossa och ta prover för analys på en skyddad plats.

g) Ett utsett laboratorium som kan utföra den analys som avses i led c och som är beläget på en plats dit proverna kan transporteras på kort tid.

Artikel 5

Förteckning över utsedda införselställen

Medlemsstaterna ska för varje produkt som förtecknas i bilaga I föra en aktuell förteckning över utsedda införselställen och göra den allmänt tillgänglig på Internet. Medlemsstaterna ska meddela Internetadresserna för dessa förteckningar till kommissionen.

Kommissionen ska i informationssyfte publicera länkarna till de nationella förteckningarna på sin webbplats.

Artikel 6

Förhandsanmälan av sändningar

Foder- och livsmedelsföretagarna eller deras företrädare ska lämna en adekvat förhandsanmälan om beräknad dag och tidpunkt för sändningens fysiska ankomst till det utsedda införselstället och om sändningens beskaffenhet.

De ska för detta ändamål fylla i del I av den gemensamma handlingen vid införsel och sända handlingen till den behöriga myndigheten vid det utsedda införselstället, minst en arbetsdag före sändningens fysiska ankomst.

Artikel 7

Språk i de gemensamma handlingarna vid införsel

De gemensamma handlingarna vid införsel ska avfattas på det officiella språket eller på något av de officiella språken i den medlemsstat där det utsedda införselstället är beläget.

En medlemsstat får dock godta gemensamma handlingar vid införsel som har avfattats på något annat officiellt gemenskapsspråk.

▼M39

Artikel 7a

Krav för ifyllande av ett elektroniskt CED-dokument

1.  Om ett elektroniskt CED-dokument används ska det fyllas i via Traces-systemet och uppfylla samtliga följande krav:

a) Det överensstämmer med förlagan i del 2 i bilaga III.

b) Det har undertecknats med en elektronisk underskrift av den aktör som ansvarar för sändningen.

c) Det har försetts med en avancerad eller kvalificerad elektronisk underskrift av den officiella inspektören vid

i) det utsedda införselstället,

ii) det fastställda importstället eller

iii) kontrollstationen, under den övergångsperiod som anges i artikel 19.1.

d) Det har en avancerad eller kvalificerad elektronisk stämpel från den utfärdande behöriga myndighet som den officiella inspektören tillhör.

e) Det har stämplats genom Traces-systemet med en avancerad eller kvalificerad elektronisk stämpel.

2.  Varje moment som avses i punkt 1 ska tidsstämplas med en kvalificerad elektronisk tidsstämpel.

▼B

Artikel 8

Strängare offentlig kontroll vid de utsedda införselställena

1.  Den behöriga myndigheten vid det utsedda införselstället ska utan oskäligt dröjsmål utföra följande:

a) Dokumentkontroller på alla sändningar inom två arbetsdagar från ankomsten till det utsedda införselstället, såvida inga särskilda och oundvikliga omständigheter uppstår.

b) Identitetskontroller och fysiska kontroller, inklusive laboratorieanalyser, enligt de frekvenser som anges i bilaga I, och på ett sådant sätt att foder- och livsmedelsföretagarna eller deras företrädare inte kan förutsäga huruvida en viss sändning kommer att underkastas sådana kontroller. Resultaten av de fysiska kontrollerna ska finnas tillgängliga så snart det är tekniskt möjligt.

2.  När kontrollerna i punkt 1 har slutförts ska den behöriga myndigheten

a) fylla i relevant avsnitt i del II av den gemensamma handlingen vid införsel och ansvarig tjänsteman vid den behöriga myndigheten ska stämpla och underteckna originalet av denna handling,

b) ta och behålla en kopia av den undertecknade och stämplade gemensamma handlingen vid införsel.

Originalet av den gemensamma handlingen vid införsel ska åtfölja sändningen på den fortsatta transporten tills den når den bestämmelseort som anges i denna handling.

Den behöriga myndigheten vid det utsedda införselstället får tillåta vidaretransport av sändningen i väntan på resultaten av de fysiska kontrollerna. Om tillstånd ges ska den behöriga myndigheten vid det utsedda införselstället underrätta den behöriga myndigheten på bestämmelseorten och lämpliga åtgärder ska vidtas för att garantera att sändningen står under ständig uppsikt av de behöriga myndigheterna och inte på något sätt kan manipuleras i väntan på resultaten av de fysiska kontrollerna.

Om sändningen transporteras i väntan på att resultaten av de fysiska kontrollerna blir tillgängliga ska en vidimerad kopia av originalet av den gemensamma handlingen vid införsel utfärdas för detta ändamål.

Artikel 9

Särskilda omständigheter

1.  Kommissionen får på den berörda medlemsstatens begäran tillåta de behöriga myndigheterna vid vissa utsedda införselställen med särskilda geografiska begränsningar i verksamheten att utföra de fysiska kontrollerna i en foder- eller livsmedelsföretagares lokaler, under förutsättning att följande villkor uppfylls:

a) De kontroller som utförs vid det utsedda införselstället får inte påverkas negativt.

b) Lokalerna ska uppfylla de relevanta krav som anges i artikel 4 och ska vara godkända för detta ändamål av medlemsstaten.

c) Det har vidtagits lämpliga åtgärder som garanterar att sändningen från dess ankomst till det utsedda införselstället står under ständig uppsikt av de behöriga myndigheterna vid det utsedda införselstället och inte på något sätt kan manipuleras i något skede av kontrollerna.

▼M33

2.  Genom undantag från artikel 8.1 får kommissionen under särskilda omständigheter, i fråga om en produkt som förtecknas i bilaga I, föreskriva att den behöriga myndigheten på den bestämmelseort som anges i den gemensamma handlingen vid införsel vid behov får utföra identitetskontroller och fysiska kontroller av sändningar av den produkten i foder- eller livsmedelsföretagarens lokaler om villkoren i punkt 1 b och c samt följande villkor uppfylls:

a) Produktens mycket korta hållbarhet eller förpackningens särskilda egenskaper innebär att provtagning vid det utsedda införselstället oundvikligen skulle leda till en allvarlig risk för livsmedelssäkerheten eller till att produkten i oacceptabel utsträckning förstörs.

b) Den behöriga myndigheten vid det utsedda införselstället har vidtagit lämpliga samarbetsåtgärder och de behöriga myndigheterna utför de fysiska kontrollerna för att säkerställa att

i) sändningen inte på något sätt kan manipuleras i något skede av kontrollerna,

ii) alla rapporteringskrav i artikel 15 uppfylls.

▼B

Artikel 10

Övergång till fri omsättning

För att sändningar ska få övergå till fri omsättning ska det krävas att foder- och livsmedelsföretagarna eller deras företrädare uppvisar en av den behöriga myndigheten ifylld gemensam handling vid införsel, eller motsvarande elektroniska handling, för tullmyndigheterna när alla kontroller som krävs enligt artikel 8.1 har utförts och acceptabla resultat av de fysiska kontrollerna, om sådana krävs, är kända.

Artikel 11

Foder- och livsmedelsföretagarnas skyldigheter

När sändningens särskilda egenskaper så kräver ska foder- och livsmedelsföretagarna eller deras företrädare ställa följande till den behöriga myndighetens förfogande:

a) Tillräcklig personal och logistik för att lossa sändningen så att de offentliga kontrollerna kan utföras.

b) Lämplig utrustning för provtagning av särskilda transporter och/eller särskilda förpackningstyper, när provtagningen inte kan utföras på ett representativt sätt med gängse provtagningsutrustning.

Artikel 12

Uppdelning av sändningar

Sändningar får inte delas upp förrän den strängare offentliga kontrollen har utförts och den behöriga myndigheten har fyllt i den gemensamma handlingen vid införsel i enlighet med artikel 8.

Om sändningen därefter delas upp ska en av den behöriga myndigheten vidimerad kopia av den gemensamma handlingen vid införsel åtfölja varje del av sändningen tills den övergår till fri omsättning.

▼M34

Artikel 13

Bristande efterlevnad

1.  Om bristande efterlevnad konstateras vid den offentliga kontrollen ska ansvarig tjänsteman vid den behöriga myndigheten fylla i del III av den gemensamma handlingen vid införsel och åtgärder ska vidtas i enlighet med artiklarna 19, 20 och 21 i förordning (EG) nr 882/2004.

2.  Om den behöriga myndigheten vid det utsedda införselstället inte tillåter införsel av en sändning av foder och livsmedel som förtecknas i bilaga I på grund av att gränsvärdena för bekämpningsmedelsrester enligt förordning (EG) nr 396/2005 inte följs, ska den omedelbart anmäla sådana avvisanden vid gränsen i enlighet med artikel 19.3 i förordning (EG) nr 882/2004.

▼B

Artikel 14

Avgifter

1.  Medlemsstaterna ska se till att de avgifter som följer av den strängare offentliga kontrollen i enlighet med denna förordning tas ut i enlighet med artikel 27.4 i förordning (EG) nr 882/2004 och kriterierna i bilaga VI till samma förordning.

2.  De foder- och livsmedelsföretagare som är ansvariga för sändningarna eller deras företrädare ska betala de avgifter som avses i punkt 1.

Artikel 15

Rapportering till kommissionen

1.  Medlemsstaterna ska till kommissionen lämna en rapport om sändningar för en fortlöpande bedömning av de foder och livsmedel av icke-animaliskt ursprung som förtecknas i bilaga I.

▼M29

Rapporten ska lämnas två gånger per år före utgången av den månad som följer på varje halvårsperiod.

▼B

2.  Rapporten ska innehålla

a) närmare uppgifter om varje sändning, inklusive

i) sändningens nettovikt,

ii) ursprungslandet för varje sändning,

b) uppgifter om antalet sändningar som provtagits för analys,

c) uppgifter om resultaten av kontrollerna enligt artikel 8.1.

3.  Kommissionen ska sammanställa de rapporter som avses i punkt 2 och göra dem tillgängliga för medlemsstaterna.

▼M36

4.  De rapporteringsskyldigheter som fastställs i punkterna 1 och 2 ska anses vara uppfyllda om medlemsstaterna i Traces har registrerat de gemensamma handlingar vid införsel som utfärdats av deras behöriga myndigheter i enlighet med denna förordning under den rapporteringsperiod som anges i punkt 1.

▼B

Artikel 16

Ändring av beslut 2006/504/EG

Beslut 2006/504/EG ska ändras på följande sätt:

1. I artikel 1 a ska leden iii, iv och v utgå.

2. I artikel 5 ska punkt 2 a ersättas med följande:

”a) samtliga livsmedelssändningar från Brasilien,”

3. I artikel 7 ska punkt 3 utgå.

Artikel 17

Upphävande av beslut 2005/402/EG

Kommissionens beslut 2005/402/EG ska upphöra att gälla.

Artikel 18

Tillämpning

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 25 januari 2010.

▼M1

Artikel 19

Övergångsbestämmelser

▼M36

1.  Om ett utsett införselställe saknar den utrustning som krävs för att utföra identitetskontroller och fysiska kontroller enligt artikel 8.1 b får dessa kontroller till och med den 13 december 2019 utföras i samma medlemsstat vid en annan kontrollstation som den behöriga myndigheten har godkänt för detta ändamål, innan varorna deklareras för övergång till fri omsättning, förutsatt att kontrollstationen uppfyller minimikraven i artikel 4.

▼M1

2.  Medlemsstaterna ska på sina webbplatser offentliggöra en förteckning över de kontrollstationer som godkänts i enlighet med punkt 1.

▼B

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

▼M38


BILAGA I

Foder och livsmedel av icke-animaliskt ursprung som omfattas av strängare offentlig kontroll vid de utsedda införselställena

Foder och livsmedel

(avsedd användning)

KN-nummer (1)

Taric-undernummer

Ursprungsland

Fara

Fysiska kontroller och identitetskontroller (frekvens i procent)

—  Jordnötter, med skal

—  1202 41 00

Bolivia (BO)

Aflatoxiner

50

—  Jordnötter, skalade

—  1202 42 00

—  Jordnötssmör

—  2008 11 10

—  Jordnötter, på annat sätt beredda eller konserverade

(Foder och livsmedel)

—  2008 11 91 ,

2008 11 96 ,

2008 11 98

—  Svartpeppar (Piper)

(Livsmedel – varken krossade eller malda)

ex 0904 11 00

10

Brasilien (BR)

Salmonella (2)

20

Gojibär (bocktörne) (Lycium barbarum L.)

(Livsmedel – färska, kylda eller torkade)

ex 0813 40 95 ,

ex 0810 90 75

10

10

Kina (CN)

Bekämpningsmedelsrester (3) (4) (5)

20

Sötpaprika (Capsicum annuum)

(Livsmedel – krossade eller malda)

ex 0904 22 00

11

Kina (CN)

Salmonella (2)

20

Te, även aromatiserat

(Livsmedel)

0902

Kina (CN)

Bekämpningsmedelsrester (3) (6)

20

Auberginer (Solanum melongena)

(Livsmedel – färska eller kylda)

0709 30 00

Dominikanska republiken (DO)

Bekämpningsmedelsrester (3)

20

—  Sötpaprika (Capsicum annuum)

—  0709 60 10 ,

0710 80 51

Dominikanska republiken (DO)

Bekämpningsmedelsrester (3) (7)

50

—  Spanskpeppar (med undantag av sötpaprika) (Capsicum spp.)

—  ex 0709 60 99 ,

ex 0710 80 59

20

20

—  Sparrisböna

(Vigna unguiculata ssp. sesquipedalis, vigna unguiculata ssp. unguiculata)

(Livsmedel – färska, kylda eller frysta)

—  ex 0708 20 00 ,

ex 0710 22 00

10

10

—  Sötpaprika (Capsicum annuum)

—  0709 60 10 ,

0710 80 51

Egypten (EG)

Bekämpningsmedelsrester (3) (8)

20

—  Spanskpeppar (med undantag av sötpaprika) (Capsicum spp.)

(Livsmedel – färska, kylda eller frysta)

—  ex 0709 60 99 ,

ex 0710 80 59

20

20

Sesamfrön

(Livsmedel – färska eller kylda)

1207 40 90

Etiopien (ET)

Salmonella (2)

50

—  Hasselnötter, med skal

—  0802 21 00

Georgien (GE)

Aflatoxiner

50

—  Hasselnötter, skalade

—  0802 22 00

—  Mjöl och pulver av hasselnötter

—  ex 1106 30 90

40

—  Hasselnötter, på annat sätt beredda eller konserverade

(Livsmedel)

—  ex 2008 19 19 ,

ex 2008 19 95 ,

ex 2008 19 99

30

20

30

Palmolja

(Livsmedel)

1511 10 90 ,

1511 90 11 ,

Ghana (GH)

Färgämnet Sudan (9)

50

ex 1511 90 19 ,

90

1511 90 99

Okra

(Livsmedel – färska, kylda eller frysta)

ex 0709 99 90 ,

ex 0710 80 95

20

30

Indien (IN)

Bekämpningsmedelsrester (3) (10)

10

Spanskpeppar (med undantag av sötpaprika) (Capsicum spp.)

(Livsmedel – färska, kylda eller frysta)

ex 0709 60 99 ,

ex 0710 80 59

20

20

Indien (IN)

Bekämpningsmedelsrester (3) (11)

20

Bönor (Vigna spp., Phaseolus spp.)

(Livsmedel – färska eller kylda)

0708 20

Kenya (KE)

Bekämpningsmedelsrester (3)

5

Kinesisk bladselleri (Apium graveolens)

(Livsmedel – färska eller kylda örter)

ex 0709 40 00

20

Kambodja (KH)

Bekämpningsmedelsrester (3) (12)

50

Sparrisböna

(Vigna unguiculata ssp. sesquipedalis, vigna unguiculata ssp. unguiculata)

(Livsmedel – färska, kylda eller frysta grönsaker)

ex 0708 20 00 ,

ex 0710 22 00

10

10

Kambodja (KH)

Bekämpningsmedelsrester (3) (13)

50

Rovor (Brassica rapa ssp. rapa)

(Livsmedel – beredda eller konserverade med ättika eller ättiksyra)

ex 2001 90 97 ,

11 , 19

Libanon (LB)

Rhodamin B

50

Rovor (Brassica rapa ssp. rapa)

(Livsmedel – beredda eller konserverade i saltlake eller med citronsyra, inte frysta)

ex 2005 99 80

93

Libanon (LB)

Rhodamin B

50

Spanskpeppar (sötpaprika eller annan än sötpaprika) (Capsicum spp.)

(Livsmedel – torkade, rostade, krossade eller malda)

0904 21 10 ,

Sri Lanka (LK)

Aflatoxiner

50

ex 0904 21 90 ,

20

ex 0904 22 00 ,

11 , 19

ex 2008 99 99

79

—  Jordnötter, med skal

—  1202 41 00

Madagaskar (MG)

Aflatoxiner

50

—  Jordnötter, skalade

—  1202 42 00

—  Jordnötssmör

—  2008 11 10

—  Jordnötter, på annat sätt beredda eller konserverade

(Foder och livsmedel)

—  2008 11 91 ,

2008 11 96 ,

2008 11 98

Jackfrukter (Artocarpus heterophyllus)

(Livsmedel – färska)

ex 0810 90 20

20

Malaysia (MY)

Bekämpningsmedelsrester (3)

20

Sesamfrön

(Livsmedel – färska eller kylda)

1207 40 90

Nigeria (NG)

Salmonella (2)

50

Spanskpeppar (med undantag av sötpaprika) (Capsicum spp.)

(Livsmedel – färska, kylda eller frysta)

ex 0709 60 99 ,

ex 0710 80 59

20

20

Pakistan (PK)

Bekämpningsmedelsrester (3)

20

Hallon

(Livsmedel – frysta)

ex 0811 20 11 ,

ex 0811 20 19 ,

0811 20 31

10

10

Serbien (RS)

Norovirus

10

Sesamfrön

(Livsmedel – färska eller kylda)

1207 40 90

Sudan (SD)

Salmonella (2)

50

Vattenmelonfrön (Egusi, Citrullus spp.) och produkter därav

(Livsmedel)

ex 1207 70 00 ,

ex 1208 90 00 ,

ex 2008 99 99

10

10

50

Sierra Leone (SL)

Aflatoxiner

50

—  Jordnötter, med skal

—  1202 41 00

Senegal (SN)

Aflatoxiner

50

—  Jordnötter, skalade

—  1202 42 00

—  Jordnötssmör

—  2008 11 10

—  Jordnötter, på annat sätt beredda eller konserverade

(Foder och livsmedel)

—  2008 11 91 ,

2008 11 96 ,

2008 11 98

Rovor (Brassica rapa ssp. rapa)

(Livsmedel – beredda eller konserverade med ättika eller ättiksyra)

ex 2001 90 97 ,

11 , 19

Syrien (SY)

Rhodamin B

50

Rovor (Brassica rapa ssp. rapa)

(Livsmedel – beredda eller konserverade i saltlake eller med citronsyra, inte frysta)

ex 2005 99 80

93

Syrien (SY)

Rhodamin B

50

Spanskpeppar (med undantag av sötpaprika) (Capsicum spp.)

(Livsmedel – färska, kylda eller frysta)

ex 0709 60 99 ,

ex 0710 80 59

20

20

Thailand (TH)

Bekämpningsmedelsrester (3) (14)

10

—  Torkade aprikoser

—  0813 10 00

Turkiet (TR)

Sulfiter (16)

10

—  Aprikoser, på annat sätt beredda eller konserverade (15)

(Livsmedel)

—  2008 50 61

Torkade vindruvor (inklusive torkade druvor som skurits eller krossats till en pasta, utan ytterligare behandling)

(Livsmedel)

0806 20

Turkiet (TR)

Okratoxin A

5

Citroner (Citrus limon, Citrus limonum)

(Livsmedel – färska, kylda eller torkade)

0805 50 10

Turkiet (TR)

Bekämpningsmedelsrester (3)

10

Granatäpplen

(Livsmedel – färska eller kylda)

ex 0810 90 75

30

Turkiet (TR)

Bekämpningsmedelsrester (3) (17)

10

Sötpaprika (Capsicum annuum)

(Livsmedel – färska, kylda eller frysta)

0709 60 10 ,

0710 80 51

Turkiet (TR)

Bekämpningsmedelsrester (3) (18)

10

Obearbetade hela, malda, krossade eller hackade aprikoskärnor avsedda att släppas ut på marknaden till slutkonsumenter (19) (20)

(Livsmedel)

ex 1212 99 95

20

Turkiet (TR)

Cyanid

50

Spanskpeppar (med undantag av sötpaprika) (Capsicum spp.)

(Livsmedel – färska, kylda eller frysta)

ex 0709 60 99

ex 0710 80 59

20

20

Uganda (UG)

Bekämpningsmedelsrester (3)

20

Sesamfrön

(Livsmedel – färska eller kylda)

1207 40 90

Uganda (UG)

Salmonella (2)

50

—  Jordnötter, med skal

—  1202 41 00

Förenta staterna (US)

Aflatoxiner

10

—  Jordnötter, skalade

—  1202 42 00

—  Jordnötssmör

—  2008 11 10

—  Jordnötter, på annat sätt beredda eller konserverade

(Foder och livsmedel)

—  2008 11 91 ,

2008 11 96 ,

2008 11 98

—  Pistaschmandlar, med skal

—  0802 51 00

Förenta staterna (US)

Aflatoxiner

10

—  Pistaschmandlar, skalade

—  0802 52 00

—  Pistaschmandlar, rostade

(Livsmedel)

—  ex 2008 19 13 ,

ex 2008 19 93

20

20

—  Torkade aprikoser

—  0813 10 00

Uzbekistan (UZ)

Sulfiter (16)

50

—  Aprikoser, på annat sätt beredda eller konserverade (15)

(Livsmedel)

—  2008 50 61

—  Korianderblad

—  ex 0709 99 90

72

Vietnam (VN)

Bekämpningsmedelsrester (3) (21)

50

—  Basilika (helig, söt)

—  ex 1211 90 86

20

—  Mynta

—  ex 1211 90 86

30

—  Persilja

(Livsmedel – färska eller kylda örter)

—  ex 0709 99 90

40

Okra

(Livsmedel – färska, kylda eller frysta)

ex 0709 99 90

ex 0710 80 95

20

30

Vietnam (VN)

Bekämpningsmedelsrester (3) (21)

50

Spanskpeppar (med undantag av sötpaprika) (Capsicum spp.)

(Livsmedel – färska, kylda eller frysta)

ex 0709 60 99 ,

ex 0710 80 59

20

20

Vietnam (VN)

Bekämpningsmedelsrester (3) (21)

50

(1)   Om bara vissa produkter som omfattas av ett KN-nummer behöver undersökas anges KN-numret med ”ex”.

(2)   Referensmetod EN ISO 6579-1 eller en metod som validerats mot den i enlighet med protokollet i EN ISO 16140-2.

(3)   Resthalter av åtminstone de bekämpningsmedel som anges i kontrollprogrammet antaget i enlighet med artikel 29.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 av den 23 februari 2005 om gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i eller på livsmedel och foder av vegetabiliskt och animaliskt ursprung och om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG (EUT L 70, 16.3.2005, s. 1) som kan analyseras med GC-MS- och LC-MS-metoder för flera resthalter (endast övervakning av bekämpningsmedel i eller på produkter av vegetabiliskt ursprung).

(4)   Resthalter av amitraz.

(5)   Resthalter av nikotin.

(6)   Resthalter av tolfenpyrad.

(7)   Resthalter av acefat, aldikarb (summan av aldikarb, dess sulfoxid och dess sulfon, uttryckt som aldikarb), amitraz (amitraz inklusive metaboliter innehållande 2,4-dimetylanilin, uttryckt som amitraz), diafentiuron, dikofol (summan av p,p′- och o,p′-isomerer), ditiokarbamater (ditiokarbamater uttryckta som CS2, inklusive maneb, mankozeb, metiram, propineb, tiram och ziram) och metiokarb (summan av metiokarb, metiokarbsulfoxid och metiokarbsulfon, uttryckt som metiokarb).

(8)   Resthalter av dikofol (summan av p,p′- och o,p′-isomerer), dinotefuran, folpet, prokloraz (summan av prokloraz och dess metaboliter innehållande 2,4,6-triklorofenol, uttryckt som prokloraz), tiofanatmetyl och triforin.

(9)   I denna bilaga avses med färgämnet Sudan något av de kemiska ämnena i) Sudan I (CAS-nummer 842-07-9), ii) Sudan II (CAS-nummer 3118-97-6), iii) Sudan III (CAS-nummer 85-86-9), iv) Scarlet Red eller Sudan IV (CAS-nummer 85-83-6).

(10)   Resthalter av diafentiuron.

(11)   Resthalter av karbofuran.

(12)   Resthalter av fentoat.

(13)   Resthalter av klorbufam.

(14)   Resthalter av formetanat (summan av formetanat och dess salter, uttryckt som formetanathydroklorid), protiofos och triforin.

(15)   Den behöriga myndigheten på den bestämmelseort som anges i den gemensamma handlingen vid införsel (CED) får utföra identitetskontroller och fysiska kontroller i enlighet med artikel 9.2 i denna förordning.

(16)   Referensmetoder: EN 1988-1:1998, EN 1988-2:1998 eller ISO 5522:1981.

(17)   Resthalter av prokloraz.

(18)   Resthalter av diafentiuron, formetanat (summan av formetanat och dess salter, uttryckt som formetanathydroklorid) och tiofanatmetyl.

(19)    Obearbetade produkter enligt definitionen i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den 29 april 2004 om livsmedelshygien (EUT L 139, 30.4.2004, s. 1).

(20)    Utsläppande på marknaden och slutkonsument enligt definitionen i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet (EGT L 31, 1.2.2002, s. 1).

(21)   Resthalter av ditiokarbamater (ditiokarbamater uttryckta som CS2, inklusive maneb, mankozeb, metiram, propineb, tiram och ziram), fentoat och kvinalfos.

▼M17


BILAGA II

GEMENSAM HANDLING VID INFÖRSEL (CED)

Anvisningar för ifyllande av CED-handlingen

Allmänt CED-handlingen ska fyllas i med versaler. Anvisningarna numreras efter motsvarande fält i handlingen.

Del I    Om inget annat anges ska denna del fyllas i av foder- eller livsmedelsföretagaren eller dennes företrädare

Fält I.1 Avsändare: Ange namn och fullständig adress för den fysiska eller juridiska person (foder- eller livsmedelsföretagare) som skickat sändningen. Uppgift om telefon- och faxnummer eller e-postadress rekommenderas.

Fält I.2 Uppgift om CED-referensnummer ska lämnas av den behöriga myndigheten vid det utsedda införselstället. Foder- eller livsmedelsföretagaren ska ange det utsedda införselställe som sändningen ska anlända till.

Fält I.3 Mottagare: Ange namn och fullständig adress för den fysiska eller juridiska person (foder- eller livsmedelsföretagare) för vilken sändningen är avsedd. Uppgift om telefon- och faxnummer eller e-postadress rekommenderas.

Fält I.4 Lastansvarig: Den person (foder- eller livsmedelsföretagare, ombud eller deklarant) som ansvarar för sändningen när den uppvisas vid det utsedda införselstället och som lämnar de intyg som krävs till den behöriga myndigheten på importörens vägnar. Ange namn och fullständig adress. Uppgift om telefon- och faxnummer eller e-postadress rekommenderas.

Fält I.5 Ursprungsland: Det tredjeland där varan har sitt ursprung, har odlats, skördats eller framställts.

Fält I.6 Avsändarland: Det tredjeland där sändningen placerades på det slutliga transportmedlet för transport till unionen.

Fält I.7 Importör: Ange namn och fullständig adress. Uppgift om telefon- och faxnummer eller e-postadress rekommenderas.

Fält I.8 Bestämmelseort: Ange leveransadress i unionen. Uppgift om telefon- och faxnummer eller e-postadress rekommenderas.

Fält I.9 Ankomst till det utsedda införselstället: Ange det datum då sändningen beräknas anlända till det utsedda införselstället.

Fält I.10 Handlingar: Ange i tillämpliga fall utfärdandedatum och antalet officiella handlingar som åtföljer sändningen.

Fält I.11 Ange fullständiga uppgifter om införseltransportmedel: Ange flightnummer vid flygtransport, fartygets namn vid fartygsfrakt, registreringsnummer och nummer på ev. släp vid vägtransport eller tågets identitetsnummer och vagnnummer vid järnvägstransport.

Dokumentreferenser: Flygfraktsedelns nummer, konossementnummer eller handelsnummer för järnvägs- eller vägtransport.

Fält I.12 Beskrivning av varan: Lämna en detaljerad beskrivning av varan (för foder även typ av foder).

Fält I.13 Varukod: Ange identifieringskod för varan enligt bilaga I (inklusive Taric-undernummer i förekommande fall)

Fält I.14 Bruttovikt: Total vikt i kg. Denna definieras som produkternas samlade massa med inre och yttre emballage, men utan transportcontainrar eller annan transportutrustning.

Nettovikt: Själva produktens vikt i kg minus förpackning. Denna definieras som själva produkternas massa utan inre och yttre emballage.

Fält I.15 Antal förpackningar.

Fält I.16 Temperatur: Kryssa för lämplig transport-/lagringstemperatur.

Fält I.17 Typ av förpackningar: Ange typ av förpackningar för produkterna.

Fält I.18 Avsedd användning av varan: Kryssa för ”Livsmedelsändamål” om varan är avsedd som livsmedel utan föregående sortering eller annan fysisk bearbetning, ”Vidare bearbetning” om varan är avsedd som livsmedel efter sådan bearbetning eller ”Foder” om den är avsedd som foder.

Fält I.19 Ange i förekommande fall alla förseglings- och containernummer.

Fält I.20 Omlastning till en kontrollstation: Under den övergångsperiod som anges i artikel 19.1 ska det utsedda införselstället kryssa i rutan för att omlastning ska kunna ske till en annan kontrollstation.

Fält I.21 Ej tillämpligt.

Fält I.22 För import: Kryssa i rutan om sändningen är avsedd för import till unionen (artikel 8).

Fält I.23 Ej tillämpligt.

Fält I.24 Kryssa för relevant transportmedel.

Del II    Denna del ska fyllas i av den behöriga myndigheten

Fält II.1 Ange samma referensnummer som i fält I.2.

Fält II.2 För tullmyndigheterna vid behov.

Fält II.3 Dokumentkontroll: Ska fyllas i för alla sändningar.

Fält II.4 Den behöriga myndigheten vid det utsedda införselstället ska här ange om sändningen valts ut för fysisk kontroll, som under den övergångsperiod som anges i artikel 19.1 får utföras vid en annan kontrollstation.

Fält II.5 Den behöriga myndigheten vid det utsedda införselstället ska, under den övergångsperiod som anges i artikel 19.1 och efter tillfredsställande dokumentkontroll, här ange till vilken kontrollstation sändningen ska transporteras för att genomgå identitetskontroller och fysiska kontroller.

Den behöriga myndigheten vid det utsedda införselstället ska också ange om sändningen får vidaretransporteras i enlighet med artikel 8. Vidaretransport får bara tillåtas om det har gjorts en identitetskontroll vid det utsedda införselstället med tillfredsställande resultat. Fält II.11 ska därför fyllas i samtidigt som vidaretransport tillåts, medan fält II.12 ska fyllas i när resultatet av laboratorietesterna har blivit tillgängliga.

Fält II.6 Ange tydligt vilka åtgärder som ska vidtas om sändningen avvisas på grund av vad som framkommit vid dokumentkontrollen. Vid återexport, destruktion, vidare bearbetning eller användning för andra ändamål ska bestämmelseanläggningens adress anges i fält II.7.

Fält II.7 Ange godkännandenummer och adress (eller namn på fartyg och hamn) för alla bestämmelseorter när det krävs ytterligare kontroll av sändningen, t.ex. för fall som rör fält II.6 (återexport, destruktion, vidare bearbetning eller användning för andra ändamål).

Fält II.8 Den behöriga myndigheten vid det utsedda införselstället ska här sätta sin officiella stämpel.

Fält II.9 Underskrift av ansvarig tjänsteman hos den behöriga myndigheten vid det utsedda införselstället.

Fält II.10 Ej tillämpligt.

Fält II.11 Den behöriga myndigheten vid det utsedda införselstället eller, under den övergångsperiod som anges i artikel 19.1, den behöriga myndigheten vid kontrollstationen ska här ange resultaten av identitetskontrollen.

Fält II.12 Den behöriga myndigheten vid det utsedda införselstället eller, under den övergångsperiod som anges i artikel 19.1, den behöriga myndigheten vid kontrollstationen ska här ange resultaten av de fysiska kontrollerna.

Fält II.13 Den behöriga myndigheten vid det utsedda införselstället eller, under den övergångsperiod som anges i artikel 19.1, den behöriga myndigheten vid kontrollstationen ska här ange resultaten av laboratorietestet. I fältet ska anges för vilken kategori av ämne eller patogen laboratorietestet har utförts.

Fält II.14 Detta fält ska användas för samtliga sändningar som ska övergå till fri omsättning inom unionen.

Fält II.15 Ej tillämpligt.

Fält II.16 Ange tydligt vilka åtgärder som ska vidtas om sändningen avvisas på grund av vad som framkommer vid identitetskontrollen eller de fysiska kontrollerna. Vid återexport, destruktion, vidare bearbetning eller användning för andra ändamål ska bestämmelseanläggningens adress anges i fält II.18.

Fält II.17 Motivering till avvisning: Lägg till relevanta uppgifter och kryssa i lämplig ruta.

Fält II.18 Ange godkännandenummer och adress (eller namn på fartyg och hamn) för alla bestämmelseorter när det krävs ytterligare kontroll av sändningen, t.ex. för fall som rör fält II.6 (återexport, destruktion, vidare bearbetning eller användning för andra ändamål).

Fält II.19 Fyll i detta fält om den ursprungliga förseglingen på en sändning förstörs när containern öppnas. Alla förseglingar som har använts för detta ändamål ska sammanställas i en förteckning.

Fält II.20 Den behöriga myndigheten vid det utsedda införselstället eller, under den övergångsperiod som anges i artikel 19.1, den behöriga myndigheten vid kontrollstationen ska här sätta sin officiella stämpel.

Fält II.21 Underskrift av ansvarig tjänsteman hos den behöriga myndigheten vid det utsedda införselstället eller, under den övergångsperiod som anges i artikel 19.1, den behöriga myndigheten vid kontrollstationen.

Del III    Denna del ska fyllas i av den behöriga myndigheten

Fält III.1 Uppgifter om återexport: Den behöriga myndigheten vid det utsedda införselstället eller, under den övergångsperiod som anges i artikel 19.1, den behöriga myndigheten vid kontrollstationen ska här ange använt transportmedel med identifieringsbeteckning, bestämmelseland och datum för återexport, så snart dessa uppgifter är kända.

Fält III.2 Uppföljning: Ange den lokala behöriga myndighetsenhet som svarar för tillsynen i samband med sändningens destruktion, vidare bearbetning eller användning för andra ändamål. Myndigheten ska här ange om sändningen anlänt och om den överensstämmer med uppgifterna.

Fält III.3 Underskrift av ansvarig tjänsteman hos den behöriga myndigheten vid det utsedda införselstället eller, under den övergångsperiod som anges i artikel 19.1, den behöriga myndigheten vid kontrollstationen i samband med återexport. Underskrift av ansvarig tjänsteman hos den lokala behöriga myndigheten i samband med destruktion, vidare bearbetning eller användning för andra ändamål.

▼M39


BILAGA III

DEL 1

Anvisningar för den gemensamma handlingen vid införsel – förlaga 2 (CED2)

ALLMÄNT

Om inget annat anges ska del I fyllas i av foder- eller livsmedelsföretagaren eller dennes företrädare.

Delarna II och III ska fyllas i av den behöriga myndigheten.

De uppgifter som anges i denna del utgör datakataloger för den elektroniska versionen av CED2.

Papperskopior av ett elektroniskt CED2 måste vara försedda med en unik maskinläsbar optisk etikett som länkar till den elektroniska versionen.

Om flera alternativ kan väljas i ett fält visas bara de(t) alternativ som du väljer i den elektroniska versionen av CED2.

När det inte är obligatoriskt att fylla i ett fält, kommer dess innehåll att synas som genomstruken text.

Fältens ordningsföljd, storlek och form i förlagan till CED2 är vägledande.

När en stämpel krävs är dess elektroniska motsvarighet en elektronisk stämpel.

DEL I – BESKRIVNING AV SÄNDNINGEN

Fält

Beskrivning

I.1

Avsändare/exportör

Ange namn och fullständig adress för den fysiska eller juridiska person (foder- eller livsmedelsföretagare) som skickat sändningen. Uppgift om telefon- och faxnummer eller e-postadress rekommenderas.

I.2

CED referens

Detta är den unika alfanumeriska kod som tilldelats av Traces (upprepas i fälten II.2 och III.2).

I.3

Lokal referens

Ange den unika alfanumeriska kod som tilldelats av den behöriga myndigheten.

I.4

Utsett införselställe

Ange namnet på det utsedda införselstället eller i förekommande fall kontrollstationen.

I.5

Det utsedda införselställets kod

Detta är den unika alfanumeriska kod som det utsedda införselstället eller, i förekommande fall, kontrollstationen tilldelats av Traces.

I.6

Mottagare/importör

Ange namn och fullständig adress. Uppgift om telefon- och faxnummer eller e-postadress rekommenderas.

I.7

Bestämmelseort

Ange leveransadressen i unionen. Uppgift om telefon- och faxnummer eller e-postadress rekommenderas.

I.8

Aktör som ansvarar för sändningen

Den person (foder- eller livsmedelsföretagare eller deras företrädare eller den person som deklarerar sändningen på deras vägnar) som ansvarar för sändningen när den uppvisas vid det utsedda införselstället och som lämnar de intyg som krävs till den behöriga myndigheten på importörens vägnar. Ange namn och fullständig adress. Uppgift om telefon- och faxnummer eller e-postadress rekommenderas.

I.9

Följedokument

Ange utfärdandedatum och antalet officiella handlingar som åtföljer sändningen, om tillämpligt.

Hänvisning till handelsdokument: flygfraktsedelns nummer, konossement- eller handelsnumret för järnvägs- eller vägtransport.

I.10

Förhandsanmälan

Ange datum och klockslag då sändningen beräknas anlända till det utsedda införselstället eller kontrollstationen.

I.11

Ursprungsland

Det tredjeland där varan har sitt ursprung, har odlats, skördats eller framställts.

I.12

Ej tillämpligt

I.13

Transportmedel

Ange fullständiga uppgifter om införseltransportmedel: Ange flightnummer (flygtransport), fartygets namn (fartygsfrakt), registreringsnummer och nummer på ev. släp (vägtransport) eller tågets identitetsnummer och vagnsnummer (järnvägstransport).

I.14

Avsändningsland

Här avses det tredjeland där sändningen lastades på det slutliga transportmedlet för transport till unionen.

I.15

Ej tillämpligt

I.16

Transportförhållanden

Välj lämplig temperatur under transporten.

I.17

Containernummer/förseglingsnummer

Ange i förekommande fall alla förseglings- och containernummer.

För officiell försegling: ange det officiella förseglingsnummer som anges i det officiella intyget och markera ”officiell försegling” eller ange eventuell annan försegling i enlighet med vad som anges i följedokumenten.

I.18

Varorna intygas vara avsedda som/för

Ange avsedd användning för varan enligt vad som anges i det officiella intyget (där så krävs) eller handelsdokument.

Kryssa i ”Livsmedel” om varan är avsedd som livsmedel utan föregående sortering eller annan fysisk bearbetning, ”Vidare bearbetning” om varan är avsedd som livsmedel efter sådan bearbetning eller ”Foder” om den är avsedd som foder, eller annat.

I.19

Ej tillämpligt

I.20

För omlastning till

Under den övergångsperiod som anges i artikel 19.1 ska det utsedda införselstället fylla i detta fält för att omlastning ska kunna ske till en annan kontrollstation, efter genomförd tillfredsställande dokumentkontroll vid det utsedda införselstället.

I.21

För vidaretransport

Ange på vilket sätt den sändning som valts ut för identitetskontroller och fysiska kontroller kommer att transporteras om det har godkänts av det utsedda införselstället i avvaktan på resultaten av de fysiska kontrollerna i enlighet med artikel 8.

I.22

Ej tillämpligt

I.23

För den inre marknaden

Kryssa i rutan om sändningen är avsedd för import till unionen (artikel 8).

I.24

Ej tillämpligt

I.25

Ej tillämpligt

I.26

Ej tillämpligt

I.27

Transportmedel efter det utsedda införselstället

Välj lämpliga transportmedel vid förflyttning till kontrollstation eller vidaretransport (se anvisningarna i fält I.13).

I.28

Ej tillämpligt

I.29

Ej tillämpligt

I.30

Ej tillämpligt

I.31

Beskrivning av sändningen

Lämna en detaljerad beskrivning av varorna (för foder även typ av foder).

Ange identifieringskod för varorna enligt bilaga I (inklusive Taric-undernummer i förekommande fall)

Ange typ av förpackningar.

I.32

Totalt antal förpackningar

Ange det totala antalet förpackningar i sändningen (i förekommande fall).

I.33

Total kvantitet

Ange antal eller volym (i förekommande fall).

I.34

Total nettovikt (kg)/Total bruttovikt (kg)

Nettovikt: Den faktiska produktens vikt i kg utan emballage. Denna definieras som själva produkternas massa utan inre och yttre emballage.

Bruttovikt: Total vikt i kg. Denna definieras som produkternas samlade massa med inre och yttre emballage, men utan transportcontainrar eller annan transportutrustning.

I.35

Intyg

Intyget ska undertecknas av den fysiska person som ansvarar för sändningen:

I egenskap av aktör med ansvar för den ovan beskrivna sändningen intygar jag att uppgifterna i intygets del I mig veterligen är sanna och fullständiga. Jag förbinder mig samtidigt att uppfylla kraven i förordning (EG) nr 882/2004 om offentlig kontroll, däribland att betala kostnader för offentliga kontroller och för påföljande offentliga åtgärder om kraven i foder- och livsmedelslagstiftningen inte uppfylls.

DEL II – KONTROLLER

Fält

Beskrivning

II.1

Föregående CED

Ange i detta fält den unika alfanumeriska kod som tilldelats av Traces för CED-dokumentet som använts före överföring till en kontrollstation eller före vidaretransport.

II.2

CED referens

Detta är den unika alfanumeriska kod som anges i fält I.2.

II.3

Dokumentkontroll

Ska fyllas i för alla sändningar.

II.4

Identitetskontroll

Den behöriga myndigheten vid det utsedda införselstället eller, under den övergångsperiod som anges i artikel 19.1, den behöriga myndigheten vid kontrollstationen, ska ange resultaten av identitetskontrollen.

II.5

Fysisk kontroll

Den behöriga myndigheten vid det utsedda införselstället ska här ange om sändningen valts ut för fysisk kontroll, som under den övergångsperiod som anges i artikel 19.1 får utföras vid en annan kontrollstation.

Den behöriga myndigheten vid det utsedda införselstället eller, under den övergångsperiod som anges i artikel 19.1, den behöriga myndigheten vid kontrollstationen, ska ange resultaten av de fysiska kontrollerna.

II.6

Laboratorietest

Den behöriga myndigheten vid det utsedda införselstället eller, under den övergångsperiod som anges i artikel 19.1, den behöriga myndigheten vid kontrollstationen, ska här ange resultaten av laboratorietestet. I fältet ska anges för vilken kategori av ämne eller patogen laboratorietestet har utförts.

II.7

Ej tillämpligt

II.8

Ej tillämpligt

II.9

Godtas för överföring till

Den behöriga myndigheten vid det utsedda införselstället ska, under den övergångsperiod som anges i artikel 19.1 och efter tillfredsställande dokumentkontroll, här ange till vilken kontrollstation sändningen ska transporteras för att genomgå identitetskontroller och fysiska kontroller.

II.10

Godtas för vidaretransport till

Den behöriga myndigheten vid det utsedda införselstället ska ange om sändningen får vidaretransporteras i enlighet med artikel 8. Vidaretransport får bara tillåtas om det har gjorts en identitetskontroll vid det utsedda införselstället med tillfredsställande resultat. Fält II.4 ska därför fyllas i samtidigt som vidaretransport tillåts, medan fält II.5 ska fyllas i när resultaten av laboratorietesterna har blivit tillgängliga.

II.11

Ej tillämpligt

II.12

Godtas för inre marknaden

Detta fält ska användas för samtliga sändningar som ska övergå till fri omsättning inom unionen.

II.13

Ej tillämpligt

II.14

Ej tillämpligt

II.15

Ej tillämpligt

II.16

Ej godtagbara

Ange tydligt det datum då åtgärder senast ska vidtas om sändningen avvisas på grund av otillfredsställande resultat vid kontrollerna.

II.17

Skäl till avvisande

Markera lämplig ruta.

II.18

Uppgifter om kontrollerade bestämmelseorter (II.9, II.10 och II.16)

Ange godkännandenummer och adress (eller namn på fartyg och hamn) för alla bestämmelseorter i de fall det krävs ytterligare kontroller av sändningen.

II.19

Återförseglad sändning

Fyll i detta fält om den ursprungliga förseglingen på en sändning förstörs när containern öppnas. Alla förseglingar som har använts för detta ändamål ska sammanställas i en förteckning.

II.20

Identifiering av det utsedda införselstället eller kontrollstationen

Den behöriga myndigheten vid det utsedda införselstället eller, under den övergångsperiod som anges i artikel 19.1, den behöriga myndigheten vid kontrollstationen, ska här sätta sin officiella stämpel.

II.21

Intygsutfärdare

Underskrift av ansvarig tjänsteman hos den behöriga myndigheten vid det utsedda införselstället eller, under den övergångsperiod som anges i artikel 19.1, den behöriga myndigheten vid kontrollstationen:

I egenskap av officiell inspektör vid det utsedda införselstället/kontrollstationen intygar jag att sändningen har genomgått kontroller som uppfyller unionens krav.

II.22

Kontrollavgifter

Detta fält kan användas för att uppge kontrollavgifterna.

II.23

Tulldokumentets referensnummer

För tullmyndigheterna vid behov.

II.24

Efterföljande CED

Ange den unika alfanumeriska kod som tilldelats av Traces för CED-dokumentet som använts efter överföring till en kontrollstation eller efter vidaretransport.

DEL III – UPPFÖLJNING

Fält

Beskrivning

III.1

Föregående CED

Detta är den unika alfanumeriska kod som anges i fält II.1.

III.2

CED referens

Detta är den unika alfanumeriska kod som anges i fält I.2.

III.3

Efterföljande CED

Ange den alfanumeriska koden för ett eller flera CED-dokument som anges i fält II.24.

III.4

Uppgifter om återsändning

Den behöriga myndigheten vid det utsedda införselstället eller, under den övergångsperiod som anges i artikel 19.1, den behöriga myndigheten vid kontrollstationen, ska här ange använt transportmedel med identifieringsbeteckning, bestämmelseland och datum för återsändning, så snart dessa uppgifter är kända. Gränskontrollstationens eller det utsedda införselställets namn behöver inte anges.

III.5

Uppföljning

Ange den lokala behöriga myndighetsenhet som svarar för tillsynen i samband med sändningens ”destruktion”, ”bearbetning” eller ”användning för andra ändamål”. Myndigheten ska här ange om sändningen anlänt och om den överensstämmer med uppgifterna.

III.6

Intygsutfärdare

Vid ”återsändning” avses här underskrift av ansvarig tjänsteman hos den behöriga myndigheten vid det utsedda införselstället eller, under den övergångsperiod som anges i artikel 19.1, ansvarig tjänsteman vid kontrollstationen.

Vid ”destruktion”, ”bearbetning” eller ”användning för andra ändamål” avses här underskrift av ansvarig tjänsteman vid den lokala behöriga myndigheten.

DEL 2

Förlaga till CED2