Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

02013D0649 — SV — 24.09.2019 — 001.001


Den här texten är endast avsedd som ett dokumentationshjälpmedel och har ingen rättslig verkan. EU-institutionerna tar inget ansvar för innehållet. De autentiska versionerna av motsvarande rättsakter, inklusive ingresserna, publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns i EUR-Lex. De officiella texterna är direkt tillgängliga via länkarna i det här dokumentet

►B

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT

av den 6 november 2013

om godkännande för utsläppande på marknaden av pollen som har framställts av majs MON 810 (MON-ØØ81Ø-6) i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003

[delgivet med nr C(2013) 4743]

(Endast de franska och nederländska texterna är giltiga)

(Text av betydelse för EES)

(2013/649/EU)

(EGT L 302 13.11.2013, s. 44)

Ändrat genom:

Officiella tidningen

  nr

sida

datum

►M1

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2019/1579 Text av betydelse för EES av den 18 september 2019

  L 244

8

24.9.2019


▼B

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT

av den 6 november 2013

om godkännande för utsläppande på marknaden av pollen som har framställts av majs MON 810 (MON-ØØ81Ø-6) i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003

[delgivet med nr C(2013) 4743]

(Endast de franska och nederländska texterna är giltiga)

(Text av betydelse för EES)

(2013/649/EU)

Artikel 1

Genetiskt modifierad organism och unik identitetsbeteckning

Genetiskt modifierad majs (Zea mays L.) MON 810, enligt specifikationen i b i bilagan till detta beslut, tilldelas den unika identitetsbeteckningen MON-ØØ81Ø-6 i enlighet med förordning (EG) nr 65/2004.

Artikel 2

Godkännande

Pollen som har framställts av MON 810-majs godkänns, i eller som livsmedel och livsmedelsingredienser, i enlighet med artikel 4.2 i förordning (EG) nr 1829/2003 enligt villkoren i detta beslut.

Artikel 3

Märkning

Vid tillämpningen av märkningskraven i artikel 13.1 i förordning (EG) nr 1829/2003 ska ”organismens namn” vara ”majs”.

Artikel 4

Gemenskapsregister

Uppgifterna i bilagan till detta beslut ska föras in i det gemenskapsregister över genetiskt modifierade livsmedel och foder som föreskrivs i artikel 28 i förordning (EG) nr 1829/2003.

▼M1

Artikel 5

Innehavare av godkännandet

Innehavare av godkännandet ska vara Bayer Agriculture BVBA i Belgien, som företräder Monsanto Company i Förenta staterna.

▼B

Artikel 6

Giltighet

Detta beslut ska gälla under tio år från och med dagen för delgivningen.

▼M1

Artikel 7

Adressat

Detta beslut riktar sig till Bayer Agriculture BVBA, Scheldelaan 460, 2040 Antwerpen, Belgien.

▼B


BILAGA

▼M1

a)    Sökande och innehavare av godkännandet

Namn

:

Bayer Agriculture BVBA

Adress

:

Scheldelaan 460, 2040 Antwerpen, Belgien

som företräder Monsanto Company, 800 N. Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri 63167, Förenta staterna.

▼B

b)    Beteckning och specifikation av produkterna

Pollen som har framställts av MON-ØØ81Ø-6-majsen, i eller som livsmedel och livsmedelsingredienser.

Den genetiskt modifierade MON-ØØ81Ø-6-majsen, som den beskrivs i ansökan, uttrycker Cry1Ab-protein som ger resistens mot vissa skadedjur av ordningen fjärilar.

c)    Märkning

Vid tillämpningen av de särskilda märkningskraven i artikel 13.1 i förordning (EG) nr 1829/2003 ska ”organismens namn” vara ”majs”.

d)    Detektionsmetod

 Händelsespecifik realtids-PCR-metod för kvantifiering av MON-ØØ81Ø-6-majs.

 Validering på malda majsfrön (certifierat referensmaterial [CRM IRMM-413]), som innehåller blandningar av genetiskt modifierad MON 810-majs och konventionell majs, av det tyska institutet för riskbedömning (BfR) i samarbete med American Association of Cereal Chemists (AACC), Europeiska kommissionens gemensamma forskningscentrum (Institutet för referensmaterial och referensmätningar (IRMM), Institutet för hälsa och konsumentskydd (IHCP)) och GeneScan, Berlin, offentliggjord på

 http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/summaries/Mon810_validation_report.pdf

 Referensmaterial: ERM-BF413k tillgängligt via Europeiska kommissionens gemensamma forskningscentrum, Institutet för referensmaterial och referensmätningar (IRMM) på

 http://www.irmm.jrc.be/html/reference_materials_catalogue/index.htm

e)    Unik identitetsbeteckning

MON-ØØ81Ø-6

f)    Uppgifter som ska lämnas enligt bilaga II till Cartagenaprotokollet om biosäkerhet till konventionen om biologisk mångfald

Ej tillämpligt.

g)    Villkor för eller begränsningar av utsläppande på marknaden, användning och hantering av produkterna

Ej tillämpligt.

h)    Övervakningsplan

Ej tillämpligt.

i)    Krav på övervakning efter försäljningen avseende användning av produkten som livsmedel

Ej tillämpligt.

Anm.: Länkar till relevanta dokument kan behöva ändras med tiden. Allmänheten kommer att informeras om dessa ändringar genom uppdatering av gemenskapsregistret över genetiskt modifierade livsmedel och foder.