Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets direktiv 85/585/EEG av den 20 december 1985 med ändring av direktiv 64/54/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om konserveringsmedel som är godkända för användning i livsmedelEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 372 , 31/12/1985 s. 0043 - 0043

Finsk specialutgåva Område 13 Volym 15 s. 0014

Spansk specialutgåva: Område 13 Volym 19 s. 0053

Svensk specialutgåva Område 13 Volym 15 s. 0014

Portugisisk specialutgåva: Område 13 Volym 19 s. 0053RÅDETS DIREKTIV av den 20 december 1985 med ändring av direktiv 64/54/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om konserveringsmedel som är godkända för användning i livsmedel (85/585/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 100 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(3), och

med beaktande av följande:

Direktiv 64/54/EEG(4) senast ändrat genom direktiv 85/172/EEG(5)innehåller en lista över konserveringsmedel som får användas för att skydda livsmedel mot försämring som orsakas av mikroorganismer.

Kaliumsyrasulfit (kaliumvätesulfit) får användas i vinproduktion som ersättning för andra sulfiter som redan är tillåtna enligt nämnda direktiv och bör därför läggas till i listan som nr E 228.

För att undanröja osäkerheten om tiabendazol (E 233) kan godkännas, och utan att kommande allmänna regler för gemenskapen om ytbehandling av frukt påverkas, bör tidsfristen för tillstånd att använda detta ämne upphävas med verkan från den 16 september 1984.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till direktiv 64/54/EEG skall ändras på följande sätt:

1) i avsnitt I skall följande införas:

>Plats för tabell>

2) Under nr E 233 i kolumnen "Användningsvillkor" skall c utgå med verkan från och med den 1 januari 1986.

Artikel 2

Medlemsstaterna skall senast den 31 december 1986 sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

Artikel 3

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 20 december 1985.

På rådets vägnar

R. STEICHEN

Ordförande

(1) EGT nr C 33, 17.12.1981, s. 7.

(2) EGT nr C 125, 17.5.1982, s. 117.

(3) EGT nr C 178, 15.7.1982, s. 4.

(4) EGT nr 12, 27.1.1964, s. 161/64.

(5) EGT nr L 65, 6.3.1985, s. 22.