Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets direktiv 86/298/EEG av den 26 maj 1986 om baktill monterade skyddsbågar på smalspåriga jordbruks- och skogsbrukstraktorer med hjulEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 186 , 08/07/1986 s. 0026 - 0063

Finsk specialutgåva Område 13 Volym 15 s. 0187

Svensk specialutgåva Område 13 Volym 15 s. 0187RÅDETS DIREKTIV av den 26 maj 1986 om baktill monterade skyddsbågar på smalspåriga jordbruks- och skogsbrukstraktorer med hjul (86/298/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 100 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(3), och

med beaktande av följande:

Rådets direktiv 74/150/EEG av den 4 mars 1974 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul(4), i dess lydelse enligt anslutningsakten för Spanien och Portugal, fastställer att de bestämmelser som är nödvändiga för att genomföra förfarandet med EEG-typgodkännande för enskilda traktordelar eller egenskaper bör fastläggas i särdirektiv. Bestämmelserna om överrullningsskydd och deras fastsättning på traktorer fastställs i direktiven 77/536/EEG(5) och 79/622/EEG(6), i deras lydelse enligt anslutningsakten för Spanien och Portugal. Dessa två direktiv, varav det ena behandlar dynamisk och det andra statisk provning valet överlåts för närvarande till tillverkaren gäller för standardtraktorer, dvs. traktorer som har en markfrigång på högst 1000 mm och en fast eller inställningsbar spårvidd på en av de drivande axlarna på minst 1150 mm och en massa mellan 1,5 ton och 4,5 ton för traktorer som omfattas av direktivet om "dynamisk provning" och inte mindre än 800 kg för traktorer som omfattas av direktivet om "statisk provning".

De traktorer som omfattas av detta direktiv har en markfrigång på högst 600 mm, en minsta spårvidd för de två axlarna som är mindre än 1150 mm och en vikt som överstiger 600 kg. Överrullningsskyddet till dessa traktorer, som används för särskilda ändamål, kan omfattas av särskilda krav eller andra krav än de i direktiv 77/536/EEG och 79/622/EEG.

De tekniska krav som sådana "smalspåriga" traktorer skall uppfylla enligt nationell lagstiftning avser bl.a. överrullningsskydd och deras fastsättning på traktorn. Dessa krav är olika i olika medlemsstater. Det är därför nödvändigt att alla medlemsstater antar samma krav antingen som tillägg till eller i stället för nuvarande regler, särskilt för att det förfarande med EEG-typgodkännande som behandlas i direktiv 74/150/EEG kan införas för varje traktortyp.

Detta direktiv behandlar baktill monterat överrullningsskydd, ram eller förarhytt med ett fritt utrymme vars övre gräns ligger 900 mm över sätets referenspunkt, för att det fria utrymmet skall vara tillräckligt stort för att skydda föraren. Ett annat särdirektiv kommer att antas för överrullningsskydd med två stolpar monterade framför föraren.

Ett gemensamt förfarande för typgodkännande av överrullningsskydd och deras fastsättning på traktorn gör det möjligt för varje medlemsstat att kontrollera överensstämmelsen med gemensamma krav på konstruktion och provning och att underrätta övriga medlemsstater om erhållna resultat genom att sända dem kopior av det intyg om typgodkännande som har utfärdats för varje typ av överrullningsskydd och dess fastsättning på traktorn. Att anbringa en EEG-typgodkännandemärkning på alla bärande delar som har tillverkats i överensstämmelse med den godkända typen undanröjer behovet av tekniska kontroller av dessa delar i de övriga medlemsstaterna. Gemensamma krav för andra delar och egenskaper hos överrullningsskydd, särskilt skydd som skall förhindra att traktorn rullar runt och skydd för passagerare, kommer att fastställas vid en senare tidpunkt.

De gemensamma kraven syftar i huvudsak till att säkerställa säkerheten på väg och säkerheten under arbete i hela gemenskapen. Det är av denna anledning nödvändigt att införa krav om att traktorer som omfattas av detta direktiv skall vara försedda med överrullningsskydd.

Tillnärmningen av nationell lagstiftning för dessa traktorer omfattar ömsesidigt erkännande av de kontroller som var och en av dem utför med ledning av de gemensamma kraven.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Detta direktiv skall gälla för traktorer enligt definitionen i artikel 1 i direktivet 74/150/EEG och som har följande egenskaper:

- en markfrigång på högst 600 mm mätt vid den lägsta punkten på fram- eller bakaxlarna, differentialen medräknad,

- en fast eller inställningsbar minsta spårvidd för en av de två axlarna som är mindre än 1150 mm; ytterkanten på däcken på den andra axeln får inte i något fall befinna sig utanför ytterkanten på däcken på axeln med en minsta spårvidd på 1150 mm,

- en massa som överstiger 600 kg och som motsvarar traktorns olastade massa enligt definitionen i punkt 2.4 i bilaga 1 till direktiv 74/150/EEG, medräknat överrullningsskydd monterat i överensstämmelse med detta direktiv och däck med de största dimensioner som tillverkaren rekommenderar.

Artikel 2

1. Varje medlemsstat skall bevilja EEG-typgodkännande för varje typ av överrullningsskydd och dess fastsättning på traktorn som uppfyller kraven på konstruktion och provning enligt bilagorna 1 4.

2. En medlemsstat som har beviljat EEG-typgodkännande skall i den utsträckning som är nödvändigt och vid behov i samarbete med de behöriga myndigheterna i de övriga medlemsstaterna vidta de åtgärder som är nödvändiga för att kontrollera, att tillverkningen överensstämmer med den godkända typen. Sådan kontroll skall begränsas till stickprov.

Artikel 3

Medlemsstaterna skall för varje typ av överrullningsskydd och dess fastsättning på traktorn som den godkänner enligt artikel 2 till tillverkaren av traktorn eller överrullningsskyddet, eller dennes representant, utfärda en märkning om EEG-typgodkännande i överensstämmelse med förebilden i bilaga 6.

Medlemsstaterna skall vidta alla nödvändiga åtgärder för att förhindra användning av märkning som kan medföra förväxling av överrullningsskydd som har typgodkänts i överensstämmelse med artikel 2 och andra anordningar.

Artikel 4

1. Ingen medlemsstat får förbjuda att överrullningsskydd eller deras fastsättning på traktorer för vilka de är avsedda släpps ut på marknaden av skäl som hänför sig till deras konstruktion om de är försedda med märkning om EEG-typgodkännande.

2. En medlemsstat kan dock förbjuda att ett överrullningsskydd som är försett med märkning om EEG-typgodkännande släpps ut på marknaden om den vid upprepade tillfällen avviker från den godkända typen.

Denna medlemsstat skall genast underrätta de övriga medlemsstaterna och kommissionen om de åtgärder som har vidtagits och samtidigt ange skälen för sitt beslut.

Artikel 5

Den behöriga myndigheterna i varje medlemsstat skall inom en månad till de behöriga myndigheterna i medlemsstaten sända en kopia av intyget om typgodkännandet, varav ett exempel visas i bilaga 7, för varje typ av överrullningsskydd som de godkänner eller vägrar att godkänna.

Artikel 6

1. Om medlemsstaten som har beviljat EEG-typgodkännandet finner att ett antal överrullningsskydd och deras fastsättning på traktorn som är försedda med märkning om EEG-typgodkännande inte överensstämmer med den typ som den har godkänt skall den vidta de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att tillverkningen överensstämmer med den godkända typen. De behöriga myndigheterna i denna medlemsstat skall underrätta myndigheterna i de andra medlemsstaterna om de åtgärder som har vidtagits, vilka, vid behov, när det gäller allvarlig och upprepad brist på överensstämmelse kan innebära en återkallelse av EEG-typgodkännande. De nämnda myndigheterna skall vidta motsvarande åtgärder när de av de behöriga myndigheterna i en annan medlemsstat underrättas om sådan brist på överensstämmelse.

2. De behöriga myndigheterna i medlemsstaterna skall inom en månad underrätta varandra om återkallelse av ett beviljat EEG-typgodkännande och skälen till denna åtgärd.

Artikel 7

Varje beslut som har tagits i överensstämmelse med de för detta direktivs genomförande antagna bestämmelserna att vägra eller återkalla typgodkännande för överrullningsskydd och deras fastsättning på traktorn, eller att förbjuda att de släpps ut på marknaden eller används skall noggrant motiveras. Sådana beslut skall meddelas den berörda parten med upplysning om de möjligheter till prövning av beslutet som enligt medlemsstaternas lagstiftning står till buds samt inom vilken tid prövning skall begäras.

Artikel 8

Ingen medlemsstat får vägra att bevilja EEG-typgodkännande eller nationellt typgodkännande för en traktor av skäl som hänför sig till dess överrullningsskydd eller fastsättningen på traktorn om dessa är försedda med märkning om EEG-typgodkännande och om de i bilaga 8 föreskrivna kraven är uppfyllda.

Artikel 9

Ingen medlemsstat får vägra eller förbjuda att en traktor saluförs, registreras, tas i bruk eller används av skäl som hänför sig till överrullningsskyddet eller dess fastsättning på traktorn om denna är försedd med märkning om EEG-typgodkännande och om de i bilaga 8 föreskrivna kraven är uppfyllda.

Artikel 10

Detta direktiv får inte påverka medlemsstaternas rätt att i överensstämmelse med fördraget ange de föreskrifter som de anser nödvändiga för att säkra skyddet av de arbetstagare som använder traktorn i fråga, under förutsättning att detta inte innebär att överrullningsskydden ändras på ett sätt som inte anges i detta direktiv.

Artikel 11

1. I samband med EEG-typgodkännande skall varje traktor som omfattas av artikel 1 vara försett med ett överrullningsskydd.

2. Om överrullningsskyddet inte har två pelare monterade framför förarsätet måste det skydd som avses i punkt 1 överensstämma med de krav som föreskrivs i bilagorna 1 4 till detta direktiv eller till direktiven 77/536/EEG eller 79/622/EEG.

Artikel 12

Varje ändring som är nödvändig för att anpassa föreskrifterna i bilagorna till detta direktiv med hänsyn till den tekniska utvecklingen skall beslutas i överensstämmelse med det förfarande som föreskrivs i artikel 13 i direktiv 74/150/EEG.

Artikel 13

Inom 18 månader från anmälan av detta direktiv skall rådet på förslag från kommissionen, med ledning av bestämmelserna i fördraget, anta ett direktiv som kompletterar detta direktiv med bestämmelser om ytterligare slagprovningar i det dynamiska provningsförfarandet.

Artikel 14

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de bestämmelser som är nödvändiga för att följa detta direktiv inom 24 månader från dagen för anmälan(7). De skall genast underrätta kommissionen om detta.

2. Medlemsstaterna skall se till att till kommissionen överlämna texterna till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 15

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 26 maj 1986.

På rådets vägnar

G. BRAKS

Ordförande

(1) EGT nr C 123, 9.5.1983, s. 1.

(2) EGT nr C 307, 14.11.1983, s. 103.

(3) EGT nr C 286, 24.10.1983, s. 2.

(4) EGT nr L 84, 28.3.1974, s. 10.

(5) EGT nr L 220, 29.8.1977, s. 1.

(6) EGT nr L 179, 17.7.1979, s. 1.

(7) Detta direktiv anmäldes till medlemsstaterna den 2 juni 1986.

BILAGA 1

FÖRESKRIFTER FÖR EEG-TYPGODKÄNNANDE

1. DEFINITION

1.1 Med överrullningsskydd för föraren, nedan kallad "skyddsanordning", avses den uppbyggnad på en traktor vars huvudsakliga syfte är att förhindra eller begränsa riskerna för föraren om traktorn välter vid normal användning.

1.2 De konstruktioner som nämns i punkt 1.1 kännetecknas av att de, under de provningar som föreskrivs i bilagorna 2 och 3, säkerställer ett intakt utrymme som är tillräckligt stort för att skydda föraren.

2. ALLMÄNNA KRAV

2.1 Varje skyddsanordning och dess fastsättning på traktorn skall vara så utformad och konstruerad att den uppfyller det huvudsakliga syfte som fastställs i punkt 1.1 ovan.

2.2 Detta krav anses vara tillgodosett när föreskrifterna i bilagorna 2 och 3 är uppfyllda.

3. ANSÖKAN OM EEG-TYPGODKÄNNANDE

3.1 Ansökan om EEG-typgodkännande avseende hållfastheten hos en skyddsanordning och dess fastsättning på en traktor skall lämnas in av traktortillverkaren eller av tillverkaren av skyddsanordningen eller deras behöriga representanter.

3.2 Ansökan om EEG-typgodkännande skall åtföljas av nedanstående handlingar i tre exemplar och av följande upplysningar:

- en sammanställningsritning, antingen i en skala som anges på ritningen eller med uppgift om viktiga mått för skyddsanordningen. Denna ritning skall särskilt visa fastsättningsdelarna i detalj,

- fotografier från sidan och bakifrån som visar skyddsanordningens fastsättning,

- en kortfattad beskrivning av skyddsanordningen, med uppgifter om konstruktionens typ, dess fastsättning på traktorn och, om nödvändigt, uppgifter om ytbehandling, på- och avstigningssätt, invändig stoppning och egenskaper som förhindrar fortsatt rullning samt uppgifter om värme och ventilation,

- uppgifter om material som används i konstruktionen och monteringsfästen och fästskruvar (se bilaga 5).

3.3 En traktor som är representativ för den traktortyp för vilken skyddsanordningen som skall godkännas är avsedd för skall lämnas in till den tekniska tjänst som utför proven för typgodkännande. Denna traktor skall vara försedd med skyddsanordningen.

3.4 Innehavaren av ett EEG-typgodkännande kan begära att detta utvidgas till andra traktortyper. Den behöriga myndighet som har beviljat det ursprungliga EEG-typgodkännandet skall bevilja utvidgningen om den godkända skyddsanordningen och den eller de traktortyper för vilken(a) utvidgningen begärs uppfyller följande villkor:

- massan för traktorn utan last, enligt definition i punkt 1.4 i bilaga 2, överstiger inte den under provningen använda referensmassan med mer än 5 %,

- hjulbasen eller tröghetsmomentet i förhållande till bakaxeln överstiger inte referenshjulbasen eller tröghetsmomentet,

- fastsättningsmetoden och fastsättningspunkterna på traktorn är desamma,

- alla delar såsom stänkskärmar och motorhuv som avlastar skyddsanordningen har samma hållfasthet och samma läge med avseende på skyddsanordningen,

- de kritiska dimensionerna och läget för sätet och ratten i förhållande till skyddsanordningen, och läget i förhållande till skyddsanordningen av de punkter som anses vara fasta och som beaktas vid kontroll av att det fria utrymmet är intakt är sådan att det fria utrymmet är skyddat av skyddsanordningen även efter det att den senare har deformerats som följd av de olika provningarna.

4. MÄRKNINGAR

4.1 Varje skyddsanordning som överensstämmer med den godkända typen skall vara försedd med följande märkning:

4.1.1 handelsbeteckning eller varumärke,

4.1.2 ett typgodkännandemärke som överensstämmer med mallen i bilaga 6,

4.1.3 skyddsanordningens serienummer,

4.1.4 fabrikat och typ(er) av traktor(er) för vilken(a) skyddsanordningen är avsedd.

4.2 Alla dessa uppgifter skall framgår av en liten skylt.

4.3 Dessa märkningar skall vara synliga, lättlästa och outplånliga.

BILAGA 2

FÖRESKRIFTER FÖR PROVNING AV HÅLLFASTHETEN FÖR SKYDDSANORDNING OCH DESS FÄSTEN PÅ TRAKTORER

1. ALLMÄNNA KRAV

1.1 Provningens syfte

Provningarna utförs med särskilda riggar och har till uppgift att simulera de belastningar som en skyddsanordning utsätts för när traktorn välter. Dessa provningar, som beskrivs i bilaga 3, gör det möjligt att bestämma hållfastheten hos skyddsanordningen och de fästen med vilka den är monterad på traktorn samt eventuella delar på traktorn som överför provningsbelastningen.

1.2 Provningsmetoder

Tillverkaren kan välja att utföra provningarna enligt det dynamiska förfarandet (se bilagorna 2A och 3A) eller det statiska förfarandet (se bilagorna 2B och 3B).

De två metoderna är jämförbara.

1.3 Allmänna regler för förberedelse av provning

1.3.1 Skyddsanordningen skall överensstämma med specifikationerna för serieproduktionen. Den skall vara monterad i överensstämmelse med den av tillverkaren rekommenderade metoden på en av de traktorer för vilken den är avsedd.

En komplett traktor är inte nödvändig för provningen av den statiska hållfastheten; skyddsanordningen och de delar av traktorn varpå det är monterat skall utgöra en fungerande installation, vilken nedan benämnes "monteringen".

1.3.2 Traktorn skall under provningen av hållfastheten vara försedd med alla delar från serieproduktionen som kan påverka skyddsanordningens hållfasthet och som kan vara nödvändiga för provningen av hållfastheten.

Delar som kan förorsaka olyckor i det fria utrymmet skall också vara monterade så att det kan undersökas om kraven i punkterna 3.1 och 3.2 i denna bilaga är uppfyllda.

Alla delar på traktorn eller skyddsanordningen inräknat skydd mot väder och vind skall levereras eller beskrivas i ritningar.

1.3.3 Under hållfasthetsprovningen skall alla löstagbara fönster, dörrar, paneler och icke-bärande delar vara borttagna så att de inte ökar skyddsanordningens hållfasthet.

1.3.4 Spårvidd

Spårvidden skall ställas in så att skyddsanordningen så långt som möjligt inte stöds av däcken under hållfasthetsprovningen. Om dessa provningar utförs enligt det statiska förfarandet kan hjulen tas bort.

1.4 Traktorns referensmassa

Referensmassan "mt", som används i formeln (se bilagorna 3A och 3B) för att beräkna pendelblockets fallhöjd, belastningsenergier och tryckkrafter, får inte vara mindre än den som definieras i punkt 2.4 i bilaga 1 till rådets direktiv 74/150/EEG (dvs. utan extra utrustning men med kylvätska, oljor, bränsle, verktyg och förare) jämte skyddsanordningen och minus 75 kg. Häri ingår inte extravikter fram- och baktill, vätskefyllning av däck, monterade redskap, monterad utrustning eller andra särskilda delar.

2. PROVNINGAR

2.1 Provningsföljd

Provningarna skall, utan att detta berör de ytterligare dynamiska och statiska provningar (bilaga 3A och bilaga 3B), utföras i följande ordning:

2.1.1 Slagprovning (dynamisk provning) eller belastningsprovning (statisk provning) baktill på anordningen (se punkt 1.1 i bilagorna 3A och 3B).

2.1.2 Tryckprovning baktill (dynamisk eller statisk provning) (se punkt 1.4 i bilagorna 3A och 3B).

2.1.3 Slagprovning (dynamisk provning) eller belastningsprovning (statisk provning) framtill på anordningen (se punkt 1.2 i bilagorna 3A och 3B).

2.1.4 Slagprovning (dynamisk provning) eller belastningsprovning (statisk provning) på anordningens sida (se punkt 1.3 i bilagorna 3A och 3B).

2.1.5 Tryckprovning framtill på anordningen (dynamisk eller statisk provning) (se punkt 1.5 i bilagorna 3A och 3B).

2.2 Allmänna krav

2.2.1 Om någon av de delar som används för fastsättning bryts av eller förskjuts under provningen skall provningen göras om.

2.2.2 Inga reparationer eller justeringar av traktorn eller skyddsanordningen får utföras under provningen.

2.2.3 Under provningen skall traktorns växellåda stå i neutralläge och bromsarna inte vara ansatta.

2.2.4 Om traktorn är försedd med ett fjädringssystem mellan traktorchassit och hjulen skall detta vara blockerat under provningarna.

2.2.5 Den första slagprovningen baktill (vid dynamisk provning) eller det första belastningsprovet baktill (vid statisk provning) utförs på den sida som enligt provningsorganets uppfattning ger de slag och belastningar som är mest ofördelaktigt för skyddsanordningen. Belastning eller slag i sidled eller bakifrån skall påföras på båda sidor av skyddsanordningens längsgående symmetriplan. Belastningen eller slaget framtill skall påföras skyddsanordningens längsgående symmetriplan från samma sida som belastningen eller slaget från sidan.

2.3 Måttoleranser

2.3.1 Linjära dimensioner: ±3 mm

>Plats för tabell>

2.3.2 Massor: ±1 %

2.3.3 Krafter: ±2 %

2.3.4 Vinklar: ±2 grader

3. VILLKOR FÖR GODKÄNNANDE

3.1 En skyddsanordning som har lämnats in för EEG-typgodkännande skall anses överensstämma med kraven på hållfasthet om den uppfyller följande villkor:

3.1.1 Efter varje delprovning skall den vara fri från sprickor eller brott på så sätt som beskrivs i punkt 3.1 i bilaga 3A.

Om det under en dynamisk tryckprovning uppstår oacceptabla sprickor eller brott skall en ytterligare provning enligt punkt 1.6 i bilaga 3A utföras direkt efter den tryckprovning som förorsakade sprickorna eller brotten.

3.1.2 Under statisk provning skall kraften vara större än 0,8 Fmax i den punkt när nödvändig energi uppnås för varje horisontell belastningsprovning eller överlastprovning (se figurerna 10a, 10b och 10c i bilaga 4).

3.1.3 Om det under statisk provning uppstår sprickor eller brott som ett resultat av den påförda tryckkraften kan en ytterligare tryckprovning, enligt punkt 1.7 i bilaga 3B, utföras direkt efter den tryckprovning som förorsakade sprickorna eller brotten.

3.1.4 Ytterligare sprickor eller brott och/eller inträngning i eller brist på skydd av det fria utrymmet är tillåtna under överlastprovning.

3.1.5 Under provningarna, frånsett överlastprovning, skall ingen del av skyddsanordningen tränga in i det fria utrymmet som definieras i punkt 2 i bilagorna 3A och 3B.

3.1.6 Under provningarna, frånsett överlastprovning, skall ingen del av det fria utrymmet befinna sig utanför det skyddsutrymme som skyddsanordningen skall ge enligt punkt 3.2.2 i bilagorna 3A och 3B.

3.1.7 Under provningarna skall skyddsanordningen inte begränsa rörelsen hos sätets stomme.

3.1.8 Den tillfälliga deformationen, mätt enligt punkt 3.3 i bilagorna 3A och 3B, skall vara mindre än 250 mm.

3.2 Det skall inte finnas någon utrustning som utgör en fara för föraren. Det skall inte finnas några utskjutande delar eller delar som kan skada föraren om traktorn välter, eller andra delar som kan klämma fast föraren - till exempel benet eller foten - som följd av skyddsanordningens deformation.

4. PROVNINGSRAPPORT

4.1 Provningsrapporten skall bifogas det intyg om EEG-typgodkännande som nämns i bilaga 7. Rapporten skall utformas på det sätt som framgår av bilaga 5. Rapporten skall innehålla:

4.1.1 En allmän beskrivning av skyddsanordningens utformning och konstruktion (i form av ritningar i skala 1:20 för sammanställningsritningar och skala 1:25 för ritningar över tillbehör) med material och fästbeslag, yttre mått för traktorn försedd med skyddsanordning, viktiga inre mått och detaljer om normal på- och avstigning samt eventuell nödutgång och i tillämpliga fall detaljer om värme- och ventilationssystem.

4.1.2 Uppgifter om särskilda egenskaper som t. ex. anordningar som förhindrar att traktorn rullar runt.

4.1.3 En kortfattad beskrivning av invändig stoppning.

4.1.4 Uppgifter om typ av vindruta och glas.

4.2 Av rapporten skall klart framgå vilken traktortyp (fabrikat, typ, handelsbeteckning, etc.) som använts för provning och de typer för vilka skyddsanordningen är avsedd.

4.3 I det fall EEG-typgodkännandet utvidgas till andra traktortyper skall rapporten innehålla en exakt hänvisning till rapporten för det ursprungliga EEG-typgodkännandet såväl som noggranna upplysningar om de krav som fastställs i punkt 3.4 i bilaga 1.

A. APPARATUR OCH UTRUSTNING FÖR DYNAMISKA PROVNINGAR

1. PENDELBLOCK

1.1 Pendelblocket skall vara upphängt i två kedjor eller vajrar i vridningspunkter som är minst 6 meter över marken. Det skall finnas sätt för oberoende inställning av det upphängda blockets höjd och vinkeln mellan blocket och kedjorna eller vajrarna.

1.2 Blockets massa skall vara 2000±20 kg utöver kedjornas eller vajrarnas massa som i sig inte får överstiga 100 kg. Längden av anslagsareans sidor skall vara 680±20 mm (se figur 4 i bilaga 4). Blocket skall vara utfört så att tyngdpunktens läge inte förskjuts och skall sammanfalla med parallellepipedens mittpunkt.

1.3 Parallellepipeden skall vara förbunden med den anordning som drar den bakåt via en momentan frigöringsmekanism som är så utförd och placerad att den utlöser pendelblocket utan att parallellepipeden börjar svänga omkring sin horisontella axel vinkelrätt mot pendelns svängningsplan.

2. PENDELUPPHÄNGNING

Pendelns vridningspunkter skall vara fast förankrade så att deras förskjutning i någon riktning inte överstiger 1 % av fallhöjden.

3. FÖRANKRINGAR

3.1 Traktorn skall förankras via förankrings- och sträckningsanordningar till skenor som är ordentligt fastgjorda i ett brottsäkert fundament. Förankringsskenor skall ha tillräckligt inbördes avstånd så att traktorn kan förankras enligt figurerna 5, 6 och 7 i bilaga 4. Under provningen skall traktorns hjul och förekommande axelstöttor vila på det brottsäkra fundamentet.

3.2 Traktorn skall förankras i skenorna med hjälp av vajer med runda kardeler, fiberkärna, uppbyggnad 6×19 enligt ISO 2408 och med en nominell diameter på 13 mm. Metallkardelerna skall ha en dragbrottstyrka på 1770 MPa.

3.3 Centrumleden på en ledstyrd traktor skall avlastas och förankras på det sätt som beskrivs för alla provningar. Under slagprovning på sidan skall vridningspunkten dessutom stöttas på den sida som är motställd slaget. Fram- och bakhjulen behöver inte ligga i linje om detta underlättar fastsättning med vajrar på lämpligt sätt.

4. STÖD MOT HJUL OCH BALK

4.1 Vid slagprovning på sidan skall en balk av trä med ett mått av 150×150 mm användas för stöd mot hjulen (se figurerna 5, 6 och 7 i bilaga 4).

4.2 En balk av trä skall som stöd för hjulfälgarna spännas fast i fundamentet på den sida som är motsatt slaget som vid slagprovning på sidan framgår av figur 7 i bilaga 4.

5. STÖD OCH FÖRANKRING AV LEDSTYRDA TRAKTORER

5.1 För ledstyrda traktorer skall ytterligare stöttningar och förankringar användas.

Syftet med dessa är att säkerställa att den del av traktorn på vilken skyddsanordningen är monterat är lika styv som på en icke-ledstyrd traktor.

5.2 Ytterligare tilläggsuppgifter ges i bilaga 3A för slag- och belastningsprovning.

6. DÄCKTRYCK OCH NEDTRYCKNING

6.1 Traktorns däck får inte vara vätskefyllda och skall pumpas till det tryck som föreskrivs av tillverkaren vid arbete på fält.

6.2 Förankringarna skall i varje enskilt fall sträckas så hårt att däcken trycks ned med 12 % av däckens höjd före fastspänningen (avståndet mellan fundamentet och den lägsta punkten på fälgen).

7. UTRUSTNING FÖR TRYCKPROVNING

En utrustning som visas i figur 8, bilaga 4, skall kunna utöva en nedåtriktad kraft på skyddsanordningen med hjälp av en styv balk, som är ungefär 250 mm bred, och som är kopplad till kraftkällans mekanism via universalleder. Traktorns axlar skall stöttas på lämpligt sätt så att däcken inte påverkas av belastningen.

8. MÄTUTRUSTNING

8.1 En anordning enligt figur 9 i bilaga 4 för mätning av den tillfälliga deformationen (skillnaden mellan den största momentana deformationen och den kvarstående deformationen).

8.2 En anordning för kontroll av att skyddsanordningen inte har trängt in i det fria utrymmet och att det senare under hela provningen har varit skyddat av skyddsanordningen (se punkt 3.2.2 i bilaga 3A).

B. APPARATUR OCH UTRUSTNING FÖR STATISKA PROVNINGAR

1. UTRUSTNING FÖR STATISK PROVNING

1.1 Utrustningen skall vara utformad så att skyddsanordningen kan utsättas för tryck eller belastning i horisontell led.

1.2 Det skall finnas sådan utrustning att belastningen kan fördelas jämnt och vinkelrätt mot belastningsriktningen längs en balk med en längd på minst 250 mm och högst 700 mm i steg om exakt 50 mm.

Balken skall ha en vertikal frontdimension på 150 mm.

Balkens kanter som kommer i kontakt med skyddsanordningen skall vara avrundade med en radie på högst 50 mm.

1.3 Dynan skall kunna ställas in i en valfri riktning i förhållande till belastningsriktningen så att den kan följa vinkelvariationerna i skyddsanordningens bärande area när anordningen deformeras.

1.4 Belastningens riktning (avvikelse från horisontell och vertikal riktning):

- vid provningens början utan belastning: ±2°

- under provningen med belastning: 10° över och 20° under horisontalplanet. Dessa avvikelser skall vara så små som möjligt.

1.5 Deformationshastigheten skall vara så låg (mindre än 5 mm/sek) att belastningen hela tiden kan betraktas som "statisk".

2. APPARATER FÖR ATT MÄTA DEN ENERGI SOM TAS UPP AV SKYDDSANORDNINGEN

2.1 För att bestämma den energi som tas upp av skyddsanordningen skall kurvan "kraft som funktion av deformationen" ritas upp. Det är inte nödvändigt att mäta kraften och deformationen i den punkt där skyddsanordningen utsätts för belastningen; "kraften" och "deformationen" skall dock mätas samtidigt och linjärt.

2.2 Begynnelsepunkten för mätningarna av deformationen skall väljas så att hänsyn tas endast till den energi som tas upp av skyddsanordningen och/eller av deformationen av vissa delar av traktorn. Hänsyn ska inte tas till den energi som tagits upp genom att förankringen deformeras och/eller glider.

3. UTRUSTNING FÖR ATT FÖRANKRA TRAKTORN TILL FUNDAMENTET

3.1 Traktorn skall förankras via förankrings- och sträckningsanordningar till skenor som är ordentligt fastgjorda i ett brottsäkert fundament. Förankringsskenor skall ha tillräckligt inbördes avstånd så att traktorn kan förankras. Vid provningen skall traktorns hjul och förekommande axelstöttor vila på fundamentet.

3.2 Traktorn skall förankras till skenorna med hjälp av lämplig utrustning (plattor, kilar, vajrar, domkrafter, osv.) så att den inte kan röra sig under provningen. Detta krav skall kontrolleras under provningen med normal utrustning för mätning av längd. Om traktorn flyttar sig skall hela provningen upprepas, om inte systemet för mätning av deformationen som används för registrering av kurvan "kraft som funktion av deformation" är ansluten till traktorn.

4. TRYCKUTRUSTNING

4.1 En utrustning enligt figur 8 i bilaga 4 skall kunna utöva en nedåtriktad kraft på en skyddsanordning med hjälp av en balk som är ungefär 250 mm bred och som är kopplad till kraftkällans mekanism via universalleder. Traktorns axlar skall stödjas på lämpligt sätt så att däcken inte påverkas av belastningen.

5. ÖVRIG MÄTUTRUSTNING

5.1 En anordning enligt figur 9 i bilaga 4 för att mäta tillfällig deformation (skillnaden mellan den största momentana deformationen och den kvarstående deformationen).

5.2 En anordning för kontroll av att skyddsanordningen inte har trängt in i det fria utrymmet och att detta utrymme under hela provningen har skyddats av skyddsanordningen (se punkt 3.2.2 i bilaga 3B).

C. SYMBOLER

>Plats för tabell>

BILAGA 3

PROVNINGSFÖRFARANDE

A. Dynamisk provning

1. SLAG- OCH BELASTNINGSPROVNINGAR

1.1 Slagprovning baktill

1.1.1 Traktorns läge i förhållande till pendelblocket skall vara sådant att blocket träffar skyddsanordningen när blockets anslagsyta och stödkedjorna eller vajrarna bildar en vinkel med det vertikala planet lika med >NUM>mt

>DEN>100

med 20° som störst, om inte skyddsanordningen vid deformationen i islagspunkten bildar en större vinkel med vertikalplanet. I detta fall ställs blockets anslagsyta in med hjälp av ett ytterligare stöd så att den är parallell med skyddsanordningen i islagspunkten i det ögonblick då den största deformation uppnås och när stödkedjorna eller vajrarna bibehåller den vinkel som anges ovan.

Blockets upphängningshöjd skall ställas in och nödvändiga åtgärder vidtas som förhindrar att blocket vrider sig runt islagspunkten.

Islagspunkten är den del av skyddsanordningen som sannolikt kommer i kontakt med marken först i en vältningsolycka bakåt, normalt den övre kanten. Blockets tyngdpunkt skall befinna sig på ett avstånd av av skyddsanordningens övre bredd innanför ett vertikalt plan parallellt med traktorns symmetriplan och som går genom skyddsanordningens yttersta övre punkt.

Om skyddsanordningen är krökt eller skjuter ut i denna punkt används kilar så att slagprovningen kan utföras i denna punkt, utan att skyddsanordningen därigenom förstärks.

1.1.2 Traktorn skall förankras i fundamentet med hjälp av fyra vajrar, en i varje ände av båda axlarna på det sätt som framgår av figur 5 i bilaga 4. Avståndet mellan de främre och de bakre förankringspunkterna skall vara sådant att vinkeln mellan vajrarna och fundamentet understiger 30°. De bakre förankringarna måste dessutom arrangeras så att de två vajrarnas skärningspunkter ligger i blockets vertikala tyngdpunktsplan.

Vajrarna skall sträckas så att däcken trycks ned enligt punkt 6.2 i bilaga 2A.

När vajrarna är sträckta placeras kilbalken framför och tätt mot bakhjulen, varpå den görs fast i fundamentet.

1.1.3 Om traktorn är ledstyrd skall vridningspunkten dessutom stöttas med ett träblock med minst måtten 100x100 mm och förankras fast i fundamentet.

1.1.4 Pendelblocket skall dras tillbaka så att höjden mellan dess tyngdpunkt och islagspunkten ges av en av följande två formler:

H=2,165×10-8mtL² eller H=5,73×10-2I.

Därefter utlöses blocket så att det slår mot skyddsanordningen.

1.2 Slagprovning framtill

1.2.1 Traktorns läge i förhållande till pendelblocket skall vara sådant att blocket träffar skyddsanordningen när blockets anslagsyta och stödkedjorna eller vajrarna bildar en vinkel med det vertikala planet med >NUM>mt

>DEN>100

med 20° som störst, om inte skyddsanordningen i islagspunkten bildar en större vinkel med vertikalplanet vid deformationen. I detta fall ställs blockets anslagsyta in med hjälp av ett ytterligare stöd så att den är parallell med skyddsanordningen i islagspunkten i det ögonblick då den största deformationen uppnås, och stödkedjorna eller vajrarna bibehåller den vinkel som anges ovan.

Blockets upphängningshöjd skall ställas in och nödvändiga åtgärder vidtas som förhindrar att blocket vrider sig runt islagspunkten.

Islagspunkten är den del av skyddsanordningen som sannolikt kommer i kontakt med marken först om traktorn välter i sidled under körning framåt, normalt den övre kanten. Blockets tyngdpunkt skall befinna sig på ett avstånd av av skyddsanordningens övre bredd innanför ett vertikalt plan parallellt med traktorns symmetriplan och som går genom skyddsanordningens yttersta övre punkt.

Om skyddsanordningen är krökt eller skjuter ut i denna punkt används kilar så att slagprovningen kan utföras i denna punkt, utan att skyddsanordningen därigenom förstärks.

1.2.2 Traktorn skall förankras i fundamentet med hjälp av fyra vajrar, en i varje ände av båda axlarna på det sätt som framgår av figur 6 i bilaga 4. Avståndet mellan de främre och de bakre förankringspunkterna skall vara sådant att vinkeln mellan vajrarna och fundamentet understiger 30°. De bakre förankringarna skall dessutom arrangeras så att de två vajrarnas skärningspunkter ligger i blockets vertikala tyngdpunktsplan.

Vajrarna skall sträckas så att däcken trycks ned enligt punkt 6.2 i bilaga 2A.

När vajrarna är sträckta placeras balken bakom och tätt mot bakhjulen, varpå den görs fast i fundamentet.

1.2.3 Om traktorn är ledstyrd skall vridningspunkten dessutom stöttas med ett träblock med minst måtten 100x100 mm och förankras fast i fundamentet.

1.2.4 Pendelblocket skall dras tillbaka så att höjden mellan dess tyngdpunkt och islagspunkten ges av en av följande två formler, beroende på referensmassan för den traktor som utsätts för provning:

H=25+0,07 mt för traktorer med en referensmassa som är mindre än 2 000 kg,

H=125+0,02 mt för traktorer med en referensmassa som är större än 2 000 kg.

Därefter skall pendelblocket utlösas så att det slår mot skyddsanordningen.

1.3 Slagprovningen på sidan

1.3.1 Traktorns läge i förhållande till pendelblocket skall vara sådant att blocket träffar skyddsanordningen när blockets anslagsyta och stödkedjorna eller vajrarna är vertikala om inte skyddsanordningen i islagspunkten bildar en vinkel med det vertikala planet vid deformationen. I detta fall skall blockets anslagsyta ställas in med ett ytterligare stöd så att den är parallell med skyddsanordningen i islagspunkten i det ögonblick då största deformation uppnås, varvid stödkedjorna eller vajrarna förblir vertikala vid islaget.

Blockets upphängningshöjd skall ställas in och nödvändiga åtgärder vidtas som förhindrar att blocket vrider sig runt islagspunkten.

Islagspunkten skall vara den del av skyddsanordningen som sannolikt kommer i kontakt med marken först om traktorn välter i sidled, normalt den övre kanten. Om det inte är säkert att en annan del av denna kant kommer i kontakt med marken först skall islagspunkten ligga i det plan som bildar rät vinkel med symmetriplanet och som passerar 200 mm framför sätets referenspunkt då sätet är inställt i mittläge i längsled.

1.3.2 Traktorhjulen på den sida som tar emot anslaget skall förankras till fundamentet med hjälp av vajrar över motsvarande ändar av fram- och bakaxlarna. Vajrarna sträcks så att däcken trycks ned enligt punkt 6.2 i bilaga 2A på den sida som tar emot stöten.

När vajrarna har sträckts skall kilbalken placeras på fundamentet och skjutas in tätt mot däcken på motsatt sida av den på vilken slaget träffar, varefter den förankras i fundamentet. Det kan vara nödvändigt att använda två balkar eller kilar om utsidan av fram- och bakdäcken inte ligger i samma vertikalplan.

Stödet skall därefter placeras på det sätt som visas i figur 7 i bilaga 4, mot fälgen på anslagets motsatta sida, tryckas fast ordentligt mot fälgen och sedan spänns fast vid fundamentet.

Stödets längd skall vara sådan att den bildar en vinkel på 30±3° med fundamentet i kontakt med fälgen. Dess längd skall dessutom om möjligt vara mellan 20 och 25 gånger större än dess tjocklek och dess bredd två till tre gånger mindre än dess tjocklek. Stödet skall i båda ändar vara utformad på det sätt som i detalj visas i figur 7 i bilaga 4.

1.3.3 Om traktorn är ledstyrd skall vridningspunkten dessutom stöttas av ett träblock med minst måtten 100×100 mm som i sidled stöttas på samma sätt som den stötta som placeras mot bakhjulen enligt punkt 1.3.2. Vridningspunkten skall därefter sättas fast i fundamentet.

1.3.4 Blocket skall dras bakåt så att höjden mellan dess tyngdpunkt och islagspunkten ges av en av följande två formler, beroende på referensmassan hos den traktor som provas:

H=25+0,20 mt för traktorer med en referensmassa som är mindre än 2 000 kg,

H=125+0,15 mt för traktorer med en referensmassa som är större än 2 000 kg

Pendelblocket skall därefter frigöras så att det träffar skyddsanordningen.

1.4 Tryckprovning baktill

Balken skall placeras tvärs över den bakersta översta delen av skyddsanordningen och resultanten av belastningskrafterna skall befinna sig i traktorns symmetriplan.

En kraft, Fv=20 mt skall föras på.

När den bakre delen av skyddsanordningens tak inte kan motstå den fulla tryckkraften skall kraften anbringas tills taket deformeras så att dess area sammanfaller med det plan som förbinder den övre delen av skyddsanordningen med den del av traktorns bakända som är i stånd att bära traktorns massa när den välter.

Kraften skall därefter tas bort och traktorn eller belastningskraften flyttas så att balken är över den punkt av skyddsanordningen som stöttar traktorn när den har vält helt runt.

Härefter skall kraften Fv föras på.

Kraften skall föras på under minst fem sekunder efter det att varje synlig deformation har upphört.

1.5 Tryckprovning framtill

Balken skall placeras tvärs över den främre översta delen av skyddsanordningen och resultanten av belastningskrafterna skall befinna sig i traktorns symmetriplan.

En kraft, Fv= 20 mt skall föras på.

När den främre delen av skyddsanordningen inte kan motstå den fulla tryckkraften skall kraften anbringas tills taket deformeras så att dess area sammanfaller med det plan som förbinder den övre delen av skyddsanordningen med den del av traktorns framända som är i stånd att bära traktorns massa när den välter.

Kraften skall därefter tas bort och traktorn eller belastningskraften flyttas så att balken är över den punkt av skyddsanordningen som stöttar traktorn när den har vält helt runt.

Härefter skall kraften Fv föras på.

Kraften skall föras på under minst fem sekunder efter det att varje synlig deformation har upphört.

1.6 Ytterligare provningar

Om det under tryckprovningen uppstår sprickor eller brott som inte kan betraktas som obetydliga skall en ny, liknande tryckprovning utföras, men med en kraft på 1,2 Fv, direkt efter den tryckprovning som förorsakade sprickorna eller brotten.

2. DET FRIA UTRYMMET

2.1 Det fria utrymmet visas i figurerna 1, 2a, 2b, 2c, 2d och 2e i bilaga 4.

Utrymmet definieras med ledning av ett "vertikalt referensplan" som vanligen är parallellt med traktorns längsgående plan och passerar genom sätets referenspunkt och rattens mittpunkt. Detta plan skall kunna flyttas horisontellt med sätet och ratten under slaget men förbli vinkelrätt mot traktorns golv eller skyddsanordningen om denna har fjädrande montering.

2.2 Utrymmet begränsas av följande plan när traktorn står på ett horisontellt fundament och ratten, om den är inställbar, är inställd för en normal sittande körställning.

2.2.1 Ett horisontalplan A1B1B2A2 900 mm över sätets referenspunkt.

2.2.2 Ett lutande plan H1H2G2G1 vinkelrätt mot det vertikala referensplanet och omfattande en punkt 900 mm direkt över sätets referenspunkt och den bakersta punkten på sätets ryggstöd.

2.2.3 En cylindrisk area A1A2H2H1 som är vinkelrät mot referensplanet, med en radie på 120 mm och som tangerar de plan som definieras i punkterna 2.2.1 och 2.2.2 ovan.

2.2.4 En cylindrisk area B1C1C2B2 vinkelrät mot referensplanet, med en radie på 900 mm och som sträcker sig 400 mm framför det i punkt 2.2.1 definierade planet, vilket det tangerar, och följer en horisontell linje 150 mm framför sätets referenspunkt.

2.2.5 Ett lutande plan C1D1D2C2 vinkelrätt mot referensplanet, som förlänger den area som definieras i punkt 2.2.4 ovan och som passerar genom en punkt 40 mm från rattens yttre punkt.

2.2.6 Ett vertikalt plan D1K1E1E2K2D2 vinkelrätt mot referensplanet och som passerar 40 mm framför rattens yttersta punkt.

2.2.7 Ett horisontellt plan E1F1P1N1N2P2F2E2 som passerar genom sätets referenspunkt.

2.2.8 En våglinjig area G1L1M1N1N2M2L2G2 vinkelrät mot referensplanet och i kontakt med den bakre delen av sätets ryggstöd.

2.2.9 Två vertikala plan K1I1F1E1och K2I2F2E2 parallella med referensplanet, 250 mm på vardera sidan av detta plan, och som är begränsade uppåt 300 mm över horisontalplanet genom sätets referenspunkt.

2.2.10 Två lutande och parallella plan A1 B1C1D1K1I1L1G1H1 och A2B2C2D2K2I2L2G2H2 som börjar vid den övre kanten av planen som definieras i punkt 2.2.9 ovan och som slutar vid det horisontella planet enligt definitionen i punkt 2.2.1 ovan minst 100 mm från referensplanet på den sida där slaget förs på.

2.2.11 Två vertikala plan Q1P1N1M1och Q2P2N2M2 parallella med referensplanet, 200 mm på vardera sidan av detta plan och som begränsas uppåt 300 mm över horisontalplanet genom sätets referenspunkt.

2.2.12 Två delar I1Q1P1F1och I2Q2P2F2 av ett vertikalt plan, vinkelräta mot referensplanet och som passerar 350 mm framför sätets referenspunkt.

2.2.13 Två delar I1Q1M1L1och I2Q2M2L2 av horisontalplanet som passerar 300 mm över sätets referenspunkt.

2.3 Sätets läge och sätets referenspunkt

2.3.1 Sätets referenspunkt

2.3.1.1 Referenspunkten skall bestämmas med hjälp av det i figurerna 3 och 3b i bilaga 4 illustrerade skyddet. Anordningen består av sätes- och ryggstödsplattor. Den nedre ryggstödsplattan är ledad i anslutning till sätet (A) och ländryggen (B), varvid leden (B) kan justeras i höjdled.

2.3.1.2 Referenspunkten definieras som den punkt i sätets längsgående symmetriplan där tangentialplanet till ryggstödets nedre kant skär ett horisontalplan. Detta horisontalplan skär den nedre arean av sätesplattan 150 mm framför ovannämnda tangent.

2.3.1.3 Anordningen skall placeras på sätet. Den skall därefter belastas med en kraft på 550 N i en punkt 50 mm framför leden (A) och de två ryggstödsplattorna skall pressas försiktigt och tangentiellt mot ryggstödet.

2.3.1.4 Om det inte är möjligt att bestämma definitiva tangenter till varje enskild del av ryggstödet (över och under ländryggen) skall följande åtgärder utföras:

2.3.1.4.1 Om det inte är möjligt att bestämma någon tangent till den nedre delen skall den nedre ryggstödsplattan i vertikalt läge pressas mot ryggstödet.

2.3.1.4.2 Om det inte är möjligt att bestämma någon tangent till den övre delen skall leden (B) fixeras på en höjd av 230 mm över den nedre arean av sätesplattan så att ryggstödsplattan är vinkelrät mot sätesplattan. Härefter pressas de två ryggstödsplattorna försiktigt mot ryggstödet tangentiellt.

2.3.2 Sätets läge och inställning för att bestämma sätets referenspunkt

2.3.2.1 Om sätet kan ställas in skall detta ställas i det bakersta och högsta läget.

2.3.2.2 Om ryggstöds- och sätesplattornas lutning kan ställas in skall dessa ställas in så att referenspunkten befinner sig i sitt bakersta och högsta läge.

2.3.2.3 Om sätet är försett med fjädring skall denna låsas i mittläge, om detta inte klart strider mot sätestillverkarens uttryckliga anvisningar.

3. MÄTNINGAR SOM SKALL UTFÖRAS

3.1 Brott och sprickor

Efter varje provning skall alla delar, leder och fastsättningsanordningar visuellt undersökas med avseende på brott och sprickor. Små sprickor i delar som saknar betydelse för hållfastheten kan lämnas utan avseende.

Hänsyn skall inte tas till brott som har förorsakats av pendelblockets kanter.

3.2 Det fria utrymmet

3.2.1 Under varje provning skall kontrolleras om någon del av skyddsanordningen har trängt in i det fria utrymmet runt förarsätet enligt definitionen i punkt 2 i denna bilaga.

3.2.2 Vidare skall kontrolleras om någon del av det fria utrymmet är utanför skyddsanordningen. Det fria utrymmet skall anses vara utanför skyddsområdet för skyddsanordningen om någon del därav kommer i kontakt med markplanet om traktorn välter mot islagets riktning. Härvid förutsätts att fram- och bakdäckens dimensioner och spårvidden är lika med de minsta värden som tillverkaren angett.

3.3 Tillfällig deformation (vid slag från sidan)

Den tillfälliga deformationen skall mätas 900 mm över sätets referenspunkt i det vertikala plan som går genom islagspunkten. Vid denna mätning skall användas en anordning enligt figur 9 i bilaga 4.

3.4 Kvarstående deformation

Efter den sista tryckprovningen skall den kvarstående deformationen av skyddsanordningen registreras. För detta ändamål skall innan provningen inleds läget på skyddsanordningens olika delar i förhållande till sätets referenspunkt noteras.

B. Statiska provningar

1. BELASTNINGS- OCH TRYCKPROVNING

1.1 Belastning baktill

1.1.1 Belastningen skall föras på horisontellt, i ett vertikalt plan som är parallellt med traktorns symmetriplan.

Belastningspunkten skall vara den del av skyddsanordningen som sannolikt först kommer i kontakt med marken vid vältning bakåt, normalt den övre kanten. Det vertikala plan i vilket belastningen förs på ligger på ett avstånd av av skyddsanordningens yttre övre bredd från symmetriplanet.

Om skyddsanordningen är krökt eller skjuter ut i denna punkt monteras kilar så att belastningen kan föras på, utan att detta förstärker skyddsanordningen.

1.1.2 Den traktor som beskrivs i punkt 1.3.1 i bilaga 2 skall förankras till fundamentet på det sätt som beskrivs i punkt 3 i bilaga 2B.

1.1.3 Den energi som skall tas upp av skyddsanordningen under provningen skall minst vara:

Eil=2,165×10-7mtL² eller Eil=0,574×I.

1.2 Belastning framtill

1.2.1 Belastningen skall föras på horisontellt, i ett vertikalt plan som är parallellt med traktorns symmetriplan.

Belastningspunkten skall vara den del av skyddsanordningen som sannolikt först kommer i kontakt med marken om traktorn välter i sidled vid körning framåt, normalt den övre kanten. Belastningen skall föras på på ett avstånd av av skyddsanordningen övre bredd innanför ett vertikalplan som är parallellt med traktorns symmetriplan och som tangerar den yttre, övre delen av det utskjutande skyddsanordningen.

Om skyddsanordningen är krökt eller skjuter ut i denna punkt monteras kilar så att belastningen kan föras på, utan att detta förstärker skyddsanordningen.

1.2.2 Den traktor som beskrivs i punkt 1.3.1 i bilaga 2 skall förankras till fundamentet på det sätt som beskrivs i punkt 3 i bilaga 2B.

1.2.3 Den energi som skall tas upp av skyddsanordningen under provningen skall minst vara:

Eil= 500+0,5 mt.

1.3 Belastning på sidan

1.3.1 Sidobelastningen skall föras på horisontellt i ett vertikalt plan som är vinkelrätt mot traktorns symmetriplan och som passerar 200 mm framför sätets referenspunkt då sätet är inställt i mittläge i längsled.

Belastningspunkten skall vara den del av skyddsanordningen som sannolikt först kommer i kontakt med marken om traktorn välter i sidled, normalt den övre kanten.

1.3.2 Den traktor som beskrivs i punkt 1.3.1 i bilaga 2 skall förankras till fundamentet på det sätt som anges i punkt 3 i bilaga 2B.

1.3.3 Den energi som skall tas upp av skyddsanordningen under provningen skall minst vara:

Eis=1,75 mt

1.4 Tryck baktill

För tryck baktill gäller motsvarande bestämmelser som anges i punkt 1.4 i bilaga 3A.

1.5 Tryck framtill

För tryck framtill gäller motsvarande bestämmelser som anges i punkt 1.5 i bilaga 3A.

1.6 Överlastprovning

1.6.1 En överlastprovning skall utföras i alla de fall där kraften avtar med mer än 3 % under deformationens sista 5 % när den nödvändiga energin har tagits upp av skyddsanordningen (se figur 10b i bilaga 4).

1.6.2 Överlastprovningen består av en gradvis ökning av den horisontella belastningen i steg om 5 % av den ursprungliga, nödvändiga energin upp till högst 20 % av den tillförda energin (se figur 10c i bilaga 4).

1.6.2.1 Överlastprovningen är tillfredställande om kraften efter varje ökning med 5 %, 10 % eller 15 % av den nödvändiga energin avtar med mindre än 3 % vid en ökning med 5 % och där kraften hela tiden är större än 0,8 Fmax.

1.6.2.2 Överlastprovningen är tillfredställande om kraften, efter det att skyddsanordningen har tagits upp 20 % av den tillförda energin, överstiger 0,8 Fmax.

1.6.2.3 Ytterligare sprickor eller brott och/eller inträngning i eller brist på skydd av det fria utrymmet på grund av tillfällig deformation är godtagbart under överlastprovningen. När belastningen har tagits bort skall skyddsanordningen dock inte tränga in i det fria utrymmet, vilket måste vara fullständigt skyddat.

1.7 Tryckprovning

Om det under tryckprovningen uppstår sprickor eller brott som inte kan anses som oväsentliga skall en ytterligare liknande tryckprovning utföras, men med en kraft på 1,2 Fv, direkt efter den tryckprovning som förorsakade sprickorna eller brotten.

2. DET FRIA UTRYMMET

Det fria utrymmet skall vara identiskt med det i punkt 2 i bilaga 3A, frånsett att ordet "islag" skall ersättas med "belastning" på den sista raden i punkt 2.2.10.

3. MÄTNINGAR SOM SKALL UTFÖRAS

3.1 Brott och sprickor

Efter varje provning skall alla delar, leder och fastsättningsanordningar visuellt undersökas med avseende på brott och sprickor. Små sprickor i delar som saknar betydelse för hållfastheten kan lämnas utan avseende.

3.2 Det fria utrymmet

3.2.1 Under varje provning skall kontrolleras om någon del av skyddsanordningen har trängt in i det fria utrymmet enligt definitionen i punkt 2.

3.2.2 Vidare skall kontrolleras om någon del av det fria utrymmet är utanför skyddsanordningen. Det fria utrymmet skall anses vara utanför skyddsområdet för skyddsanordningen om någon del därav kommer i kontakt med markplanet om traktorn välter mot anslagets riktning. Härvid förutsätts att fram- och bakdäckens dimensioner och spårvidden är lika med de minsta värden som tillverkaren angett.

3.3 Tillfällig deformation(vid belastning på sidan)

Den tillfälliga deformationen skall mätas 900 mm över referenspunkten i det vertikala plan i vilket belastningen förs på. Vid denna mätning skall användas en anordning enligt figur 9 i bilaga 4.

3.4 Kvarstående deformation

Efter provningarna skall den kvarstående deformationen av skyddsanordningen noteras. För detta ändamål skall innan provningen inleds läget av skyddsanordningens olika delar i förhållande till sätets referenspunkt noteras.

BILAGA 4

>Start Grafik>

FIGURER

Figur 1

Fritt utrymme perspektivritning snett bakifrån.

>Slut Grafik>

>Start Grafik>

Sätetsreferenspunkt

Figur 2a

Fritt utrymme tvärsnitt genom referensplanet

>Slut Grafik>

>Start Grafik>

Figur 2b

Fritt utrymme sidovy

>Slut Grafik>

>Start Grafik>

Figur 2c

Fritt utrymme bakre vy

>Slut Grafik>

FRITT UTRYMME>Start Grafik>

Figur 2d

Fritt utrymme vy från ovan

>Slut Grafik>

>Start Grafik>

Figur 2e

Det fria utrymmets nedre del vy snett bakifrån.

>Slut Grafik>

>Start Grafik>

Led

Övre ryggstödsplatta

Nedre ryggstödsplatta

Sätesplatta

Dimensioner i mm

Figur 3a

Anordning för att bestämma sätets referenspunkt

>Slut Grafik>

>Start Grafik>

Dimensioner i mm

Figur 3b

Metod för att bestämma sätets referenspunkt.

>Slut Grafik>

>Start Grafik>

Islagsyta

Dimensioner i millimeter

Stift som markerar tyngdpunkten

Figur 4

Pendelblock och upphängningskedjor eller vajrar.

>Slut Grafik>

>Start Grafik>

Tyngdpunkten passerar genom islagspunkten

inställningsbar förankring

balk fastspänd framför hjulen efter förankring

inställningsbar förankring

Figur 5

Slagprovning bakifrån

Anmärkning:

Figuren på skyddsanordningen utgör en illustration och en redovisning av referensmått. Den skall inte uppfattas som krav på konstruktionen.

>Slut Grafik>

>Start Grafik>

Tyngdpunkten passerar genom islagspunkten

inställningsbarförankring

kil fastspänd bakom hjulen efter förankring

inställningsbar förankring

Figur 6

Slagprovning framifrån

Anmärkning:

Figuren på skyddsanordningen utgör en illustration och en redovisning av referensmått. Den skall inte uppfattas som krav på konstruktionen.

>Slut Grafik>

>Start Grafik>

Fasad ände mellan stötta och block Avrundad efter fälgens form Tyngdpunkten passerar genom islagspunkten Stötta Vinkel på 30±3° till horisontalplanet Två vajrar som utsätter axeln för en nedåtriktad kraft på slagsidan Figur 7

Slag från sidan

Anmärkning:

Figuren på skyddsanordningen utgör en illustration och en redovisning av referensmått. Den skall inte uppfattas som krav på konstruktionen.

>Slut Grafik>

>Start Grafik>

Universalled

Belastning 1/2 F

Dubbelverkande hydraulcylinder

Universalled

Stöd under främre och bakre axlar

Figur 8

Tryckprovning

Anmärkning:

Figuren på skyddsanordningen utgör en illustration och en redovisning av referensmått. Den skall inte uppfattas som krav på konstruktionen

>Slut Grafik>

>Start Grafik>

Horisontell stång monterad på skyddsanordningen

Vertikalt stöd monterad på traktorns chassi eller skyddsanordningens golv

Mätkrage

1 Kvarstående deformation

2 Tillfällig deformation

3 Största deformation (kvarstående + tillfällig deformation)

Figur 9

Exempel på anordning för att mäta tillfällig deformation

>Slut Grafik>

>Start Grafik>

Kraft

Deformation och kraft för vilken skyddsanordningen har tagit upp den nödvändiga, beräknade energin (1.1)

F' = kraft för nödvändig, beräknad energi

D' = deformation för nödvändig, beräknad energi

Deformation

1. Referens aF' motsvarande 0,95 D'.

1.1 Överlastprovning är inte nödvändig eftersom aF' > 1,03 F'.

Figur 10a

Kraft/deformation-kurva

Överlastprovning är inte nödvändig

>Slut Grafik>

>Start Grafik>

Kraft

Deformation och kraft för vilken skyddsanordningen har tagit upp den nödvändiga, beräknade energin (1.1)

Den energi som har tagits upp är lika med 1,05 gånger nödvändig energi (1.2)

Deformation

1. Referens aF' som motsvarar 0,95 D'.

1.1 Överlastprovning är nödvändig eftersom aF' 1,03F'.

1.2 Överlastprovning är tillfredsställande eftersom bF' 0,97 F' och bF' 0,8 Fmax.

Figur 10b

Kraft/deformation-kurva

Överlastprovning nödvändig

>Slut Grafik>

>Start Grafik>

Kraft

Den energi som har tagits upp är lika med nödvändig energi (1.1)

Den energi som har tagits upp är lika med 1,05 gånger nödvändig energi (1.2)

Den energi som har tagits upp är lika med 1,10 gånger nödvändig energi (1.3)

Den energi som har tagits upp är lika med 1,15 gånger nödvändig energi (1.4)

Den energi som har tagits upp är lika med 1,20 gånger nödvändig energi (1.5)

Deformation

Deformation på grund av överlast

1. Referens aF' som motsvarar 0,95 D'.

1.1 Överlastprovning är nödvändig eftersom aF' 1,03F'.

1.2 Eftersom bF' > 0,97 F' skall överlastprovningen fortsättas.

1.3 Eftersom cF' > 0,97 bF' skall överlastprovningen fortsättas.

1.4 Eftersom dF' > 0,97 cF' skall överlastprovningen fortsättas.

1.5 Överlastprovning tillfredsställande eftersom eF' 0,8 Fmax.

Anmärkning:

Om F vid något tillfälle understiger 0,8 Fmax får skyddet inte godkännas.

Figur 10c

Kraft/deformation-kurva

Överlastprovning skall fortsätta

>Slut Grafik>

BILAGA 5

FÖREBILD

RAPPORT OM PROVNINGAR FÖR EEG-TYPGODKÄNNANDE AV SKYDDSANORDNING (ÖVERRULLNINGSSKYDD MONTERAT BAK, RAM ELLER HYTT) MED BEAKTANDE AV DESS HÅLLFASTHET OCH HÅLLFASTHETEN HOS DESS FASTSÄTTNING PÅ TRAKTORN

Skyddsanordning Fabrikat och typ Traktor Fabrikat Typ och handelsbeteckning Provningsmetod Dynamisk/ statisk(1) Den tekniska tjänstens namn EEG-typgodkännande nr: .

1. Skyddsanordningens varumärke eller namn: . .

2. Namn och adress för tillverkaren av traktorn eller skyddsanordningen: . .

3. I tillämpliga fall, namn och adress för traktor- eller skyddsanordningstillverkarens representant: . .

4. Föreskrifter för den traktor på vilken provningarna skall utföras

4.1 Varumärke eller namn: .

4.2 Typ och handelsbeteckning: .

4.3 Serienummer: .

4.4 Traktorns massa utan ballast, med skyddsanordningen monterad, utan förare: ........................................ kg

4.5 Hjulbas/tröghetsmoment(2) . mm/kg per m2(3)

4.6 Däckdimension: fram: .

bak: .

5. Utvidgning av EEG-typgodkännande till andra traktortyper

5.1 Varumärke eller namn: .

5.2 Typ och handelsbeteckning: .

5.3 Traktorns massa utan ballast, med skyddsanordningen monterad, utan förare: ........................................ kg

5.4 Hjulbas/tröghetsmoment(4) . mm/kg per m2(5)

5.5 Däckdimension: fram: .

bak: .

6. Föreskrifter för skyddsanordning

6.1 Sammanställningsritning över såväl skyddsanordningen som dess fastsättning i traktorn

6.2 Fotografier från sidan och bakifrån som visar fastsättningsdetaljer

6.3 Kortfattad beskrivning av skyddsanordningen med uppgift om typ av konstruktion, montering på traktorn, ytbehandling, hjälpmedel för in- och urstigning, inre stoppning och egenskaper som förhindrar fortsatt rullning samt om värme och ventilation

6.4 Dimensioner

6.4.1 Höjden av takets delar över sätets referenspunkt: . . mm

6.4.2 Höjden av takets delar över traktorns golv: . . mm

6.4.3 Skyddsanordningens inre bredd 900 mm över sätets referenspunkt: . . mm

6.4.4 Skyddsanordningens inre bredd i en punkt över sätet i höjd med rattens mittpunkt: . . mm

6.4.5 Avstånd från rattens mittpunkt till skyddsanordningens högra sida: . mm

6.4.6 Avstånd från rattens mittpunkt till skyddsanordningens vänstra sida: . mm

6.4.7 Minsta avstånd från rattkransen till skyddsanordningen: . mm

6.4.8 Dörröppningarnas bredd:

längst upp: . mm

i mitten: . mm

längst ner: . mm

6.4.9 Dörröppningarnas höjd:

över golvet: . mm

över högsta ingångssteg: . mm

över lägsta ingångssteg: . mm

6.4.10 Traktorns totala höjd med skyddsanordningen monterad: . mm

6.4.11 Skyddsanordningens totala bredd: . mm

6.4.12 Horisontellt avstånd till skyddsanordningens baksida från sätets baksida på en höjd av 900 mm över sätets referenspunkt: . mm

6.5 Materialdata och kvalitetsuppgifter, tillämpliga standarder: .

Huvudchassi: ........................................ (material och dimensioner)

Fästen: ........................................ (material och dimensioner)

Ytbehandling: ........................................ (material och dimensioner)

Tak: ........................................ (material och dimensioner)

Invändig stoppning: ........................................ (material och dimensioner)

Skruvar för fastsättning: ........................................ (kvalitet och dimensioner)

7. Provningsresultat

7.1 Slag/belastning(6) och tryckprovningar

Slag/belastningsprovningar(7) har utförts på vänster/höger(8) sida baktill och på höger/vänster sida framtill och höger/vänster(9) sida. Referensmassan som använts vid beräkning av slagenergier/belastning och tryckkrafter . kg

Kraven för brott och sprickor efter provning, största tillfälliga deformation och det fria utrymmet är uppfyllt/är inte uppfyllt(10) på tillfredställande sätt.

7.2 Deformation uppmätt efter provningarna

Kvarstående deformation:

baktill: vänster: . mm

till höger: . mm

framtill: vänster: . mm

till höger: . mm

på sidan:

framtill: . mm

baktill: . mm

taket nedåt:

framtill: . mm

baktill: . mm

Skillnad mellan största momentana och kvarstående deformation under slagprovning från sidan: . mm

8. Rapportnummer: .

9. Rapportdatum: .

10. Underskrift: .

(1) Stryk det som inte är tillämpligt.

(2) Stryk det som inte är tillämpligt.

(3) Stryk det som inte är tillämpligt.

BILAGA 6

MÄRKEN

Märket för EEG-typgodkännande skall bestå av:

- en rektangel i vilken är inskrivet den gemena bokstaven "e" följd av en bokstavs- eller sifferkod som identifierar den medlemsstat som har beviljat typgodkännandet:

1 för Tyskland

2 för Frankrike

3 för Italien

4 för Nederländerna

6 för Belgien

9 för Spanien

11 för Storbritannien

13 för Luxemburg

18 för Danmark

IRL för Irland

EL för Grekland

P för Portugal

- det nummer för EEG-typgodkännande som motsvarar numret på intyget för EEG-typgodkännandet som har utfärdats med avseende på hållfastheten hos skyddsanordningen och dess fastsättning på traktorn, placerat under och i närheten av rektangeln,

- bokstäverna V eller SV, beroende på om dynamisk (V) eller statisk (SV) provning har utförts, följt av siffran 1 som betyder att detta är en skyddsanordning som omfattas av direktivet.

Exempel på ett märke för EEG-typgodkännande

Den skyddsanordning som bär ovanstående märke för EEG-typgodkännande är ett överrullningsskydd monterat baktill, ram eller förarhytt som utsatts för dynamisk provning och som är avsedd för en smalspårig traktor (V1), för vilken EEG-typgodkännande har beviljats i Frankrike (e2) med nummer 431.

BILAGA 7

FÖREBILD FÖR INTYG OM EEG-TYPGODKÄNNANDE

Myndighetens namn

Meddelande om beviljande, vägran, återkallelse eller utvidgning av EEG-typgodkännande med avseende på hållfastheten hos skyddsanordningen (överrullningsskydd monterat baktill, ram eller hytt) och hållfastheten hos dess fastsättning på traktorn

EEG-typgodkännande nr: . . utvidgning(1)

1. Skyddsanordningens varunamn eller märke och typ: . .

2. Namn och adress för tillverkaren av skyddsanordningen: . .

3. I tillämpliga fall namn och adress för representant för tillverkaren av skyddsanordningen: . .

4. Traktorns handelsbeteckning eller namn och typ för vilket överrullningsskyddet är avsedd: . .

5. Utvidgning av EEG-typgodkännande för följande traktortyp(er) och, i förekommande fall, handelsbeteckningar: . . .

5.1 Massan för traktorn utan ballast, enligt definition i punkt 1.4 i bilaga 2 överstiger/överstiger inte(2) den vid provning utnyttjade referensmassan med mer än 5 %

5.2 Fastsättningsmetoden och monteringspunkterna är/är inte(3) desamma

5.3 Alla delar som fungerar som stöd för skyddsanordningen är/är inte(4) desamma

6. Datum för inlämnande till EEG-typgodkännande: .

7. Teknisk tjänst: .

8. Datum och nummer på rapporten från den tekniska tjänsten: .

9. Datum för beviljande/vägran/återkallelse av EEG-typgodkännande(5): .

10. Datum för beviljande/vägran/återkallelse av utvidgning av EEG-typgodkännande(6): .

11. Ort: .

12. Datum: .

13. Följande handlingar, försedda med det nummer för typgodkännande som anges ovan, bifogas detta intyg (t.ex. rapport från den tekniska tjänsten). Dessa dokument skall på begäran sändas till behöriga myndigheter i övriga medlemsstater .

14. Eventuella anmärkningar: .

15. Underskrift: .

(1) I tillämpliga fall, ange om detta är första, etc., utvidgningen av det ursprungliga EEG-typgodkännandet.

(2) Stryk det som inte är tillämpligt.

BILAGA 8

VILLKOR FÖR EEG-TYPGODKÄNNANDE

1. Ansökan om EEG-typgodkännande för traktorer med avseende på hållfastheten hos överrullningsskyddet och dess fastsättning på traktorn skall lämnas in av traktortillverkaren eller dennes representant.

2. Till den tekniska tjänst som ansvarar för typgodkännandeprovningen skall tillhandahållas en traktor som är representativ för den traktortyp som skall godkännas med behörigt godkänd skyddsanordning och tillhörande fastsättning.

3. Den tekniska tjänst som ansvarar för typgodkännandeprovning skall kontrollera om den godkända typen av skyddsanordning är avsett att monteras på den typ av traktor som typgodkännandet avser. De skall särskilt kontrollera att fastsättningen av skyddsanordningen motsvarar det som används när EEG-typgodkännandet beviljades.

4. Innehavaren av EEG-typgodkännandet kan begära utvidgning av detta till andra typer av skyddsanordningar.

5. De behöriga myndigheterna skall bevilja en sådan utvidgning under följande förutsättningar:

5.1 Den nya typen av skyddsanordning och dess fastsättning i traktorn måste ha beviljats EEG-typgodkännande.

5.2 Den nya typen av skyddsanordning skall vara konstruerad för montering på den typ av traktor för vilken utvidgningen av EEG-typgodkännandet begärs.

5.3 Fastsättningen av skyddsanordningen på traktorn skall motsvara den som kontrollerades när EEG-typgodkännandet beviljades.

6. Ett intyg, enligt mall i bilaga 9, bifogas EEG-typgodkännandeintyget för varje typgodkännande eller utvidgning av typgodkännande som har beviljats eller vägrats.

7. Om en ansökan om EEG-typgodkännande för en typ av traktor lämnas in samtidigt som en ansökan om EEG-typgodkännande för en typ av skyddsanordning som är avsett att monteras på denna typ av traktor behöver de i punkterna 2 och 3 fastställda kontrollerna inte utföras.

BILAGA 9

FÖREBILD

Myndighetens namn

BILAGA TILL INTYG OM EEG-TYPGODKÄNNANDE FÖR EN TRAKTORTYP MED AVSEENDE PÅ HÅLLFASTHETEN HOS SKYDDSANORDNING (ÖVERRULLNINGSSKYDD MONTERAT BAK, RAM ELLER HYTT) OCH HÅLLFASTHETEN HOS DESS FASTSÄTTNING PÅ TRAKTORN

(Artiklarna 4.2 och 10 i rådets direktiv 74/150/EEG av den 4 mars 1974 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul)

EEG-typgodkännande nr: . . utvidgning(1)

1. Varunamn eller märke för traktorn: .

2. Traktortyp och handelsbeteckning: .

3. Namn och adress för traktortillverkaren: . .

4. I förekommande fall, namn och adress för tillverkarens representant: . .

5. Varunamn eller märke och typ för skyddsanordning: . .

6. Utvidgning av EEG-godkännande för följande typ(er) av skyddsanordningar: .

7. Traktor tillhandahållen för EEG-typgodkännande den: .

8. Teknisk tjänst som ansvarar för kontroll av överensstämmelse med EEG-typgodkännande: .

.

9. Provningsrapportens datum: .

10. Provningsrapportens nummer: .

11. EEG-typgodkännande med avseende på hållfastheten hos skyddsanordningarna och dessas fastsättning på traktorn har beviljats/vägrats(2)

12. Utvidgning av EEG-typgodkännande med avseende på hållfastheten hos skyddsanordningarna och dessas fastsättning på traktorn har beviljats/vägrats(3)

13. Ort: .

14. Datum: .

15. Underskrift: .

(1) I förekommande fall, ange om detta är första, etc., utvidgningen av det ursprungliga EEG-typgodkännandet.

(2) Stryk det som inte är tillämpligt.