Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets direktiv 89/108/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om djupfrysta livsmedel



Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 040 , 11/02/1989 s. 0034 - 0037

Finsk specialutgåva Område 15 Volym 9 s. 0049

Svensk specialutgåva Område 15 Volym 9 s. 0049



RÅDETS DIREKTIV av den 21 december 1988 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om djupfrysta livsmedel (89/108/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 100 a i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

i samarbete med Europaparlamentet(1),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(2), och

med beaktande av följande:

Tillverkning av och handel med "djupfrysta livsmedel" ökar alltmer i betydelse inom gemenskapen.

Skillnaderna mellan nationella författningar om djupfrysta livsmedel försvårar den fria rörligheten för dessa varor och kan därför skapa olika konkurrensvillkor och således direkt påverka upprättandet av en väl fungerande gemensam marknad.

Det är därför nödvändigt att anpassa dessa författningar till varandra.

Mot denna bakgrund måste gemenskapens regler ges största möjliga räckvidd och utsträckas till att gälla alla djupfrysta livsmedel och således omfatta inte bara varor avsedda att utan ytterligare beredning överlämnas till den enskilde konsumenten och till restauranger, sjukhus, storhushåll och andra liknande serveringar, utan också varor som kräver ytterligare beredning.

Dessa regler behöver emellertid inte gälla sådana varor som inte saluhålls som djupfrysta livsmedel.

Det är i vilket fall som helst lämpligt att fastställa de allmänna principer som skall gälla för alla djupfrysta livsmedel.

Utöver de allmänna principerna kan vid behov särskilda bestämmelser för vissa slag av djupfrysta livsmedel senare antas enligt de regler som gäller för vart och ett av dessa slag av livsmedel.

Syftet med djupfrysning är att bevara ett livsmedels naturliga egenskaper genom snabb infrysning. Det är därför nödvändigt att sänka temperaturen till -18 °C eller därunder i alla delar av varan.

Vid -18 °C upphör all mikrobiologisk aktivitet som kan försämra beskaffenheten hos ett livsmedel. Det är därför nödvändigt att, med viss tekniskt betingad avvikelse, hålla åtminstone denna temperatur under lagring och distribution av djupfrysta livsmedel innan de säljs till den enskilde konsumenten.

Av tekniska skäl är vissa temperaturhöjningar oundvikliga och kan därför godtas om de inte försämrar produktens kvalitet. Detta kan säkerställas genom vedertagna förvarings- och distributionsmetoder, och genom att lageromsättningen hålls på rätt nivå.

Kapaciteten hos viss teknisk utrustning som nu används för lokal distribution av djupfrysta livsmedel är inte tillräcklig för att alltid hålla temperaturerna enligt detta direktiv. Det är därför nödvändigt att meddela sådana övergångsbestämmelser att befintlig utrustning får användas under sin normala livslängd.

Detta direktiv behöver bara ange de mål som skall uppnås i fråga om såväl utrustningen för djupfrysning som de temperaturer som skall hållas i installationer och utrustning för lagring, hantering, transport och distribution.

Medlemsstaterna skall genom offentlig kontroll försäkra sig om att den utrustning som används uppfyller dessa krav.

En sådan tillsyn gör att varje system för offentligt godkännande för handelsändamål blir onödigt.

Det är önskvärt att göra det möjligt att använda frysmedier i direkt kontakt med djupfrysta livsmedel. Dessa medier måste därför vara så inerta att de inte överför några beståndsdelar till livsmedel i sådan mängd att de utgör fara för människors hälsa eller ger upphov till en icke godtagbar förändring i livsmedlens sammansättning eller försämrar deras organoleptiska egenskaper.

För att uppnå dessa mål är det nödvändigt att upprätta en förteckning över dessa ämnen och att fastställa renhetskriterier för dem och villkor för hur de ska användas.

I fråga om märkning av djupfrysta livsmedel avsedda för den enskilde konsumenten och för restauranger, sjukhus, storhushåll och andra liknande serveringar gäller de regler som fastställts i rådets direktiv 79/112/EEG av den 18 december 1978 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om märkning, presentation och reklam i fråga om livsmedel som saluhålls till den enskilde konsumenten(3) senast ändrat enligt direktiv 86/197/EEG(4). Här i detta direktiv behöver därför bara fastställas sådana regler som skall gälla särskilt för djupfrysta livsmedel.

För att underlätta handeln bör regler också antas för märkning av djupfrysta livsmedel som inte är avsedda att i fruset tillstånd överlämnas till den enskilde konsumenten eller till restauranger, sjukhus, storhushåll och andra liknande serveringar.

För att förenkla och påskynda handläggningen bör kommissionen få i uppdrag att vidta de åtgärder av teknisk natur som behövs för att genomföra detta direktiv.

I de fall rådet bemyndigar kommissionen att genomföra regler om livsmedel bör en plan fastställas för ett nära samarbete mellan medlemsstaterna och kommissionen inom Ständiga livsmedelskommittén som bildats genom rådets beslut 69/414/EEG(5).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Detta direktiv avser djupfrysta livsmedel.

2. I detta direktiv avses med djupfrysta livsmedel sådana livsmedel

- som har genomgått en ändamålsenlig infrysningsprocess kallad, djupfrysning, där zonen för iskristallisation passeras så snabbt som möjligt beroende på vad slags produkt det är fråga om, och där sluttemperaturen i produkten (efter temperaturutjämning) i alla delar konstant hålls vid -18°C eller därunder, och

- som marknadsförs på ett sätt som visar att de har denna egenskap.

I detta direktiv betraktas glass och andra glassvaror inte som djupfrysta livsmedel.

3. Detta direktiv skall tillämpas så att det inte inkräktar på gemenskapens regler för

a) den gemensamma marknaden inom sektorerna jordbruk och fiske,

b) veterinärhygien.

Artikel 2

De beteckningar som anges i artiklarna 8 och 9 får användas endast för de varor som avses i artikel 1.2.

Artikel 3

1. De råvaror som används vid tillverkning av djupfrysta livsmedel skall vara av hälsosam, äkta och marknadsmässig beskaffenhet samt uppfylla kraven på färskhet.

2. Beredning och djupfrysning av varor skall utföras snabbt och med ändamålsenlig teknisk utrustning för att begränsa kemiska, biokemiska och mikrobiologiska förändringar till ett minimum.

Artikel 4

De enda frysmedier som får användas i direkt kontakt med djupfrysta livsmedel är följande:

- luft,

- kväve,

- koldioxid.

Utan hinder av föreskrifterna i första stycket får medlemsstaterna fram till den 31 december 1992 behålla nationella föreskrifter som tillåter användning av diklordifluormetan (R 12) som frysmedium.

De renhetskriterier som dessa frysmedier skall uppfylla bestäms så långt som det är nödvändigt enligt artikel 12.

Artikel 5

1. Temperaturen i djupfrysta livsmedel skall vara stabil och i alla delar av produkten hållas vid - 18 °C eller därunder med eventuella kortvariga variationer på högst 3 °C under transport.

2. Sådana avvikelser i produktens temperatur som överensstämmer med vedertagen förvarings- och distributionspraxis tillåts emellertid under lokal distribution och i frysdiskar i detaljhandeln, men endast på följande villkor:

a) Dessa avvikelser får inte vara större än 3 °C.

b) Avvikelserna får emellertid gå upp till 6 °C i frysdiskar i detaljhandeln om och i den utsträckning medlemsstaterna bestämmer. I detta fall skall medlemsstaterna bestämma temperaturen med hänsyn till lager- eller produktomsättningen i detaljhandeln. Medlemsstaterna skall underrätta kommissionen om vidtagna åtgärder och om orsakerna till dessa.

Kommissionen skall ta upp den temperaturavvikelse som anges i föregående stycke till ny prövning mot bakgrund av den tekniska utvecklingen och skall avge eventuella förslag till rådet före den 1 januari 1993.

3. Under en period av åtta år efter anmälan av detta direktiv får medlemsstaterna godkänna temperaturavvikelser upp till 6 °C vid lokal distribution.

Artikel 6

1. Medlemsstaterna skall

a) försäkra sig om att den utrustning som används för djupfrysning, lagring, transport, lokal distribution och frysdiskar i detaljhandeln är sådan att kraven enligt detta direktiv kan uppfyllas,

b) anordna offentlig stickprovskontroll av temperaturen i djupfrysta livsmedel.

2. Medlemsstaterna får inte, före eller under marknadsföringen av djupfrysta livsmedel, ställa krav på offentligt intyg om att bestämmelserna i punkt 1 har iakttagits.

Artikel 7

Djupfrysta livsmedel avsedda att överlämnas till den enskilde konsumenten skall förpackas av tillverkaren eller förpackaren i ändamålsenliga färdigförpackningar som skyddar mot mikrobiella eller andra slag av yttre föroreningar och mot uttorkning.

Artikel 8

1. För varor som avses i detta direktiv och som är avsedda att utan vidare beredning överlämnas till den enskilde konsumenten och till restauranger, sjukhus, storhushåll och andra liknande serveringar skall direktiv 79/112/EEG gälla på följande villkor:

a) Ett eller flera av följande ord skall läggas till varubeteckningen:

på danska: "dybfrossen",

på tyska: "tiefgefroren" eller "Tiefkühlkost" eller "tiefgekühlt" eller "gefrostet",

på spanska: "ultracongelado" eller "congelado rapidamente",

på grekiska: "âáèåßáòêáôÜøõîçò" eller "ôá÷åßáòêáôÜøõîçò "eller "õðåñ-êáôåøõãì´Yíá",

på engelska: "quick-frozen",

på franska: "surgelé",

på italienska: "surgelato",

på nederländska: "diepvries",

på portugisiska: "ultracongelado".

b) Förutom datum för minsta hållbarhetstid skall uppgift också finnas dels om den period under vilken djupfrysta varor kan förvaras av köparen och dels om förvaringstemperaturen och/eller typen av nödvändig förvaringsutrustning.

c) Varje djupfryst livsmedel skall märkas med en uppgift som gör det möjligt att identifiera det varuparti varifrån livsmedlet kommer.

d) Märkningen av alla djupfrysta livsmedel skall på ett tydligt sätt innehålla texten "Upptinad vara får inte frysas på nytt" eller liknande.

Artikel 9

1. Märkningen av de varor som anges i artikel 1.2 och som inte är avsedda att säljas till den enskilde konsumenten eller till restauranger, sjukhus, storhushåll och andra liknande serveringar, behöver endast innehålla följande obligatoriska uppgifter:

a) Varubeteckningen med tillägg enligt artikel 8.1.

b) Nettovikt eller nettovolym.

c) En hänvisning som gör det möjligt att identifiera varupartiet.

d) Namn eller firmanamn samt adress avseende tillverkaren eller förpackaren eller en säljare som är verksam inom gemenskapen.

2. De uppgifter som föreskrivs i punkt 1 skall finnas på förpackning, behållare eller omslag eller därpå sittande etikett.

3. Denna artikel skall inte inverka på mera detaljerade eller mera omfattande metrologiska bestämmelser som gäller inom gemenskapen.

Artikel 10

Medlemsstaterna får inte, av skäl som har med varornas tillverkningsdata, presentation eller märkning att göra, förbjuda eller begränsa marknadsföringen av någon av de varor som avses i artikel 1.2 och som stämmer överens med bestämmelserna i detta direktiv och med de åtgärder som vidtagits för att tillämpa direktivet.

Artikel 11

Förfarandet vid provtagning av djupfrysta livsmedel, vid kontroll av deras temperatur och av temperaturerna i transportmedel och i lagrings- och förvaringsutrymmen skall inom 24 månader efter anmälan av detta direktiv bestämmas enligt artikel 12.

Artikel 12

1. När förfarandet enligt denna artikel åberopas, skall ärendet hänskjutas till Ständiga livsmedelskommmittén, i fortsättningen kallad "kommittén", genom dess ordförande, antingen på dennes initiativ eller på begäran av en representant för någon av medlemsstaterna.

2. Kommissionens representant skall till kommittén överlämna ett förslag till de åtgärder som bör vidtas. Kommittén skall yttra sig över förslaget inom den tid som bestäms av ordföranden med hänsyn till hur brådskande ärendet är. Beslut skall fattas med kvalificerad majoritet enligt artikel 148.2 i fördraget. Ordföranden får inte rösta.

3. a) Kommissionen skall godkänna de föreslagna åtgärderna om dessa stämmer överens med kommitténs yttrande.

b) Om de föreslagna åtgärderna inte stämmer överens med kommitténs yttrande, eller om något yttrande inte avgivits, skall kommissionen snarast till rådet överlämna ett förslag till de åtgärder som bör vidtas. Rådet beslutar med kvalificerad majoritet.

c) Om rådet efter tre månader från den dag det tagit del av förslaget inte har vidtagit några åtgärder, skall kommissionen godkänna de föreslagna åtgärderna.

Artikel 13

1. Medlemsstaterna skall vidta de åtgärder som är nödvändiga för att följa detta direktiv och genast underrätta kommissionen om detta. De vidtagna åtgärderna skall

- senast 18 månader efter anmälan(6) av detta direktiv tillåta handel med sådana varor som stämmer överens med direktivet,

- senast 24 månader efter anmälan av direktivet förbjuda handel med sådana varor som inte stämmer med direktivet.

2. I fråga om frysdiskar i detaljhandeln får medlemsstaterna under åtta år efter anmälan av detta direktiv behålla de föreskrifter som gäller när direktivet träder i kraft.

I detta fall skall medlemsstaterna underrätta kommissionen och ange skälen för sitt beslut.

Artikel 14

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 21 december 1988.

På rådets vägnar

V. PAPANDREOU

Ordförande

(1) EGT nr C 175, 15.7.1985, s. 296 och EGT nr C 12, 16.1.1989.

(2) EGT nr C 104, 25.4.1985, s. 17.

(3) EGT nr L 33, 8.2.1979, s. 1.

(4) EGT nr L 144, 29.5.1986, s. 38.

(5) EGT nr L 291, 19.11.1969, s. 9.

(6) Detta direktiv anmäldes för medlemsstaterna den 10 januari 1989.