Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Kommissionens direktiv 91/71/EEG av den 16 januari 1991 om komplettering av rådets direktiv 88/388/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om aromer för användning i livsmedel och om ursprungsmaterial vid framställning av sådana aromerEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 042 , 15/02/1991 s. 0025 - 0026

Finsk specialutgåva Område 13 Volym 20 s. 0064

Svensk specialutgåva Område 13 Volym 20 s. 0064KOMMISSIONENS DIREKTIV av den 16 januari 1991 om komplettering av rådets direktiv 88/388/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om aromer för användning i livsmedel och om ursprungsmaterial vid framställning av sådana aromer (91/71/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 88/388/EEG av den 22 juni 1988 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om aromer för användning i livsmedel och om ursprungsmaterial vid framställning av sådana aromer(1), särskilt artikel 6.4 i detta, och

med beaktande av följande:

Skillnad mellan medlemsstaternas lagar och andra författningar om märkning av aromer som är avsedda att saluhållas till den enskilde konsumenten kan hindra den fria rörligheten för dessa varor och leda till orättvisa konkurrensförhållanden.

Det huvudsakliga syftet med alla bestämmelser om märkning av aromer bör vara behovet att informera och skydda konsumenten.

I enlighet med förfarandet som fastställts i artikel 9 i rådets direktiv 88/388/EEG har ett förslag till åtgärder överlämnats till Ständiga livsmedelskommittén som inte kunnat avge något yttrande; enligt samma förfarande har kommissionen därför lagt fram ett förslag till rådet med de åtgärder som bör vidtas.

Eftersom rådet inte har beslutat om några åtgärder inom tre månader från det att förslaget mottagits, skall kommissionen besluta att den föreslagna åtgärden skall vidtas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande artikel skall läggas till:

"Artikel 9a

1. Aromer som är avsedda att saluhållas till den enskilde konsumenten får inte marknadsföras, om deras märkning inte innehåller följande obligatoriska information som bör vara lättläst, väl synlig och beständig:

a) Antingen ordet «arom» eller en mer preciserad benämning eller beskrivning på aromen.

b) Antingen orden «för livsmedel» eller en mer preciserad uppgift om vilket livsmedel som aromen är avsedd för.

c) Datum för minsta hållbarhetstid enligt artikel 3.1.4 och artikel 9 i rådets direktiv 79/112/EEG(*).

d) Om så behövs, speciella anvisningar för förvaring och användning.

e) Bruksanvisning, om utelämnande av en sådan kan leda till att aromen används felaktigt.

f) Nettomängd uttryckt i vikt- eller volymenheter.

g) Namn eller firmanamn och adress för tillverkaren eller förpackaren eller för en säljare som är verksam inom gemenskapen.

h) Uppgift eller märke som gör att partiet kan identifieras enligt rådets direktiv 89/396/EEG(**).

i) Om aromen/aromerna har blandats med andra ämnen, en lista i fallande storleksordning efter vikt i blandningen för

- aromen eller aromerna enligt a ovan,

- namnen på alla övriga ämnen eller material eller, om det är lämpligt, deras EEG nummer.

2. Ordet "naturlig" eller något annat ord med väsentligen samma innebörd får endast användas om aromer, vars aromkomponent uteslutande innehåller sådana aromämnen som anges i artikel 1.2 b i och/eller sådana arompreparat som anges i artikel 1.2 c.

Om aromernas varubeteckning innehåller en hänvisning till ett livsmedel eller ett ursprungsmaterial för aromer, får ordet "naturlig" eller något annat ord med väsentligen samma innebörd endast användas om aromkomponenten uteslutande eller nästan uteslutande har renframställts från livsmedlet eller ursprungsmaterialet i fråga genom vedertagna fysikaliska processer, enzymatiska eller mikrobiologiska processer eller vedertagna metoder för beredning av livsmedel.

3. De uppgifter som krävs enligt denna artikel skall lämnas på ett språk som köparen lätt förstår, såvida inte köparen informeras på annat säkert sätt. Denna bestämmelse skall inte hindra att sådana uppgifter anges på olika språk.

(*) EGT nr L 33, 8.2.1979, s. 1.

(**) EGT nr L 186, 30.6.1989, s. 21."

Artikel 2

1. Medlemsstaterna skall om det är nödvändigt ändra sina lagar och andra författningar så att de

- senast den 30 juni 1992 tillåter handel med varor som följer bestämmelserna i detta direktiv,

- från och med den 1 januari 1994 förbjuder handel med varor som inte följer bestämmelserna i detta direktiv.

De skall genast underrätta kommissionen om detta.

2. Alla sådana bestämmelser som antas av medlemsstaterna skall innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Varje medlemsstat skall själv bestämma hur hänvisningen skall utformas.

Artikel 3

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 16 januari 1991.

På kommissionens vägnar

Martin BANGEMANN

Vice ordförande

(1) EGT nr L 184, 15.7.1988, s. 61.