Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Kommissionens förordning (EG) nr 1565/95 av den 30 juni 1995 om ändring av rådets förordning (EG) nr 2248/94 om införande av en gemenskapstillsyn i efterhand av import av vissa stålkablar med ursprung i icke-medlemssländerEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 150 , 01/07/1995 s. 0023 - 0023KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1565/95 av den 30 juni 1995 om ändring av rådets förordning (EG) nr 2248/94 om införande av en gemenskapstillsyn i efterhand av import av vissa stålkablar med ursprung i icke-medlemssländer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 3285/94 av den 22 december 1994 om gemenskapsregler för import och om upphävande av förordning (EG) nr 518/94 (1), särskilt artikel 11.2 i denna,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 519/94 av den 7 mars 1994 om gemenskapsregler för import från vissa tredje länder och om upphävande av förordningarna (EEG) nr 1765/82, (EEG) nr 1766/82 och (EEG) nr 3420/83 (2), senast ändrad genom förordning (EG) nr 839/95 (3), särskilt artikel 9 i denna, och

med beaktande av följande:

I kommissionens förordning (EG) nr 2248/94 (4) införs en gemenskapstillsyn i efterhand av import till gemenskapen av linor, kablar, flätade band, sling o.dyl. av järn eller stål, utan elektrisk isolering med ursprung i icke-medlemsländer och som omfattas av KN-nummer 7312 10 91, 7312 10 95 och 7312 10 99.

Enligt kommissionens förordning (EG) nr 3115/94 av den 20 december 1995 (5) ersätts från och med den 1 januari 1995 KN-nummer 7312 10 91 av KN-nummer 7312 10 82, och KN-nummer 7312 10 95 av KN-nummer 7312 10 84, 7312 10 86 och 7312 10 88.

Följaktligen bör de nummer i Kombinerade nomenklaturen som hänför sig till produkter som omfattas av förordning (EG) nr 2248/94 om gemenskapstillsyn i efterhand ändras.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I artikel 1 i förordning (EG) nr 2248/94 skall hänvisningen till KN-nummer 7312 10 91, 7312 10 95 och 7312 10 99 ersättas med en hänvisning till KN-nummer 7312 10 82, 7312 10 84, 7312 10 86, 7312 10 88 och 7312 10 99.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft och skall tillämpas tredje dagen efter det att den offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 30 juni 1995.

På kommissionens vägnar

Leon BRITTAN

Vice ordförande

(1) EGT nr L 349, 31.12.1994, s. 53.

(2) EGT nr L 67, 10.3.1994, s. 89.

(3) EGT nr L 85, 19.4.1995, s. 9.

(4) EGT nr L 242, 17.9.1994, s. 5.

(5) EGT nr L 345, 31.12.1994, s. 1.