Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Kommissionens förordening (EG) nr 2702/98 av den 17 december 1998 om det tekniska formatet för överföringen av statistik rörande företagsstrukturerEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 344 , 18/12/1998 s. 0102 - 0117KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2702/98 av den 17 december 1998 om det tekniska formatet för överföringen av statistik rörande företagsstrukturer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 58/97 av den 20 december 1996 om statistik rörande företagsstrukturer (1), särskilt artikel 12 viii i denna, och

av följande skäl:

I förordning (EG, Euratom) nr 58/97 fastställs en gemensam ram för framtagningen av gemenskapsstatistik rörande struktur, verksamhet, konkurrenskraft och effektivitet hos företagen inom gemenskapen.

Det är nödvändigt att specificera i vilket tekniskt format statistiken rörande företagsstrukturer skall överföras.

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Kommittén för det statistiska programmet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Det tekniska format som avses i artikel 9 i förordning (EG, Euratom) nr 58/97 om statistik rörande företagsstrukturer definieras i bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Medlemsstaterna skall tillämpa detta format på uppgifter som gäller referensåret 1996 och därpå följande år.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 17 december 1998.

På kommissionens vägnar

Yves-Thilbault de SILGUY

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 14, 17.1.1997, s. 1.

BILAGA

TEKNISKT FORMAT

1 Uppgifternas form

Uppgifterna översänds som en uppsättning poster där en stor del beskriver uppgifternas egenskaper (land, år ekonomisk verksamhet osv.). Uppgiften i sig är ett tal som kan vara försett med markeringar och förklarande fotnoter, som använts för att t.ex. beskriva aggregeringar av NACE-koder. Konfidentiella uppgifter skall översändas med det verkliga värdet angivet i det fält som reserverats för värden tillsammans med en markering som anger vilken slags konfidentiell uppgift det rör sig om.

För att typen av uppgift skall vara exakt fastställd måste följande specialfall särskiljas:

- Uppgift lika med noll (kod "0"): Enbart verkligt värde noll.

- Konfidentiell uppgift (kod "x"): En uppgift som medlemsstaten inte översänder till Eurostat eftersom uppgiften är konfidentiell.

- Uppgift saknas (kod "m"): En uppgift som för närvarande saknas men som medlemsstaten kommer att leverera när den blir tillgänglig.

- Ej tillgänglig uppgift: En uppgift som inte samlas in i en medlemsstat. I detta fall översänds inte motsvarande post.

Om en hel aspekt (en variabel, en NUTS-kod, en NACE-kod osv.) inte samlas in kommer motsvarande poster inte att finnas, utom i de fall då poster saknas därför att de är en del av en gruppering av NACE-koder. Det är därför viktigt att uppgifter som verkligen saknas särskiljs varvid en post levereras för dessa (en för varje element som saknas) med uppgiftens värde kodat som "m" från uppgifter som verkligen är lika med noll, varvid motsvarande poster levereras med uppgiftens värde angivet som noll.

2. Postbeskrivning

Posterna består av fält av varierande längd som avskiljs genom semikolon (;). Av tabellen nedan framgår den längd som fälten maximalt förväntas ha. Från vänster till höger är dessa följande:

>Plats för tabell>

3. Fältbeskrivning

3.1 Serierna

>Plats för tabell>

3.2 Territoriell enhet

Denna kod motsvarar landet när det gäller nationella serier och regionen när det gäller regionala serier (serierna 1C, 2F, 3E, 3F, 4F). Den grundar sig på NUTS 95-koden. För regionerna läggs ytterligare två tecken till de två tecken som anges för landet (se NUTS 95).

>Plats för tabell>

3.3 Storleksklasser

Varje storleksklass motsvaras av en kod. De flesta serierna täcker alla storleksklasser och därmed är kod 30 den som är mest lämplig.

Alla koder från 01 upp till och med 53 avser antal sysselsatta. Koderna 80 till 85 avser tecknade bruttopremier.

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

3.4 Ekonomisk verksamhet

Detta fält används för produktgruppen enligt NACE Rev.1. I förordningen om statistik rörande företagsstrukturer anges ett antal standardiserade aggregeringar som skall kodas enligt följande:

>Plats för tabell>

Ej standardiserade aggregeringar anges i fältet "Aggregering av NACE-koder".

3.5 Ägandeförhållande eller kategori av FATS

Detta fält används antingen för indelningen efter ägandeförhållande (endast för industri och byggverksamhet) eller för kategori av FATS (används endast för tjänster). Inga serier delas in enligt båda klassifikationerna.

De krav som gäller indelningen av variabler efter det ägande eller kontrollerande företagets säte (FATS) omfattas av bilaga 1 avsnitt 10 punkt 3 i förordning (EG, Euratom) nr 58/97. Datainsamlingen är därmed föremål för testning.

Informationen avser en indelning av de totala siffrorna efter det land eller den geografiska region där det ägande eller kontrollerande företaget har sitt säte. Följande tre upplysningar krävs:

- Den metod som tillämpats för datainsamlingen: information om slutligt förmånsägande (Ultimate Beneficial Owner, UBO) eller direkt ägande.

- Typ av FATS: ingående/inhemska FATS eller utgående FATS.

- Det land där det ägande eller kontrollerande företaget har sitt säte eller, när det gäller utgående FATS, där t.ex. omsättningen genereras eller där de sysselsatta är verksamma.

>Plats för tabell>

3.6 Det ägande företagets säte FATS

Används endast för tjänster

Koderna är desamma som för betalningsbalansstatistiken (samma koder som nämns ovan i punkt 3.2). Landskoder och andra områdeskoder (förteckningen är ofullständig) anges i slutet av detta format.

3.7 Variabel

>Plats för tabell>

3.8 Uppgifternas värde

Uppgifter som avser penningbelopp uttrycks i tusental av den nationella valutaenheten, vilket dock inte gäller

- Irland: uppgifterna anges i enheter (IEP),

- Spanien, Grekland och Italien: uppgifterna anges i miljoner av den nationella valutaenheten.

För att typen av uppgift skall vara exakt fastställd måste följande specialfall särskiljas:

- Uppgift lika med noll (kod "0"): Enbart verkligt värde noll.

- Konfidentiell uppgift (kod "x"): En uppgift som medlemsstaten inte översänder till Eurostat eftersom uppgiften är konfidentiell. En markering skall också användas för att ange att uppgiften saknas därför att den är konfidentiell (se punkt 3.10 nedan).

- Uppgift saknas (kod "m"): En uppgift som för närvarande saknas men som medlemsstaten kommer att leverera när den blir tillgänglig.

- Ej tillgänglig uppgift: En uppgift som inte samlas in i en medlemsstat. I detta fall översänds inte motsvarande post.

Om en hel aspekt (en variabel, en NUTS-kod, en NACE-kod osv.) inte samlas in kommer motsvarande poster inte att finnas, utom i de fall då poster saknas därför att de är en del av en gruppering av NACE-koder. Det är därför viktigt att uppgifter som verkligen saknas särskiljs genom att en post levereras för dessa (en för varje element som saknas), varvid uppgiftens värde kodas som "m".

3.9 Kvalitetsmarkering

>Plats för tabell>

Reviderade uppgifter avser uppgifter som översänds för andra gången (eller fler) och är korrigeringar av uppgifter som har översänts tidigare. Uppdaterade uppgifter avser uppgifter som inte har varit tillgängliga tidigare och som har kodats som uppgifter som saknas i fältet för uppgiftens värde (se punkt 3.8 ovan), men som därefter har blivit tillgängliga. Markeringen för provisoriska uppgifter skall användas för att ange att de uppgifter som överförs troligen kommer att korrigeras.

3.10 Konfidentialitet

Medlemsstaterna ombeds att markera konfidentiella uppgifter enligt förteckningen nedan.

Länder som inte kan översända konfidentiella uppgifter ombeds att ange värdet med "x" (se punkt 3.8 ovan) och att med en markering ange att uppgifterna saknas på grund av att de är konfidentiella.

>Plats för tabell>

3.11 Storleksklasser efter omsättning

Storleksklasserna nedan mäts i miljoner ecu.

>Plats för tabell>

3.12 Storleksklasser efter försäljningsyta

>Plats för tabell>

3.13 Enheter som värdet uttrycks i

I detta valfria fält har medlemsstaterna möjlighet att specificera vilka enheter som har använts för att uttrycka uppgifternas värden vid överföringen av uppgifter. Om punkt 3.8 genomförts korrekt är det onödigt att använda detta fält.

>Plats för tabell>

4. Exempel på redovisning av poster

Exempel 1: Aggregering av NACE-koder

Dataserie 2A för år 1995 för Tyskland. NACE-kod 231 omfattar en aggregering av koderna 231 + 232 + 233 för variabeln 16 11 0: antal sysselsatta. Den är inte konfidentiell.

2A;1995;DE;30;231;;;16110;2700;M;;;231 = 231 + 232 + 233;

Exempel 2: Konfidentiell uppgift: för få företag

Totala löner (12 124 miljoner tyska mark) för framställning av järn och stål samt ferrolegeringar (NACE 271) under 1995 i regionen Freiburg (serie C) är konfidentiella data eftersom det finns för få företag. Detta är en reviderad uppgift.

2C;1995;DE13;30;271;;;13320;12124000;R;A;;;

Exempel 3: Konfidentiell uppgift: ett företag dominerar

Antalet sysselsatta (2700) i Frankrike under 1996 för företag med 250 till 499 anställda för NACE 141 är en konfidentiell uppgift. Ett företag dominerar uppgiften och står för 92 % av sysselsättningen. Detta är en provisorisk uppgift.

2D;1996;FR;14;141;;;16110;2700;P;B;92;;

Exempel 4: Uppgift efter storleksklass: försäljningsyta för detaljhandeln

Omsättningen inom specialiserad butikshandel med livsmedel (NACE Rev.1 52.2) i Luxemburg under 1996 för försäljningsytor om 120 399 m² var 1 000 miljoner luxemburgiska franc. Detta är en uppdaterad uppgift.

3C;1996;LU;30;522;;;12110;1000000;M;;;;;;02

Exempel 5: Ingående FATS för vägtransport av gods

Under 1995 är antalet företag (kod 11110) i Nederländerna fyra för vägtransport av gods som ägs eller kontrolleras av ett företag i USA enligt begreppet slutligt förmånsägande (UBO). Uppgiften är provisorisk. Det är en uppgift som omfattas av bilaga 1 och en specificering av uppgiftens värde har lagts till.

1G;1995;NL;30;6024;30;US;11110;4;P;;;;UNIT

5. Elektronisk form

För att uppgiftshanteringen skall underlättas måste uppgifterna tillhandahållas på en 3,5-tums diskett.

6. Andra metoder

Eurostat tillhandahåller frågeblanketter i elektronisk form (Microsoft Excel) för tjänstesektorerna, som kan erhållas efter skriftlig begäran. Begäran skall göras i god tid före den leveransdag som planerats för uppgifterna.

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>