Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/4/EG av den 22 februari 1999 om kaffe- och cikoriaextraktEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 066 , 13/03/1999 s. 0026 - 0029EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 1999/4/EG av den 22 februari 1999 om kaffe- och cikoriaextrakt

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 100a i detta,

med beaktande av kommissionens förslag (1),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (2),

i enlighet med det i artikel 189b i fördraget angivna förfarandet (3), med beaktande av det gemensamma utkast som godkändes av förlikningskommittén den 8 december 1998, och

av följande skäl:

Vissa vertikala direktiv på livsmedelsområdet bör förenklas så att hänsyn tas endast till de väsentliga kraven som de varor som direktiven omfattar skall uppfylla, så att varorna kan röra sig fritt inom den inre marknaden i överensstämmelse med slutsatserna från Europeiska rådet i Edinburgh den 11 och 12 december 1992, vilka bekräftades av Europeiska rådet i Bryssel den 10 och 11 december 1993.

Rådets direktiv 77/436/EEG av den 27 juni 1977 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om kaffe- och cikoriaextrakt (4) motiverades av det faktum att skillnaderna mellan nationella lagar om kaffe- och cikoriaextrakt kan leda till illojal konkurrens vilket kan få till följd att konsumenterna vilseleds och därmed direkt inverka på upprättandet av den inre marknaden och på dess sätt att fungera.

Syftet med nämnda direktiv var sålunda att definiera kaffe- och cikoriaextrakt, att bestämma vilka ämnen som får tillsättas vid tillverkningen av dessa varor, att uppställa gemensamma regler för förpackning och märkning av dem samt att klargöra på vilka villkor särskilda beteckningar får användas för vissa av dessa varor, för att säkerställa dessa varors fria rörlighet inom gemenskapen.

Direktiv 77/436/EEG bör anpassas till den allmänna gemenskapslagstiftningen om livsmedel, särskilt den som avser märkning och analysmetoder.

Kommissionen planerar att föreslå, snarast möjligt och i varje fall före den 1 juli 2000, att i direktiv 80/232/EEG (5) införa en rad av nationella viktprocentangivelser för de produkter som definieras i detta direktiv.

De allmänna reglerna om märkning av livsmedel som införs genom rådets direktiv 79/112/EEG av den 18 december 1978 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om märkning, presentation och reklam i fråga om livsmedel (6), bör tillämpas med förbehåll för vissa villkor.

Enligt proportionalitetsprincipen begränsas detta direktiv till vad som är nödvändigt för att uppnå målen i enlighet med bestämmelserna i artikel 3b tredje stycket i fördraget.

Vid framtida anpassningar av gemenskapens allmänna föreskrifter rörande livsmedel skall kommissionen biträdas av den genom beslut 69/414/EEG inrättade Ständiga livsmedelskommittén (7).

För att undvika nya hinder för den fria rörligheten bör medlemsstaterna inte för de berörda varorna anta nationella bestämmelser vilka inte föreskrivs i detta direktiv.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Detta direktiv skall tillämpas på de kaffe- och de cikoriaextrakt som anges i bilagan.

Detta direktiv skall inte tillämpas på "café torrefacto soluble".

Artikel 2

Direktiv 79/112/EEG skall tillämpas på de varor som anges i bilagan, enligt följande villkor:

a) De beteckningar som föreskrivs i bilagan skall vara förbehållna de varor som anges där och skall användas i handeln för att beteckna dessa varor. Dessa beteckningar skall, i förekommande fall, kompletteras med orden

- "pasta" eller "i pastaform" eller

- "flytande" eller "i flytande form".

Beteckningarna får dock kompletteras med uttrycket "koncentrerat"

- för varor som definieras i punkt 1 c i bilagan under förutsättning att kaffetorrsubstanshalten överstiger 25 viktprocent,

- för varor som definieras i punkt 2 c i bilagan under förutsättning att cikoriatorrsubstanshalten överstiger 45 viktprocent.

b) Märkningen skall innehålla uttrycket "koffeinfri" för de varor som definieras i punkt 1 i bilagan, såvitt den vattenfria koffeinhalten inte är högre än 0,3 viktprocent av kaffetorrsubstansen. Detta uttryck skall anges inom samma synfält som försäljningsbeteckningen.

c) För varor som definieras i punkt 1 c och punkt 2 c i bilagan skall märkningen innehålla uttrycket "med . . .", "konserverat med . . .", "med tillsats av . . ." eller "rostat med . . . " följt av beteckningen/arna på den eller de sockerarter som har använts.

Dessa uttryck skall anges inom samma synfält som försäljningsbeteckningen.

d) Märkningen skall innehålla uppgift om lägsta halt kaffetorrsubstans för varorna som definieras i punkt 1 b och 1 c i bilagan eller lägsta halt cikoriatorrsubstans för varorna som definieras i punkt 2 b och 2 c i bilagan. Dessa halter skall anges i procent av den färdiga varans vikt.

Artikel 3

Medlemsstaterna skall inte för de varor som definieras i bilagan anta nationella bestämmelser vilka inte föreskrivs i detta direktiv.

Artikel 4

Anpassningen av detta direktiv till de allmänna gemenskapsbestämmelser som skall tillämpas på livsmedel skall beslutas enligt det förfarande som anges i artikel 5.

Artikel 5

1. Kommissionen skall biträdas av Ständiga livsmedelskommittén, nedan kallad "kommittén", som består av företrädare för medlemsstaterna och har kommissionens företrädare till ordförande.

2. Kommissionens företrädare skall förelägga kommittén ett förslag till åtgärder. Kommittén skall yttra sig över förslaget inom den tid som ordföranden bestämmer med hänsyn till hur brådskande frågan är. Den skall fatta sitt beslut med den majoritet som enligt artikel 148.2 i fördraget skall tillämpas vid beslut som rådet skall fatta på förslag av kommissionen. Medlemsstaternas röster skall vägas enligt samma artikel. Ordföranden får inte rösta.

Kommissionen skall fatta beslut om de avsedda åtgärderna, om de är förenliga med kommitténs yttrande.

Om de avsedda åtgärderna inte är förenliga med kommitténs yttrande, eller om inget yttrande avges, skall kommissionen utan dröjsmål föreslå rådet vilka åtgärder som skall vidtas. Rådet skall fatta sitt beslut med kvalificerad majoritet.

Om rådet inte har fattat något beslut inom tre månader från det att föreslaget mottagits, skall kommissionen själv besluta att de föreslagna åtgärderna skall vidtas.

Artikel 6

Direktiv 77/436/EEG upphävs med verkan från och med den 13 september 2000.

Hänvisningar till det upphävda direktivet skall tolkas som hänvisningar till detta direktiv.

Artikel 7

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de bestämmelser i lagar och författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 13 september 2000. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

Dessa bestämmelser skall tillämpas så att

- saluföring av de i bilagan definierade varorna tillåts, om de överensstämmer med de definitioner och regler som föreskrivs i detta direktiv, med verkan från och med den 13 september 2000,

- saluföring av varor som inte överensstämmer med detta direktiv förbjuds, med verkan från och med 13 september 2001. Saluföring av varor som inte överensstämmer med detta direktiv och som har märkts före den 13 september 2001 i enlighet med direktiv 77/436/EEG skall dock godkännas fram till dess att lagren med dessa varor har tömts.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till de bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 8

Detta direktiv träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 9

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 22 februari 1999.

På Europaparlamentets vägnar

J. M. GIL-ROBLES

Ordförande

På rådets vägnar

K.-H. FUNKE

Ordförande

(1) EGT C 231, 9.8.1996, s. 24.

(2) EGT C 56, 24.2.1997, s. 20.

(3) Europaparlamentets yttrande av den 23 oktober 1997 (EGT C 339, 10.11.1997, s. 129), rådets gemensamma ståndpunkt av den 30 april 1998 (EGT C 204, 30.6.1998, s. 25) och Europaparlamentets beslut av den 16 september 1998 (EGT C 313, 12.10.1998, s. 90). Rådets beslut av den 25 januari 1999. Europaparlamentets beslut av den 11 februari 1999.

(4) EGT L 172, 12.7.1977, s. 20. Direktivet senast ändrat genom 1985 års anslutningsakt.

(5) EGT L 51, 25.2.1980, s. 1. Direktivet senast ändrat genom direktiv 87/356/EEG (EGT L 192, 11.7.1987, s. 48).

(6) EGT L 33, 8.2.1979, s. 1. Direktivet senast ändrat genom Europaparlementets och rådets direktiv 97/4/EG (EGT L 43, 14.2.1997, s. 21).

(7) EGT L 291, 19.11.1969, s. 9.

BILAGA

VARORNAS BETECKNINGAR, DEFINITIONER OCH EGENSKAPER

1. "Kaffeextrakt", "lösligt kaffeextrakt", "lösligt kaffe" eller "snabbkaffe" (instant coffee):

Den koncentrerade vara som utvinns ur rostade kaffebönor med vatten som enda extraktionsmedel och utan någon hydrolys med tillsats av syra eller bas. Förutom sådana olösliga ämnen som det är tekniskt omöjligt att avlägsna samt olösliga oljor från kaffe, får kaffeextrakt innehålla endast lösliga och aromatiska beståndsdelar av kaffe. Medlemsstaterna skall säkerställa att de metoder som används för att fastställa den fria och totala kolhydratmängden i lösligt kaffeextrakt överensstämmer med stycke 1 och 2 i bilagan till rådets direktiv 85/591/EEG av den 20 december 1985 om införande av provtagnings- och analysmetoder vid kontroll av livsmedel inom gemenskapen (1) och att de är eller snarast möjligt blir validerade eller standardiserade.

Halten kaffetorrsubstans skall vara följande:

a) För kaffeextrakt minst 95 viktprocent.

b) För kaffeextraktpasta mellan 70 och 85 viktprocent.

c) För flytande kaffeextrakt mellan 15 och 55 viktprocent.

Kaffeextrakt i fast form eller i pastaform får inte innehålla andra ämnen än sådana som härrör från kaffeextraktionen. Flytande kaffeextrakt får innehålla högst 12 viktprocent olika ätliga, rostade eller orostade, sockerarter.

2. "Cikoriaextrakt", "löslig cikoria" eller "snabbcikoria" (instant cikoria):

Den koncentrerade vara som utvinns ur rostad cikoria med vatten som enda extraktionsmedel och utan någon hydrolys med tillsats av syra eller bas.

Med "cikoria" avses roten från Cichorium intybus L., som inte används för framställning av sallats- eller bladcikoria, och som på lämpligt sätt rengjorts för att kunna torkas och rostas och som vanligtvis används för tillverkning av drycker.

Halten cikoriatorrsubstans skall vara följande:

a) För cikoriaextrakt minst 95 viktprocent.

b) För cikoriaextraktpasta mellan 70 och 85 vitkprosent.

c) För flytande cikoriaextrakt mellan 25 och 55 vitkprocent.

Cikoriaextrakt i fast form eller i pastaform får innehålla högst 1 viktprocent ämnen som inte härrör från cikoria.

Flytande cikoriaextrakt får innehålla högst 35 vitkprocent olika ätliga, rostade eller orostade, sockerarter.

(1) EGT L 372, 31.12.1985, s. 50.