Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Kommissionens förordning (EG) nr 606/2001 av den 23 mars 2001 om genomförande i fråga om medlemsstaternas undantag av rådets förordning (EG) nr 1165/98 om konjunkturstatistikEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 092 , 02/04/2001 s. 0001 - 0038Kommissionens förordning (EG) nr 606/2001

av den 23 mars 2001

om genomförande i fråga om medlemsstaternas undantag av rådets förordning (EG) nr 1165/98 om konjunkturstatistik

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1165/98 av den 19 maj 1998 om konjunkturstatistik(1), särskilt artikel 13 och artikel 17 h i denna, och

av följande skäl:

(1) Genom rådets förordning (EG) nr 1165/98 upprättades en gemensam ram för produktion av gemenskapens konjunkturstatistik över konjunkturutvecklingen.

(2) I enlighet med artikel 13 och artikel 17 h i förordning (EG) nr 1165/98 föreskrivs att undantagsåtgärder om så erfordras vidtas vid genomförandet.

(3) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Kommittén för det statistiska programmet upprättad genom rådets beslut 89/382/EEG, Euratom(2).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Undantag

De undantag som omnämns i artikel 13 och artikel 17 h i förordning (EG) nr 1165/98 anges i bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 23 mars 2001.

På kommissionens vägnar

Pedro Solbes Mira

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 162, 5.6.1998, s. 1.

(2) EGT L 181, 28.6.1989, s. 47.

BILAGA

UNDANTAG

I följande tabeller anges de undantag som krävs för varje indikator i varje bilaga till förordning (EG) nr 1165/98.

Den första kolumnen innehåller en hänvisning till de indikatorer som förtecknas i förordningen. Den bokstav som anges i indikatorkoden syftar på berörd bilaga i förordning (EG) nr 1165/98.

I den andra kolumnen anges om ett undantag krävs. Om så ej är fallet anges detta med "inget"; men om det krävs anges detta med "fullständigt" eller "partiellt". Om ett fullständigt undantag krävs för en särskild indikator, anger detta att inga uppgifter är tillgängliga för denna indikator. Om ett partiellt undantag krävs, kommer vissa uppgifter att bli tillgängliga, även om dessa ej är förenliga med samtliga föreskrifter i förordningen. I de återstående kolumnerna i tabellen anges för de partiella undantagen de särskilda krav för denna indikator, som ej kan tillgodoses. Det kan innebära att indikatorn kommer att: i) bli försenad (ytterligare tidsfrist krävs), ii) bli beräknad mera sällan än som krävs (frekvens), iii) bli ofullständig när det gäller verksamhetsomfattningen (verksamheterna omfattas ej), iv) ej bli tillgänglig på samtliga de nivåer, där uppdelning av verksamheten krävs (avsaknad av detaljbeskriven verksamhet), v) ej bli tillgänglig för varje uppdelning av byggnadsverksamhet (avsaknad av detaljerad klassificering av byggnadsverksamhet (CC) - gäller endast indikatorer i bilaga B eller vi) utelämnas av andra orsaker.

När det gäller tidsfrister för överföring föreskrivs i förordningen att de får förlängas med ytterligare 15 kalenderdagar för länder med ett förädlingsvärde under en viss nivå. Undantag från utsträckta tidsfrister i nedanstående tabeller gäller förlängningar utöver denna förlängning om 15 dagar.

I tabellerna föreligger en avslutande kolumn där förväntat slutdatum för undantagen anges. De datum som ges i denna kolumn gäller vanligtvis den första referensperioden då uppgifter kommer att översändas utan förlängning. I sig kan överföring av sådana uppgifter äga rum flera månader senare.

1.1 Allmänt undantag - gällande alla länder

För indikatorerna B 411 och B 412 bör indexen hellre beräknas direkt på antalet byggnadslov än på verksamhetsenheter.

De för varje land begärda undantagen framläggs i följande ordning: Belgien, Danmark, Tyskland, Grekland, Spanien, Frankrike, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Österrike, Portugal, Finland, Sverige och Förenade kungariket.

1. BELGIEN

>Plats för tabell>

2. DANMARK

>Plats för tabell>

3. TYSKLAND

>Plats för tabell>

4. GREKLAND

>Plats för tabell>

5. SPANIEN

>Plats för tabell>

6. FRANKRIKE

>Plats för tabell>

7. IRLAND

>Plats för tabell>

8. ITALIEN

>Plats för tabell>

9. LUXEMBURG

>Plats för tabell>

10. NEDERLÄNDERNA

>Plats för tabell>

11. ÖSTERRIKE

>Plats för tabell>

12. PORTUGAL

>Plats för tabell>

13. FINLAND

>Plats för tabell>

14. SVERIGE

>Plats för tabell>

15. FÖRENADE KUNGARIKET

>Plats för tabell>

Bilaga

PÅ ITALIENS BEGÄRAN

Förteckning över de ekonomiska verksamheter som anges i bilaga D till förordningen om konjunkturstatistik; datum för tillgänglighet hos de första indexen för var och en av dessa begärda variabler

>Plats för tabell>