Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

22.7.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 191/1


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1158/2005

av den 6 juli 2005

om ändring av rådets förordning (EG) nr 1165/98 om konjunkturstatistik

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 285.1,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska centralbankens yttrande (1),

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (2), och

av följande skäl:

(1)

Genom förordning (EG) nr 1165/98 (3) fastställs en gemensam ram för insamling, sammanställning, översändning och utvärdering av företagsstatistik i gemenskapen för att kunna bedöma den ekonomiska utvecklingen.

(2)

Genomförandet av förordning (EG) nr 1165/98, genom kommissionens förordningar (EG) nr 586/2001 (4), (EG) nr 588/2001 (5) och (EG) nr 606/2001 (6) beträffande definition av industriella huvudgrupper, definition av variabler och beviljande av undantag för medlemsstater, har givit praktiska erfarenheter som kan läggas till grund för att fastställa åtgärder för ytterligare förbättringar av konjunkturstatistiken.

(3)

I sin handlingsplan för statistikkrav avseende EMU och i efterföljande rapporter om genomförandet av denna plan presenterade Ekofinrådet ytterligare grundläggande aspekter när det gäller att förbättra den statistik som omfattas av förordning (EG) nr 1165/98.

(4)

För att Europeiska centralbanken (ECB) skall kunna genomföra sin monetära politik är det, såsom sägs i dess dokument om ECB: s statistikkrav i fråga om allmän ekonomisk statistik, viktigt att konjunkturstatistiken vidareutvecklas. ECB behöver i synnerhet tillförlitliga och meningsfulla aggregat för euroområdet i rätt tid.

(5)

Kommittén för det statistiska programmet, som inrättades genom rådets beslut 89/382/EEG, Euratom (7), har fastställt europeiska ekonomiska huvudindikatorer vilka går utöver räckvidden för förordning (EG) nr 1165/98.

(6)

Följaktligen måste förordning (EG) nr 1165/98 ändras när det gäller områden av särskild betydelse för den monetära politiken och bedömningen av den ekonomiska utvecklingen.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Kommittén för det statistiska programmet.

(8)

I genomförandet av Lissabonstrategin för tillväxt och sysselsättning ingår en minskning av onödiga arbetsbördor för företagen och spridning av ny teknik.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 1165/98 skall ändras på följande sätt:

1)

Artikel 4.2 skall ändras på följande sätt:

a)

Följande led skall läggas till:

”d)

Deltagande i de europeiska stickprovsundersökningar som samordnas av Eurostat i syfte att utarbeta europeiska skattningar.

De undersökningar som nämns i första stycket skall omfatta de uppgifter som avses i bilagorna. De skall godkännas och genomföras enligt förfarandet i artikel 18.

Europeiska stickprovsundersökningar skall genomföras när nationella stickprovsundersökningar inte motsvarar EU: s krav. Medlemsstaterna kan dessutom välja att delta i europeiska stickprovsundersökningar när sådana undersökningar ger möjligheter att avsevärt minska kostnaden för det statistiska systemet eller företagens arbetsbörda till följd av EU: s krav. Genom att delta i en europeisk stickprovsundersökning uppfyller en medlemsstat villkoren för tillhandahållande av den berörda variabeln i enlighet med en sådan undersöknings syfte. De europeiska stickprovsundersökningarna får ange villkoren i fråga om graden av noggrannhet och tidsfristerna för översändning av uppgifter.”

b)

Följande stycke skall läggas till:

”Obligatoriska undersökningar skall genomföras för att ta fram uppgifter som inte redan är tillgängliga (inom den begärda tidsfristen) i andra källor, till exempel register. Undersökningarna skall genomföras med hjälp av elektroniska och webbaserade frågeformulär i förekommande fall.”

2)

Artikel 10 skall ändras på följande sätt:

a)

Punkt 3 skall ersättas med följande:

”3.

Variablernas kvalitet skall kontrolleras regelbundet genom att jämföras med andra statistiska uppgifter. Jämförelsen skall göras av de enskilda medlemsstaterna och kommissionen (Eurostat). Dessutom skall de kontrolleras med avseende på inbördes överensstämmelse.”

b)

Punkt 4 skall ersättas med följande:

”4.

Kvaliteten skall utvärderas genom att fördelarna med att uppgifterna finns tillgängliga jämförs med kostnaderna för att samla in dem och den arbetsbörda detta medför för företagen, särskilt småföretagen. För denna utvärdering skall medlemsstaterna på kommissionens begäran översända nödvändiga uppgifter till kommissionen i enlighet med en gemensam europeisk metod utarbetad av kommissionen i nära samarbete med medlemsstaterna.”

3)

Artikel 12.1 skall ersättas med följande:

”1.

Kommissionen skall, efter samråd med kommittén för det statistiska programmet, senast den 11 februari 2006 offentliggöra en rådgivande metodhandbok med förklaringar av reglerna i bilagorna samt vägledning för konjunkturstatistik.”

4)

Artikel 14.2 skall ersättas med följande:

”2.

Senast den 11 augusti 2008 och därefter vart tredje år skall kommissionen lägga fram en rapport för Europaparlamentet och rådet om den statistik som har sammanställts i enlighet med denna förordning, särskilt om dess relevans och kvalitet samt om översynen av indikatorerna. Rapporten skall även specifikt behandla kostnaderna för det statistiska systemet och arbetsbördan för företagen till följd av denna förordning i förhållande till dess fördelar. Den skall innehålla en redovisning av bästa praxis för att minska företagens arbetsbörda samt ange hur arbetsbördan och kostnaderna kan minskas.”

5)

I artikel 17 skall följande led läggas till:

”j)

Införande av europeiska stickprovsundersökningar (artikel 4).”

6.

Bilagorna A — D skall ändras enligt bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Strasbourg den 6 juli 2005.

På Europaparlamentets vägnar

J. BORRELL FONTELLES

Ordförande

På rådets vägnar

J. STRAW

Ordförande


(1)  EUT C 158, 15.6.2004, s. 3.

(2)  Europaparlamentets yttrande av den 22 februari 2005 (ännu ej offentliggjort i EUT). Rådets beslut av den 6 juni 2005.

(3)  EGT L 162, 5.6.1998, s. 1. Förordningen ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003 (EUT L 284, 31.10.2003, s. 1).

(4)  EGT L 86, 27.3.2001, s. 11.

(5)  EGT L 86, 27.3.2001, s. 18.

(6)  EGT L 92, 2.4.2001, s. 1.

(7)  EGT L 181, 28.6.1989, s. 47.


BILAGA

DEL A

Bilaga A till förordning (EG) nr 1165/98 skall ändras enligt följande:

Räckvidd

Texten i avsnitt a (”Räckvidd”) skall ersättas med följande:

”Denna bilaga skall tillämpas på alla verksamheter i avdelningarna C — E i NACE eller, i förekommande fall, på alla produkter som är förtecknade i avdelningarna C — E i CPA.”

Förteckning över variabler

Texten i avsnitt c (”Förteckning över variabler”) skall ändras på följande sätt:

1)

Följande variabel skall läggas till i punkt 1:

”Variabel

Namn

340

Importpriser”

2)

Punkt 2 skall ersättas med följande:

”2.

Uppgifter om producentpriser på exportmarknad (312) och importpriser (340) får sammanställas på grundval av enhetsvärden för produkter från utrikeshandel eller andra källor endast om detta inte medför någon betydande kvalitetsförsämring jämfört med de specifika prisuppgifterna. Kommissionen skall i enlighet med förfarandet i artikel 18 fastställa villkoren för att garantera nödvändig datakvalitet.”

3)

Punkt 9 skall ersättas med följande:

”9.

Uppgifter om producentpriser och importpriser (310, 311, 312 och 340) krävs inte för följande grupper i NACE respektive CPA: 12.0, 22.1, 23.3, 29.6, 35.1, 35.3, 37.1, 37.2. Fram till den 11 augusti 2008 får förteckningen över grupper ändras i enlighet med förfarandet i artikel 18.”

4)

Följande punkt skall läggas till:

”10.

Variabeln importpriser (340) beräknas på grundval av produkter i CPA. De importerande verksamhetsenheterna får vara klassificerade inom en sektor som inte ingår i avdelningarna C — E i NACE.”

Form

Texten i avsnitt d (”Form”) skall ersättas med följande:

”1.

Samtliga variabler skall översändas i icke-korrigerad form i den mån de finns tillgängliga.

2.

Variablerna produktion (110) och antal utförda arbetstimmar (220) skall dessutom översändas korrigerat för antalet arbetsdagar. När andra variabler är påverkade av antalet arbetsdagar får medlemsstaterna även översända dessa korrigerade för antalet arbetsdagar. Förteckningen över variabler som skall utarbetas korrigerade för antalet arbetsdagar får ändras enligt förfarandet i artikel 18.

3.

Medlemsstaterna får dessutom översända säsongskorrigerade variabler och variabler i form av cykliska förlopp. Endast om uppgifterna inte översänds i denna form får kommissionen (Eurostat) utarbeta och offentliggöra säsongskorrigerade serier och tendenser för dessa variabler.

4.

Variablerna 110, 310, 311, 312 och 340 skall översändas som index. Alla andra variabler skall översändas antingen som index eller som absoluta tal.”

Referensperiod

I avsnitt e (”Referensperiod”) skall följande variabel läggas till:

”Variabel

Referensperiod

340

månad”

Grad av noggrannhet

Texten i avsnitt f (”Grad av noggrannhet”) skall ändras på följande sätt:

1)

Punkterna 1 och 2 skall ersättas med följande:

”1.

Alla variabler, utom variabeln importpriser (340), skall översändas för nivåerna avdelning (en bokstav), underavdelning (två bokstäver) och tvåsiffriga huvudgrupper i NACE. Variabeln 340 skall rapporteras för nivåerna avdelning (en bokstav), underavdelning (två bokstäver) och tvåsiffriga huvudgrupper i CPA.

2.

Dessutom skall för avdelning D i NACE produktionsindex (110) och producentprisindex (310, 311 och 312) översändas på tresiffriga och fyrsiffriga nivåer i NACE. De översända indexen för produktion och producentpriser på tresiffriga och fyrsiffriga nivåer måste motsvara minst 90 % av det totala förädlingsvärdet för varje medlemsstat i avdelning D i NACE under ett givet basår. De medlemsstater vilkas totala förädlingsvärde i avdelning D i NACE under ett givet basår är mindre än 4 % av det totala värdet i Europeiska gemenskapen behöver inte översända variablerna med så hög grad av noggrannhet.”

2)

Punkt 4 skall ersättas med följande:

”4.

Dessutom skall alla variabler utom de som avser omsättning och orderingång (120, 121, 122, 130, 131 och 132) översändas för den totala industrin definierad som avdelningarna C — E i NACE och de industriella huvudgrupperna definierade enligt kommissionens förordning (EG) nr 586/2001 (1).

3)

Följande punkter skall läggas till:

”5.

Variablerna för omsättning (120, 121 och 122) skall översändas för den totala industrin definierad som avdelningarna C och D i NACE och de industriella huvudgrupperna, med undantag för den industriella huvudgrupp som definierats för energirelaterad verksamhet.

6.

De nya variablerna för orderingång (130, 131 och 132) skall översändas för den totala tillverkningen, avdelning D i NACE och en reducerad mängd av industriella huvudgrupper omfattande de huvudgrupper i NACE som anges i avsnitt c (’Förteckning över variabler’) punkt 8 i denna bilaga.

7.

Variabeln importpriser (340) skall översändas för samtliga industriprodukter, avdelningarna C — E i CPA och de industriella huvudgrupperna definierade enligt förordning (EG) nr 586/2001 på grundval av produktgrupper i CPA. Denna variabel behöver inte översändas av de medlemsstater som inte har infört euron som sin valuta.

8.

I fråga om variabeln importpriser (340) får kommissionen i enlighet med förfarandet i artikel 18 fastställa villkoren för tillämpning av en europeisk stickprovsundersökning enligt artikel 4.2 d.

9.

Variablerna för exportmarknader (122, 132 och 312) skall översändas med uppdelning på länder i och utanför euroområdet. Uppdelningen skall tillämpas på den totala industrin definierad som avdelningarna C — E i NACE, de industriella huvudgrupperna och avdelning (en bokstav), underavdelning (två bokstäver) och tvåsiffrig huvudgrupp i NACE. Uppgifter om NACE E krävs inte för variabel 122. Vidare skall variabeln importpriser (340) översändas med uppdelning på länder i och utanför euroområdet. Uppdelningen skall tillämpas på den totala industrin definierad som avdelningarna C — E i CPA, de industriella huvudgrupperna och avdelning (en bokstav), underavdelning (två bokstäver) och tvåsiffrig huvudgrupp i CPA. För uppdelningen på länder i och utanför euroområdet får kommissionen i enlighet med förfarandet i artikel 18 fastställa villkoren för tillämpning av en europeisk stickprovsundersökning enligt artikel 4.2 d. I en europeisk stickprovsundersökning får räckvidden för variabeln importpriser begränsas till att endast omfatta import av produkter från länder utanför euroområdet. Uppdelningen på länder i och utanför euroområdet för variablerna 122, 132, 312 och 340 behöver inte tillämpas av de medlemsstater som inte har infört euron som sin valuta.

10.

De medlemsstater vilkas totala förädlingsvärde i avdelningarna C, D och E i NACE under ett givet basår är mindre än 1 % av det totala förädlingsvärdet i Europeiska gemenskapen behöver endast översända uppgifter för nivåerna total industri, industriella huvudgrupper och avdelning i NACE eller avdelning i CPA.”

Tidsfrister för översändning av uppgifter

Texten i avsnitt g (”Tidsfrister för översändning av uppgifter”) skall ändras på följande sätt:

1)

I punkt 1 skall vissa variabler ändras eller läggas till enligt följande:

”Variabel

Tidsfrister

110

1 månad och 10 kalenderdagar

(…)

(…)

210

2 månader

(…)

(…)

340

1 månad och 15 kalenderdagar”

2)

Punkt 2 skall ersättas med följande:

”2.

Tidsfristen får förlängas med upp till 15 kalenderdagar för nivåerna grupp och undergrupp i NACE eller grupp och undergrupp i CPA.

För de medlemsstater vilkas förädlingsvärde i avdelningarna C, D och E i NACE under ett givet basår är mindre än 3 % av det totala förädlingsvärdet i Europeiska gemenskapen får tidsfristen förlängas med upp till 15 kalenderdagar för uppgifter om total industri, industriella huvudgrupper, avdelningar och huvudgrupper i NACE eller avdelningar och huvudgrupper i CPA.”

Pilotundersökningar

I avsnitt h (”Pilotundersökningar”) skall punkterna 2 och 3 utgå.

Första referensperioden

I avsnitt i (”Första referensperioden”) skall följande stycken läggas till:

”Den första referensperioden för översändning av variabler avseende exportmarknader uppdelade på länder i och utanför euroområdet får inte vara senare än januari 2005.

Den första referensperioden för variabeln 340 får inte vara senare än januari 2006, om basåret är senast 2005.”

Övergångsperiod

I avsnitt j (”Övergångsperiod”) skall följande punkter läggas till:

”3.

En övergångsperiod som upphör den 11 augusti 2007 får beviljas i enlighet med förfarandet i artikel 18 för variabeln 340 och uppdelningen på länder i och utanför euroområdet för variablerna 122, 132, 312 och 340.

4.

En övergångsperiod som upphör den 11 augusti 2007 får beviljas för ändring av tidsfrister för översändning av uppgifter för variabeln 110 i enlighet med förfarandet i artikel 18.

5.

En övergångsperiod som upphör den 11 augusti 2006 får beviljas för ändring av tidsfrister för översändning av uppgifter för variabeln 210 i enlighet med förfarandet i artikel 18.”

DEL B

Bilaga B till förordning (EG) nr 1165/98 skall ändras på följande sätt:

Förteckning över variabler

Texten i avsnitt c (”Förteckning över variabler”) skall ändras på följande sätt:

1)

Punkt 5 skall ersättas med följande:

”5.

Endast om variablerna för byggnadskostnader (320, 321 och 322) inte är tillgängliga får de uppskattas med hjälp av variabeln producentpriser (310). Detta skall vara tillåtet fram till den 11 augusti 2010.”

2)

Följande punkt skall läggas till:

”6.

Medlemsstaterna skall genomföra undersökningar som inleds av kommissionen och utformas i samråd med medlemsstaterna. Undersökningarna skall, med beaktande av fördelarna med uppgiftsinsamlingen i förhållande till kostnaderna för insamling och arbetsbördan för företagen, syfta till att

a)

bedöma möjligheten av en kvartalsvis variabel för producentpriser (310) inom byggnadsverksamhet,

b)

utforma en lämplig metod för uppgiftsinsamling och indexberäkning.

Kommissionen skall senast den 11 augusti 2006 föreslå en definition av variabeln producentpriser.

Medlemsstaterna skall senast den 11 augusti 2007 lämna en rapport till kommissionen om undersökningarnas resultat.

Kommissionen skall senast den 11 augusti 2008, i enlighet med förfarandet i artikel 18, besluta om huruvida artikel 17 b skall åberopas för att ersätta variabeln byggnadskostnader med variabeln producentpriser med verkan från basåret 2010.”

Form

Texten i avsnitt d (”Form”) skall ersättas med följande:

”1.

Samtliga variabler skall översändas i icke-korrigerad form i den mån de finns tillgängliga.

2.

Variablerna produktion (110, 115 och 116) och antal utförda timmar (220) skall dessutom översändas korrigerade för antalet arbetsdagar. När andra variabler är påverkade av antalet arbetsdagar får medlemsstaterna även översända dessa korrigerade för antalet arbetsdagar. Förteckningen över variabler som skall utarbetas korrigerade för antalet arbetsdagar får ändras enligt förfarandet i artikel 18.

3.

Medlemsstaterna får dessutom översända säsongskorrigerade variabler och variabler i form av cykliska förlopp. Endast om uppgifterna inte översänds i dessa former får kommissionen (Eurostat) utarbeta och offentliggöra säsongskorrigerade serier och tendenser för dessa variabler.

4.

Variablerna 110, 115, 116, 320, 321 och 322 skall översändas som index. Variablerna 411 och 412 skall översändas som absoluta tal. Alla andra variabler skall översändas antingen som index eller som absoluta tal.”

Referensperioder

Texten i avsnitt e (”Referensperioder”) skall ersättas med följande:

”En referensperiod på en månad skall användas för variablerna 110, 115 och 116. En referensperiod på åtminstone ett kvartal skall användas för alla andra variabler i denna bilaga.

De medlemsstater vilkas förädlingsvärde i avdelning F i NACE under ett givet basår motsvarar mindre än 1 % av det totala förädlingsvärdet i Europeiska gemenskapen behöver endast använda en referensperiod på ett kvartal för översändning av variablerna 110, 115 och 116.”

Grad av noggrannhet

I avsnitt f (”Grad av noggrannhet”) skall följande punkt läggas till:

”6.

De medlemsstater vilkas förädlingsvärde i avdelning F i NACE under ett givet basår motsvarar mindre än 1 % av det totala förädlingsvärdet i Europeiska gemenskapen behöver endast översända uppgifter för total byggnadsverksamhet (nivån avdelning i NACE).”

Tidsfrister för översändande av uppgifter

I avsnitt g (”Tidsfrister för översändande av uppgifter”) skall variablerna 110, 115, 116 och 210 ersättas med följande:

”Variabel

Tidsfrist

110

1 månad och 15 kalenderdagar

115

1 månad och 15 kalenderdagar

116

1 månad och 15 kalenderdagar

(…)

(…)

210

2 månader”

Pilotundersökningar

I avsnitt h (”Pilotundersökningar”) skall punkterna 1 och 3 utgå.

Första referensåret

I avsnitt i (”Första referensåret”) skall följande stycke läggas till:

”Den första referensperioden för översändning av variablerna 110, 115 och 116 med en referensperiod på en månad skall vara senast januari 2005.”

Övergångsperiod

I avsnitt j (”Övergångsperiod”) skall följande punkter läggas till:

”3.

En övergångsperiod som upphör den 11 augusti 2007 får i enlighet med förfarandet i artikel 18 beviljas för ändring av referensperioden för variablerna 110, 115 och 116.

4.

En övergångsperiod som upphör den 11 augusti 2007 får i enlighet med förfarandet i artikel 18 beviljas för ändring av tidsfrister för översändning av uppgifter för variablerna 110, 115, 116 och 210.”

DEL C

Bilaga C till förordning (EG) nr 1165/98 skall ändras på följande sätt:

Förteckning över variabler

I avsnitt c (”Förteckning över variabler”) skall följande punkt läggas till:

”4.

Medlemsstaterna skall genomföra undersökningar som inleds av kommissionen och utformas i samråd med medlemsstaterna. Undersökningarna skall, med beaktande av fördelarna med uppgiftsinsamlingen i förhållande till kostnaderna för insamling och arbetsbördan för företagen, syfta till att

a)

bedöma möjligheten att översända en kvartalsvis variabel för antalet utförda timmar (220) i sektorn detaljhandel och reparation,

b)

bedöma möjligheten att översända en kvartalsvis variabel för bruttolöner (230) i sektorn detaljhandel och reparation,

c)

utforma en lämplig metod för uppgiftsinsamling och indexberäkning.

Medlemsstaterna skall senast den 11 augusti 2007 lämna en rapport till kommissionen om undersökningarnas resultat.

Kommissionen skall senast den 11 augusti 2008, och i enlighet med förfarandet i artikel 18, besluta om huruvida artikel 17 b skall åberopas för att inkludera variablerna antal utförda timmar (220) och bruttolöner (230) med verkan från basåret 2010.”

Form

I avsnitt d (”Form”) skall punkterna 1 och 2 ersättas med följande:

”1.

Samtliga variabler skall översändas i icke-korrigerad form i den mån som de finns tillgängliga.

2.

Variablerna omsättning (120) och försäljningsvolym (123) skall dessutom översändas korrigerade för antalet arbetsdagar. När andra variabler är påverkade av antalet arbetsdagar får medlemsstaterna även översända dessa korrigerade för antalet arbetsdagar. Förteckningen över variabler som skall översändas korrigerade för antalet arbetsdagar får ändras enligt förfarandet i artikel 18.”

Grad av noggrannhet

Texten i avsnitt f (”Grad av noggrannhet”) skall ändras på följande sätt:

1)

Punkt 1 skall ersättas med följande:

”1.

Variablerna omsättning (120) och försäljningspris (deflator)/försäljningsvolym (330/123) skall översändas med den grad av noggrannhet som fastställs i punkterna 2 — 4. Variabeln antal sysselsatta (210) skall översändas med den grad av noggrannhet som fastställs i punkt 4.”

2)

Följande punkt skall läggas till:

”5.

De medlemsstater vilkas omsättning inom huvudgrupp 52 i NACE under ett givet basår är mindre än 1 % av den totala omsättningen i Europeiska gemenskapen behöver endast sända variablerna omsättning (120) och försäljningspris (deflator)/försäljningsvolym (330/123) med den grad av noggrannhet som fastställs i punkterna 3 och 4.”

Tidsfrister för översändning av uppgifter

Texten i avsnitt g (”Tidsfrister för översändning av uppgifter”) skall ersättas med följande:

”1.

Variablerna omsättning (120) och försäljningspris (deflator)/försäljningsvolym (330/123) skall översändas inom två månader med den grad av noggrannhet som fastställs i avsnitt f punkt 2 i denna bilaga. Tidsfristen får förlängas med upp till 15 dagar för de medlemsstater vilkas omsättning inom huvudgrupp 52 under ett givet basår är mindre än 3 % av den totala omsättningen i Europeiska gemenskapen.

2.

Variablerna omsättning (120) och försäljningspris (deflator)/försäljningsvolym (330/123) skall översändas inom en månad med den grad av noggrannhet som fastställs i avsnitt f punkterna 3 och 4 i denna bilaga. Medlemsstaterna får i fråga om variablerna omsättning (120) och försäljningspris (deflator)/försäljningsvolym (330/123) välja att delta med bidrag i enlighet med fördelningen i en europeisk stickprovsundersökning i enlighet med första stycket i artikel 4.2 d. Villkoren för fördelningen skall fastställas enligt förfarandet i artikel 18.

3.

Variabeln antal sysselsatta skall översändas inom två månader efter referensperiodens utgång. Tidsfristen får förlängas med upp till 15 dagar för de medlemsstater vilkas omsättning inom huvudgrupp 52 under ett givet basår är mindre än 3 % av den totala omsättningen i Europeiska gemenskapen.”

Pilotundersökningar

I avsnitt h (”Pilotundersökningar”) skall punkterna 2 och 4 utgå.

Övergångsperiod

I avsnitt j (”Övergångsperiod”) skall följande punkt 4 läggas till:

”4.

En övergångsperiod som upphör senast den 11 augusti 2006 får i enlighet med förfarandet i artikel 18 beviljas för ändring av tidsfrister för översändning av uppgifter för variabeln 210.”

DEL D

Bilaga D till förordning (EG) nr 1165/98 skall ändras enligt följande:

Förteckning över variabler

Texten i avsnitt c (”Förteckning över variabler”) skall ändras på följande sätt:

1)

I punkt 1 skall följande variabel läggas till:

”Variabel

Namn

310

Producentpriser”

2)

Följande punkter skall läggas till:

”3.

Variabeln producentpriser (310) omfattar tjänster som tillhandahålls kunder som är företag eller personer som företräder företag.

4.

Medlemsstaterna skall genomföra undersökningar som inleds av kommissionen och utformas i samråd med medlemsstaterna. Undersökningarna skall, med beaktande av fördelarna med uppgiftsinsamlingen i förhållande till kostnaderna för insamling och arbetsbördan för företagen, syfta till att

a)

bedöma möjligheten av att översända en kvartalsvis variabel för antal utförda timmar (220) i sektorn för andra tjänster,

b)

bedöma möjligheten av att översända en kvartalsvis variabel för bruttolöner (230) i sektorn för andra tjänster,

c)

utforma en lämplig metod för uppgiftsinsamling och indexberäkning,

d)

fastställa lämplig grad av noggrannhet. Uppgifterna skall delas upp på näringsgrenar definierade med hjälp av avdelningar i NACE och på ytterligare nedbrytningsnivåer, vilka inte går djupare än nivåerna huvudgrupper i NACE (tvåsiffriga) eller grupperingar av huvudgrupper.

Medlemsstaterna skall senast den 11 augusti 2007 lämna en rapport till kommissionen om undersökningarnas resultat.

Kommissionen skall senast den 11 augusti 2008, i enlighet med förfarandet i artikel 18, besluta om huruvida artikel 17 b skall åberopas för att inkludera variablerna antal utförda timmar (220) och bruttolöner (230) med verkan från basåret 2010.”

Form

Texten i avsnitt d (”Form”) skall ändras på följande sätt:

1)

Punkterna 1 och 2 skall ersättas med följande:

”1.

Samtliga variabler skall, om de är tillgängliga, översändas i icke-korrigerad form.

2.

Variabeln omsättning (120) skall dessutom översändas korrigerad för antalet arbetsdagar. När andra variabler är påverkade av antalet arbetsdagar får medlemsstaterna även översända dessa korrigerade för antalet arbetsdagar. Förteckningen över variabler som skall översändas korrigerade för antalet arbetsdagar får ändras enligt förfarandet i artikel 18.”

2)

Punkt 4 skall ersättas med följande:

”4.

Variabeln producentpriser (310) skall översändas som index. Alla andra variabler skall översändas antingen som index eller som absoluta tal.”

Referensperiod

I avsnitt e (”Referensperiod”) skall följande stycken läggas till:

”Medlemsstaterna skall genomföra undersökningar som inleds av kommissionen och utformas i samråd med medlemsstaterna. Undersökningarna skall med beaktande av fördelarna med en kortare referensperiod i förhållande till kostnaden för uppgiftsinsamling och arbetsbördan för företagen syfta till att bedöma möjligheten att reducera referensperioden på ett kvartal för variabeln omsättning (120) till en referensperiod på en månad.

Medlemsstaterna skall senast den 11 augusti 2007 lämna en rapport till kommissionen om undersökningarnas resultat.

Kommissionen skall senast den 11 augusti 2008, i enlighet med förfarandet i artikel 18, besluta om huruvida artikel 17 d skall åberopas i samband med en översyn av frekvensen för sammanställning av variabeln för omsättning.”

Grad av noggrannhet

Texten i avsnitt f (”Grad av noggrannhet”) skall ändras på följande sätt:

1)

Punkterna 3 och 4 skall ersättas med följande:

”3.

För huvudgrupperna 50, 51, 64 och 74 i NACE behöver variabeln för omsättning endast översändas på tvåsiffrig nivå av de medlemsstater vilkas omsättning i dessa huvudgrupper i NACE under ett givet basår motsvarar mindre än 4 % av den totala omsättningen i Europeiska gemenskapen.

4.

För avdelning I i NACE behöver variabeln antal sysselsatta (210) endast översändas på nivån för avdelningar av de medlemsstater vilkas totala förädlingsvärde i avdelning I under ett givet basår är mindre än 4 % av det totala förädlingsvärdet i Europeiska gemenskapen.”

2)

Följande punkter skall läggas till:

”5.

Variabeln producentpriser (310) skall översändas för följande näringsgrenar och grupperingar i NACE:

60.24, 63.11, 63.12, 64.11, 64.12 på fyrsiffrig nivå.

61.1, 62.1, 64.2 på tresiffrig nivå.

72.1 — 72.6 på tresiffrig nivå.

Summan av 74.11 — 74.14.

Summan av 74.2 och 74.3.

74.4 — 74.7 på tresiffrig nivå.

NACE 74.4 får uppskattas med hjälp av reklambeställningar.

NACE 74.5 omfattar hela priset för rekryterad och tillhandahållen personal.

6.

Förteckningen över näringsgrenar och grupperingar av näringsgrenar får i enlighet med förfarandet i artikel 18 ändras senast den 11 augusti 2008.

7.

När det gäller huvudgrupp 72 behöver variabeln producentpriser (310) endast översändas på tvåsiffrig nivå av de medlemsstater vilkas omsättning i denna huvudgrupp i NACE under ett givet basår är mindre än 4 % av den totala omsättningen i Europeiska gemenskapen.”

Tidsfrist för översändning av uppgifter

Texten i avsnitt g (”Tidsfrist för översändning av uppgifter”) skall ersättas med följande:

”Efter utgången av referensperioden skall variablerna översändas inom följande tidsfrister:

Variabel

Tidsfrister

120

2 månader

210

2 månader

310

3 månader”

Första referensperioden

I avsnitt i (”Första referensperioden”) skall följande stycke läggas till:

”Den första referensperioden för översändning av variabeln producentpriser (310) skall vara senast första kvartalet 2006. Ett undantag på ytterligare ett år får beviljas för den första referensperioden i enlighet med förfarandet i artikel 18, på villkor att basåret är senast 2006.”

Övergångsperiod

I avsnitt j (”Övergångsperiod”) skall följande stycken läggas till:

”En övergångsperiod som upphör senast den 11 augusti 2008 får beviljas för variabeln 310 i enlighet med förfarandet i artikel 18. En ytterligare övergångsperiod på ett år får beviljas för genomförandet av variabel 310 när det gäller huvudgrupperna 63 och 74 i NACE i enlighet med förfarandet i artikel 18. Utöver dessa övergångsperioder kan ytterligare en övergångsperiod på ett år beviljas i enlighet med förfarandet i artikel 18 för de medlemsstater vilkas omsättning i sådan verksamhet i NACE som avses i avsnitt a (’Räckvidd’) under ett givet basår utgör mindre än 1 % av Europeiska gemenskapens totala omsättning.

En övergångsperiod som upphör senast den 11 augusti 2006 får i enlighet med förfarandet i artikel 18 beviljas för ändring av tidsfrister för översändning av uppgifter för variablerna 120 och 210.”


(1)  EGT L 86, 27.3.2001, s. 11.”