Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

9.4.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 97/85


RÅDETS FÖRORDNING (EG) NR 301/2008

av den 17 mars 2008

om anpassning av bilaga I till förordning (EG) nr 882/2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av 2003 års anslutningsakt, särskilt artikel 57.2,

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

I Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 (1) fastställs ett harmoniserat ramverk av allmänna bestämmelser om organisationen av offentliga kontroller för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd.

(2)

Till följd av anslutningen av nya medlemsstater 2004 är det nödvändigt att komplettera förteckningen i bilaga I till förordning (EG) nr 882/2004 så att den omfattar samtliga medlemsstater.

(3)

Förordning (EG) nr 882/2004 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till förordning (EG) nr 882/2004 ska ersättas med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 maj 2004 vad gäller Republiken Tjeckien, Republiken Estland, Republiken Cypern, Republiken Lettland, Republiken Ungern, Republiken Malta, Republiken Polen, Republiken Slovenien och Republiken Slovakien.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 17 mars 2008.

På rådets vägnar

I. JARC

Ordförande


(1)  EUT L 165, 30.4.2004, s. 1. Rättad i EUT L 191, 28.5.2004, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 180/2008 (EUT L 56, 29.2.2008, s. 4).


BILAGA

”BILAGA I

TERRITORIER SOM AVSES I ARTIKEL 2.15

1.

Konungariket Belgien

2.

Republiken Bulgarien

3.

Republiken Tjeckien

4.

Konungariket Danmark utom Färöarna och Grönland

5.

Förbundsrepubliken Tyskland

6.

Republiken Estland

7.

Irland

8.

Republiken Grekland

9.

Konungariket Spanien utom Ceuta och Melilla

10.

Republiken Frankrike

11.

Republiken Italien

12.

Republiken Cypern

13.

Republiken Lettland

14.

Republiken Litauen

15.

Storhertigdömet Luxemburg

16.

Republiken Ungern

17.

Republiken Malta

18.

De regioner av Konungariket Nederländerna som är belägna i Europa

19.

Republiken Österrike

20.

Republiken Polen

21.

Republiken Portugal

22.

Rumänien

23.

Republiken Slovenien

24.

Republiken Slovakien

25.

Republiken Finland

26.

Konungariket Sverige

27.

Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland”