Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

20.12.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 344/27


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1303/2008

av den 18 december 2008

om rättelse av förordning (EG) nr 983/2008 om antagande av en plan för att tilldela medlemsstaterna resurser som hänförs till budgetåret 2009 för leverans av livsmedel från interventionslager till de sämst ställda i gemenskapen

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden”) (1), särskilt artikel 43 g jämförd med artikel 4,

av följande skäl:

(1)

Till följd av en administrativ miss har fel kontor tagits med i förteckningen i bilaga III till kommissionens förordning (EG) nr 983/2008 (2) (Överföringar av socker inom gemenskapen), för de kontor som är bemyndigade att ta emot socker för Litauen respektive Polen. Dessa fel behöver rättas för att garantera korrekt genomförande av planen.

(2)

Förordning (EG) nr 983/2008 bör därför rättas i enlighet med detta. Rättningen bör gälla från och med den dag då den förordningen träder i kraft.

(3)

Den åtgärd som föreskrivs i denna förordning är förenlig med yttrandet från förvaltningskommittén för den gemensamma organisationen av jordbruksmarknaderna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I bilaga III till förordning (EG) nr 983/2008 ska fjärde kolumnen (Mottagare) ändras på följande sätt:

1.

I punkt 2 ska ”Ministério das Finanças, Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo, Direcção de Serviços de Licenciamento, Portugal” ersättas med ”IFAP, Portugal”.

2.

I punkt 4 ska ”NMA, Lietuva” ersättas med ”Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra, Lietuva”.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 10 oktober 2008.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 18 december 2008

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 268, 9.10.2008, s. 3.