Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

28.9.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 263/26


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 889/2012

av den 27 september 2012

om ändring av bilaga I till förordning (EG) nr 669/2009 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 vad gäller strängare offentlig kontroll av import av visst foder och vissa livsmedel av icke-animaliskt ursprung

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 april 2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd (1), särskilt artikel 15.5, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens förordning (EG) nr 669/2009 (2) fastställs bestämmelser om strängare offentlig kontroll som ska genomföras avseende import av foder och livsmedel av icke-animaliskt ursprung som finns i förteckningen (nedan kallad förteckningen) i bilaga I till den förordningen, vid ställena för införsel till de territorier som avses i bilaga I till förordning (EG) nr 882/2004.

(2)

Enligt artikel 2 i förordning (EG) nr 669/2009 ska förteckningen ses över minst varje kvartal med beaktande av åtminstone de informationskällor som avses i den artikeln.

(3)

Förteckningen bör ändras. Anledningen är förekomsten och relevansen av livsmedelstillbud som anmäls genom systemet för snabb varning för livsmedel och foder (RASFF), uppgifter från kontrollbesök som kontoret för livsmedels- och veterinärfrågor genomfört i tredjeländer och de kvartalsrapporter om sändningar av foder och livsmedel av icke-animaliskt ursprung som medlemsstaterna har lämnat till kommissionen enligt artikel 15 i förordning (EG) nr 669/2009.

(4)

Särskilt för sändningar av Brassica oleracea (daggkål eller kinesisk broccoli) från Kina visar samma källor på bristande överensstämmelse med de relevanta säkerhetskraven, vilket motiverar att en strängare offentlig kontroll införs. En post avseende dessa sändningar bör därför läggas till i förteckningen.

(5)

För att öka enhetligheten och klarheten i unionslagstiftningen bör bilaga I till förordning (EG) nr 669/2009 ersättas med texten i bilagan till den här förordningen.

(6)

Förordning (EG) nr 669/2009 bör därför ändras i enlighet med detta.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till förordning (EG) nr 669/2009 ska ersättas med texten i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 oktober 2012.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 27 september 2012.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 165, 30.4.2004, s. 1.

(2)  EUT L 194, 25.7.2009, s. 11.


BILAGA

”BILAGA I

Foder och livsmedel av icke-animaliskt ursprung som omfattas av strängare offentliga kontroller vid utsedda införselställen

Foder och livsmedel

(avsedd användning)

KN-nr (1)

Ursprungsland

Risk

Fysiska kontroller och identitetskontroller

(frekvens i procent)

Hasselnötter

(med skal eller skalade)

0802 21 00; 0802 22 00

Azerbajdzjan (AZ)

Aflatoxiner

10

(Foder och livsmedel)

Jordnötter, med skal

1202 41 00

Brasilien (BR)

Aflatoxiner

10

Jordnötter, skalade

1202 42 00

Jordnötssmör

2008 11 10

Jordnötter, på annat sätt beredda eller konserverade

2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

(Foder och livsmedel)

Brassica oleracea

(andra ätbara kålarter, daggkål, kinesisk broccoli) (13)

ex 0704 90 90

Kina (CN)

Bekämpningsmedelsrester analyserade med GC-MS- och LC-MS-metoder för flera ämnen eller metoder som påvisar enstaka restsubstanser (14)

10

(Livsmedel - färska eller kylda)

Torkade nudlar

ex 1902

Kina (CN)

Aluminium

10

(Livsmedel)

Pomelo

ex 0805 40 00

Kina (CN)

Bekämpningsmedelsrester analyserade med GC-MS- och LC-MS-metoder för flera ämnen eller metoder som påvisar enstaka restsubstanser (11)

20

(Livsmedel – färska)

Te, även aromatiserat

0902

Kina (CN)

Bekämpningsmedelsrester analyserade med GC-MS- och LC-MS-metoder för flera ämnen eller metoder som påvisar enstaka restsubstanser (10)

10

(Livsmedel)

Sparrisböna

(Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

ex 0708 20 00; ex 0710 22 00

Dominikanska republiken (DO)

Bekämpningsmedelsrester analyserade med GC-MS- och LC-MS-metoder för flera ämnen eller metoder som påvisar enstaka restsubstanser (3)

20

Bittergurka

(Momordica charantia)

ex 0709 99 90; ex 0710 80 95

Spanskpeppar (även sötpaprika) (Capsicum spp.)

0709 60 10; ex 0709 60 99; 0710 80 51; ex 0710 80 59

Auberginer

0709 30 00; ex 0710 80 95

(Livsmedel – färska, kylda eller frysta grönsaker)

Apelsiner (färska eller torkade)

0805 10 20; 0805 10 80

Egypten (EG)

Bekämpningsmedelsrester analyserade med GC-MS- och LC-MS-metoder för flera ämnen eller metoder som påvisar enstaka restsubstanser (7)

10

Persikor (utom nektariner)

0809 30 90

Granatäpplen

ex 0810 90 75

Jordgubbar

0810 10 00

(Livsmedel – färska frukter och grönsaker)

Spanskpeppar (även sötpaprika) (Capsicum spp.)

0709 60 10; ex 0709 60 99; 0710 80 51; ex 0710 80 59

Egypten (EG)

Bekämpningsmedelsrester analyserade med GC-MS- och LC-MS-metoder för flera ämnen eller metoder som påvisar enstaka restsubstanser (12)

10

(Livsmedel – färska, kylda eller frysta)

Jordnötter, med skal

1202 41 00

Ghana (GH)

Aflatoxiner

50

Jordnötter, skalade

1202 42 00

Jordnötssmör

2008 11 10

(Foder och livsmedel)

Curryblad (Bergera/Murraya koenigii)

ex 1211 90 85

Indien (IN)

Bekämpningsmedelsrester analyserade med GC-MS- och LC-MS-metoder för flera ämnen eller metoder som påvisar enstaka restsubstanser (5)

50

(Livsmedel – färska örter)

Capsicum annuum, hel

0904 21 10

Indien (IN)

Aflatoxiner

20

Capsicum annuum, krossad eller malen

ex 0904 22 00

Torkade frukter av släktena Capsicum eller Pimenta, hela, med undantag av sötpaprika (Capsicum annuum)

0904 21 90

Curry (chiliprodukter)

0910 91 05

Muskotnöt

(Myristica fragrans)

0908 11 00, 0908 12 00

Muskotblomma

(Myristica fragrans)

0908 21 00, 0908 22 00

Ingefära

(Zingiber officinale)

0910 11 00, 0910 12 00

Gurkmeja (Curcuma longa)

0910 30 00

(Livsmedel – torkade kryddor)

Jordnötter, med skal

1202 41 00

Indien (IN)

Aflatoxiner

20

Jordnötter, skalade

1202 42 00

Jordnötssmör

2008 11 10

Jordnötter, på annat sätt beredda eller konserverade

2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

(Foder och livsmedel)

Fodertillsatser och förblandningar

ex 2309; 2917 19 90; ex 2817 00 00; ex 2820 90 10; ex 2820 90 90; ex 2821 10 00; ex 2825 50 00; ex 2833 21 00; ex 2833 25 00; ex 2833 29 20; ex 2833 29 80; ex 2835; ex 2836; ex 2839; 2936

Indien (IN)

Kadmium och bly

10

(Foder)

Okra

ex 0709 99 90

Indien (IN)

Bekämpningsmedelsrester analyserade med GC-MS- och LC-MS-metoder för flera ämnen eller metoder som påvisar enstaka restsubstanser (2)

50

(Livsmedel – färska)

Muskotnöt

(Myristica fragrans)

0908 11 00, 0908 12 00

Indonesien (ID)

Aflatoxiner

20

Muskotblomma

(Myristica fragrans)

0908 21 00, 0908 22 00

(Livsmedel – torkade kryddor)

Vattenmelon (egusi, Citrullus lanatus), frön och produkter därav

ex 1207 70 00; ex 1106 30 90; ex 2008 99 99

Nigeria (NG)

Aflatoxiner

50

(Livsmedel)

Capsicum annuum, hel

0904 21 10

Peru (PE)

Aflatoxiner och ochratoxin A

10

Capsicum annuum, krossad eller malen

ex 0904 22 00

Torkade frukter av släktena Capsicum eller Pimenta, hela, med undantag av sötpaprika (Capsicum annuum)

0904 21 90

(Livsmedel – torkade kryddor)

Spanskpeppar (med undantag av sötpaprika) (Capsicum spp.)

ex 0709 60 99

Thailand (TH)

Bekämpningsmedelsrester analyserade med GC-MS- och LC-MS-metoder för flera ämnen eller metoder som påvisar enstaka restsubstanser (9)

10

(Livsmedel – färska)

Korianderblad

ex 0709 99 90

Thailand (TH)

Salmonella (6)

10

Basilika (helig, söt)

ex 1211 90 85

Mynta

ex 1211 90 85

(Livsmedel – färska örter)

Korianderblad

ex 0709 99 90

Thailand (TH)

Bekämpningsmedelsrester analyserade med GC-MS- och LC-MS-metoder för flera ämnen eller metoder som påvisar enstaka restsubstanser (4)

20

Basilika (helig, söt)

ex 1211 90 85

(Livsmedel – färska örter)

Sparrisböna

(Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

ex 0708 20 00; ex 0710 22 00

Thailand (TH)

Bekämpningsmedelsrester analyserade med GC-MS- och LC-MS-metoder för flera ämnen eller metoder som påvisar enstaka restsubstanser (4)

50

Auberginer

0709 30 00; ex 0710 80 95

Kålgrönsaker

0704; ex 0710 80 95

(Livsmedel – färska, kylda eller frysta grönsaker)

Paprika (Capsicum annuum)

0709 60 10; 0710 80 51

Turkiet (TR)

Bekämpningsmedelsrester analyserade med GC-MS- och LC-MS-metoder för flera ämnen eller metoder som påvisar enstaka restsubstanser (8)

10

Tomater

0702 00 00; 0710 80 70

(Livsmedel – färska, kylda eller frysta grönsaker)

Torkade druvor (vindruvor)

0806 20

Uzbekistan (UZ)

Ochratoxin A

50

(Livsmedel)

Jordnötter, med skal

1202 41 00

Sydafrika (ZA)

Aflatoxiner

10

Jordnötter, skalade

1202 42 00

Jordnötssmör

2008 11 10

Jordnötter, på annat sätt beredda eller konserverade

2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

(Foder och livsmedel)


(1)  Om bara vissa produkter under ett KN-nummer behöver undersökas och det inte finns någon särskild undergrupp inom detta nummer i varunomenklaturen anges KN-numret med ”ex” (till exempel ex 1006 30: endast basmatiris för direkt konsumtion ingår).

(2)  Särskilt resthalter av acefat, metamidofos, triazofos, endosulfan, monokrotofos, metomyl, tiodikarb, diafentiuron, tiametoxam, fipronil, oxamyl, acetamiprid, indoxakarb och mandipropamid.

(3)  Särskilt resthalter av amitraz, acefat, aldikarb, benomyl, karbendazim, klorfenapyr, klorpyrifos, CS2 (ditiokarbamater), diafentiuron, diazinon, diklorvos, dikofol, dimetoat, endosulfan, fenamidon, imidakloprid, malation, metamidofos, metiokarb, metomyl, monokrotofos, ometoat, oxamyl, profenofos, propikonazol, tiabendazol och tiakloprid.

(4)  Särskilt resthalter av acefat, karbaryl, karbendazim, karbofuran, klorpyrifos, klorpyrifosmetyl, dimetoat, etion, malation, metalaxyl, metamidofos, metomyl, monokrotofos, ometoat, profenofos, protiofos, kinalfos, triadimefon, triazofos, dikrotofos, EPN och triforin.

(5)  Särskilt resthalter av triazofos, oxidemetonmetyl, klorpyrifos, acetamiprid, tiametoxam, klotianidin, metamidofos, acefat, propargit och monokrotofos.

(6)  Referensmetod EN/ISO 6579 eller en metod som validerats mot den, enligt artikel 5 i kommissionens förordning (EG) nr 2073/2005 (EUT L 338, 22.12.2005, s. 1).

(7)  Särskilt resthalter av karbendazim, cyflutrin, cyprodinil, diazinon, dimetoat, etion, fenitrotion, fenpropatrin, fludioxonil, hexaflumuron, lambda-cyhalotrin, metiokarb, metomyl, ometoat, oxamyl, fentoat och tiofanatmetyl.

(8)  Särskilt resthalter av metomyl, oxamyl, karbendazim, klofentezin, diafentiuron, dimetoat, formetanat, malation, procymidon, tetradifon och tiofanatmetyl.

(9)  Särskilt resthalter av karbofuran, metomyl, ometoat, dimetoat, triazofos, malation, profenofos, protiofos, etion, karbendazim, triforin, procymidon och formetanat.

(10)  Särskilt resthalter av buprofezin, imidakloprid, fenvalerat och esfenvalerat (summan av RS- och SR-isomerer), profenofos, trifluralin, triazofos, triadimefon och triadimenol (summan av triadimefon och triadimenol), cypermetrin (cypermetrin inklusive andra blandningar av isomerer [summan av isomerer]).

(11)  Särskilt resthalter av triazofos, triadimefon och triadimenol (summan av triadimefon och triadimenol), parationmetyl, fentoat och metidation.

(12)  Särskilt resthalter av karbofuran (summan), klorpyrifos, cypermetrin (summan), cyprokonazol, dikofol (summan), difenokonazol, dinotefuran, etion, flusilazol, folpet, prokloraz, profenofos, propikonazol, tiofanatmetyl och triforin.

(13)  Arter av Brassica oleracea L. convar. botrytis (L) Alef. var. italica Plenck, cultivar alboglabra. Även kallad ”Kai Lan”, ”Gai Lan”, ”Gailan”, ”Kailan”, ”kinesisk bare Jielan”.

(14)  Särskilt resthalter av klorfenapyr, fipronil, karbendazim, acetamiprid, dimetomorf och propikonazol.”