Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

7.6.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 169/77


RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 558/2014

av den 6 maj 2014

om bildande av det gemensamma företaget Clean Sky 2

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 187 och artikel 188 första stycket,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1), och

av följande skäl:

(1)

Bestämmelser om offentlig–privata partnerskap i form av gemensamma teknikinitiativ fastställdes ursprungligen i Europaparlamentets och rådets beslut nr 1982/2006/EG (2).

(2)

I rådets beslut 2006/971/EG (3) identifieras särskilda offentlig–privata partnerskap som ska få stöd, däribland ett offentlig–privat partnerskap inom det särskilda området för det gemensamma teknikinitiativet Clean Sky.

(3)

I kommissionens meddelande av den 3 mars 2010 med titeln Europa 2020 – En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla (nedan kallad Europa 2020-strategin) betonas behovet av att utveckla gynnsamma villkor för investeringar i kunskap och innovation för att åstadkomma smart och hållbar tillväxt för alla i unionen.

(4)

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1291/2013 (4) inrättade Horisont 2020 – ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020) (nedan kallat Horisont 2020). Horisont 2020 syftar till att åstadkomma en större effekt med avseende på forskning och innovation genom att kombinera Horisont 2020 med medel från den privata sektorn inom offentlig–privata partnerskap på nyckelområden där forskning och innovation kan bidra till unionens konkurrenskraftsmål i ett större perspektiv, uppbåda privata investeringar och bidra till att ta itu med samhällsutmaningar. Dessa partnerskap bör grunda sig på ett långsiktigt åtagande som omfattar ett välavvägt bidrag från samtliga partner, ansvara för att deras mål uppnås och anpassas till unionens strategiska mål för forskning, utveckling och innovation. Dessa partnerskap bör styras och fungera med öppenhet, insyn, effektivitet och ändamålsenlighet och många olika intresserade aktörer, verksamma inom deras speciella områden, bör ges möjlighet att delta. I enlighet med förordning (EU) nr 1291/2013 får unionens deltagande i dessa partnerskap ske i form av finansiella bidrag till gemensamma företag som bildats på grundval av artikel 187 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) inom ramen för beslut nr 1982/2006/EG.

(5)

I enlighet med förordning (EU) nr 1291/2013 och rådets beslut 2013/743/EU (5) bör ytterligare stöd, på de villkor som anges i beslut 2013/743/EU, ges till sådana gemensamma företag som bildats inom ramen för beslut nr 1982/2006/EG.

(6)

Det gemensamma företag Clean Sky som bildats genom rådets förordning (EG) nr 71/2008 (6) uppnår sina mål i fråga om att stimulera ny forskning inom ramen för ett offentlig–privat partnerskap som möjliggör långfristigt samarbete mellan europeiska intressenter på flygteknikområdet. Små och medelstora företag har i mycket stor utsträckning deltagit i Clean Sky, och omkring 40 % av budgeten för ansökningsomgångar har tilldelats sådana företag. Deltidsutvärderingen av det gemensamma företaget Clean Sky visar att företaget har lyckats stimulera utveckling mot uppnående av miljömål. Företaget har också varit mycket framgångsrikt med att locka till sig ett omfattande och brett deltagande av alla viktiga industrier i unionen och ett stort antal små och medelstora företag. Företaget har medfört nya samarbeten och lett till att nya organisationer har börjat delta. Dess forskningsområde bör därför få fortsatt stöd så att företaget kan uppnå sina mål enligt denna förordning.

(7)

Ett fortsatt stöd för forskningsprogrammet Clean Sky bör beakta erfarenheterna av verksamheten inom det gemensamma företaget Clean Sky, inklusive resultaten av dess preliminära utvärdering och intressenternas rekommendationer, och bör genomföras med hjälp av en mer ändamålsenlig struktur och mer ändamålsenliga bestämmelser för att öka effektiviteten och möjliggöra förenklingar. För detta ändamål bör det gemensamma företaget Clean Sky 2 anta finansiella regler som är särskilt anpassade till dess behov i enlighet med artikel 209 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (7).

(8)

De privata medlemmarna i det gemensamma företaget Clean Sky har samtyckt till att forskningsverksamhet inom området för det gemensamma företaget Clean Sky ska bedrivas med en struktur som är bättre anpassad till ett offentlig–privat partnerskaps karaktär. Det är lämpligt att de privata medlemmarna i det gemensamma företaget Clean Sky 2 godkänner de stadgar som åtföljer denna förordning genom ett godkännandebrev.

(9)

För att uppnå sina mål bör det gemensamma företaget Clean Sky 2 ge finansiellt stöd, främst i form av bidrag till deltagare och medlemmar efter öppna och konkurrensutsatta ansökningsomgångar.

(10)

Det gemensamma företaget Clean Sky 2 bör bedriva sin verksamhet med öppenhet och insyn och i tid tillhandahålla sina behöriga organ all relevant information och främja sin verksamhet, bland annat information och spridning till allmänheten. Arbetsordningarna för det gemensamma företagets Clean Sky 2 organ bör offentliggöras.

(11)

Bidrag från privata medlemmar bör inte vara begränsade till att enbart täcka de administrativa kostnaderna för det gemensamma företaget Clean Sky 2 och den samfinansiering som krävs för att genomföra forsknings- och innovationsåtgärder som stöds av det gemensamma företaget, utan bör också omfatta kompletterande verksamhet som redan angetts och som de privata medlemmarna ska genomföra i enlighet med en kompletterande verksamhetsplan. För att man ska få en riktig överblick över hävstångseffekten bör denna kompletterande verksamhet utgöra bidrag till det bredare gemensamma teknikinitiativet Clean Sky.

(12)

Deltagande i indirekta åtgärder som finansieras av det gemensamma företaget Clean Sky 2 bör ske i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1290/2013 (8). Det gemensamma företaget Clean Sky 2 bör dessutom sörja för enhetlig tillämpning av dessa regler på grundval av relevanta åtgärder som antagits av kommissionen.

(13)

Det gemensamma företaget Clean Sky 2 bör även använda av kommissionen förvaltade elektroniska medel för att sörja för öppenhet och insyn och för att underlätta deltagande. Därför bör ansökningsomgångarna för det gemensamma företaget Clean Sky 2 även offentliggöras på den gemensamma portalen för deltagare samt genom andra av kommissionen förvaltade elektroniska medel för spridning inom Horisont 2020. Dessutom bör det gemensamma företaget Clean Sky 2 göra relevanta uppgifter om bland annat förslag, sökande, bidrag och deltagare tillgängliga i ett lämpligt format och med en frekvens som motsvarar kommissionens rapporteringskrav, så att de kan ingå i de av kommissionen förvaltade elektroniska rapporterings- och spridningssystemen för Horisont 2020.

(14)

Det gemensamma företaget Clean Sky 2 bör beakta OECD-definitionerna av teknisk mognadsgrad vid klassificeringen av teknisk forskning, produktutveckling och demonstration.

(15)

Unionens finansiella bidrag bör förvaltas enligt principen om sund ekonomisk förvaltning och reglerna om indirekt förvaltning i förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 och kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1268/2012 (9).

(16)

I förenklingssyfte bör den administrativa bördan minskas för alla parter. Dubbel revision och oproportionerlig mängd dokumentation och rapportering bör undvikas. Revisioner hos dem som mottar medel från unionen inom ramen för denna förordning bör utföras i enlighet med förordning (EU) nr 1291/2013.

(17)

De ekonomiska intressena hos unionen och de andra medlemmarna i det gemensamma företaget Clean Sky 2 bör under hela utgiftscykeln skyddas med hjälp av proportionerliga åtgärder, bland annat förebyggande, upptäckt och utredning av oriktigheter, återkrav av belopp som förlorats eller betalningar som skett på felaktig grund eller använts på felaktiga grunder och, vid behov, administrativa och ekonomiska sanktioner enligt förordning (EU, Euratom) nr 966/2012.

(18)

Kommissionens internrevisor bör ha samma befogenheter gentemot det gemensamma företaget Clean Sky 2 som gentemot kommissionen.

(19)

Med tanke på de gemensamma företagens särskilda karaktär och nuvarande ställning och för att sörja för kontinuitet i förhållande till sjunde ramprogrammet bör gemensamma företag även fortsättningsvis vara föremål för ett separat ansvarsfrihetsförfarande. Genom undantag från artiklarna 60.7 och 209 i förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 bör därför Europaparlamentet på rekommendation av rådet bevilja ansvarsfrihet för genomförandet av det gemensamma företagets Clean Sky 2 budget. Följaktligen bör rapporteringskraven i artikel 60.5 av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 inte gälla för unionens finansiella bidrag till det gemensamma företaget Clean Sky 2, utan dessa bör så långt som möjligt anpassas till kraven för organ enligt artikel 208 i förordning (EU, Euratom) nr 966/2012. Revisionen av räkenskaperna och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet bör göras av revisionsrätten.

(20)

För genomförande av unionens finansiella stöd till storskaliga åtgärder som är fördelade över flera år bör unionens och det gemensamma företagets Clean Sky 2 fleråriga budgetåtaganden kunna delas upp i årliga delbetalningar. Åtaganden som är bindande för unionen och det gemensamma företaget Clean Sky 2 på lång sikt bör göra det möjligt att minska de osäkerheter som hänger samman med slutförandet av sådana storskaliga åtgärder.

(21)

Horisont 2020 bör bidra till att minska skillnaderna i fråga om forskning och innovation i unionen genom att främja synergier med de europeiska struktur- och investeringsfonderna. Därför bör det gemensamma företaget Clean Sky 2 försöka utveckla nära samverkan med de europeiska struktur- och investeringsfonderna, som specifikt kan hjälpa till med att stärka lokal, regional och nationell forsknings- och innovationsförmåga på det gemensamma företagets Clean Sky 2 område och stödja smart specialiseringsarbete.

(22)

Det gemensamma företaget Clean Sky inrättades för en period fram till och med den 31 december 2017. Det gemensamma företaget Clean Sky 2 bör tillhandahålla fortsatt stöd till forskningsprogrammet Clean Sky genom att i enlighet med förordning (EG) nr 71/2008 genomföra de kvarvarande åtgärder som inletts inom ramen för den förordningen. Övergången från det gemensamma företaget Clean Sky till det gemensamma företaget Clean Sky 2 bör vara avpassad till och synkroniserad med övergången från sjunde ramprogrammet till Horisont 2020 för att se till att de medel som finns tillgängliga för forskning används på bästa sätt. För rättssäkerhetens och tydlighetens skull bör därför förordning (EG) nr 71/2008 upphöra att gälla och övergångsbestämmelser fastställas.

(23)

Med tanke på att det övergripande målet med Horisont 2020 är att åstadkomma ökad förenkling och konsekvens bör man vid alla ansökningsomgångar för det gemensamma företaget Clean Sky 2 beakta löptiden för Horisont 2020.

(24)

Med tanke på betydelsen av kontinuerlig innovation för konkurrenskraften hos unionens transportsektor och antalet gemensamma företag på detta område bör lämpligheten av de insatser som görs inom forskningssamverkan på transportområdet analyseras vid rätt tidpunkt, framför allt inför den preliminära utvärderingen av Horisont 2020.

(25)

Eftersom målen för denna förordning, nämligen att bilda det gemensamma företaget Clean Sky 2 i syfte att stärka industriell forskning och innovation i hela unionen, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna utan snarare, för att undvika dubbelarbete, behålla en kritisk massa och säkerställa att offentliga medel används optimalt, kan uppnås bättre på unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bildande

1.   För genomförande av det gemensamma teknikinitiativet inom flygteknik bildas härmed ett gemensamt företag i den mening som avses i artikel 187 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (nedan kallat det gemensamma företaget Clean Sky 2) för perioden till och med den 31 december 2024. För att ta hänsyn till löptiden för Horisont 2020 ska ansökningsomgångar för Clean Sky 2 inledas senast den 31 december 2020. I vederbörligen motiverade fall får ansökningsomgångar inledas senast den 31 december 2021.

2.   Det gemensamma företaget Clean Sky 2 ska ersätta och efterträda det gemensamma företaget Clean Sky som bildades genom förordning (EG) nr 71/2008.

3.   Det gemensamma företaget Clean Sky 2 ska vara ett organ som anförtrotts genomförandeuppgifter inom ramen för ett offentlig–privat partnerskap och som avses i artikel 209 i förordning (EU, Euratom) nr 966/2012.

4.   Det gemensamma företaget Clean Sky 2 ska vara en juridisk person. Företaget ska i varje medlemsstat ha den mest vittgående rättskapacitet som tillerkänns juridiska personer enligt lagstiftningen i dessa stater. Det får förvärva och avyttra lös och fast egendom och föra talan inför domstolar och andra myndigheter.

5.   Det gemensamma företaget Clean Sky 2 ska ha sitt säte i Bryssel i Belgien.

6.   Stadgarna för det gemensamma företaget Clean Sky 2 återges i bilaga I.

Artikel 2

Mål

Det gemensamma företaget Clean Sky 2 ska ha följande mål:

a)

Att bidra till ett slutförande av forskningsverksamhet som inletts inom ramen för förordning (EG) nr 71/2008 och till genomförandet av förordning (EU) nr 1291/2013, särskilt utmaningen ”Smarta, gröna och integrerade transporter” inom ramen för del III ”Samhällsutmaningar” i beslut nr 2013/743/EU.

b)

Att bidra till att förbättra flygteknikens miljöpåverkan, även vad gäller små luftfartyg, och till att bygga upp en stark och globalt konkurrenskraftig europeisk industri och leveranskedja på flygteknikområdet.

Detta kan ske genom att utvecklingen av miljövänligare lufttransportteknik påskyndas så att sådan teknik kan tas i bruk så snart som möjligt, och – framför allt – genom integration, demonstration och validering av teknik som kan

i)

höja luftfartygens bränsleeffektivitet, och således sänka koldioxidutsläppen med 20–30 % i förhållande till nivåerna hos den modernaste typ av luftfartyg som tas i drift från och med 2014,

ii)

minska kväveoxidutsläpp och buller från luftfartyg med 20–30 % i förhållande till nivåerna hos den modernaste typ av luftfartyg som tas i drift från och med 2014.

Artikel 3

Unionens finansiella bidrag

1.   Unionens finansiella bidrag till det gemensamma företaget Clean Sky 2, inklusive Efta-anslag, för täckande av administrativa kostnader och driftskostnader ska högst uppgå till 1 755 000 000 EUR. Bidraget ska betalas från de anslag i unionens allmänna budget som avsatts för det särskilda programmet för genomförande av Horisont 2020 i enlighet med artiklarna 58.1 c iv, 60 och 61 i förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 avseende sådana organ som avses i artikel 209 i den förordningen.

2.   Förfarandena för unionens finansiella bidrag ska anges i en delegeringsöverenskommelse och årliga avtal om överföring av medel som kommissionen, på unionens vägnar, ska ingå med det gemensamma företaget Clean Sky 2.

3.   Den delegeringsöverenskommelse som avses i punkt 2 i denna artikel ska ta upp de aspekter som anges i artiklarna 58.3, 60 och 61 i förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 och artikel 40 i den delegerade förordning (EU) nr 1268/2012 samt bland annat följande:

a)

Villkoren för det gemensamma företagets Clean Sky 2 bidrag i fråga om de relevanta resultatindikatorer som avses i bilaga II till beslut 2013/743/EU.

b)

Villkoren för det gemensamma företagets Clean Sky 2 bidrag med hänsyn till den övervakning som avses i bilaga III till beslut 2013/743/EU.

c)

De särskilda resultatindikatorer som avser det gemensamma företagets Clean Sky 2 funktion.

d)

Förfarandena för tillhandahållande av de data som krävs för att kommissionen ska kunna fullgöra sina skyldigheter i fråga om spridning av resultat och rapportering, inbegripet på den gemensamma portalen för deltagare och genom andra av kommissionen förvaltade elektroniska medel för spridning inom Horisont 2020.

e)

Bestämmelser om offentliggörande av ansökningsomgångar från det gemensamma företaget Clean Sky 2 även på den gemensamma portalen för deltagare samt genom andra av kommissionen förvaltade elektroniska medel för spridning inom Horisont 2020.

f)

Användning av och förändringar i personal, särskilt rekrytering per tjänstegrupp, lönegrad och kategori, omklassificering och förändringar av antalet anställda.

Artikel 4

Bidrag från andra medlemmar än unionen

1.   Varje ledare och huvudpartner i det gemensamma företaget Clean Sky 2 ska lämna, eller se till att dess anknutna enheter lämnar, sitt respektive bidrag. Det totala bidraget från samtliga medlemmar ska uppgå till åtminstone 2 193 750 000 EUR under den period som fastställs i artikel 1.

2.   Det bidrag som avses i punkt 1 ska bestå av följande:

a)

Bidrag till det gemensamma företaget Clean Sky 2 i enlighet med artikel 15.2 och 15.3 b i stadgarna.

b)

Naturabidrag på minst 965 250 000 EUR under den period som fastställs i artikel 1 från ledare och huvudpartner eller deras anknutna enheter, bestående av deras kostnader för att genomföra ytterligare verksamheter som inte ingår i arbetsplanen för det gemensamma företaget Clean Sky 2 och som bidrar till att målen för det gemensamma teknikinitiativet Clean Sky uppnås. Andra program som tillhandahåller unionsfinansiering kan stödja sådana kostnader i enlighet med tillämpliga regler och förfaranden. I dessa fall får unionens finansiella bidrag inte ersätta naturabidragen från ledare och huvudpartner eller deras anknutna enheter.

De kostnader som avses i led b i första stycket ska inte berättiga till finansiellt stöd från det gemensamma företaget Clean Sky 2. De verksamheter som avses ska anges i en plan för kompletterande verksamhet, där det beräknade värdet av dessa bidrag ska anges.

3.   Ledare och huvudpartner i det gemensamma företaget Clean Sky 2 ska senast den 31 januari varje år rapportera till styrelsen för det gemensamma företaget Clean Sky 2 om värdet av de bidrag som avses i punkt 2 som lämnats under vart och ett av de föregående räkenskapsåren. Gruppen med staternas företrädare ska också informeras.

4.   Vid värdering av de bidrag som avses i punkt 2 första stycket b och artikel 15.3 b i stadgarna ska kostnaderna fastställas i enlighet med sedvanliga kostnadsredovisningsmetoder för de berörda enheterna, enligt tillämpliga redovisningsstandarder i de länder där enheten är etablerad och i enlighet med tillämpliga internationella redovisningsstandarder och IFRS-standarder. Kostnaderna ska styrkas av en oberoende extern revisor som utnämnts av den berörda enheten. Värderingsmetoden kan kontrolleras av det gemensamma företaget Clean Sky 2 om bestyrkandet skulle ge upphov till oklarheter. Vid tillämpning av denna förordning ska kostnader som uppstått vid kompletterande verksamhet inte granskas av det gemensamma företaget Clean Sky 2 eller något annat unionsorgan.

5.   Kommissionen får avsluta, proportionellt minska eller hålla inne unionens finansiella bidrag till det gemensamma företaget Clean Sky 2 eller inleda det avvecklingsförfarande som avses i artikel 24.2 i stadgarna om andra medlemmar än unionen eller deras anknutna enheter inte lämnar de bidrag som avses i punkt 2 i den här artikeln eller lämnar bidragen endast delvis eller för sent. Kommissionens beslut ska inte utgöra något hinder för att dessa medlemmar i det gemensamma företaget Clean Sky 2 får ersättning för stödberättigande kostnader som de redan haft när beslutet meddelas det gemensamma företaget Clean Sky 2.

Artikel 5

Finansiella regler

Det gemensamma företaget Clean Sky 2 ska utan att det påverkar tillämpningen av artikel 12 i denna förordning anta särskilda finansiella regler i enlighet med artikel 209 i förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 och kommissionens delegerade förordning (EU) nr 110/2014 (10)

Artikel 6

Personal

1.   Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska unionen och anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen, som fastställs i rådets förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 259/68 (11) (nedan kallade tjänsteföreskrifterna och anställningsvillkoren) och de bestämmelser som antagits gemensamt av unionens institutioner för tillämpningen av tjänsteföreskrifterna och anställningsvillkoren ska gälla för det gemensamma företagets Clean Sky 2 anställda.

2.   I förhållande till det gemensamma företagets Clean Sky 2 personal ska styrelsen utöva de befogenheter som genom tjänsteföreskrifterna tilldelas tillsättningsmyndigheten och enligt anställningsvillkoren för övriga anställda tilldelas den myndighet som är behörig att sluta anställningsavtal (nedan kallade tillsättningsmyndighetsbefogenheter).

Styrelsen ska, i enlighet med artikel 110 i tjänsteföreskrifterna, anta ett beslut grundat på artikel 2.1 i tjänsteföreskrifterna och artikel 6 i anställningsvillkoren om delegering av relevanta tillsättningsmyndighetsbefogenheter till den verkställande direktören och om fastställande av på vilka villkor denna delegering får dras in. Den verkställande direktören ska ha rätt att vidaredelegera dessa befogenheter.

Om exceptionella omständigheter kräver det får styrelsen genom ett beslut tillfälligt dra in delegeringen av tillsättningsmyndighetsbefogenheterna till den verkställande direktören samt eventuella efterföljandebefogenheter som denne vidaredelegerat. I sådana fall ska styrelsen utöva tillsättningsmyndighetsbefogenheterna på egen hand eller delegera dem till en av sina medlemmar eller till en anställd i det gemensamma företaget Clean Sky 2 utom den verkställande direktören.

3.   Styrelsen ska i enlighet med artikel 110 i tjänsteföreskrifterna anta lämpliga genomförandebestämmelser för tjänsteföreskrifterna och för anställningsvillkoren.

4.   Personalresurserna ska fastställas i en tjänsteförteckning för det gemensamma företaget Clean Sky 2, som ska ange antalet tillfälliga tjänster per tjänstegrupp och lönegrad och antalet kontraktsanställda uttryckt i heltidsekvivalenter, i linje med det gemensamma företagets årsbudget.

5.   Personalen i det gemensamma företaget Clean Sky 2 ska bestå av tillfälligt anställda och kontraktsanställda.

6.   Alla personalkostnader ska bäras av det gemensamma företaget Clean Sky 2.

Artikel 7

Utstationerade nationella experter och praktikanter

1.   Det gemensamma företaget Clean Sky 2 får använda sig av utstationerade nationella experter och praktikanter som inte är anställda av det gemensamma företaget Clean Sky 2. Antalet utstationerade nationella experter uttryckt i heltidsekvivalenter ska läggas till de uppgifter om anställda som avses i artikel 6.4, i linje med årsbudgeten.

2.   Styrelsen ska anta ett beslut om regler för utstationering av nationella experter till det gemensamma företaget Clean Sky 2 och om användning av praktikanter.

Artikel 8

Immunitet och privilegier

Det gemensamma företaget Clean Sky 2 och dess personal ska omfattas av protokoll nr 7 om Europeiska unionens immunitet och privilegier, fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Artikel 9

Skadeståndsansvar för det gemensamma företaget Clean Sky 2

1.   Det gemensamma företagets Clean Sky 2 avtalsrättsliga ansvar ska regleras av relevanta avtalsbestämmelser och den lagstiftning som gäller för avtalet, beslutet eller kontraktet i fråga.

2.   Vad beträffar utomobligatoriskt ansvar ska det gemensamma företaget Clean Sky 2, i enlighet med de allmänna principer som är gemensamma för medlemsstaternas rättsordningar, ersätta skada som vållats av dess personal under tjänsteutövning.

3.   Alla betalningar som det gemensamma företaget Clean Sky 2 gör med anledning av det skadeståndsansvar som avses i punkt 1 eller 2, och de kostnader och utgifter som uppstår i samband med detta, ska betraktas som det gemensamma företagets Clean Sky 2 utgifter och täckas av dess medel.

4.   Det gemensamma företaget Clean Sky 2 ska ensamt vara ansvarigt för fullgörandet av sina skyldigheter.

Artikel 10

Europeiska unionens domstols behörighet och tillämplig lagstiftning

1.   Europeiska unionens domstol ska ha behörighet

a)

i enlighet med eventuella skiljedomsklausuler i avtal eller kontrakt som ingås, eller i beslut som fattas, av det gemensamma företaget Clean Sky 2,

b)

vid tvister om ersättning för skada som vållats av personal vid det gemensamma företaget Clean Sky 2 under tjänsteutövning,

c)

vid tvister mellan det gemensamma företaget Clean Sky 2 och dess personal, inom de gränser och på de villkor som anges i tjänsteföreskrifterna och anställningsvillkoren.

2.   Lagstiftningen i den stat där det gemensamma företaget Clean Sky 2 har sitt säte ska tillämpas i alla frågor som inte omfattas av denna förordning eller av några andra unionsrättsakter.

Artikel 11

Utvärdering

1.   Senast den 30 juni 2017 ska kommissionen, med bistånd av oberoende experter, göra en preliminär utvärdering av det gemensamma företaget Clean Sky 2. Kommissionen ska utarbeta en rapport om utvärderingen som ska innehålla slutsatser av utvärderingen samt kommissionens iakttagelser. Kommissionen ska översända rapporten till Europaparlamentet och rådet senast den 31 december 2017. Resultaten av den preliminära utvärderingen av det gemensamma företaget Clean Sky 2 ska beaktas vid den ingående bedömning och preliminära utvärdering som avses i artikel 32 i förordning (EU) nr 1291/2013.

2.   Med utgångspunkt i slutsatserna av den preliminära utvärdering som avses i punkt 1 i denna artikel får kommissionen agera i enlighet med artikel 4.5 eller vidta andra lämpliga åtgärder.

3.   Kommissionen ska göra en slututvärdering av det gemensamma företaget Clean Sky 2 inom sex månader efter det att företaget avvecklats, dock senast inom två år efter det att det avvecklingsförfarande som avses i artikel 24 i stadgarna har inletts. Resultaten av slututvärderingen ska läggas fram för Europaparlamentet och rådet.

Artikel 12

Beviljande av ansvarsfrihet

Genom undantag från artiklarna 60.7 och 209 i förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 ska ansvarsfrihet för genomförandet av det gemensamma företagets Clean Sky 2 budget beviljas av Europaparlamentet, på rådets rekommendation, i enlighet med det förfarande som föreskrivs i det gemensamma företagets Clean Sky 2 finansiella regler.

Artikel 13

Efterhandsrevisioner

1.   Det gemensamma företaget Clean Sky 2 ska göra efterhandsrevisioner av utgifter för indirekta åtgärder i enlighet med artikel 29 i förordning (EU) nr 1291/2013 som en del av de indirekta åtgärderna inom ramen för Horisont 2020.

2.   Kommissionen får besluta att själv göra de revisioner som avses i punkt 1. I sådana fall ska den göra detta i enlighet med tillämpliga regler, framför allt bestämmelserna i förordningarna (EU, Euratom) nr 966/2012, (EU) nr 1290/2013 och (EU) nr 1291/2013.

Artikel 14

Skydd av medlemmarnas finansiella intressen

1.   Det gemensamma företaget Clean Sky 2 ska bevilja kommissionens personal och andra av det gemensamma företaget Clean Sky 2 eller kommissionen bemyndigade personer samt revisionsrätten sådant tillträde till det gemensamma företagets platser och lokaler samt till alla de uppgifter, inklusive uppgifter i elektronisk form, som krävs för att de ska kunna utföra sina revisioner.

2.   Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) får göra utredningar, däribland kontroller och inspektioner på plats, i enlighet med reglerna och förfarandena i rådets förordning (Euratom, EG) nr 2185/96 (12) och Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 (13) i syfte att fastställa om det har förekommit bedrägeri, korruption eller annan olaglig verksamhet som påverkar unionens ekonomiska intressen i samband med ett avtal, beslut eller kontrakt som finansieras inom ramen för denna förordning.

3.   Utan att det påverkar tillämpningen av punkterna 1 och 2 ska avtal, beslut och kontrakt som följer av tillämpningen av denna förordning innehålla bestämmelser som uttryckligen ger kommissionen, det gemensamma företaget Clean Sky 2, revisionsrätten och Olaf rätt att utföra revisioner och utredningar i enlighet med dessa punkter, inom ramen för sina respektive befogenheter.

4.   Det gemensamma företaget Clean Sky 2 ska säkerställa att dess medlemmars ekonomiska intressen skyddas på ett adekvat sätt genom att genomföra lämpliga interna och externa kontroller eller se till att sådana kontroller genomförs.

5.   Det gemensamma företaget Clean Sky 2 ska ansluta sig till det interinstitutionella avtalet av den 25 maj 1999 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om interna utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) (14). Det gemensamma företaget Clean Sky 2 ska anta de bestämmelser som behövs för att underlätta interna utredningar som genomförs av Olaf.

Artikel 15

Konfidentialitet

Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 16 ska det gemensamma företaget Clean Sky 2 se till att känsliga uppgifter skyddas, om deras röjande skulle kunna skada dess medlemmars intressen eller intressena hos deltagarna i det gemensamma företagets verksamhet.

Artikel 16

Insyn

1.   Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 (15) ska tillämpas på de handlingar som finns hos det gemensamma företaget Clean Sky 2.

2.   Styrelsen får anta praktiska förfaranden för tillämpning av förordning (EG) nr 1049/2001.

3.   Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 10 i denna förordning får beslut som det gemensamma företaget Clean Sky 2 fattar i enlighet med artikel 8 i förordning (EG) nr 1049/2001 bli föremål för klagomål till Europeiska ombudsmannen på de villkor som anges i artikel 228 i EUF-fördraget.

4.   Det gemensamma företaget Clean Sky 2 ska anta praktiska förfaranden för tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1367/2006 (16).

Artikel 17

Regler för deltagande och spridning

Förordning (EU) nr 1290/2013 ska tillämpas på åtgärder som finansieras av det gemensamma företaget Clean Sky 2. Det gemensamma företaget Clean Sky 2 ska i enlighet med den förordningen betraktas som ett finansieringsorgan och ge finansiellt stöd till indirekta åtgärder enligt artikel 2 i stadgarna.

Artikel 18

Stöd från värdstaten

Det gemensamma företaget Clean Sky 2 och den stat där företaget har sitt säte får ingå en administrativ överenskommelse om immunitet och privilegier och annat stöd från den staten till det gemensamma företaget.

Artikel 19

Upphävande och övergångsbestämmelser

1.   Förordning (EG) nr 71/2008 ska upphöra att gälla.

2.   Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 1 ska de åtgärder som inletts inom ramen för förordning (EG) nr 71/2008 och finansiella skyldigheter med anknytning till dessa åtgärder fortsätta att omfattas av den förordningen tills de avslutas.

Åtgärder som följer av ansökningsomgångar som föreskrivs i årliga genomförandeplaner som antagits inom ramen för förordning (EG) nr 71/2008 ska också betraktas som åtgärder som inletts inom ramen för den förordningen.

Den preliminära utvärdering som avses i artikel 11.1 i denna förordning ska innefatta en slututvärdering av det gemensamma företaget Clean Sky inom ramen för förordning (EG) nr 71/2008.

3.   Denna förordning ska inte påverka rättigheter och skyldigheter för personal som anställts inom ramen för förordning (EG) nr 71/2008.

Anställningsavtalen för personal som avses i första stycket får i enlighet med tjänsteföreskrifterna och anställningsvillkoren förlängas inom ramen för denna förordning.

I synnerhet ska den verkställande direktör som utnämnts enligt förordning (EG) nr 71/2008 få uppdraget som verkställande direktör enligt den här förordningen, med verkan från och med den 27 juni 2014. Övriga villkor i avtalet ska vara oförändrade.

4.   Såvida något annat inte överenskommits mellan medlemmarna enligt förordning (EG) nr 71/2008 ska samtliga rättigheter och skyldigheter, inbegripet tillgångar, skulder eller skadeståndsansvar, för medlemmarna i enlighet med förordning (EG) nr 71/2008 överföras till medlemmarna i enlighet med den här förordningen.

5.   Eventuella outnyttjade anslag inom ramen för förordning (EG) nr 71/2008 ska överföras till det gemensamma företaget Clean Sky 2.

Artikel 20

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 6 maj 2014.

På rådets vägnar

G. STOURNARAS

Ordförande


(1)  Yttrande av den 10 december 2013 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2)  Europaparlamentets och rådets beslut nr 1982/2006/EG av den 18 december 2006 om Europeiska gemenskapens sjunde ramprogram för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration (2007–2013) (EUT L 412, 30.12.2006, s. 1).

(3)  Rådets beslut 2006/971/EG av den 19 december 2006 om det särskilda programmet Samarbete för genomförande av Europeiska gemenskapens sjunde ramprogram för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration (2007–2013) (EUT L 400, 30.12.2006, s. 86).

(4)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1291/2013 av den 11 december 2013 om inrättande av Horisont 2020 – ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020) och om upphävande av beslut nr 1982/2006/EG (EUT L 347, 20.12.2013, s. 104).

(5)  Rådets beslut 2013/743/EU av den 3 december 2013 om inrättande av det särskilda programmet för genomförande av Horisont 2020 – ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020) och om upphävande av beslut 2006/971/EG, 2006/972/EG, 2006/973/EG, 2006/974/EG och 2006/975/EG (EUT L 347, 20.12.2013, s. 965).

(6)  Rådets förordning (EG) nr 71/2008 av den 20 december 2007 om bildande av det gemensamma företaget Clean Sky (EUT L 30, 4.2.2008, s. 1).

(7)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (EUT L 298, 26.10.2012, s. 1).

(8)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1290/2013 av den 11 december 2013 om reglerna för deltagande och spridning i Horisont 2020 – ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020) och om upphävande av förordning (EG) nr 1906/2006 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 81).

(9)  Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1268/2012 av den 29 oktober 2012 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget (EUT L 362, 31.12.2012, s. 1).

(10)  Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 110/2014 av den 30 september 2013 om den modellbudgetförordning för offentlig–privata partnerskap som avses i artikel 209 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (EUT L 38, 7.2.2014, s. 2).

(11)  Rådets förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 259/68 av den 29 februari 1968 om fastställande av tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkor för övriga anställda i dessa gemenskaper samt om införande av särskilda tillfälliga åtgärder beträffande kommissionens tjänstemän (EGT 56, 4.3.1968, s. 1).

(12)  Rådets förordning (Euratom, EG) nr 2185/96 av den 11 november 1996 om de kontroller och inspektioner på platsen som kommissionen utför för att skydda Europeiska gemenskapernas finansiella intressen mot bedrägerier och andra oegentligheter (EGT L 292, 15.11.1996, s. 2).

(13)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 av den 11 september 2013 om utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1073/1999 och rådets förordning (Euratom) nr 1074/1999 (EUT L 248, 18.9.2013, s. 1).

(14)  EGT L 136, 31.5.1999, s. 15.

(15)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 av den 30 maj 2001 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar (EGT L 145, 31.5.2001, s. 43).

(16)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1367/2006 av den 6 september 2006 om tillämpning av bestämmelserna i Århuskonventionen om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor på gemenskapens institutioner och organ (EUT L 264, 25.9.2006, s. 13).


BILAGA I

STADGAR FÖR DET GEMENSAMMA FÖRETAGET CLEAN SKY 2

Artikel 1

Definitioner

I dessa stadgar gäller följande definitioner:

a)   associerad medlem: en juridisk person som har valts ut enligt förordning (EG) nr 71/2008 och har godkänt dessa stadgar genom att underteckna ett godkännandebrev. Den associerade medlemmens medlemskap ska avslutas när åtgärder som inletts enligt den förordningen och i vilka den är involverad upphör, dock senast den 31 december 2017.

b)   huvudpartner: en juridisk person som deltar i en ITD, IADP eller tvärgående verksamhet och som har valts ut efter en ansökningsomgång i enlighet med artikel 4.2 och har godkänt dessa stadgar genom att underteckna ett godkännandebrev.

c)   IADP: en demonstrationsplattform för innovativa luftfartyg som förtecknas i artikel 11.

d)   ITD: en integrerad teknikdemonstrator som förtecknas i artikel 11.

e)   ledare: en som medverkar i ledningen av en ITD, IADP eller tvärgående verksamhet.

f)   deltagande anknuten enhet: en anknuten enhet enligt definitionen i artikel 2.1 i förordning (EU) nr 1290/2013 som deltar i en verksamhet som utförs av den relevanta ledaren, associerade medlemmen eller huvudpartnern enligt villkoren i bidragsöverenskommelsen eller bidragsbeslutet i fråga.

g)   tvärgående verksamhet: åtgärd med betydelse för flera ITD:er och/eller IADP:ar och som innebär att flera ITD:er och/eller IADP:ar behöver samordnas eller ledas gemensamt, för att de övergripande målen för det gemensamma företaget Clean Sky ska uppnås på bästa sätt.

Artikel 2

Uppgifter

Det gemensamma företaget Clean Sky 2 ska utföra följande uppgifter:

a)

Att ge finansiellt stöd till indirekta forsknings- och innovationsåtgärder, främst i form av bidrag.

b)

Att föra samman en rad ITD:er och IADP:ar med stöd av tvärgående verksamhet och med tonvikt på innovativ teknik och utveckling av fullskaliga demonstratorer.

c)

Att inrikta insatserna inom ramen för ITD:er, IADP:ar och tvärgående verksamheter på nyckelresultat som kan bidra till att unionens miljö- och konkurrenskraftsmål uppnås, i enlighet med beskrivningen i kommissionens vitbok från 2011 med titeln Färdplan för ett gemensamt europeiskt transportområde – ett konkurrenskraftigt och resurseffektivt transportsystem.

d)

Att förbättra den tekniska verifieringsprocessen i syfte att kartlägga och undanröja hinder för framtida marknadspenetration.

e)

Att sammanföra användarkrav för att vägleda investeringar i forskning och utveckling mot operativa och marknadsmässiga lösningar.

f)

Att tillhandahålla upphandlingskontrakt, i tillämpliga fall genom anbudsinfordringar.

g)

Att mobilisera de offentliga och privata medel som krävs.

h)

Att sköta förbindelserna med nationella och internationella verksamheter på det gemensamma företagets Clean Sky 2 tekniska område, särskilt med det gemensamma Sesar-företaget som bildades genom rådets förordning (EG) nr 219/2007 (1).

i)

Att stimulera små och medelstora företag att delta i dess verksamhet i linje med målen i sjunde ramprogrammet och Horisont 2020.

j)

Att utveckla ett nära samarbete och säkerställa samordning med liknande europeisk (särskilt inom ramen för ramprogrammen), nationell och transnationell verksamhet.

k)

Att genomföra verksamhet för information, kommunikation, utnyttjande och spridning genom tillämpning, efter nödvändiga ändringar, av artikel 28 i förordning (EU) nr 1291/2013, inbegripet tillgängliggörande av detaljerade uppgifter om resultaten av förslagsinfordringar i en gemensam onlinedatabas för Horisont 2020.

l)

Att etablera kontakter med ett brett urval berörda parter, bland annat forskningsorganisationer och universitet.

m)

Att utföra alla andra uppgifter som behövs för att uppnå de mål som anges i artikel 2 i denna förordning.

Artikel 3

Medlemmar

1.

Medlemmarna i det gemensamma företaget Clean Sky 2 ska vara följande:

a)

Unionen, företrädd av kommissionen.

b)

Efter godkännande av dessa stadgar, genom ett godkännandebrev, de ledare och associerade medlemmar som förtecknas i bilaga II till denna förordning och de huvudpartner som ska väljas ut i enlighet med artikel 4.2.

2.

De andra medlemmarna i det gemensamma företaget Clean Sky 2 än unionen ska kallas det gemensamma företagets Clean Sky 2 privata medlemmar.

Artikel 4

Ändringar av medlemskap

1.

Förutsatt att enheten bidrar till den finansiering som avses i artikel 15 i stadgarna för uppnående av det gemensamma företagets Clean Sky 2 mål enligt artikel 2 i denna förordning och godkänner det gemensamma företagets stadgar får varje juridisk person som är etablerad i en medlemsstat eller i ett land som är associerat till Horisont 2020 ansöka om att bli en huvudpartner i enlighet med punkt 2 i denna artikel.

2.

Huvudpartnerna och deras relevanta anknutna enheter ska väljas ut genom en öppen, icke-diskriminerande och konkurrensutsatt ansökningsomgång och underkastas en oberoende utvärdering. Ansökningsomgångar ska styras av behovet av viktig kapacitet för att genomföra programmet. De ska offentliggöras på webbplatsen för Clean Sky och meddelas via gruppen med staternas företrädare och andra kanaler, så att bredast möjliga deltagande uppnås.

3.

En medlem får avsluta sitt medlemskap i det gemensamma företaget Clean Sky 2. Avslutandet ska träda i kraft och bli oåterkalleligt sex månader efter det att övriga medlemmar meddelats. Därefter ska den före detta medlemmen befrias från alla skyldigheter, förutom de som det gemensamma företaget Clean Sky 2 godkände eller ådrog sig innan medlemskapet avslutades.

4.

Medlemskap i det gemensamma företaget Clean Sky 2 får inte överlåtas till en tredje part utan förhandsgodkännande av styrelsen.

5.

Vid ändringar av medlemskap i enlighet med denna artikel ska det gemensamma företaget Clean Sky 2 på sin webbplats omedelbart offentliggöra en uppdaterad förteckning över dess medlemmar samt datumet för sådana ändringar.

6.

Medlemskapet för associerade medlemmar ska avslutas automatiskt när åtgärder som inletts enligt förordning (EG) nr 71/2008 och i vilka de är involverade upphör, dock senast den 31 december 2017.

Artikel 5

Det gemensamma företagets Clean Sky 2 organ

1.

Det gemensamma företaget Clean Sky 2 ska bestå av följande organ:

a)

Styrelsen.

b)

Den verkställande direktören.

c)

Styrkommittéerna.

d)

Vetenskapliga kommittén.

e)

Gruppen med staternas företrädare.

2.

Vetenskapliga kommittén och gruppen med staternas företrädare ska vara rådgivande organ till det gemensamma företaget Clean Sky 2.

Artikel 6

Styrelsens sammansättning

Styrelsen ska bestå av följande:

a)

En företrädare för kommissionen på unionens vägnar.

b)

En företrädare för varje ledare.

c)

För varje ITD, en företrädare för huvudpartnerna.

d)

För varje ITD, en företrädare för de associerade medlemmarna.

e)

För varje IADP, en företrädare för huvudpartnerna.

Artikel 7

Styrelsens arbetssätt

1.

Unionen ska ha 50 % av rösterna. Unionens rösträtt ska vara odelbar. Varje annan företrädare ska ha ett lika stort antal röster. Företrädarna ska göra sitt yttersta för att nå en samsyn. Om ingen samsyn kan nås ska styrelsen fatta beslut med en majoritet av minst 80 % av samtliga röster, inbegripet rösterna för dem som inte närvarar.

2.

Styrelsen ska välja sin ordförande för en period av två år.

3.

Styrelsen ska hålla sina ordinarie sammanträden minst två gånger per år. Den kan hålla extra sammanträde på begäran av kommissionen eller en majoritet av de privata medlemmarnas företrädare eller på begäran av ordföranden. Styrelsens sammanträden ska sammankallas av dess ordförande och normalt äga rum där det gemensamma företaget Clean Sky 2 har sitt säte.

Den verkställande direktören ska ha rätt att delta i överläggningarna utan att ha rösträtt.

Ordföranden eller vice ordföranden i gruppen med staternas företrädare ska ha rätt att närvara vid styrelsens sammanträden som observatör och delta i överläggningarna utan att ha rösträtt.

Vetenskapliga kommitténs ordförande ska ha rätt att när ärenden som rör kommitténs uppgifter ska diskuteras närvara vid styrelsens sammanträden som observatör och delta i överläggningarna utan att ha rösträtt.

Styrelsen får inbjuda andra personer att närvara som observatörer vid dess sammanträden, i synnerhet företrädare för regionala myndigheter i unionen.

4.

Medlemmarnas företrädare ska inte vara personligt ansvariga för åtgärder som de vidtagit i egenskap av företrädare i styrelsen.

5.

Styrelsen ska själv anta sin arbetsordning.

6.

Styrelsen ska vid behov anta övergångsåtgärder.

Artikel 8

Styrelsens uppgifter

1.

Styrelsen ska ha det övergripande ansvaret för det gemensamma företagets Clean Sky 2 strategiska inriktning och drift och ska övervaka genomförandet av dess verksamhet.

Kommissionen ska i sin styrelseroll sträva efter att säkerställa samordning mellan det gemensamma företagets Clean Sky 2 verksamhet och verksamheten på samma område inom Horisont 2020 för att främja synergieffekter vid fastställande av prioriteringar som omfattas av forskningssamverkan.

2.

Styrelsen ska särskilt utföra följande uppgifter:

a)

Att bedöma, godkänna eller avslå ansökningar om medlemskap i enlighet med artikel 4 i dessa stadgar.

b)

Att fatta beslut om avslutande av medlemskap i det gemensamma företaget Clean Sky 2 för medlemmar som inte fullgör sina skyldigheter.

c)

Att anta finansiella regler för det gemensamma företaget Clean Sky 2 i enlighet med artikel 5 i denna förordning.

d)

Att anta det gemensamma företagets Clean Sky 2 årsbudget, inbegripet den motsvarande tjänsteförteckningen med uppgifter om antalet tillfälliga tjänster per tjänstegrupp och lönegrad samt antalet kontraktsanställda och utstationerade nationella experter, uttryckt i heltidsekvivalenter.

e)

Att utöva tillsättningsmyndighetsbefogenheter rörande anställda i enlighet med artikel 6.2 i denna förordning.

f)

Att utse, entlediga, förlänga mandatperioden för och ge vägledning till den verkställande direktören samt övervaka dennes arbete.

g)

Att godkänna organisationsstrukturen för programkontoret efter rekommendation från den verkställande direktören.

h)

Att anta arbetsplanen och tillhörande utgiftsberäkningar, på förslag av den verkställande direktören efter samråd med vetenskapliga kommittén och gruppen med staternas företrädare.

i)

Att godkänna den plan för ytterligare verksamheter som avses i artikel 4.2 b i denna förordning, på grundval av ett förslag från de privata medlemmarna och efter samråd, i tillämpliga fall, med en särskild rådgivande grupp.

j)

Att motta och avge yttranden om den rapportering som avses i artikel 4.3 i denna förordning.

k)

Att godkänna den årliga verksamhetsrapporten, inklusive motsvarande utgifter.

l)

Att vid behov se till att en internrevisionsfunktion upprättas för det gemensamma företaget Clean Sky 2.

m)

Att inrätta förfaranden för öppna och transparenta anbudsinfordringar och, i tillämpliga fall, därmed sammanhängande regler för inlämning, bedömning, urval, tilldelning och översyn.

n)

Att godkänna förteckningen över förslag och anbud som valts ut för finansiering på grundval av en rangordning som upprättats av en oberoende expertpanel.

o)

Att fastställa det gemensamma företagets Clean Sky 2 kommunikationspolicy på rekommendation av den verkställande direktören.

p)

Att vid behov fastställa genomförandebestämmelser till tjänsteföreskrifterna och anställningsvillkoren i enlighet med artikel 6.3 i denna förordning.

q)

Att vid behov fastställa regler om utstationering av nationella experter vid det gemensamma företaget Clean Sky 2 och om användningen av praktikanter i enlighet med artikel 7 i denna förordning.

r)

Att inrätta rådgivande grupper utöver det gemensamma företagets Clean Sky 2 organ, där så är lämpligt.

s)

Att till kommissionen lämna varje begäran om ändring av denna förordning från en medlem i det gemensamma företaget Clean Sky 2, där så är lämpligt.

t)

Att ansvara för alla uppgifter som inte uttryckligen tilldelats ett visst organ inom det gemensamma företaget Clean Sky 2; den får tilldela sådana uppgifter till något av dessa organ.

Artikel 9

Utnämning av, entledigande av eller förlängning av mandatperioden för den verkställande direktören

1.

Den verkställande direktören ska på grundval av ett urvalsförfarande som erbjuder öppenhet och insyn utses av styrelsen utifrån en förteckning över kandidater som föreslås av kommissionen. Kommissionen ska se till att privata medlemmar företräds i urvalsförfarandet på lämpligt sätt.

Lämplig representation av privata medlemmar ska framför allt säkerställas under urvalsförfarandets första urval. För detta ändamål ska de privata medlemmarna i samförstånd utnämna en företrädare samt en observatör på uppdrag av styrelsen.

2.

Den verkställande direktören ska ingå i personalstyrkan och ska anställas som tillfälligt anställd hos det gemensamma företaget Clean Sky 2 i enlighet med artikel 2 a i anställningsvillkoren.

Vid ingåendet av avtalet med den verkställande direktören ska det gemensamma företaget Clean Sky 2 företrädas av styrelsens ordförande.

3.

Den verkställande direktörens mandatperiod ska vara tre år. Före utgången av denna period ska kommissionen, vid behov med medverkan av de privata medlemmarna, göra en bedömning av den verkställande direktörens arbete och det gemensamma företagets Clean Sky 2 framtida uppgifter och utmaningar.

4.

Styrelsen får, på ett förslag av kommissionen, med beaktande av den bedömning som avses i punkt 3, förlänga den verkställande direktörens mandatperiod en gång med högst fem år.

5.

En verkställande direktör vars mandat har förlängts får inte delta i ett annat urvalsförfarande för samma befattning vid slutet av den sammantagna mandatperioden.

6.

Den verkställande direktören får endast entledigas genom beslut av styrelsen på grundval av ett förslag som kommissionen, vid behov med medverkan av de privata medlemmarna, utarbetat.

Artikel 10

Den verkställande direktörens uppgifter

1.

Den verkställande direktören ska leda det gemensamma företagets Clean Sky 2 löpande verksamhet i enlighet med styrelsens beslut.

2.

Den verkställande direktören ska juridiskt företräda det gemensamma företaget Clean Sky 2. Den verkställande direktören ska vara ansvarig inför styrelsen.

3.

Den verkställande direktören ska genomföra det gemensamma företagets Clean Sky 2 budget.

4.

Den verkställande direktören ska i synnerhet utföra följande uppgifter på ett oberoende sätt:

a)

Att för antagande av styrelsen utarbeta och lämna in ett utkast till årsbudget, inbegripet tillhörande tjänsteförteckning med uppgift om antalet tillfälliga tjänster i varje lönegrad och tjänstegrupp och antalet kontraktsanställda och utstationerade nationella experter, uttryckt i heltidsekvivalenter.

b)

Att för antagande av styrelsen utarbeta och lämna in en arbetsplan och tillhörande utgiftsberäkningar.

c)

Att lägga fram årsbokslutet för styrelsen för yttrande.

d)

Att utarbeta och för godkännande av styrelsen lämna in den årliga verksamhetsrapporten, inbegripet information om tillhörande utgifter.

e)

Att handlägga tvistlösning i andra instans inom ITD:er, IADP:ar eller tvärgående verksamheter.

f)

Att handlägga tvistlösning i första instans mellan ITD:er, IADP:ar eller tvärgående verksamheter.

g)

Att övervaka ansökningsomgångar utifrån det innehåll och de områden som föreslagits av den berörda ITD-styrkommittén/IADP-styrkommittén och mot bakgrund av programmets mål, och för godkännande av styrelsen lägga fram en förteckning över de åtgärder som valts ut för finansiering.

h)

Att regelbundet informera gruppen med staternas företrädare och vetenskapliga kommittén om alla de frågor som är relevanta för deras rådgivande roll.

i)

Att underteckna enskilda överenskommelser och beslut.

j)

Att underteckna upphandlingskontrakt.

k)

Att genomföra det gemensamma företagets Clean Sky 2 kommunikationspolicy.

l)

Att organisera, leda och övervaka verksamheten och personalen vid det gemensamma företaget Clean Sky 2 inom ramen för de gränser för delegeringen som styrelsen fastställt i enlighet med artikel 6.2 i denna förordning.

m)

Att inrätta ett ändamålsenligt och effektivt internt kontrollsystem, se till att det fungerar och rapportera alla betydande ändringar av det till styrelsen.

n)

Att se till att riskbedömning och riskhantering utförs.

o)

Att vidta alla andra åtgärder som behövs för att utvärdera det gemensamma företagets Clean Sky 2 framsteg mot måluppfyllelse.

p)

Att utföra alla andra uppgifter som styrelsen anförtrott eller delegerat till den verkställande direktören.

q)

Att säkerställa samordning mellan de olika ITD:erna, IADP:arna och tvärgående verksamheterna och vidta lämpliga åtgärder för att hantera kopplingar, undvika onödiga överlappningar mellan projekt och främja synergieffekter mellan ITD:er, IADP:ar och tvärgående verksamheter.

r)

Att för styrelsen föreslå justeringar av det tekniska innehållet och budgetanslagen mellan ITD:er, IADP:ar och tvärgående verksamheter.

s)

Att säkerställa ändamålsenlig kommunikation mellan teknikutvärderaren, IADP:ar och ITD:er, och att tidsfristerna för inlämning av nödvändiga data till teknikutvärderaren hålls.

t)

Att vara ordförande i teknikutvärderarens ledningsorgan och se till att samtliga lämpliga åtgärder vidtas för att teknikutvärderaren ska kunna fullgöra sina uppgifter enligt artikel 12 i dessa stadgar.

u)

Att säkerställa att de planerade målen uppfylls och att tidsfristerna hålls, samordna och följa upp ITD:ernas och IADP:arnas verksamheter och föreslå lämpliga ändringar av målen och tillhörande tidtabeller.

v)

Att övervaka vilka framsteg som ITD:erna och IADP:arna gör för att uppnå målen, på grundval av särskilt teknikutvärderarens bedömningar.

w)

Att godkänna budgetöverföringar mellan och inom ITD:er och IADP:ar som motsvarar mindre än 10 % av de årliga budgetanslagen.

x)

Att anordna informationsutbytet med gruppen med staternas företrädare.

5.

Den verkställande direktören ska inrätta ett programkontor som på hans eller hennes ansvar ska genomföra alla de stöduppgifter som följer av denna förordning. Programkontoret ska bestå av de anställda vid det gemensamma företaget Clean Sky 2 och särskilt utföra följande uppgifter:

a)

Att tillhandahålla stöd för upprättande och förvaltning av ett lämpligt redovisningssystem i enlighet med det gemensamma företagets Clean Sky 2 finansiella regler.

b)

Att handlägga ansökningsomgångar och anbudsinfordringar enligt arbetsplanen och administrera och samordna överenskommelserna och besluten.

c)

Att ge det gemensamma företagets Clean Sky 2 medlemmar och andra organ all information och allt stöd som krävs för att de ska kunna utföra sina uppgifter och som motsvarar deras specifika önskemål.

d)

Att fungera som sekretariat för det gemensamma företagets Clean Sky 2 organ och ge stöd till de rådgivande grupper som inrättats av styrelsen.

Artikel 11

Styrkommittéer

1.

Styrkommittéer ska inrättas för följande ITD:er och IADP:ar:

a)

IADP för stora passagerarluftfartyg (Large Passenger Aircraft).

b)

IADP för regionala luftfartyg (Regional Aircraft).

c)

IADP för rotorluftfartyg (Rotorcraft).

d)

ITD för flygplansskrov (Airframe).

e)

ITD för motorer (Engines).

f)

ITD för system (Systems).

2.

Styrkommittéerna för följande ITD:er inom det gemensamma företaget Clean Sky ska fortsätta att verka och fungera enligt befintliga regler (i fråga om sammansättning, sammanträden, uppgifter och arbetsordningar), som de fastställts inom ramen för förordning (EG) nr 71/2008, till dess att de åtgärder som följer av den förordningen upphör:

a)

ITD för intelligenta luftfartyg med fasta vingar (Smart Fixed-Wing Aircraft).

b)

ITD för miljövänliga regionala luftfartyg (Green Regional Aircraft).

c)

ITD för miljövänliga rotorluftfartyg (Green Rotorcraft).

d)

ITD för system för miljövänlig drift (Systems for Green Operations).

e)

ITD för hållbara och miljövänliga motorer (Sustainable and Green Engines).

f)

ITD för miljövänlig utformning (Eco-Design).

3.

Varje styrkommitté ska ha följande sammansättning:

a)

En ordförande – en högt uppsatt företrädare för ITD- eller IADP-ledaren/ledarna.

b)

En företrädare för varje huvudpartner till ITD:n eller IADP:n. Företrädare för ledarna för andra ITD:er eller IADP:ar får också delta.

c)

En eller flera företrädare för programkontoret, utsedda av den verkställande direktören.

4.

Varje styrkommitté ska sammanträda minst en gång var tredje månad. Extra sammanträden ska sammankallas på begäran av ordföranden eller den verkställande direktören.

En företrädare för kommissionen får närvara som observatör.

Privata medlemmar som har ett intresse i resultaten av ITD:ns eller IADP:ns arbete kan inbjudas att närvara.

5.

Varje styrkommitté ska ansvara för följande:

a)

Att vägleda och övervaka de tekniska funktionerna inom sin ITD eller IADP och fatta beslut på det gemensamma företagets Clean Sky 2 vägnar i tekniska frågor som specifikt rör den berörda ITD:n eller IADP:n, i linje med bidragsöverenskommelsen eller bidragsbeslutet.

b)

Att rapportera till den verkställande direktören med utgångspunkt i rapportindikatorer som ska fastställas av det gemensamma företaget Clean Sky 2.

c)

Att ge alla nödvändiga data till teknikutvärderaren i ett format som ska överenskommas med denne, på grundval av villkoren i det mandat som styrelsen gett teknikutvärderaren för dennes bedömningar.

d)

Att fastställa detaljerade årliga genomförandeplaner för ITD:n eller IADP:n, i linje med arbetsplanen.

e)

Att föreslå innehållet i ansökningsomgångar.

f)

Att ge råd om innehållet i de anbudsinfordringar som ska utlysas av det gemensamma företaget, tillsammans och i samarbete med de berörda medlemmarna.

g)

Att fastställa turordningen för huvudpartnernas företrädare i styrelsen. Besluten i denna fråga ska fattas av enbart huvudpartnernas företrädare. Företrädarna för ledarna ska inte ha rätt att rösta.

h)

Att handlägga tvister inom en ITD eller IADP.

i)

Att för den verkställande direktören föreslå ändringar av budgetanslaget inom sin ITD eller IADP.

6.

Varje styrkommitté ska anta sin egen arbetsordning, på grundval av en för alla styrkommittéer gemensam modell.

Artikel 12

Teknikutvärderare och annan tvärgående verksamhet

1.

En oberoende teknikutvärderare ska som en tvärgående verksamhet vara i funktion under hela det gemensamma företagets Clean Sky 2 varaktighet.

Teknikutvärderaren ska ha följande uppgifter:

a)

Att övervaka och bedöma miljö- och samhällskonsekvenserna av de tekniska resultat som enskilda ITD:er och IADP:ar ger beträffande all Clean Sky-verksamhet, och specifikt kvantifiera de väntade förbättringarna i fråga om övergripande buller, växthusgasutsläpp och luftföroreningar från luftfartssektorn i framtida scenarier jämfört med grundscenarier.

b)

Att ge återkoppling till ITD:er och IADP:ar, så att deras arbete kan optimeras i förhållande till deras respektive mål.

c)

Att genom den verkställande direktören informera styrelsen om miljö- och samhällskonsekvenserna beträffande all Clean Sky-verksamhet, så att styrelsen ska kunna vidta alla nödvändiga åtgärder för att optimera nyttan av samtliga Clean Sky-program i förhållande till respektive programs övergripande mål.

d)

Att genom medlemmarna, den verkställande direktören och andra organ inom det gemensamma företaget ge regelbunden information om effekterna av ITD:ernas och IADP:arnas tekniska resultat.

2.

Den verkställande direktören ska vara ordförande i teknikutvärderarens ledningsorgan. Styrelsen ska på grundval av ett förslag av den verkställande direktören fastställa ledningsorganets sammansättning och arbetsordning.

3.

De tvärgående verksamheterna för miljövänlig utformning respektive för små luftfartyg ska ha varsin samordningskommitté som ansvarar för samordningen av verksamheterna i samarbete med ITD:er och IADP:ar. Ordförandeskapet för samordningskommittén ska innehas av respektive ledare. Styrelsen ska med utgångspunkt i ett förslag från den verkställande direktören fastställa ledningsorganets sammansättning och arbetsordning.

Artikel 13

Vetenskapliga kommittén

1.

Vetenskapliga kommittén ska bestå av högst tolv ledamöter. Den ska utse en ordförande bland sina ledamöter.

2.

Vetenskapliga kommitténs ledamöter ska utgöra en välavvägd blandning av internationellt erkända experter från den akademiska världen, näringslivet och tillsynsorgan. Vetenskapliga kommitténs ledamöter ska tillsammans ha nödvändig vetenskaplig kompetens och sakkunskap på det tekniska område som krävs för att vetenskapligt grundade rekommendationer ska kunna göras till det gemensamma företaget Clean Sky 2.

3.

Styrelsen ska fastställa kriterierna och urvalsförfarandet för sammansättningen av vetenskapliga kommittén samt utnämna dess ledamöter. Styrelsen ska beakta de tänkbara kandidater som föreslagits av gruppen med staternas företrädare.

4.

Vetenskapliga kommittén ska utföra följande uppgifter:

a)

Ge råd om de vetenskapliga prioriteringar som ska ingå i arbetsplanerna.

b)

Ge råd om de vetenskapliga resultat som beskrivs i den årliga verksamhetsrapporten.

5.

Vetenskapliga kommittén ska sammanträda minst två gånger per år. Sammanträdena ska sammankallas av dess ordförande.

6.

Vetenskapliga kommittén får, efter godkännande från ordföranden, bjuda in andra personer att närvara vid dess sammanträden.

7.

Vetenskapliga kommittén ska själv anta sin arbetsordning.

Artikel 14

Gruppen med staternas företrädare

1.

Gruppen med staternas företrädare ska bestå av en företrädare för varje medlemsstat och för varje land som är associerat till Horisont 2020. Den ska bland sina medlemmar välja en ordförande och en vice ordförande.

2.

Gruppen med staternas företrädare ska sammanträda minst två gånger om året. Sammanträdena ska sammankallas av dess ordförande. Den verkställande direktören och styrelsens ordförande eller deras företrädare ska närvara vid sammanträdena.

Ordföranden för gruppen med staternas företrädare får bjuda in andra personer att närvara vid dess sammanträden som observatörer, i synnerhet företrädare för regionala myndigheter i unionen och för intresseorganisationer för små och medelstora företag.

3.

Gruppen med staternas företrädare ska rådfrågas och – framför allt – granska information och avge yttranden på följande områden:

a)

De framsteg som skett i programmet för det gemensamma företaget Clean Sky 2 och mot uppnåendet av dess mål.

b)

Uppdateringar av den strategiska inriktningen.

c)

Kopplingar till Horisont 2020.

d)

Arbetsplaner.

e)

Små och medelstora företags medverkan.

4.

Gruppen med staternas företrädare ska också tillhandahålla information till och fungera som förbindelselänk med det gemensamma företaget Clean Sky 2 i följande frågor:

a)

Status hos relevanta nationella eller regionala program för forskning och innovation och kartläggning av möjliga samarbetsområden, inbegripet införande av flygteknik.

b)

Särskilda åtgärder på nationell eller regional nivå i fråga om spridningsevenemang, tekniska seminarier med särskild inriktning samt kommunikationsverksamhet.

5.

Gruppen med staternas företrädare kan på eget initiativ utfärda rekommendationer eller förslag för styrelsen i tekniska och finansiella frågor samt frågor gällande ledning och årsplaner, särskilt när det gäller nationella eller regionala intressen.

Styrelsen ska utan onödigt dröjsmål informera gruppen med staternas företrädare om vilken uppföljning den gjort av sådana rekommendationer eller förslag eller, i de fall ingen uppföljning gjorts, om motiveringen till detta.

6.

Gruppen med staternas företrädare ska med jämna mellanrum informeras om bland annat deltagandet i åtgärder som finansieras av det gemensamma företaget Clean Sky 2, resultaten av varje infordran och projektgenomförande, synergier med andra relevanta unionsprogram och om genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Clean Sky 2.

7.

Gruppen med staternas företrädare ska själv anta sin arbetsordning.

Artikel 15

Finansieringskällor

1.

Det gemensamma företaget Clean Sky 2 ska finansieras gemensamt av unionen och de privata medlemmarna samt deras anknutna enheter genom finansiella bidrag som utbetalas i delbetalningar och bidrag bestående av de kostnader som dessa medlemmar och enheter har för att genomföra indirekta åtgärder som inte ersätts av det gemensamma företaget Clean Sky 2.

2.

De administrativa kostnaderna för det gemensamma företaget Clean Sky 2 får inte överstiga 78 000 000 EUR och ska täckas genom finansiella bidrag lika fördelade på årsbasis mellan unionen och det gemensamma företagets privata medlemmar. Om en del av bidraget för administrativa kostnader inte används får det göras tillgängligt för att täcka driftskostnaderna för det gemensamma företaget Clean Sky 2.

3.

Driftskostnaderna för det gemensamma företaget Clean Sky 2 ska täckas genom följande:

a)

Ett finansiellt bidrag från unionen.

b)

Naturabidrag från ledare och huvudpartner och deras anknutna enheter, bestående av deras kostnader för att genomföra indirekta åtgärder och med avdrag för bidrag från det gemensamma företaget Clean Sky 2 och andra unionsbidrag till dessa kostnader.

4.

De medel som ska tas upp i det gemensamma företagets Clean Sky 2 budget ska bestå av följande bidrag:

a)

Medlemmars finansiella bidrag till de administrativa kostnaderna.

b)

Unionens finansiella bidrag till driftskostnaderna.

c)

Inkomster som genereras av det gemensamma företaget Clean Sky 2.

d)

Andra finansiella bidrag, medel och inkomster.

Ränta som genereras av bidrag till det gemensamma företaget Clean Sky 2 från dess medlemmar ska betraktas som det gemensamma företagets inkomster.

5.

Det gemensamma företagets Clean Sky 2 samtliga resurser och all dess verksamhet ska ägnas åt de mål som anges i artikel 2 i denna förordning.

6.

Det gemensamma företaget Clean Sky 2 ska äga alla tillgångar som det genererat eller som överförts till företaget för uppnåendet av dess mål.

7.

Om inkomsterna överstiger utgifterna får överskottet inte betalas ut till det gemensamma företagets Clean Sky 2 medlemmar, såvida inte det gemensamma företaget avvecklas.

Artikel 16

Fördelning av unionens bidrag

1.

Unionens bidrag till driftskostnader ska fördelas enligt följande:

a)

Upp till 40 % av unionens totala finansiering ska fördelas till ledare och deras deltagande anknutna enheter.

b)

Upp till 30 % av unionens totala finansiering ska fördelas till huvudpartner och deras deltagande anknutna enheter.

c)

Minst 30 % av unionens totala finansiering ska fördelas till aktörer som väljs ut genom konkurrensutsatta ansökningsomgångar och anbudsinfordringar. Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt att se till att små och medelstora företag deltar i tillräcklig omfattning.

2.

Finansiering enligt punkt 1 ska fördelas efter det att oberoende experter utvärderat de olika förslagen.

3.

I bilaga III till denna förordning anges en vägledande fördelning av unionens bidrag till ITD:er, IADP:ar och tvärgående verksamheter.

Artikel 17

Finansiella åtaganden

1.

Det gemensamma företagets Clean Sky 2 finansiella åtaganden får inte överstiga beloppet för de finansiella resurser som finns tillgängliga eller som medlemmarna har åtagit sig att betala till dess budget.

2.

Budgetåtaganden får delas upp i årliga delbetalningar. Varje år ska kommissionen och det gemensamma företaget Clean Sky 2 göra åtaganden för de årliga delbetalningarna, med hänsyn till hur de åtgärder som får finansiellt stöd framskrider, de uppskattade behoven och den tillgängliga budgeten.

En vägledande tidsplan för åtaganden för enskilda årliga delbetalningar ska meddelas de berörda mottagarna av medel från unionen.

Artikel 18

Räkenskapsår

Räkenskapsåret ska vara 1 januari–31 december.

Artikel 19

Operativ och finansiell planering

1.

Den verkställande direktören ska för antagande av styrelsen lägga fram ett utkast till flerårig eller årlig arbetsplan som ska innehålla en detaljerad plan för forsknings- och innovationsverksamheten och den administrativa verksamheten och tillhörande utgiftsberäkningar. Utkastet till arbetsplan ska också innehålla uppgifter om det beräknade värdet av de bidrag som ska lämnas i enlighet med artikel 15.3 b i stadgarna.

2.

Arbetsplanen ska antas före utgången av året före dess genomförande. Den ska vara offentligt tillgänglig.

3.

Den verkställande direktören ska utarbeta ett utkast till årsbudget för det följande året och lägga fram det för antagande av styrelsen.

4.

Styrelsen ska anta årsbudgeten för ett visst år innan föregående år löpt ut.

5.

Årsbudgeten ska justeras med hänsyn till unionens finansiella bidrag enligt unionens budget.

Artikel 20

Operativ och finansiell rapportering

1.

Den verkställande direktören ska varje år rapportera till styrelsen om utförandet av sina uppgifter i enlighet med det gemensamma företagets Clean Sky 2 finansiella regler.

Inom två månader efter respektive räkenskapsårs avslutande ska den verkställande direktören, för godkännande av styrelsen, lägga fram en årlig verksamhetsrapport om det gemensamma företagets Clean Sky 2 resultat under det föregående kalenderåret, särskilt i förhållande till den årliga arbetsplanen för det året. Den årliga verksamhetsrapporten ska bland annat innehålla information om följande:

a)

Forskning, innovation och andra åtgärder som genomförts, och tillhörande utgifter.

b)

Förslag till åtgärder som lämnats in, inbegripet en uppdelning efter typ av deltagare, däribland små och medelstora företag, samt efter land.

c)

De åtgärder som valts ut för finansiering, inbegripet en uppdelning efter typ av deltagare, däribland små och medelstora företag, samt efter land och med uppgift om det gemensamma företagets Clean Sky 2 bidrag till enskilda deltagare och åtgärder.

2.

Efter styrelsens godkännande ska den årliga verksamhetsrapporten göras offentligt tillgänglig.

3.

Senast den 1 mars efter respektive räkenskapsårs utgång ska det gemensamma företagets Clean Sky 2 räkenskapsförare översända de preliminära redovisningarna till kommissionens räkenskapsförare och revisionsrätten.

Senast den 31 mars efter respektive räkenskapsårs utgång ska det gemensamma företaget Clean Sky 2 översända rapporten om budgetförvaltningen och den ekonomiska förvaltningen till Europaparlamentet, rådet och revisionsrätten.

När revisionsrättens iakttagelser i fråga om det gemensamma företagets Clean Sky 2 preliminära redovisningar enligt bestämmelserna i artikel 148 i förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 inkommit, ska räkenskapsföraren för det gemensamma företaget Clean Sky 2 upprätta det gemensamma företagets Clean Sky 2 slutliga redovisningar, som den verkställande direktören ska överlämna till styrelsen för yttrande.

Styrelsen ska yttra sig om det gemensamma företagets Clean Sky 2 slutliga redovisningar.

Senast den 1 juli det påföljande räkenskapsåret ska den verkställande direktören översända de slutliga redovisningarna, tillsammans med styrelsens yttrande, till Europaparlamentet, rådet, kommissionen och revisionsrätten.

De slutliga redovisningarna ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning senast den 15 november det påföljande räkenskapsåret.

Den verkställande direktören ska senast den 30 september ge revisionsrätten svar på de iakttagelser som den lämnat inom ramen för sin årsrapport. Den verkställande direktören ska också skicka det svaret till styrelsen.

Den verkställande direktören ska på Europaparlamentets begäran lägga fram alla uppgifter som behövs för att förfarandet för ansvarsfrihet för det berörda räkenskapsåret ska fungera väl, i enlighet med artikel 165.3 i förordning (EU, Euratom) nr 966/2012.

Artikel 21

Internrevision

Kommissionens internrevisor ska med hänsyn till det gemensamma företaget Clean Sky 2 ha samma befogenheter som han eller hon har i förhållande till kommissionen.

Artikel 22

Medlemmarnas ansvar och försäkring

1.

Medlemmarnas ekonomiska ansvar för det gemensamma företagets Clean Sky 2 skulder ska vara begränsat till deras redan inbetalade bidrag till de administrativa kostnaderna.

2.

Det gemensamma företaget Clean Sky 2 ska teckna och bibehålla lämpliga försäkringar.

Artikel 23

Intressekonflikter

1.

Det gemensamma företaget Clean Sky 2 och dess organ och personal ska undvika alla intressekonflikter vid genomförandet av sin verksamhet.

2.

Styrelsen ska anta regler om förebyggande och hantering av intressekonflikter som gäller för det gemensamma företagets Clean Sky 2 medlemmar, organ och personal. Dessa regler ska innehålla bestämmelser för undvikande av intressekonflikter för de företrädare för medlemmarna som sitter i styrelsen.

Artikel 24

Avveckling

1.

Det gemensamma företaget Clean Sky 2 ska avvecklas vid slutet av den period som anges i artikel 1 i denna förordning.

2.

Utöver punkt 1 ska avvecklingsförfarandet inledas automatiskt om unionen eller alla privata medlemmar drar sig ur det gemensamma företaget Clean Sky 2.

3.

För genomförande av det gemensamma företagets Clean Sky 2 avveckling ska styrelsen utse en eller flera likvidatorer, som ska följa styrelsens beslut.

4.

När det gemensamma företaget Clean Sky 2 avvecklas ska dess tillgångar användas för att täcka dess skulder samt utgifterna i samband med avvecklingen. Ett eventuellt överskott ska fördelas mellan medlemmarna vid tidpunkten för avvecklingen i förhållande till deras finansiella bidrag till det gemensamma företaget Clean Sky 2. Ett överskott som tilldelas unionen ska återföras till unionens budget.

5.

Ett ad hoc-förfarande ska inrättas för att säkerställa lämplig förvaltning av avtal som ingåtts och beslut som antagits av det gemensamma företaget Clean Sky 2 och av upphandlingskontrakt, i de fall där avtalen, besluten och kontrakten har en längre löptid än det gemensamma företagets Clean Sky 2 livslängd.


(1)  Rådets förordning (EG) nr 219/2007 av den 27 februari 2007 om bildande av ett gemensamt företag för utveckling av en ny generation av det europeiska systemet för flygledningstjänsten (Sesar) (EUT L 64, 2.3.2007, s. 1).


BILAGA II

PRIVATA MEDLEMMAR AV DET GEMENSAMMA FÖRETAGET CLEAN SKY 2

1.   LEDARE:

1.

AgustaWestland SpA och AgustaWestland Limited

2.

Airbus SAS

3.

Alenia Aermacchi SpA

4.

Dassault Aviation SA

5.

Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) e.V.

6.

EADS-CASA

7.

Airbus Helicopters SAS

8.

Evektor

9.

Fraunhofer Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V

10.

Liebherr-Aerospace Lindenberg GmbH

11.

MTU Aero Engines AG

12.

Piaggio Aero Industries

13.

Rolls-Royce plc

14.

SAAB AB

15.

Safran SA

16.

Thales Avionics SAS

2.   ASSOCIERADE MEDLEMMAR

Förteckning över de associerade medlemmar av det gemensamma företaget Clean Sky enligt förordning (EG) nr 71/2008 som också ska vara medlemmar av det gemensamma företaget Clean Sky 2 i enlighet med denna förordning, tills de åtgärder de inlett inom ramen för förordning (EG) nr 71/2008 (1) har slutförts.

1.

LMS International NV

2.

Micromega Dynamics

3.

EPFL Ecole Polytechnique Lausanne

4.

ETH Zurich

5.

Huntsman Advanced Materials

6.

RUAG Schweiz AG

7.

University of Applied Sciences NW Switzerland (FHNW)

8.

DIEHL Aerospace

9.

DLR

10.

EADS Deutschland GmbH

11.

HADEG Recycling GmbH

12.

MTU Aero Engines

13.

Aeronova Aerospace SAU

14.

Aeronova Engineering Solutions

15.

Aeronova Manufacturing Engineering

16.

ITP

17.

EADS France

18.

ONERA

19.

Zodiac ECE

20.

Zodiac Intertechnique

21.

Zodiac Aerazur

22.

HAI

23.

IAI

24.

Aerosoft

25.

Avio

26.

CIRA

27.

CSM

28.

DEMA

29.

FOX BIT

30.

IMAST

31.

Piaggio Aero Industries

32.

Politecnico di Torino

33.

Università degli Studi Di Napoli ”Federico II” Polo delle Scienze e della Tecnologia

34.

Selex ES

35.

SICAMB SpA

36.

Univesità di Bologna

37.

Università degli Studi di Pisa

38.

ATR

39.

ELSIS

40.

University of Malta

41.

Aeronamic

42.

Airborne Technology Centre

43.

KIN Machinebouw B.V.

44.

Eurocarbon

45.

Fokker Aerostructures B.V. (2)

46.

Fokker Elmo

47.

Green Systems for Aircraft Foundation (GSAF)

48.

Igor Stichting IGOR

49.

Microflown Technologies

50.

NLR

51.

Stichting NL Cluster for ED

52.

Stichting NL Cluster for SFWA

53.

Sergem Engineering

54.

GKN Aerospace Norway (3)

55.

TU Delft

56.

Universiteit Twente

57.

PZL – Świdnik

58.

Avioane Craiova

59.

INCAS

60.

Romaero

61.

Straero

62.

GKN Aerospace Sweden AB (4)

63.

CYTEC (5)

64.

Cranfield University

65.

QinetiQ

66.

University of Nottingham


(1)  Förteckningen baseras på bilaga II till förordning (EG) nr 71/2008, med uppdateringar på grundval av befintliga bidragsöverenskommelser som undertecknats av det gemensamma företaget Clean Sky.

(2)  Tidigare Stork Aerospace.

(3)  Tidigare Volvo Aero Norge AS.

(4)  Tidigare Volvo Aero Corporation.

(5)  Tidigare UMECO Structural Materials (DERBY) Limited; tidigare Advanced Composites Group (ACG).


BILAGA III

VÄGLEDANDE FÖRDELNING AV UNIONENS BIDRAG TILL ITD:ER, IADP:AR OCH TVÄRGÅENDE VERKSAMHETER

100 %

IADP:ar

Stora passagerarluftfartyg

32 %

Regionala luftfartyg

6 %

Rotorluftfartyg

12 %

ITD:er

Flygplansskrov

19 %

Motorer

17 %

System

14 %

Tvärgående verksamheter

Teknikutvärderare

1 % av ovannämnda värden för IADP:ar/ITD:er

Tvärgående verksamhet för miljövänlig utformning

2 % av ovannämnda värden för IADP:ar/ITD:er

Tvärgående verksamhet för små luftfartyg

4 % av ovannämnda värden för IADP:ar/ITD:er