Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

24.10.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 270/81


KOMMISSIONENS DELEGERADE BESLUT (EU) 2019/1764

av den 14 mars 2019

om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 305/2011 vad gäller tillämpliga system för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda för balustradsatser och räcksatser som är avsedda för konstruktionsändamål uteslutande för att förhindra fall och som inte utsätts för vertikal belastning från konstruktionen

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 305/2011 av den 9 mars 2011 om fastställande av harmoniserade villkor för saluföring av byggprodukter och om upphävande av rådets direktiv 89/106/EEG (1), särskilt artikel 28.2, och

av följande skäl:

(1)

Det finns inget tillämpligt beslut för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda för balustradsatser och räcksatser som är avsedda för konstruktionsändamål uteslutande för att förhindra fall och som inte utsätts för vertikal belastning från konstruktionen. Det är därför nödvändigt att fastställa vilka system för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda som ska tillämpas för dessa balustradsatser och räcksatser.

(2)

Med beaktande av erfarenheterna av egenskaperna hos produkterna i fråga under deras livslängd, vilka framgår i den undersökning som gjordes av orsakerna till felaktigheter hos dessa produkter, bör tillverkaren bedöma deras prestanda i fråga om alla väsentliga egenskaper, förutom reaktion vid brandpåverkan, innan produkten släpps ut på marknaden. Mer betungande system behövs inte. För reaktionen vid brandpåverkan bör valet av system 1, 3 eller 4 anses lämpligt med hänvisning till de olika undergrupperna av produkter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Detta beslut gäller balustradsatser och räcksatser som är avsedda för konstruktionsändamål uteslutande för att förhindra fall och som inte utsätts för vertikal belastning från konstruktionen.

Artikel 2

De balustradsatser och räcksatser som avses i artikel 1 ska bedömas och fortlöpande kontrolleras vad gäller deras prestanda i förhållande till deras väsentliga egenskaper i enlighet med de system som anges i bilagan.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 14 mars 2019.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 88, 4.4.2011, s. 5.


BILAGA

SYSTEM FÖR BEDÖMNING OCH FORTLÖPANDE KONTROLL AV PRESTANDA

Tabell 1

För samtliga väsentliga egenskaper utom reaktion vid brandpåverkan

Produkt och avsedd användning

Tillämpligt system

Balustradsatser och räcksatser som är avsedda för konstruktionsändamål uteslutande för att förhindra fall och som inte utsätts för vertikal belastning från konstruktionen.

4

Tabell 2

Endast för reaktion vid brandpåverkan

Produkt och avsedd användning

Undergrupp för produkt

Tillämpligt system

Balustradsatser och räcksatser som är avsedda för konstruktionsändamål uteslutande för att förhindra fall och som inte utsätts för vertikal belastning från konstruktionen.

Produkter för vilka ett klart identifierbart led i tillverkningsprocessen leder till bättre prestanda vad gäller reaktion vid brandpåverkan (t.ex. genom tillsättning av brandskyddsmedel eller en begränsning av organiska material)

1

Produkter för vilka en tillämplig europeisk rättslig grund finns för att klassificera deras reaktion vid brandpåverkan utan provning

4

Produkter som inte tillhör de andra undergrupperna

3