Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

24.10.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 270/94


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2019/1766

av den 23 oktober 2019

om ändring av genomförandebeslut (EU) 2019/436 vad gäller den harmoniserade standarden EN ISO 19085-3:2017 för numeriskt styrda borr- och överfräsmaskiner

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/42/EG av den 17 maj 2006 om maskiner och om ändring av direktiv 95/16/EG (1), särskilt artikel 10, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 7 i direktiv 2006/42/EG ska en maskin som har tillverkats enligt en harmoniserad standard, vars referens har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning, förutsättas överensstämma med de grundläggande hälso- och säkerhetskrav som omfattas av en sådan harmoniserad standard.

(2)

Genom skrivelse M/396 av den 19 december 2006 begärde kommissionen att CEN och Cenelec skulle utarbeta, omarbeta och slutföra arbetet med harmoniserade standarder till stöd för direktiv 2006/42/EG för att ta hänsyn till de ändringar som införs genom det direktivet jämfört med Europaparlamentets och rådets direktiv 98/37/EG (2).

(3)

På grundval av begäran M/396 av den 19 december 2006 utarbetade CEN den nya harmoniserade standarden EN ISO 19085-3:2017.

(4)

Kommissionen har tillsammans med CEN gjort en bedömning av huruvida standarden EN ISO 19085-3:2017 som utarbetats av CEN uppfyller begäran M/396 av den 19 december 2006.

(5)

I december 2017 lämnade Tyskland in en formell invändning i enlighet med artikel 10 i direktiv 2006/42/EG avseende standarden EN ISO 19085-3:2017, Träbearbetningsmaskiner – Maskinsäkerhet – Del 3: Numeriskt styrda borr- och överfräsmaskiner.

(6)

Tysklands formella invändning grundar sig på att punkt 6.6.2.2.3.1 i standarden EN ISO 19085-3:2017, som handlar om förhindrande av åtkomst till verktyg och andra rörliga delar av maskinen, inte uppfyller de grundläggande hälso- och säkerhetskraven i punkt 1.4.1 i bilaga I till direktiv 2006/42/EG.

(7)

Efter att ha granskat standarden EN ISO 19085-3:2017 tillsammans med företrädarna för den kommitté som inrättats genom artikel 22 i direktiv 2006/42/EG och företrädarna för den kommitté som inrättats genom artikel 22 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1025/2012 (3), drar kommissionen slutsatsen att standarden inte uppfyller ett av de grundläggande hälso- och säkerhetskrav som anges i punkt 1.4.1 i bilaga I till direktiv 2006/42/EG, nämligen kravet på att skydd och skyddsanordningar inte lätt ska kunna kringgås. Standarden innehåller i synnerhet tekniska specifikationer för åtkomst till maskinens rörliga delar från området mellan maskinramen och maskinens sidostaket, men den tar inte upp utformningen eller skyddet av själva maskinramen, som i vissa fall kan vara så låg att den kan kringgås. Standarden EN ISO 19085-3:2017 bör därför offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning med begränsningar.

(8)

Hänvisningar till harmoniserade standarder som utarbetats till stöd för direktiv 2006/42/EG offentliggörs i kommissionens genomförandebeslut (EU) 2019/436 (4). För att säkerställa att alla hänvisningar till harmoniserade standarder som utarbetats till stöd för direktiv 2006/42/EG förtecknas i samma akt, bör hänvisningen till standarden EN ISO 19085-3:2017 tas med i en bilaga till det beslutet. Genomförandebeslut (EU) 2019/436 bör därför ändras i enlighet med detta.

(9)

Överensstämmelse med en harmoniserad standard ger en presumtion om överensstämmelse med motsvarande väsentliga krav i unionens harmoniseringslagstiftning från och med dagen för offentliggörande av hänvisningen till denna standard i Europeiska unionens officiella tidning. Detta beslut bör därför träda i kraft samma dag som det offentliggörs.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga II till genomförandebeslut (EU) 2019/436 ska ändras i enlighet med bilagan till det här beslutet.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 23 oktober 2019.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 157 9.6.2006, s. 24.

(2)  Europaparlamentets och rådets direktiv 98/37/EG av den 22 juni 1998 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om maskiner (EGT L 207, 23.7.1998, s. 1).

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1025/2012 av den 25 oktober 2012 om europeisk standardisering och om ändring av rådets direktiv 89/686/EEG och 93/15/EEG samt av Europaparlamentets och rådets direktiv 94/9/EG, 94/25/EG, 95/16/EG, 97/23/EG, 98/34/EG, 2004/22/EG, 2007/23/EG, 2009/23/EG och 2009/105/EG samt om upphävande av rådets beslut 87/95/EEG och Europaparlamentets och rådets beslut nr 1673/2006/EG (EUT L 316, 14.11.2012, s. 12).

(4)  Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2019/436 av den 18 mars 2019 om harmoniserade standarder för maskiner utarbetade till stöd för Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/42/EG (EUT L 75, 19.3.2019, s. 108).


BILAGA

I bilaga II till genomförandebeslut (EU) 2019/436 ska följande rad läggas till:

”3.

SS-EN ISO 19085-3:2017

Träbearbetningsmaskiner – Maskinsäkerhet – Del 3: Numeriskt styrda borr- och överfräsmaskiner

Anmärkning: När det gäller punkt 6.6.2.2.3.1 ger den harmoniserade standarden EN ISO 19085-3:2017 inte någon presumtion om överensstämmelse med de grundläggande hälso- och säkerhetskraven i punkt 1.4.1 i bilaga I till direktiv 2006/42/EG, som innehåller krav på att skydd och skyddsanordningar inte lätt ska kunna kringgås.

C”