Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

7.11.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 286/25


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2019/1863

av den 6 november 2019

om ändring och rättelse av genomförandebeslut (EU) 2019/436 vad gäller återkallande av hänvisningar till harmoniserade standarder för maskiner från Europeiska unionens officiella tidning

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1025/2012 av den 25 oktober 2012 om europeisk standardisering och om ändring av rådets direktiv 89/686/EEG och 93/15/EEG samt av Europaparlamentets och rådets direktiv 94/9/EG, 94/25/EG, 95/16/EG, 97/23/EG, 98/34/EG, 2004/22/EG, 2007/23/EG, 2009/23/EG och 2009/105/EG samt om upphävande av rådets beslut 87/95/EEG och Europaparlamentets och rådets beslut 1673/2006/EG (1), särskilt artikel 10.6,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/42/EG av den 17 maj 2006 om maskiner och om ändring av direktiv 95/16/EG (2), särskilt artiklarna 7.3 och 10, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 7 i direktiv 2006/42/EG ska en maskin som har tillverkats enligt en harmoniserad standard, vars referens har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning, förutsättas överensstämma med de grundläggande hälso- och säkerhetskrav som omfattas av en sådan harmoniserad standard.

(2)

Genom genomförandebeslut (EU) 2019/436 (3) offentliggjorde kommissionen i Europeiska kommissionens officiella tidning hänvisningar till harmoniserade standarder som ger presumtion om överensstämmelse med motsvarande bestämmelser i direktiv 2006/42/EG.

(3)

Genom genomförandebeslut (EU) 2019/436 återkallade kommissionen hänvisningar till flera harmoniserade standarder från Europeiska unionens officiella tidning från och med den 19 mars 2019.

(4)

För att ge tillverkarna mer tid för att förbereda sig för tillämpningen av de nya standarderna, de omarbetade standarderna och de ändrade standarderna till vilka hänvisningar offentliggjordes genom genomförandebeslut (EU) 2019/436 är det nödvändigt att senarelägga datumen för återkallande av hänvisningarna för flera av de standarder som återkallades genom det beslutet.

(5)

Hänvisningen till den harmoniserade standarden EN 1870-13:2007+A2:2012 om träbearbetningsmaskiner offentliggjordes i Europeiska unionens officiella tidning den 5 juni 2012. Hänvisningen till en ny harmoniserad standard EN ISO 19085-2:2017 om samma produkter offentliggjordes i Europeiska unionens officiella tidning den 9 mars 2018, genom kommissionens meddelande 2018/C 092/01. Denna nya standard ersatte EN 1870-13:2007+A2:2012 eftersom den hade blivit föråldrad. Inget datum då den harmoniserade standarden EN 1870-13:2007+A2:2012 upphör att ge presumtion om överensstämmelse har dock angetts i Europeiska unionens officiella tidning. Den harmoniserade standarden EN 1870-13:2007+A2:2012 bör därför återkallas från Europeiska unionens officiella tidning. För att ge tillverkarna tillräckligt med tid för att förbereda sig för tillämpningen av standarden EN ISO 19085-2:2017 är det nödvändigt att senarelägga återkallandet av hänvisningen till standarden EN 1870-13:2007+A2:2012.

(6)

Genomförandebeslut (EU) 2019/436 bör därför ändras i enlighet med detta.

(7)

I skäl 14 i genomförandebeslut (EU) 2019/436 anges det felaktigt att den harmoniserade standarden EN ISO 12100:2010 bör upphävas. Av tydlighetsskäl bör detta fel rättas och hänvisningen till den harmoniserade standarden EN ISO 12100:2010 bör strykas från det skälet.

(8)

Genom genomförandebeslut (EU) 2019/436 återkallades hänvisningar till flera harmoniserade standarder från Europeiska unionens officiella tidning från och med den 19 mars 2019. Med tanke på att dagen för återkallandet kommer att senareläggas bör detta beslut träda i kraft samma dag som det offentliggörs. Det är även lämpligt att föreskriva att den ändring som senarelägger de datum för återkallande som fastställs i genomförandebeslut (EU) 2019/436 ska tillämpas från och med den 19 mars 2019.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändring av genomförandebeslut (EU) 2019/436

Bilaga III till genomförandebeslut (EU) 2019/436 ska ersättas med texten i bilagan till det här beslutet.

Artikel 2

Rättelse av genomförandebeslut (EU) 2019/436

Skäl 14 i genomförandebeslut (EU) 2019/436 ska ersättas med följande:

”(14)

Hänvisningarna till de harmoniserade standarderna EN 786:1996+A2:2009, EN 61496-1:2013 och EN ISO 11200:2014 bör återkallas från Europeiska unionens officiella tidning eftersom de inte längre uppfyller de krav som de syftar till att omfatta och som fastställs i direktiv 2006/42/EG.”

Artikel 3

Ikraftträdande och tillämpning

Detta beslut träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 1 ska tillämpas från och med den 19 mars 2019.

Utfärdat i Bryssel den 6 november 2019.

På kommissionens vägnar

Ordförande

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUT L 316, 14.11.2012, s. 12.

(2)  EUT L 157, 9.6.2006, s. 24.

(3)  Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2019/436 av den 18 mars 2019 om harmoniserade standarder för maskiner utarbetade till stöd för Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/42/EG (EUT L 75, 19.3.2019, s. 108).


BILAGA

”BILAGA III

Nr

Hänvisning till standard

Datum för återkallande

Typ

1.

SS-EN 1037:1995+A1:2008

Maskinsäkerhet – Förhindrande av oväntad start

19.9.2020

B

2.

SS-EN 474-1:2006+A4:2013

Anläggningsmaskiner – Säkerhet – Del 1: Allmänna krav

Anmärkning: Offentliggörandet gäller inte punkt 5.8.1 Sikt – Förarens synfält i standarden, vars tillämpning inte ger presumtion om överensstämmelse med de grundläggande hälso- och säkerhetskraven i punkterna 1.2.2 och 3.2.1 i bilaga I till direktiv 2006/42/EG.

19.9.2020

C

3.

SS-EN 1853:1999+A1:2009

Lantbruksmaskiner – Tippvagnar – Säkerhet

19.9.2020

C

4.

SS-EN 1870-6:2002+A1:2009

Träbearbetningsmaskiner – Maskinsäkerhet – Cirkelsågar – Del 6: Vedkapsågar

19.9.2020

C

5.

SS-EN ISO 4254-5:2009

Lantbruksmaskiner – Maskinsäkerhet – Del 5: Maskindriven utrustning för jordbearbetning (ISO 4254-5:2008)

19.9.2020

C

6.

SS-EN ISO 4254-7:2009

Lantbruksmaskiner – Maskinsäkerhet – Del 7: Skördetröskor, fälthackor och bomullströskor (ISO 4254-7:2008)

19.9.2020

C

7.

SS-EN 14017:2005+A2:2009

Lantbruksmaskiner – Konstgödselspridare – Maskinsäkerhet

19.9.2020

C

8.

SS-EN ISO 5395-1:2013

Trädgårdsmaskiner – Maskinsäkerhet för motordrivna gräsklippare – Del 1: Terminologi och allmänna provningar (ISO 5395-1:2013)

19.9.2020

C

9.

SS-EN ISO 5395-3:2013

Trädgårdsmaskiner – Maskinsäkerhet för motordrivna gräsklippare – Del 3: Åkbara gräsklippare (ISO 5395-3:2013)

SS-EN ISO 5395-3:2013/A1:2017

19.9.2020

C

10.

SS-EN 12013:2000+A1:2008

Plast- och gummimaskiner – Slutna blandningsmaskiner – Säkerhetskrav

19.9.2020

C

11.

SS-EN 12999:2011+A1:2012

Lyftkranar – Lastbilskranar

19.9.2020

C

12.

SS-EN 13001-3-1:2012+A1:2013

Lyftkranar – Dimensionering – Del 3–1: Gränsvärden och verifiering av stålstrukturer

19.9.2020

C

13.

SS-EN 13135:2013

Lyftkranar – Säkerhet – Konstruktion – Krav på utrustning

19.9.2020

C

14.

SS-EN 13684:2004+A3:2009

Motordrivna trädgårdsredskap – Förarledda gräsluftare – Maskinsäkerhet

19.9.2020

C

15.

SS-EN 15895:2011

Handhållna slagmaskiner som drivs av en drivladdning – Säkerhetskrav – Bultpistoler och märkpistoler

19.9.2020

C

16.

SS-EN 692:2005+A1:2009

Verktygsmaskiner – Mekaniska pressar – Säkerhet

19.9.2021

C

17.

SS-EN 693:2001+A2:2011

Verktygsmaskiner – Hydrauliska pressar – Säkerhet

19.3.2021

C

18.

SS-EN 13736:2003+A1:2009

Verktygsmaskiner – Pneumatiska pressar – Säkerhet

19.9.2021

C

19.

SS-EN 848-1:2007+A2:2012

Träbearbetningsmaskiner – Maskinsäkerhet – Fräsmaskiner – Del 1: Bordfräsmaskiner

19.9.2020

C

20.

SS-EN 1710:2005+A1:2008

Explosiv atmosfär – Utrustning och komponenter avsedda för användning i gruvor under jord

19.9.2020

C

21.

SS-EN 50569:2013

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Säkerhet – Särskilda fordringar på centrifuger för kommersiellt bruk

12.1.2021

C

22.

SS-EN 50570:2013

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Säkerhet – Särskilda fordringar på torktumlare för kommersiellt bruk

12.1.2021

C

23.

SS-EN 50571:2013

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Säkerhet – Särskilda fordringar på tvättmaskiner för kommersiellt bruk

12.1.2021

C

24.

SS-EN 50636-2-107:2015

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Säkerhet – Del 2–107: Särskilda fordringar på batteridrivna robotgräsklippare (IEC 6033-2-107:2012, ändrad)

12.1.2020

C

25.

SS-EN 60335-1:2012.

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Säkerhet – Del 1: Allmänna fordringar (IEC 60335-1:2010, ändrad)

SS-EN 60335-1:2012/A11:2014

3.5.2020

C

26.

SS-EN 60745-2-1:2010

Elektriska handverktyg – Säkerhet – Del 2–1: Särskilda fordringar på borrmaskiner och slagborrmaskiner (IEC 60745-2-1:2003, ändrad + A1:2008)

19.1.2022

C

27.

SS-EN 60745-2-17:2010

Elektriska handverktyg – Säkerhet – Del 2–17: Särskilda fordringar på handöverfräsar och kantfräsar (IEC 60745-2-17:2010, ändrad)

15.12.2021

C

28.

SS-EN 62841-3-1:2014

Handhållna och transportabla elverktyg samt trädgårdsmaskiner – Säkerhet – Del 3–1: Särskilda fordringar på transportabla bordssågar (IEC 62841-3-1:2014, ändrad)

19.10.2019

C

29.

SS-EN 61029-2-4:2011

Transportabla motordrivna elverktyg – Säkerhet – Del 2–4: Särskilda fordringar på bänkslipmaskiner (IEC 61029-2-4:1993, ändrad + A1:2001, ändrad)

24.6.2020

C

30.

SS-EN 62841-3-6:2014

Handhållna och transportabla elverktyg samt trädgårdsmaskiner – Säkerhet – Del 3–6: Särskilda fordringar på transportabla diamantborrmaskiner med vattenanslutning (IEC 62841-3-6:2014, ändrad)

19.10.2019

C

31.

SS-EN 62841-3-9:2015

Handhållna och transportabla elverktyg samt trädgårdsmaskiner – Säkerhet – Del 3–9: Särskilda fordringar på transportabla kap- och geringssågar (IEC 62841-3-9:2014, ändrad)

15.11.2019

C

32.

SS-EN 62841-3-10:2015

Handhållna och transportabla elverktyg samt trädgårdsmaskiner – Säkerhet – Del 3–10: Särskilda fordringar på transportabla kapmaskiner (IEC 62841-3-10:2015, ändrad)

19.10.2019

C

33.

SS-EN 13241:2003+A2:2016

Portar – Produktstandard, funktionsegenskaper

19.9.2020

C

34.

SS-EN 786:1996+A2:2009

Trädgårdsmaskiner – Elektriskt drivna, förarledda eller handhållna grästrimmare och kantskärare – Maskinsäkerhet

19.9.2020

C

35.

SS-EN 1870-14:2007+A2:2012

Träbearbetningsmaskiner – Maskinsäkerhet – Cirkelsågar – Del 14: Vertikala skivsågar

19.9.2020

C

36.

SS-EN 61496-1:2013.

Maskinsäkerhet – Elektriskt avkännande skyddsanordningar – Del 1: Allmänna fordringar och provning

19.9.2020

C

37.

SS-EN ISO 11200:2014

Akustik – Buller från maskiner och utrustning – Riktlinjer för användning av grundstandard vid beräkning av ljudtrycksnivå vid operatörsplats

19.9.2020

B

38.

SS-EN 1870-13:2007+A2:2012

Träbearbetningsmaskiner – Maskinsäkerhet – Cirkelsågar – Del 13: Horisontala skivsågar med tryckbalk

19.9.2020

C