Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

29.10.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 277/130


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2019/1794

av den 22 oktober 2019

om beviljande av ett unionsgodkännande för biocidproduktfamiljen Boumatic Iodine product family

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 av den 22 maj 2012 om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter (1), särskilt artikel 44.5 första stycket, och

av följande skäl:

(1)

Den 21 augusti 2015 lämnade Boumatic Gascoigne Melotte i enlighet med artikel 43.1 i förordning (EU) nr 528/2012 in en ansökan om godkännande av en biocidproduktfamilj med namnet Boumatic Iodine product family i produkttyp 3, såsom den beskrivs i bilaga V till den förordningen, och tillhandahöll en skriftlig bekräftelse på att den behöriga myndigheten i Nederländerna hade samtyckt till att utvärdera ansökan. Ansökan registrerades med nummer BC-PG019260-52 i registret över biocidprodukter.

(2)

Boumatic Iodine product family innehåller jod som verksamt ämne, som är upptaget i den unionsförteckning över godkända verksamma ämnen som avses i artikel 9.2 i förordning (EU) nr 528/2012. Med beaktande av det verksamma ämnets inneboende egenskaper och de vetenskapliga kriterierna för att fastställa hormonstörande egenskaper enligt kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 (2) kommer kommissionen att överväga om godkännandet av jod, inbegripet polyvinylpyrrolidonjod, behöver omprövas i enlighet med artikel 15 i förordning (EU) nr 528/2012. Beroende på resultatet av den omprövningen kommer kommissionen sedan att överväga huruvida unionsgodkännanden av produkter som innehåller det verksamma ämnet måste omprövas i enlighet med artikel 48 i förordning (EU) nr 528/2012.

(3)

Den 10 april 2018 lämnade den utvärderande behöriga myndigheten, i enlighet med artikel 44.1 i förordning (EU) nr 528/2012, in en bedömningsrapport och slutsatserna av sin utvärdering till Europeiska kemikaliemyndigheten (nedan kallad kemikaliemyndigheten).

(4)

Den 4 april 2019 lämnade kemikaliemyndigheten ett yttrande (3) till kommissionen, inklusive utkastet till sammanfattning av biocidproduktens egenskaper för Boumatic Iodine product family och den slutliga bedömningsrapporten om biocidproduktfamiljen i enlighet med artikel 44.3 i förordning (EU) nr 528/2012. I yttrandet konstateras det att Boumatic Iodine product family är en biocidproduktfamilj i den mening som avses i artikel 3.1 s i förordning (EU) nr 528/2012, att den får beviljas ett unionsgodkännande i enlighet med artikel 42.1 i den förordningen och att den, förutsatt att den överensstämmer med utkastet till sammanfattning av biocidproduktens egenskaper, uppfyller villkoren i artikel 19.1 och 19.6 i den förordningen.

(5)

Den 20 juni 2019 översände myndigheten utkastet till sammanfattning av biocidproduktens egenskaper till kommissionen på unionens alla officiella språk, i enlighet med artikel 44.4 i förordning (EU) nr 528/2012.

(6)

Kommissionen instämmer med kemikaliemyndighetens yttrande och anser därför att ett unionsgodkännande bör beviljas för Boumatic Iodine product family.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för biocidprodukter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Boumatic Gascoigne Melotte beviljas unionsgodkännande för tillhandahållande på marknaden och användning av biocidproduktfamiljen Boumatic Iodine product family i enlighet med sammanfattningen av biocidproduktens egenskaper i bilagan, med godkännandenummer EU-0020541-0000.

Unionsgodkännandet är giltigt från och med den 18 november 2019 till och med den 31 oktober 2029.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 22 oktober 2019.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 167, 27.6.2012, s. 1.

(2)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 av den 4 september 2017 om vetenskapliga kriterier för att fastställa hormonstörande egenskaper enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 (EUT L 301, 17.11.2017, s. 1).

(3)  Kemikaliemyndighetens yttrande av den 27 februari 2019 om unionsgodkännande av Boumatic Iodine product family (ECHA/BPC/220/2019).


BILAGA

Sammanfattning av biocidproduktfamiljens egenskaper (SPC)

Boumatic Iodine product family

Produkttyp 3 – Veterinärhygien (desinfektionsmedel)

Godkännandenummer: EU-0020541-0000

R4BP-tillgångsnummer: EU-0020541-0000

DEL I

FÖRSTA INFORMATIONSNIVÅN

1.   ADMINISTRATIVA UPPGIFTER

1.1   Familjenamn

Namn

Boumatic Iodine product family

1.2   Produkttyp(er)

Produkttyp(er)

PT 03 – Veterinärhygien

1.3   Innehavare av produktgodkännande

Namn och adress till innehavaren av produktgodkännandet

Namn

Boumatic Gascoigne Melotte

Adress

Rue Jules Melotte 31, 4350 Remicourt, Belgien

Godkännandenummer

EU-0020541-0000

R4BP-tillgångsnummer

EU-0020541-0000

Datum för godkännande

18 november 2019

Utgångsdatum för godkännande

31 oktober 2029

1.4   Tillverkare av biocidprodukter

Tillverkarens namn

Christeyns n.v.

Tillverkarens adress

Afrikalaan 182, 9000 Gent, Belgien

Tillverkningsställe(n)

Afrikalaan 182, 9000 Gent, Belgien

1.5   Tillverkare av det verksamma ämnet

Verksamt ämne

Jod

Tillverkarens namn

Christeyns n.v.

Tillverkarens adress

Afrikalaan 182, 9000 Gent, Belgien

Tillverkningsställe(n)

Cosayach Nitratos S.AO, Oficina Cala Cala S/N, Pozo Almonte Iquique, Chile

2.   PRODUKTFAMILJENS SAMMANSÄTTNING OCH FORMULERING

2.1   Kvalitativ och kvantitativ information om familjens sammansättning

Trivialnamn

IUPAC-namn

Funktion

CAS-nummer

EG-nummer

Innehåll (%)

Minst

Högst

Jod

Verksamt ämne

7553-56-2

231-442-4

0,26

0,5

Isotridekanoletoxilat

Inaktivt ämne

69011-36-5

500-241-6

1,0

2,99

2.2   Typ(er) av formuleringar

Formulering(ar)

AL – Övriga vätskor

DEL II

ANDRA INFORMATIONSNIVÅN – META-SPC

META-SPC 1

1.   META-SPC 1 ADMINISTRATIV INFORMATION

1.1   Meta-SPC 1 identitetsbeteckning

Benämning

meta SPC 1

1.2   Tillägg till registreringsnummer

Nummer

1–1

1.3   Produkttyp(er)

Produkttyp(er)

PT 03 – Veterinärhygien

2.   META-SPC 1 SAMMANSÄTTNING

2.1   Kvalitativ och kvantitativ information om sammansättningen av meta-SPC 1

Trivialnamn

IUPAC-namn

Funktion

CAS-nummer

EG-nummer

Innehåll (%)

Minst

Högst

Jod

Verksamt ämne

7553-56-2

231-442-4

0,44

0,5

Isotridekanoletoxilat

Inaktivt ämne

69011-36-5

500-241-6

1,0

2,99

2.2   Typ(er) av formulering av meta-SPC 1

Formulering(ar)

AL – Övriga vätskor

3.   FAROANGIVELSER OCH SKYDDSANGIVELSER I META-SPC 1

Faroangivelse

Orsakar allvarlig ögonirritation.

Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Skyddsangivelse

Tvätta händer grundligt efter användning.

Använd ögonskydd.

VID KONTAKT MED ÖGONEN:Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

Undvik utsläpp till miljön.

4.   TILLÅTEN ANVÄNDNING/TILLÅTNA ANVÄNDNINGAR AV META-SPC 1

4.1   Bruksanvisning

Tabell 1. Användning # 1 – Manuellt doppning, spendesinfektionsmedel som används före eller efter mjölkning

Produkttyp

PT 03 – Veterinärhygien

En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant

Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)

Bakterier

Jäst

Användningsområde

Inomhus

Spendesinfektionsmedel som används före eller efter mjölkning, manuell doppning av kospenar

Appliceringsmetod

Öppet system: doppning

före mjölkning: kontakttid på minst 1 minut

efter mjölkning: kontakttid på minst 5 minuter

Dosering(ar) och frekvens

Applicera produkten så att hela spenen täcks, max. 10 ml per behandling - Produkten är bruksfärdig

2 gånger per dag

Användarkategori(er)

Yrkesmässig användare

Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial

20 kg, 60 kg, 200 kg, 210 kg HDPE-tunna och 1 000 kg HDPE IBC

4.1.1   Bruksanvisning specifik för denna användning

Produkt för desinficerande doppning av kospenar, före eller efter mjölkning.

Applicera produkten så att hela spenen täcks, max. 10 ml per doppning.

Fyll doppkoppen med föreskriven mängd outspädd produkt direkt från ursprungsförpackningen. Volymen behandlingsprodukt i doppkoppen ska noggrant kontrolleras vid varje behandling. För att minska hudexponeringen rekommenderas att man fyller appliceringsutrustningen med produkten med hjälp av en dospump.

4.1.2   Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder

Använd kemikalieresistenta skyddshandskar (handskmaterialet ska specificeras av tillståndsinnehavaren i produktinformationen) och ögonskydd.

4.1.3   Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön

Se allmänna villkor för användning för meta SPC 1

4.1.4   Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning

Se allmänna villkor för användning för meta SPC 1

4.1.5   Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Se allmänna villkor för användning för meta SPC 1

4.2   Bruksanvisning

Tabell 2. Användning # 2 – Manuell spraybehandling, spendesinfektionsmedel som används före eller efter mjölkning

Produkttyp

PT 03 – Veterinärhygien

En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant

Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)

Bakterier

Jäst

Användningsområde

Inomhus

Spendesinfektionsmedel som används före eller efter mjölkning, manuell sprayning av kospenar

Appliceringsmetod

Öppet system: spraybehandling

före mjölkning: kontakttid på minst 1 minut,

efter mjölkning: kontakttid på minst 5 minuter.

Dosering(ar) och frekvens

Applicera produkten så att hela spenen täcks, max. 15 ml per sprayning - Produkten är bruksfärdig

2 gånger per dag

Användarkategori(er)

Yrkesmässig användare

Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial

20 kg, 60 kg, 200 kg, 210 kg HDPE-tunna och 1 000 kg HDPE IBC

4.2.1   Bruksanvisning specifik för denna användning

Produkt för desinficerande sprayning av kospenar, före eller efter mjölkning.

Applicera produkten så att hela spenen täcks, max. 15 ml per sprayning

Fyll sprayflaskan med den angivna mängden ospädd produkt direkt från ursprungsförpackningen. För att minska hudexponeringen rekommenderas att man fyller appliceringsutrustningen med produkten med hjälp av en dospump.

4.2.2   Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder

Använd kemikalieresistenta skyddshandskar (handskmaterialet ska specificeras av tillståndsinnehavaren i produktinformationen) skyddskläder, kemikaliebeständiga stövlar och ögonskydd.

4.2.3   Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön

Se allmänna villkor för användning för meta SPC 1

4.2.4   Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning

Se allmänna villkor för användning för meta SPC 1

4.2.5   Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Se allmänna villkor för användning för meta SPC 1

4.3   Bruksanvisning

Tabell 3. Användning # 3 – Automatiserad doppning, spendesinfektionsmedel som används före eller efter mjölkning

Produkttyp

PT 03 – Veterinärhygien

En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant

Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)

Bakterier

Jäst

Användningsområde

Inomhus

Spendesinfektionsmedel som används före eller efter mjölkning, automatiserad doppning av kospenar

Appliceringsmetod

Öppet system: doppning

före mjölkning: kontakttid på minst 1 minut,

efter mjölkning: kontakttid på minst 5 minuter.

Dosering(ar) och frekvens

Applicera produkten så att hela spenen täcks, max. 10 ml per doppning - Produkten är bruksfärdig

3 gånger per dag

Användarkategori(er)

Yrkesmässig användare

Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial

20 kg, 60 kg, 200 kg, 210 kg HDPE-tunna och 1 000 kg HDPE IBC

4.3.1   Bruksanvisning specifik för denna användning

Produkt för desinficerande doppning av kospenar, före eller efter mjölkning.

Applicera produkten så att hela spenen täcks, max. 10 ml per doppning.

Använd outspädd produkt direkt från ursprungsförpackningen. För att minska hudexponeringen rekommenderas att man fyller appliceringsutrustningen med produkten med hjälp av en dospump.

4.3.2   Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder

Se allmänna villkor för användning för meta SPC 1

4.3.3   Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön

Se allmänna villkor för användning för meta SPC 1

4.3.4   Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning

Se allmänna villkor för användning för meta SPC 1

4.3.5   Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Se allmänna villkor för användning för meta SPC 1

4.4   Bruksanvisning

Tabell 4. Användning # 4 – Automatiserad sprayning, spendesinfektionsmedel som används före eller efter mjölkning

Produkttyp

PT 03 – Veterinärhygien

En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant

Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)

Bakterier

Jäst

Användningsområde

Inomhus

Spendesinfektionsmedel som används före eller efter mjölkning, automatiserad sprayning av kospenar

Appliceringsmetod

Öppet system: spraybehandling

före mjölkning: kontakttid på minst 1 minut,

efter mjölkning: kontakttid på minst 5 minuter.

Dosering(ar) och frekvens

Applicera produkten så att hela spenen täcks, max. 15 ml per sprayning - Produkten är bruksfärdig

3 gånger per dag

Användarkategori(er)

Yrkesmässig användare

Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial

20 kg, 60 kg, 200 kg, 210 kg HDPE-tunna och 1 000 kg HDPE IBC

4.4.1   Bruksanvisning specifik för denna användning

Produkt för desinficerande sprayning av kospenar, före eller efter mjölkning.

Applicera produkten så att hela spenen täcks, max. 15 ml per sprayning.

Använd outspädd produkt direkt från ursprungsförpackningen. För att minska hudexponeringen rekommenderas att man fyller appliceringsutrustningen med produkten med hjälp av en dospump.

4.4.2   Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder

Se allmänna villkor för användning för meta SPC 1

4.4.3   Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön

Se allmänna villkor för användning för meta SPC 1

4.4.4   Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning

Se allmänna villkor för användning för meta SPC 1

4.4.5   Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Se allmänna villkor för användning för meta SPC 1

5.   ALLMÄNNA ANVÄNDARRIKTLINJER (1) FÖR META-SPC 1

5.1   Bruksanvisning

Produkterna måste uppnå temperaturer över 20 °C före användning.

För behandling före mjölkning: Behandla hela spenen med produkten, låt verka i 60 sekunder och torka spenen torr med en handduk för engångsbruk för att undvika kontaminering av mjölken.

För behandling efter mjölkning: Spenarna ska behandlas så fort som möjligt efter mjölkningen och genom att spenarna täcks helt och hållet. Låt spenarna lufttorka. Korna bör förbli stående tills produkten har torkat helt (minst 5 minuter).

5.2   Riskbegränsande åtgärder

Om det krävs desinficering både före och efter mjölkning, bör man överväga en annan biocidprodukt utan jod för desinficeringen, antingen före eller efter mjölkning.

Förvaras oåtkomligt för barn.

5.3   En beskrivning av sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, instruktioner för första hjälpen och nödåtgärder för att skydda miljön

Första hjälpen: ta omedelbart av alla kläder som smutsats ner av produkten

Vid inandning: Flytta till frisk luft; kontakta läkare vid besvär.

Vid hudkontakt: Tvätta huden grundligt. Produkten är i allmänhet inte irriterande för huden.

Vid ögonkontakt: Skölj det öppna ögat i flera minuter under rinnande vatten. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

Vid förtäring: Skölj munnen och drick sedan vatten. Sök läkarhjälp vid obehag.

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Låt inte produkten tränga in i avlopp/yt- eller grundvatten.

5.4   Instruktioner för ett säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning

Ej använd produkt och förpackningar ska kasseras enligt gällande lokala anvisningar när behandlingen har avslutats. Använd produkt kan spolas ner i kommunalt avlopp eller kasseras vid en uppsamlingsplats för gödsel enligt gällande lokala anvisningar. Undvik utsläpp till enskilda avlopp.

5.5   Lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Skydda mot frost. Lagra svalt och torrt, skyddat mot direkt solljus och oåtkomligt för barn.

Hållbarhet: 2 år

6.   ÖVRIG INFORMATION

7.   TREDJE INFORMATIONSNIVÅN: ENSKILDA PRODUKTER I META-SPC 1

7.1   Handelsnamn, godkännandenummer och specifik sammansättning för varje enskild produkt

Handelsnamn

Udder Dip

Udder Dip Max

Udder D Max

Udderdine Dip

Uddine Dip

Udderdine DP

Uddine DP

Udderdine DS

Godkännandenummer

EU-0020541-0001 1-1

Trivialnamn

IUPAC-namn

Funktion

CAS-nummer

EG-nummer

Innehåll (%)

Jod

Verksamt ämne

7553-56-2

231-442-4

0,5

Isotridekanoletoxilat

Inaktivt ämne

69011-36-5

500-241-6

2,99

META-SPC 2

1.   META-SPC 2 ADMINISTRATIV INFORMATION

1.1   Meta-SPC 2 identitetsbeteckning

Benämning

meta SPC 2

1.2   Tillägg till registreringsnummer

Nummer

1–2

1.3   Produkttyp(er)

Produkttyp(er)

PT 03 – Veterinärhygien

2.   META-SPC 2 SAMMANSÄTTNING

2.1   Kvalitativ och kvantitativ information om sammansättningen av meta-SPC 2

Trivialnamn

IUPAC-namn

Funktion

CAS-nummer

EG-nummer

Innehåll (%)

Minst

Högst

Jod

Verksamt ämne

7553-56-2

231-442-4

0,26

0,38

Isotridekanoletoxilat

Inaktivt ämne

69011-36-5

500-241-6

1,0

2,99

2.2   Typ(er) av formulering av meta-SPC 2

Formulering(ar)

AL – Övriga vätskor

3.   FAROANGIVELSER OCH SKYDDSANGIVELSER I META-SPC 2

Faroangivelse

Orsakar allvarlig ögonirritation.

Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Skyddsangivelse

Tvätta händer grundligt efter användning.

Använd ögonskydd.

VID KONTAKT MED ÖGONEN:Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

Undvik utsläpp till miljön.

4.   TILLÅTEN ANVÄNDNING/TILLÅTNA ANVÄNDNINGAR AV META-SPC 2

4.1   Bruksanvisning

Tabell 5. Användning # 1 – Manuell doppning, spendesinfektionsmedel som används efter mjölkning

Produkttyp

PT 03 – Veterinärhygien

En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant

Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)

Bakterier

Jäst

Användningsområde

Inomhus

Spendesinfektion som används efter mjölkning, manuell doppning av kospenar

Appliceringsmetod

Öppet system: doppning

Efter mjölkning: kontakttid på minst 5 minuter

Dosering(ar) och frekvens

Applicera produkten så att hela spenen täcks, max. 10 ml per behandling - Produkten är bruksfärdig

2 gånger per dag

Användarkategori(er)

Yrkesmässig användare

Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial

20 kg, 60 kg, 200 kg, 210 kg HDPE-tunna och 1 000 kg HDPE IBC

4.1.1   Bruksanvisning specifik för denna användning

Produkt för desinficerande doppning av kospenar, efter mjölkning.

Fyll doppkoppen med föreskriven mängd outspädd produkt direkt från ursprungsförpackningen. Volymen behandlingsprodukt i doppkoppen ska noggrant kontrolleras vid varje behandling. För att minska hudexponeringen rekommenderas att man fyller appliceringsutrustningen med produkten med hjälp av en dospump.

4.1.2   Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder

Använd ögonskydd.

4.1.3   Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön

Se allmänna villkor för användning för meta SPC 2

4.1.4   Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning

Se allmänna villkor för användning för meta SPC 2

4.1.5   Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Se allmänna villkor för användning för meta SPC 2

4.2   Bruksanvisning

Tabell 6. Användning # 2 – Manuell spraybehandling, spendesinfektionsmedel som används efter mjölkning

Produkttyp

PT 03 – Veterinärhygien

En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant

Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)

Bakterier

Jäst

Användningsområde

Inomhus

Spendesinfektion som används efter mjölkning, manuell sprayning av kospenar

Appliceringsmetod

Öppet system: spraybehandling

Efter mjölkning: kontakttid på minst 5 minuter

Dosering(ar) och frekvens

Applicera produkten så att hela spenen täcks, max. 15 ml per sprayning - Produkten är bruksfärdig

2 gånger per dag

Användarkategori(er)

Yrkesmässig användare

Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial

20 kg, 60 kg, 200 kg, 210 kg HDPE-tunna och 1 000 kg HDPE IBC

4.2.1   Bruksanvisning specifik för denna användning

Produkt för desinficerande sprayning av kospenar, efter mjölkning.

Applicera produkten så att hela spenen täcks, max. 15 ml per sprayning.

Fyll sprayflaskan med den angivna mängden ospädd produkt direkt från ursprungsförpackningen. För att minska hudexponeringen rekommenderas att man fyller appliceringsutrustningen med produkten med hjälp av en dospump.

4.2.2   Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder

Använd kemikalieresistenta skyddshandskar (handskmaterialet ska specificeras av tillståndsinnehavaren i produktinformationen) och ögonskydd.

4.2.3   Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön

Se allmänna villkor för användning för meta SPC 2

4.2.4   Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning

Se allmänna villkor för användning för meta SPC 2

4.2.5   Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Se allmänna villkor för användning för meta SPC 2

4.3   Bruksanvisning

Tabell 7. Användning # 3 – Automatiserad doppning, spendesinfektionsmedel som används efter mjölkning

Produkttyp

PT 03 – Veterinärhygien

En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant

Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)

Bakterier

Jäst

Användningsområde

Inomhus

Spendesinfektion som används efter mjölkning, automatiserad doppning av kospenar

Appliceringsmetod

Öppet system: doppning

Efter mjölkning: kontakttid på minst 5 minuter.

Dosering(ar) och frekvens

Applicera produkten så att hela spenen täcks, max. 10 ml per doppning - Produkten är bruksfärdig.

3 gånger per dag

Användarkategori(er)

Yrkesmässig användare

Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial

20 kg, 60 kg, 200 kg, 210 kg HDPE-tunna och 1 000 kg HDPE IBC

4.3.1   Bruksanvisning specifik för denna användning

Produkt för desinficerande doppning av kospenar, efter mjölkning.

Applicera produkten så att hela spenen täcks, max. 10 ml per doppning.

Använd outspädd produkt direkt från ursprungsförpackningen. För att minska hudexponeringen rekommenderas att man fyller appliceringsutrustningen med produkten med hjälp av en dospump.

4.3.2   Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder

Se allmänna villkor för användning för meta SPC 2

4.3.3   Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön

Se allmänna villkor för användning för meta SPC 2

4.3.4   Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning

Se allmänna villkor för användning för meta SPC 2

4.3.5   Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Se allmänna villkor för användning för meta SPC 2

4.4   Bruksanvisning

Tabell 8. Användning # 4 – Automatiserad doppning/sprayning, spendesinfektionsmedel som används efter mjölkning

Produkttyp

PT 03 – Veterinärhygien

En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant

Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)

Bakterier

Jäst

Användningsområde

Inomhus

Spendesinfektion som används efter mjölkning, automatiserad sprayning av kospenar

Appliceringsmetod

Öppet system: spraybehandling

Efter mjölkning: kontakttid på minst 5 minuter.

Dosering(ar) och frekvens

Applicera produkten så att hela spenen täcks, max. 15 ml per sprayning - Produkten är bruksfärdig

3 gånger per dag

Användarkategori(er)

Yrkesmässig användare

Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial

20 kg, 60 kg, 200 kg, 210 kg HDPE-tunna och 1 000 kg HDPE IBC

4.4.1   Bruksanvisning specifik för denna användning

Produkt för desinficerande sprayning av kospenar, efter mjölkning.

Applicera produkten så att hela spenen täcks, max. 15 ml per sprayning

Använd outspädd produkt direkt från ursprungsförpackningen. För att minska hudexponeringen rekommenderas att man fyller appliceringsutrustningen med produkten med hjälp av en dospump.

4.4.2   Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder

Se allmänna villkor för användning för meta SPC 2

4.4.3   Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön

Se allmänna villkor för användning för meta SPC 2

4.4.4   Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning

Se allmänna villkor för användning för meta SPC 2

4.4.5   Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Se allmänna villkor för användning för meta SPC 2

5.   ALLMÄNNA ANVÄNDARRIKTLINJER (2) FÖR META-SPC 2

5.1   Bruksanvisning

Produkterna måste uppnå temperaturer över 20 °C före användning.

För behandling efter mjölkning: Spenarna ska behandlas så fort som möjligt efter mjölkningen och genom att spenarna täcks helt och hållet. Låt spenarna lufttorka. Korna bör förbli stående tills produkten har torkat helt (minst 5 minuter).

5.2   Riskbegränsande åtgärder

Om det krävs desinficering både före och efter mjölkning, bör man överväga en annan biocidprodukt utan jod för desinficeringen före mjölkning.

Förvaras oåtkomligt för barn.

5.3   En beskrivning av sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, instruktioner för första hjälpen och nödåtgärder för att skydda miljön

Första hjälpen: ta omedelbart av alla kläder som smutsats ner av produkten

Vid inandning: Flytta till frisk luft; kontakta läkare vid besvär.

Vid hudkontakt: Tvätta huden grundligt. Produkten är i allmänhet inte irriterande för huden.

Vid ögonkontakt: Skölj det öppna ögat i flera minuter under rinnande vatten. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

Vid förtäring: Skölj munnen och drick sedan vatten. Sök läkarhjälp vid obehag.

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Låt inte produkten tränga in i avlopp/yt- eller grundvatten.

5.4   Instruktioner för ett säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning

Ej använd produkt och förpackningar ska kasseras enligt gällande lokala anvisningar när behandlingen har avslutats. Använd produkt kan spolas ner i kommunalt avlopp eller kasseras vid en uppsamlingsplats för gödsel enligt gällande lokala anvisningar. Undvik utsläpp till enskilda avlopp.

5.5   Lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Skydda mot frost. Lagra svalt och torrt, skyddat mot direkt solljus och oåtkomligt för barn.

Hållbarhet: 1 år

6.   ÖVRIG INFORMATION

7.   TREDJE INFORMATIONSNIVÅN: ENSKILDA PRODUKTER I META-SPC 2

7.1   Handelsnamn, godkännandenummer och specifik sammansättning för varje enskild produkt

Handelsnamn

Gladiator RTU

Udder Max Barrier

Gladiator Max Barrier

Udderdine BARRIER

Uddine BARRIER

Udderdine RTU

Uddine RTU

Udderdine BR

Godkännandenummer

EU-0020541-0002 1–2

Trivialnamn

IUPAC-namn

Funktion

CAS-nummer

EG-nummer

Innehåll (%)

Jod

Verksamt ämne

7553-56-2

231-442-4

0,26

Isotridekanoletoxilat

Inaktivt ämne

69011-36-5

500-241-6

1,2

7.2   Handelsnamn, godkännandenummer och specifik sammansättning för varje enskild produkt

Handelsnamn

Udder Star Spray

Udder Spray Max

Udderdine Spray

Uddine Spray

Udderdine SP

Uddine SP

Godkännandenummer

EU-0020541-0003 1–2

Trivialnamn

IUPAC-namn

Funktion

CAS-nummer

EG-nummer

Innehåll (%)

Jod

Verksamt ämne

7553-56-2

231-442-4

0,29

Isotridekanoletoxilat

Inaktivt ämne

69011-36-5

500-241-6

2,99

META-SPC 3

1.   META-SPC 3 ADMINISTRATIV INFORMATION

1.1   Meta-SPC 3 identitetsbeteckning

Benämning

meta SPC 3

1.2   Tillägg till registreringsnummer

Nummer

1–3

1.3   Produkttyp(er)

Produkttyp(er)

PT 03 – Veterinärhygien

2.   META-SPC 3 SAMMANSÄTTNING

2.1   Kvalitativ och kvantitativ information om sammansättningen av meta-SPC 3

Trivialnamn

IUPAC-namn

Funktion

CAS-nummer

EG-nummer

Innehåll (%)

Minst

Högst

Jod

Verksamt ämne

7553-56-2

231-442-4

0,43

0,5

Isotridekanoletoxilat

Inaktivt ämne

69011-36-5

500-241-6

1,0

2,99

2.2   Typ(er) av formulering av meta-SPC 3

Formulering(ar)

AL – Övriga vätskor

3.   FAROANGIVELSER OCH SKYDDSANGIVELSER I META-SPC 3

Faroangivelse

Orsakar allvarlig ögonirritation.

Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Skyddsangivelse

Tvätta händer grundligt efter användning.

Använd ögonskydd.

VID KONTAKT MED ÖGONEN:Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

Undvik utsläpp till miljön.

4.   TILLÅTEN ANVÄNDNING/TILLÅTNA ANVÄNDNINGAR AV META-SPC 3

4.1   Bruksanvisning

Tabell 9. Användning # 1 – Manuell doppning, spendesinfektionsmedel som används efter mjölkning

Produkttyp

PT 03 – Veterinärhygien

En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant

Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)

Bakterier

Jäst

Användningsområde

Inomhus

Spendesinfektion som används efter mjölkning, manuell doppning av kospenar

Appliceringsmetod

Öppet system: doppning

Efter mjölkning: kontakttid på minst 5 minuter

Dosering(ar) och frekvens

Applicera produkten så att hela spenen täcks, max. 10 ml per behandling - Produkten är bruksfärdig

2 gånger per dag

Användarkategori(er)

Yrkesmässig användare

Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial

20 kg, 60 kg, 200 kg, 210 kg HDPE-tunna och 1 000 kg HDPE IBC

4.1.1   Bruksanvisning specifik för denna användning

Produkt för desinficerande doppning av kospenar, efter mjölkning.

Fyll doppkoppen med föreskriven mängd outspädd produkt direkt från ursprungsförpackningen. Volymen behandlingsprodukt i doppkoppen ska noggrant kontrolleras vid varje behandling. För att minska hudexponeringen rekommenderas att man fyller appliceringsutrustningen med produkten med hjälp av en dospump.

4.1.2   Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder

Använd kemikalieresistenta skyddshandskar (handskmaterialet ska specificeras av tillståndsinnehavaren i produktinformationen) och ögonskydd.

4.1.3   Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön

Se allmänna villkor för användning för meta SPC 3

4.1.4   Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning

Se allmänna villkor för användning för meta SPC 3

4.1.5   Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Se allmänna villkor för användning för meta SPC 3

4.2   Bruksanvisning

Tabell 10. Användning # 2 – Manuell spraybehandling, spendesinfektionsmedel som används efter mjölkning

Produkttyp

PT 03 – Veterinärhygien

En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant

Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)

Bakterier

Jäst

Användningsområde

Inomhus

Spendesinfektion som används efter mjölkning, manuell sprayning av kospenar

Appliceringsmetod

Öppet system: spraybehandling

Efter mjölkning: kontakttid på minst 5 minuter

Dosering(ar) och frekvens

Applicera produkten så att hela spenen täcks, max. 15 ml per sprayning - Produkten är bruksfärdig

2 gånger per dag

Användarkategori(er)

Yrkesmässig användare

Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial

20 kg, 60 kg, 200 kg, 210 kg HDPE-tunna och 1 000 kg HDPE IBC

4.2.1   Bruksanvisning specifik för denna användning

Produkt för desinficerande sprayning av kospenar, efter mjölkning.

Applicera produkten så att hela spenen täcks, max. 15 ml per sprayning

Fyll sprayflaskan med den angivna mängden ospädd produkt direkt från ursprungsförpackningen. För att minska hudexponeringen rekommenderas att man fyller appliceringsutrustningen med produkten med hjälp av en dospump.

4.2.2   Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder

Använd kemikalieresistenta skyddshandskar (handskmaterialet ska specificeras av tillståndsinnehavaren i produktinformationen) skyddskläder, kemikaliebeständiga stövlar och ögonskydd.

4.2.3   Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön

Se allmänna villkor för användning för meta SPC 3

4.2.4   Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning

Se allmänna villkor för användning för meta SPC 3

4.2.5   Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Se allmänna villkor för användning för meta SPC 3

4.3   Bruksanvisning

Tabell 11. Användning # 3 – Automatiserad doppning, spendesinfektionsmedel som används efter mjölkning

Produkttyp

PT 03 – Veterinärhygien

En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant

Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)

Bakterier

Jäst

Användningsområde

Inomhus

Spendesinfektion som används efter mjölkning, automatiserad doppning av kospenar

Appliceringsmetod

Öppet system: doppning

Efter mjölkning: kontakttid på minst 5 minuter.

Dosering(ar) och frekvens

Applicera produkten så att hela spenen täcks, max. 10 ml per doppning - Produkten är bruksfärdig.

3 gånger per dag

Användarkategori(er)

Yrkesmässig användare

Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial

20 kg, 60 kg, 200 kg, 210 kg HDPE-tunna och 1 000 kg HDPE IBC

4.3.1   Bruksanvisning specifik för denna användning

Produkt för desinficerande doppning av kospenar, efter mjölkning.

Applicera produkten så att hela spenen täcks, max. 10 ml per doppning.

Använd outspädd produkt direkt från ursprungsförpackningen. För att minska hudexponeringen rekommenderas att man fyller appliceringsutrustningen med produkten med hjälp av en dospump.

4.3.2   Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder

Se allmänna villkor för användning för meta SPC 3

4.3.3   Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön

Se allmänna villkor för användning för meta SPC 3

4.3.4   Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning

Se allmänna villkor för användning för meta SPC 3

4.3.5   Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Se allmänna villkor för användning för meta SPC 3

4.4   Bruksanvisning

Tabell 12. Användning # 4 – Automatiserad doppning/sprayning, spendesinfektionsmedel som används efter mjölkning

Produkttyp

PT 03 – Veterinärhygien

En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant

Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)

Bakterier

Jäst

Användningsområde

Inomhus

Spendesinfektion som används efter mjölkning, automatiserad sprayning av kospenar

Appliceringsmetod

Öppet system: spraybehandling

Efter mjölkning: kontakttid på minst 5 minuter.

Dosering(ar) och frekvens

15 ml per spraybehandling - Produkten är bruksfärdig

3 gånger per dag

Användarkategori(er)

Yrkesmässig användare

Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial

20 kg, 60 kg, 200 kg, 210 kg HDPE-tunna och 1 000 kg HDPE IBC

4.4.1   Bruksanvisning specifik för denna användning

Produkt för desinficerande sprayning av kospenar, efter mjölkning.

Applicera produkten så att hela spenen täcks, max. 15 ml per sprayning.

Använd outspädd produkt direkt från ursprungsförpackningen. För att minska hudexponeringen rekommenderas att man fyller appliceringsutrustningen med produkten med hjälp av en dospump.

4.4.2   Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder

Se allmänna villkor för användning för meta SPC 3

4.4.3   Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön

Se allmänna villkor för användning för meta SPC 3

4.4.4   Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning

Se allmänna villkor för användning för meta SPC 3

4.4.5   Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Se allmänna villkor för användning för meta SPC 3

5.   ALLMÄNNA ANVÄNDARRIKTLINJER (3) FÖR META-SPC 3

5.1   Bruksanvisning

Produkterna måste uppnå temperaturer över 20 °C före användning.

För behandling efter mjölkning: Spenarna ska behandlas så fort som möjligt efter mjölkningen och genom att spenarna täcks helt och hållet. Låt spenarna lufttorka. Korna bör förbli stående tills produkten har torkat helt (minst 5 minuter).

5.2   Riskbegränsande åtgärder

Om det krävs desinficering både före och efter mjölkning, bör man överväga en annan biocidprodukt utan jod för desinficeringen före mjölkning.

Förvaras oåtkomligt för barn.

5.3   En beskrivning av sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, instruktioner för första hjälpen och nödåtgärder för att skydda miljön

Första hjälpen: ta omedelbart av alla kläder som smutsats ner av produkten

Vid inandning: Flytta till frisk luft; kontakta läkare vid besvär.

Vid hudkontakt: Tvätta huden grundligt. Produkten är i allmänhet inte irriterande för huden.

Vid ögonkontakt: Skölj det öppna ögat i flera minuter under rinnande vatten. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

Vid förtäring: Skölj munnen och drick sedan vatten. Sök läkarhjälp vid obehag.

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Låt inte produkten tränga in i avlopp/yt- eller grundvatten.

5.4   Instruktioner för ett säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning

Ej använd produkt och förpackningar ska kasseras enligt gällande lokala anvisningar när behandlingen har avslutats. Använd produkt kan spolas ner i kommunalt avlopp eller kasseras vid en uppsamlingsplats för gödsel enligt gällande lokala anvisningar. Undvik utsläpp till enskilda avlopp.

5.5   Lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Skydd mot frost. Lagra svalt och torrt, skyddat mot direkt solljus och oåtkomligt för barn.

Hållbarhet: 2 år.

6.   ÖVRIG INFORMATION

7.   TREDJE INFORMATIONSNIVÅN: ENSKILDA PRODUKTER I META-SPC 3

7.1   Handelsnamn, godkännandenummer och specifik sammansättning för varje enskild produkt

Handelsnamn

Udder Star

Udder Star Max

Udder S Max

Udderdine Star

Uddine Star

Udderdine ST

Uddine ST

Godkännandenummer

EU-0020541-0004 1–3

Trivialnamn

IUPAC-namn

Funktion

CAS-nummer

EG-nummer

Innehåll (%)

Jod

Verksamt ämne

7553-56-2

231-442-4

0,5

Isotridekanoletoxilat

Inaktivt ämne

69011-36-5

500-241-6

2,5


(1)  Bruksanvisningar, riskreducerande åtgärder och andra användarriktlinjer i detta avsnitt gäller för alla tillåtna användningar inom meta-SPC 1.

(2)  Bruksanvisningar, riskreducerande åtgärder och andra användarriktlinjer i detta avsnitt gäller för alla tillåtna användningar inom meta-SPC 2.

(3)  Bruksanvisningar, riskreducerande åtgärder och andra användarriktlinjer i detta avsnitt gäller för alla tillåtna användningar inom meta-SPC 3.