Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

5.11.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 283/1


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2019/1844

av den 22 oktober 2019

om beviljande av ett unionsgodkännande för biocidproduktfamiljen BPF_Iodine_VET

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 av den 22 maj 2012 om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter (1), särskilt artikel 44.5 första stycket, och

av följande skäl:

(1)

Den 7 augusti 2015 lämnade Applied Biocide GmbH i enlighet med artikel 43.1 i förordning (EU) nr 528/2012 in en ansökan om godkännande av en biocidproduktfamilj med namnet BPF_Iodine_VET i produkttyp 3, såsom den beskrivs i bilaga V till den förordningen, och tillhandahöll en skriftlig bekräftelse på att den behöriga myndigheten i Österrike hade samtyckt till att utvärdera ansökan. Ansökan registrerades med nummer BC-XJ019074-33 i registret över biocidprodukter.

(2)

BPF_Iodine_VET innehåller jod som verksamt ämne, som är upptaget i den unionsförteckning över godkända verksamma ämnen som avses i artikel 9.2 i förordning (EU) nr 528/2012. Med beaktande av det verksamma ämnets inneboende egenskaper och de vetenskapliga kriterierna för att fastställa hormonstörande egenskaper enligt kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 (2) kommer kommissionen att överväga om godkännandet av jod, inbegripet polyvinylpyrrolidonjod, behöver omprövas i enlighet med artikel 15 i förordning (EU) nr 528/2012. Beroende på resultatet av den omprövningen kommer kommissionen sedan att överväga huruvida unionsgodkännanden av produkter som innehåller det verksamma ämnet måste omprövas i enlighet med artikel 48 i förordning (EU) nr 528/2012.

(3)

Den 22 augusti 2018 lämnade den utvärderande behöriga myndigheten, i enlighet med artikel 44.1 i förordning (EU) nr 528/2012, in en bedömningsrapport och slutsatserna av sin utvärdering till Europeiska kemikaliemyndigheten (nedan kallad kemikaliemyndigheten).

(4)

Den 4 april 2019 lämnade kemikaliemyndigheten ett yttrande (3) till kommissionen, inklusive utkastet till sammanfattning av biocidproduktens egenskaper för BPF_Iodine_VET och den slutliga bedömningsrapporten om biocidproduktfamiljen i enlighet med artikel 44.3 i förordning (EU) nr 528/2012. I yttrandet konstateras det att BPF_Iodine_VET är en biocidproduktfamilj i den mening som avses i artikel 3.1 s i förordning (EU) nr 528/2012, att den får beviljas ett unionsgodkännande i enlighet med artikel 42.1 i den förordningen och att den, förutsatt att den överensstämmer med utkastet till sammanfattning av biocidproduktens egenskaper, uppfyller villkoren i artikel 19.1 och 19.6 i den förordningen.

(5)

Den 4 juni 2019 översände myndigheten utkastet till sammanfattning av biocidproduktens egenskaper till kommissionen på unionens alla officiella språk, i enlighet med artikel 44.4 i förordning (EU) nr 528/2012.

(6)

Kommissionen instämmer med kemikaliemyndighetens yttrande och anser därför att ett unionsgodkännande bör beviljas för BPF_Iodine_VET.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för biocidprodukter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Applied Biocide GmbH beviljas unionsgodkännande för tillhandahållande på marknaden och användning av biocidproduktfamiljen BPF_Iodine_VET i enlighet med sammanfattningen av biocidproduktens egenskaper i bilagan, med godkännandenummer EU-0020540-0000.

Unionsgodkännandet är giltigt från och med den 25 november 2019 till och med den 31 oktober 2029.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 22 oktober 2019.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 167, 27.6.2012, s. 1.

(2)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 av den 4 september 2017 om vetenskapliga kriterier för att fastställa hormonstörande egenskaper enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 (EUT L 301, 17.11.2017, s. 1).

(3)  Kemikaliemyndighetens yttrande av den 27 februari 2019 om unionsgodkännande av BPF_Iodine_VET (ECHA/BPC/219/2019).


BILAGA

Sammanfattning av biocidproduktfamiljens egenskaper (SPC)

BPF_Iodine_VET

Produkttyp 3 – Veterinärhygien (desinfektionsmedel)

Godkännandenummer: EU-0020540-0000

R4BP-tillgångsnummer: EU-0020540-0000

DEL I

FÖRSTA INFORMATIONSNIVÅN

1.   ADMINISTRATIVA UPPGIFTER

1.1   Familjenamn

Namn

BPF_Iodine_VET

1.2   Produkttyp(er)

Produkttyp(er)

PT 03 - Veterinärhygien

1.3   Innehavare av produktgodkännande

Namn och adress till innehavaren av produktgodkännandet

Namn

Applied Biocide GmbH

Adress

Sprl 31, Rue Jules Melotte, 4350, Remicourt, Belgien

Godkännandenummer

EU-0020540-0000

R4BP-tillgångsnummer

EU-0020540-0000

Datum för godkännande

25 november 2019

Utgångsdatum för godkännande

31 oktober 2029

1.4   Tillverkare av biocidprodukter

Tillverkarens namn

Ewabo Chemikalien GmbH & Co KG

Tillverkarens adress

Kolpingstrasse 4, 49835 Wietmarschen Tyskland

Tillverkningsställe(n)

Kolpingstrasse 4, 49835 Wietmarschen Tyskland

Tillverkarens namn

FINK TEC GmbH

Tillverkarens adress

Oberster Kamp 23, 59069 Hamm Tyskland

Tillverkningsställe(n)

Oberster Kamp 23, 59069 Hamm Tyskland

Tillverkarens namn

IRCASERVICE

Tillverkarens adress

S.S. Cremasca 591 no. 10, 24040 Fornovo S. Giovanni (BG) Italien

Tillverkningsställe(n)

S.S. Cremasca 591 no. 10, 24040 Fornovo S. Giovanni (BG) Italien

Tillverkarens namn

Laboratorios Maymo SA

Tillverkarens adress

Via Augusta, 302, 08017 Barcelona Spanien

Tillverkningsställe(n)

Via Augusta, 302, 08017 Barcelona Spanien

1.5   Tillverkare av det verksamma ämnet

Verksamt ämne

Jod

Tillverkarens namn

Cosayach SA Compania de Salitre y Yodo

Tillverkarens adress

Amunátegui 178, 7th Floor, 8320000 Santiago Chile

Tillverkningsställe(n)

S.C.M. Cosayach Cala Cala, 1180000 Pozo Almonte Chile Chile

Verksamt ämne

Jod

Tillverkarens namn

ACF Minera SA.

Tillverkarens adress

San Martin 499, 1100000 Iquique Chile

Tillverkningsställe(n)

Lagunas mine, 1180000 Pozo Almonte Chile

Verksamt ämne

Jod

Tillverkarens namn

Sociedad Quimica y Minera SA

Tillverkarens adress

Los Militares 4290, 7550000 Las Condes Chile

Tillverkningsställe(n)

Nueva Victoria, 1180000 Pozo Almonte Chile

Pedro de Valdivia, 1240000 Antofagasta Chile

2.   PRODUKTFAMILJENS SAMMANSÄTTNING OCH FORMULERING

2.1   Kvalitativ och kvantitativ information om familjens sammansättning

Trivialnamn

IUPAC-namn

Funktion

CAS-nummer

EG-nummer

Innehåll (%)

Minst

Högst

Jod

Verksamt ämne

7553-56-2

231-442-4

0,1

3,0

Fosforsyra

Fosforsyra

Inaktivt ämne

7664-38-2

231-633-2

0,0

10,0

Poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched

Poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched

Inaktivt ämne

69011-36-5

500-241-6

0,0

31,8

Isotridecanol, etoxylerad 90 %, C 9–11 alkohol-etoxylat

Isotridecanol, etoxylerad 90 %, C 9–11 alkohol-etoxylat

Inaktivt ämne

68439-46-3

614-482-0

0,0

31,8

2.2   Typ(er) av formuleringar

Formulering(ar)

meta SPC 6–8: SL – lösligt koncentrat

Other: meta SPC 1–5: AL – övriga vätskor

DEL II

ANDRA INFORMATIONSNIVÅN – META-SPC

Meta-SPC 1

1.   META-SPC 1 ADMINISTRATIV INFORMATION

1.1   Meta-SPC 1 identitetsbeteckning

Benämning

Meta SPC 1

1.2   Tillägg till registreringsnummer

Nummer

1–1

1.3   Produkttyp(er)

Produkttyp(er)

PT 03 – Veterinärhygien

2.   META-SPC 1 SAMMANSÄTTNING

2.1   Kvalitativ och kvantitativ information om sammansättningen av meta-SPC 1

Trivialnamn

IUPAC-namn

Funktion

CAS-nummer

EG-nummer

Innehåll (%)

Minst

Högst

Jod

Verksamt ämne

7553-56-2

231-442-4

0,15

0,15

Fosforsyra

Fosforsyra

Inaktivt ämne

7664-38-2

231-633-2

0,0

0,0

Poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched

Poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched

Inaktivt ämne

69011-36-5

500-241-6

0,0

0,0

Isotridecanol, etoxylerad 90 %, C 9–11 alkohol-etoxylat

Isotridecanol, etoxylerad 90 %, C 9–11 alkohol-etoxylat

Inaktivt ämne

68439-46-3

614-482-0

0,0

0,0

2.2   Typ(er) av formulering av meta-SPC 1

Formulering(ar)

3.   FAROANGIVELSER OCH SKYDDSANGIVELSER I META-SPC 1

Faroangivelse

Kan vara korrosivt för metaller.

Skyddsangivelse

Förvaras endast i originalbehållaren.

Sug upp spill för att undvika materiella skador.

Förvaras i korrosionsbeständig behållare med beständigt innerhölje.

4.   TILLÅTEN ANVÄNDNING/TILLÅTNA ANVÄNDNINGAR AV META-SPC 1

4.1   Bruksanvisning

Tabell 1

Användning # 1–Veterinärhygien - djurskötsel - spendesinfektion - yrkesmässig användning - inomhus – sprayning (efter mjölkning)

Produkttyp

PT 03 - Veterinärhygien

En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant

-

Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)

Bakterier

Jästsvampar

Användningsområde

Inomhus

Appliceringsmetod

Öppet system: spraybehandling

Sprayning: Manuell och automatiserad icke-medicinsk desinfektion av spenar med bruksfärdig spray (för kor efter mjölkning)

Dosering(ar) och frekvens

Appliceringsmängd: 10–15 ml per ko - 0

Appliceringsfrekvens:

Under digivningsperioden:

manuellt: 2 appliceringar per dag (efter mjölkning)

automatiserat: 3 appliceringar per dag (efter mjölkning)

Under sinperioden: 1 applicering per dag

Användarkategori(er)

Yrkesmässig användare

Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial

Flaska HDPE: 1 liter, kapsylen tillverkad i PP

Dunk HDPE: 5–60 liter

Tunna HDPE: 200 liter

IBC: HDPE: 600–1 000 liter

4.1.1   Bruksanvisning specifik för denna användning

- - -

4.1.2   Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder

- - -

4.1.3   Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön

- - -

4.1.4   Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning

- - -

4.1.5   Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

- - -

5.   ALLMÄNNA ANVÄNDARRIKTLINJER (1) FÖR META-SPC 1

5.1   Bruksanvisning

Läs alltid etiketten eller bipacksedeln före användning och följ alla de givna instruktionerna.

Produkten måste nå en temperatur över 20 °C före användning.

Det är rekommenderat att använda en doseringspump för påfyllning av produkten i appliceringsutrustningen.

Omedelbart efter att en ko har mjölkats ska hela ytan av varje spene sprayas med lösningen. Låt produkten sitta kvar till nästa mjölkning. Rengör inte spenarna direkt efter desinfektion.

Håll kon upprätt i stående ställning tills att produkten har torkat (minst 5 minuter).

Produkten kan appliceras manuellt eller med hjälp av automatisk spensprayning.

Före nästa mjölkning måste spenarna rengöras, helst med en ny, våt trasa per ko.

Appliceringsfrekvensen får inte överskrida två appliceringar per ko och dag vid manuell sprayning och får inte överskrida tre appliceringar per ko och dag vid automatisk spensprayning (efter mjölkning).

5.2   Riskbegränsande åtgärder

Förvaras utom räckhåll för barn.

Använd kemikalieresistenta skyddshandskar, belagd, heltäckande overall samt stövlar under hantering av produkten och vid applicering (material ska specificeras av tillståndsinnehavaren i produktinformationen).

Om en kombination av desinfektion före och efter mjölkning är nödvändig, måste en annan produkt som inte innehåller jod övervägas för desinfektionen före mjölkningen.

5.3   En beskrivning av sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, instruktioner för första hjälpen och nödåtgärder för att skydda miljön

Efter inandning: förse med frisk luft; kontakta läkare vid besvär.

Efter hudkontakt: Tvätta huden noggrant.

Efter ögonkontakt: Spola det öppnade ögat, avlägsna kontaktlinser, fortsätt spola i flera minuter under rinnande vatten. Kontakta läkare.

Efter förtäring: Skölj munnen och drick vatten. Framkalla inte kräkning; kontakta läkare omedelbart.

Vid kontakt med sjukvården ha förpackningen eller etiketten till hands och kontakta Giftinformationscentralen [infoga det lokala telefonnumret här].

Akutåtgärder avseende miljön:

Informera ansvariga myndigheter i händelse av föroreningar av miljön orsakade av produkten (avloppssystem, vattendrag, mark eller luft). För att förhindra felfunktion i enskilda avloppsreningsanläggningar kasseras eventuella rester av produkten vid en uppsamlingsplats för gödsel (för spridning på jordbruksmark eller fermentering i biogasinstallation) eller till kommunalt avloppssystem beroende på lokala krav.

5.4   Instruktioner för ett säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning

Vid slutet av behandlingen, kassera oanvänd produkt och förpackningen i enlighet med lokala krav. Använd produkt kan spolas ut i det kommunala avloppssystemet eller kasseras vid en uppsamlingsplats för gödsel, beroende på lokala krav. Undvik utsläpp till enskilda avlopp.

Europeiska avfallskatalogen: 20 01 30-Detergenter andra än de som nämns i 20 01 29.

5.5   Lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Förvara produkten i rumstemperatur, skyddad från direkt solljus och i behållare som inte släpper igenom ljus. Skyddas mot frost. Håll behållaren väl tillsluten.

Hållbarhet: 12 månader i HDPE.

6.   ÖVRIG INFORMATION

7.   TREDJE INFORMATIONSNIVÅN: ENSKILDA PRODUKTER I META-SPC 1

7.1   Handelsnamn, godkännandenummer och specifik sammansättning för varje enskild produkt

Handelsnamn

FINK - Io Spray 15

FINK - Euter-DIP PVP-S

FINK Pattedyp PVP

IOSpray 15 PVP

Godkännandenummer

EU-0020540-0001 1–1

Trivialnamn

IUPAC-namn

Funktion

CAS-nummer

EG-nummer

Innehåll (%)

Jod

Verksamt ämne

7553-56-2

231-442-4

0,15

META-SPC 2

1.   META-SPC 2 ADMINISTRATIV INFORMATION

1.1   Meta-SPC 2 identitetsbeteckning

Benämning

Meta SPC 2

1.2   Tillägg till registreringsnummer

Nummer

1–2

1.3   Produkttyp(er)

Produkttyp(er)

PT 03 - Veterinärhygien

2.   META-SPC 2 SAMMANSÄTTNING

2.1   Kvalitativ och kvantitativ information om sammansättningen av meta-SPC 2

Trivialnamn

IUPAC-namn

Funktion

CAS-nummer

EG-nummer

Innehåll (%)

Minst

Högst

Jod

Verksamt ämne

7553-56-2

231-442-4

0,3

0,5

Fosforsyra

Fosforsyra

Inaktivt ämne

7664-38-2

231-633-2

0,0

0,0

Poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched

Poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched

Inaktivt ämne

69011-36-5

500-241-6

0,0

0,0

Isotridecanol, etoxylerad 90 %, C 9–11 alkohol-etoxylat

Isotridecanol, etoxylerad 90 %, C 9–11 alkohol-etoxylat

Inaktivt ämne

68439-46-3

614-482-0

0,0

0,0

2.2   Typ(er) av formulering av meta-SPC 2

Formulering(ar)

3.   FAROANGIVELSER OCH SKYDDSANGIVELSER I META-SPC 2

Faroangivelse

Kan vara korrosivt för metaller.

Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Skyddsangivelse

Förvaras endast i originalbehållaren.

Undvik utsläpp till miljön.

Sug upp spill för att undvika materiella skador.

Förvaras i korrosionsbeständig behållare med beständigt innerhölje.

Innehållet lämnas till i enlighet med lokala / nationella bestämmelser. behållaren lämnas till i enlighet med lokala / nationella bestämmelser.

4.   TILLÅTEN ANVÄNDNING/TILLÅTNA ANVÄNDNINGAR AV META-SPC 2

4.1   Bruksanvisning

Tabell 2

Användning # 1–Veterinärhygien - djurskötsel - spendesinfektion - yrkesmässig användning - inomhus – sprayning (efter mjölkning)

Produkttyp

PT 03 - Veterinärhygien

En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant

-

Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)

Bakterier

Jästsvampar

Användningsområde

Inomhus

Appliceringsmetod

Öppet system: spraybehandling

Sprayning: Manuell och automatiserad icke-medicinsk desinfektion av spenar med bruksfärdig spray (för kor, efter mjölkning)

Dosering(ar) och frekvens

Appliceringsmängd: 10–15 ml per ko - 0

Appliceringsfrekvens:

Under digivningsperioden:

manuellt: 2 appliceringar per dag (efter mjölkning)

automatiserat: 3 appliceringar per dag (efter mjölkning)

Under sinperioden: 1 applicering per dag

Användarkategori(er)

Yrkesmässig användare

Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial

Flaska HDPE: 1 liter, kapsylen tillverkad i PP

Dunk HDPE: 5–60 liter

Tunna HDPE: 200 liter

IBC: HDPE: 600–1 000 liter

4.1.1   Bruksanvisning specifik för denna användning

--

4.1.2   Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder

--

4.1.3   Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön

--

4.1.4   Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning

--

4.1.5   Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

--

5.   ALLMÄNNA ANVÄNDARRIKTLINJER (2) FÖR META-SPC 2

5.1   Bruksanvisning

Läs alltid etiketten eller bipacksedeln före användning och följ alla de givna instruktionerna.

Produkten måste nå en temperatur över 20 °C före användning.

Det är rekommenderat att använda en doseringspump för påfyllning av produkten i appliceringsutrustningen.

Omedelbart efter att en ko har mjölkats ska hela ytan av varje spene sprayas med lösningen. Låt produkten sitta kvar till nästa mjölkning. Rengör inte spenarna direkt efter desinfektion.

Håll kon upprätt i stående ställning tills att produkten har torkat (minst 5 minuter).

Produkten kan appliceras manuellt eller med hjälp av automatisk spensprayning.

Före nästa mjölkning måste spenarna rengöras, helst med en ny, våt trasa per ko.

Appliceringsfrekvensen får inte överskrida två appliceringar per ko och dag vid manuell sprayning och får inte överskrida tre appliceringar per ko och dag vid automatisk spensprayning (efter mjölkning).

5.2   Riskbegränsande åtgärder

Förvaras utom räckhåll för barn.

Använd kemikalieresistenta skyddshandskar, belagd, heltäckande overall samt stövlar under hantering av produkten och vid applicering (material ska specificeras av tillståndsinnehavaren i produktinformationen).

Om en kombination av desinfektion före och efter mjölkning är nödvändig, måste en annan produkt som inte innehåller jod övervägas för desinfektionen före mjölkningen.

5.3   En beskrivning av sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, instruktioner för första hjälpen och nödåtgärder för att skydda miljön

Efter inandning: förse med frisk luft; kontakta läkare vid besvär.

Efter hudkontakt: Tvätta huden noggrant.

Efter ögonkontakt: Spola det öppnade ögat, avlägsna kontaktlinser, fortsätt spola i flera minuter under rinnande vatten. Kontakta läkare.

Efter förtäring: Skölj munnen och drick vatten. Framkalla inte kräkning; kontakta läkare omedelbart.

Vid kontakt med sjukvården ha förpackningen eller etiketten till hands och kontakta Giftinformationscentralen [infoga det lokala telefonnumret här].

Akutåtgärder avseende miljön:

Informera ansvariga myndigheter i händelse av föroreningar av miljön orsakade av produkten (avloppssystem, vattendrag, mark eller luft). För att förhindra felfunktion i enskilda avloppsreningsanläggningar kasseras eventuella rester av produkten vid en uppsamlingsplats för gödsel (för spridning på jordbruksmark eller fermentering i biogasinstallation) eller till kommunalt avloppssystem beroende på lokala krav.

5.4   Instruktioner för ett säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning

Vid slutet av behandlingen, kassera oanvänd produkt och förpackningen i enlighet med lokala krav. Använd produkt kan spolas ut i det kommunala avloppssystemet eller kasseras vid en uppsamlingsplats för gödsel, beroende på lokala krav. Undvik utsläpp till enskilda avlopp.

Europeiska avfallskatalogen: 20 01 30-Detergenter andra än de som nämns i 20 01 29.

5.5   Lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Förvara produkten i rumstemperatur, skyddad från direkt solljus och i behållare som inte släpper igenom ljus. Skyddas mot frost. Håll behållaren väl tillsluten.

Hållbarhet: 12 månader i HDPE

6.   ÖVRIG INFORMATION

7.   TREDJE INFORMATIONSNIVÅN: ENSKILDA PRODUKTER I META-SPC 2

7.1   Handelsnamn, godkännandenummer och specifik sammansättning för varje enskild produkt

Handelsnamn

Fink Io Spray - 30

ST-Io Spray

DESINTEC MH Iodine S

DESINTEC MH Raidip plus

Iodine Spray 3000

Iodine Spray

Godkännandenummer

EU-0020540-0002 1–2

Trivialnamn

IUPAC-namn

Funktion

CAS-nummer

EG-nummer

Innehåll (%)

Jod

Verksamt ämne

7553-56-2

231-442-4

0,3

7.2   Handelsnamn, godkännandenummer och specifik sammansättning för varje enskild produkt

Handelsnamn

Fink - Io Spray 50

DESINTEC MH Raidip 5000

Iodine Spray 5000

Godkännandenummer

EU-0020540-0003 1–2

Trivialnamn

IUPAC-namn

Funktion

CAS-nummer

EG-nummer

Innehåll (%)

Jod

Verksamt ämne

7553-56-2

231-442-4

0,5

META-SPC 3

1.   META-SPC 3 ADMINISTRATIV INFORMATION

1.1   Meta-SPC 3 identitetsbeteckning

Benämning

Meta SPC 3

1.2   Tillägg till registreringsnummer

Nummer

1–3

1.3   Produkttyp(er)

Produkttyp(er)

PT 03 - Veterinärhygien

2.   META-SPC 3 SAMMANSÄTTNING

2.1   Kvalitativ och kvantitativ information om sammansättningen av meta-SPC 3

Trivialnamn

IUPAC-namn

Funktion

CAS-nummer

EG-nummer

Innehåll (%)

Minst

Högst

Jod

Verksamt ämne

7553-56-2

231-442-4

0,5

0,5

Fosforsyra

Fosforsyra

Inaktivt ämne

7664-38-2

231-633-2

0,0

0,0

Poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched

Poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched

Inaktivt ämne

69011-36-5

500-241-6

0,0

0,0

Isotridecanol, etoxylerad 90 %, C 9–11 alkohol-etoxylat

Isotridecanol, etoxylerad 90 %, C 9–11 alkohol-etoxylat

Inaktivt ämne

68439-46-3

614-482-0

0,0

0,0

2.2   Typ(er) av formulering av meta-SPC 3

Formulering(ar)

3.   FAROANGIVELSER OCH SKYDDSANGIVELSER I META-SPC 3

Faroangivelse

Kan vara korrosivt för metaller.

Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Skyddsangivelse

Förvaras endast i originalbehållaren.

Undvik utsläpp till miljön.

Sug upp spill för att undvika materiella skador.

Förvaras i korrosionsbeständig behållare med beständigt innerhölje.

Innehållet lämnas till i enlighet med lokala / nationella bestämmelser. behållaren lämnas till i enlighet med lokala / nationella bestämmelser.

4.   TILLÅTEN ANVÄNDNING/TILLÅTNA ANVÄNDNINGAR AV META-SPC 3

4.1   Bruksanvisning

Tabell 3

Användning # 1 – Veterinärhygien - djurskötsel - spendesinfektion - yrkesmässig användning - inomhus – sprayning (efter mjölkning)

Produkttyp

PT 03 - Veterinärhygien

En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant

-

Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)

Bakterier

Jästsvampar

Användningsområde

Inomhus

Appliceringsmetod

Öppet system: spraybehandling

Sprayning: Manuell och automatiserad icke-medicinsk desinfektion av spenar med bruksfärdig spray (för kor, efter mjölkning)

Dosering(ar) och frekvens

Appliceringsmängd: 10–15 ml per ko - 0

Appliceringsfrekvens:

Under digivningsperioden:

manuellt: 2 appliceringar per dag (efter mjölkning)

automatiserat: 3 appliceringar per dag (efter mjölkning)

Under sinperioden: 1 applicering per dag

Användarkategori(er)

Yrkesmässig användare

Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial

Flaska HDPE: 1 liter, kapsylen tillverkad i PP

Dunk HDPE: 5–60 liter

Tunna HDPE: 200 liter

IBC: HDPE: 600–1 000 liter

4.1.1   Bruksanvisning specifik för denna användning

--

4.1.2   Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder

--

4.1.3   Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön

--

4.1.4   Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning

--

4.1.5   Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

--

5.   ALLMÄNNA ANVÄNDARRIKTLINJER (3) FÖR META-SPC 3

5.1   Bruksanvisning

Läs alltid etiketten eller bipacksedeln före användning och följ alla de givna instruktionerna.

Produkten måste nå en temperatur över 20 °C före användning.

Det är rekommenderat att använda en doseringspump för påfyllning av produkten i appliceringsutrustningen.

Omedelbart efter att en ko har mjölkats ska hela ytan av varje spene sprayas med lösningen. Låt produkten sitta kvar till nästa mjölkning. Rengör inte spenarna direkt efter desinfektion.

Håll kon upprätt i stående ställning tills att produkten har torkat (minst 5 minuter).

Produkten kan appliceras manuellt eller med hjälp av automatisk spensprayning.

Före nästa mjölkning måste spenarna rengöras, helst med en ny, våt trasa per ko.

Appliceringsfrekvensen får inte överskrida två appliceringar per ko och dag vid manuell sprayning och får inte överskrida tre appliceringar per ko och dag vid automatisk spensprayning (efter mjölkning).

5.2   Riskbegränsande åtgärder

Förvaras utom räckhåll för barn.

Använd kemikalieresistenta skyddshandskar, belagd, heltäckande overall samt stövlar under hantering av produkten och vid applicering (material ska specificeras av tillståndsinnehavaren i produktinformationen).

Om en kombination av desinfektion före och efter mjölkning är nödvändig, måste en annan produkt som inte innehåller jod övervägas för desinfektionen före mjölkningen.

5.3   En beskrivning av sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, instruktioner för första hjälpen och nödåtgärder för att skydda miljön

Efter inandning: förse med frisk luft; kontakta läkare vid besvär.

Efter hudkontakt: Tvätta huden noggrant.

Efter ögonkontakt: Spola det öppnade ögat, avlägsna kontaktlinser, fortsätt spola i flera minuter under rinnande vatten. Kontakta läkare.

Efter förtäring: Skölj munnen och drick vatten. Framkalla inte kräkning; kontakta läkare omedelbart.

Vid kontakt med sjukvården ha förpackningen eller etiketten till hands och kontakta Giftinformationscentralen [infoga det lokala telefonnumret här].

Akutåtgärder avseende miljön:

Informera ansvariga myndigheter i händelse av föroreningar av miljön orsakade av produkten (avloppssystem, vattendrag, mark eller luft). För att förhindra felfunktion i enskilda avloppsreningsanläggningar kasseras eventuella rester av produkten vid en uppsamlingsplats för gödsel (för spridning på jordbruksmark eller fermentering i biogasinstallation) eller till kommunalt avloppssystem beroende på lokala krav.

5.4   Instruktioner för ett säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning

Vid slutet av behandlingen, kassera oanvänd produkt och förpackningen i enlighet med lokala krav. Använd produkt kan spolas ut i det kommunala avloppssystemet eller kasseras vid en uppsamlingsplats för gödsel, beroende på lokala krav. Undvik utsläpp till enskilda avlopp.

Europeiska avfallskatalogen: 20 01 30-Detergenter andra än de som nämns i 20 01 29.

5.5   Lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Förvara produkten i rumstemperatur, skyddad från direkt solljus och i behållare som inte släpper igenom ljus. Skyddas mot frost. Håll behållaren väl tillsluten.

Hållbarhet: 12 månader i HDPE

6.   ÖVRIG INFORMATION

7.   TREDJE INFORMATIONSNIVÅN: ENSKILDA PRODUKTER I META-SPC 3

7.1   Handelsnamn, godkännandenummer och specifik sammansättning för varje enskild produkt

Handelsnamn

Fink - Io Spray 50 (Jodophor)

Fink - Io Spray 50 (Iodophor)

Godkännandenummer

EU-0020540-0004 1–3

Trivialnamn

IUPAC-namn

Funktion

CAS-nummer

EG-nummer

Innehåll (%)

Jod

Verksamt ämne

7553-56-2

231-442-4

0,5

META-SPC 4

1.   META-SPC 4 ADMINISTRATIV INFORMATION

1.1   Meta-SPC 4 identitetsbeteckning

Benämning

Meta SPC 4

1.2   Tillägg till registreringsnummer

Nummer

1–4

1.3   Produkttyp(er)

Produkttyp(er)

PT 03 - Veterinärhygien

2.   META-SPC 4 SAMMANSÄTTNING

2.1   Kvalitativ och kvantitativ information om sammansättningen av meta-SPC 4

Trivialnamn

IUPAC-namn

Funktion

CAS-nummer

EG-nummer

Innehåll (%)

Minst

Högst

Jod

Verksamt ämne

7553-56-2

231-442-4

0,1

0,15

Fosforsyra

Fosforsyra

Inaktivt ämne

7664-38-2

231-633-2

0,0

0,0

Poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched

Poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched

Inaktivt ämne

69011-36-5

500-241-6

0,0

0,0

Isotridecanol, etoxylerad 90 %, C 9–11 alkohol-etoxylat

Isotridecanol, etoxylerad 90 %, C 9–11 alkohol-etoxylat

Inaktivt ämne

68439-46-3

614-482-0

0,0

0,0

2.2   Typ(er) av formulering av meta-SPC 4

Formulering(ar)

3.   FAROANGIVELSER OCH SKYDDSANGIVELSER I META-SPC 4

Faroangivelse

Kan vara korrosivt för metaller.

Skyddsangivelse

Förvaras endast i originalbehållaren.

Sug upp spill för att undvika materiella skador.

Förvaras i korrosionsbeständig behållare med beständigt innerhölje.

4.   TILLÅTEN ANVÄNDNING/TILLÅTNA ANVÄNDNINGAR AV META-SPC 4

4.1   Bruksanvisning

Tabell 4

Användning # 1–Veterinärhygien - djurskötsel - spendesinfektion - yrkesmässig användning - inomhus – doppning (efter mjölkning)

Produkttyp

PT 03 - Veterinärhygien

En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant

-

Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)

Bakterier

Jästsvampar

Användningsområde

Inomhus

Appliceringsmetod

Öppet system: doppning

Spendoppning: Manuell icke-medicinsk desinfektion av spenar med bruksfärdig vätska (för kor, efter mjölkning)

Dosering(ar) och frekvens

Appliceringsfrekvens: 5–10 ml per ko - 0

ppliceringsfrekvens:

Under digivningsperioden: 2 appliceringar per dag (efter mjölkning)

Under sinperioden: 1 applicering per dag

Användarkategori(er)

Yrkesmässig användare

Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial

Flaska HDPE: 1 liter

Dunk HDPE: 5–60 liter

Tunna HDPE: 200 liter

IBC HDPE: 600–1 000 liter

4.1.1   Bruksanvisning specifik för denna användning

--

4.1.2   Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder

--

4.1.3   Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön

--

4.1.4   Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning

--

4.1.5   Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

--

5.   ALLMÄNNA ANVÄNDARRIKTLINJER (4) FÖR META-SPC 4

5.1   Bruksanvisning

Läs alltid etiketten eller bipacksedeln före användning och följ alla de givna instruktionerna.

Produkten måste nå en temperatur över 20 °C före användning.

Det är rekommenderat att använda en doseringspump för påfyllning av produkten i appliceringsutrustningen.

Fyll en spenkopp med 2/3 av produkten. Doppa varje spene manuellt i lösningen omedelbart efter att kon har mjölkats. Säkerställ att minst två tredjedelar av spenarna, helst hela spenarna, kommer i kontakt med lösningen.

Rengör inte spenarna direkt efter desinfektion. Låt produkten sitta kvar till nästa mjölkning. Håll kon upprätt i stående ställning tills att produkten har torkat (minst 5 minuter).

Fyll på koppen om så krävs.

Spendoppningskopparna måste tömmas efter mjölkning och diskas före nästa användning. Före nästa mjölkning måste spenarna rengöras, helst med en ny, våt trasa per ko.

Appliceringsfrekvensen får inte överskrida två appliceringar per ko och dag (efter mjölkning).

5.2   Riskbegränsande åtgärder

Förvaras utom räckhåll för barn.

Om en kombination av desinfektion före och efter mjölkning är nödvändig, måste en annan produkt som inte innehåller jod övervägas för desinfektionen före mjölkningen.

5.3   En beskrivning av sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, instruktioner för första hjälpen och nödåtgärder för att skydda miljön

Efter inandning: förse med frisk luft; kontakta läkare vid besvär.

Efter hudkontakt: Tvätta huden noggrant.

Efter ögonkontakt: Spola det öppnade ögat, avlägsna kontaktlinser, fortsätt spola i flera minuter under rinnande vatten. Kontakta läkare.

Efter förtäring: Skölj munnen och drick vatten. Framkalla inte kräkning; kontakta läkare omedelbart.

Vid kontakt med sjukvården ha förpackningen eller etiketten till hands och kontakta Giftinformationscentralen [infoga det lokala telefonnumret här].

Akutåtgärder avseende miljön:

Informera ansvariga myndigheter i händelse av föroreningar av miljön orsakade av produkten (avloppssystem, vattendrag, mark eller luft). För att förhindra felfunktion i enskilda avloppsreningsanläggningar kasseras eventuella rester av produkten vid en uppsamlingsplats för gödsel (för spridning på jordbruksmark eller fermentering i biogasinstallation) eller till kommunalt avloppssystem beroende på lokala krav.

5.4   Instruktioner för ett säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning

Vid slutet av behandlingen, kassera oanvänd produkt och förpackningen i enlighet med lokala krav. Använd produkt kan spolas ut i det kommunala avloppssystemet eller kasseras vid en uppsamlingsplats för gödsel, beroende på lokala krav. Undvik utsläpp till enskilda avlopp.

Europeiska avfallskatalogen: 20 01 30-Detergenter andra än de som nämns i 20 01 29.

5.5   Lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Förvara produkten i rumstemperatur, skyddad från direkt solljus och i behållare som inte släpper igenom ljus. Skyddas mot frost. Håll behållaren väl tillsluten.

Hållbarhet: 12 månader i HDPE

6.   ÖVRIG INFORMATION

7.   TREDJE INFORMATIONSNIVÅN: ENSKILDA PRODUKTER I META-SPC 4

7.1   Handelsnamn, godkännandenummer och specifik sammansättning för varje enskild produkt

Handelsnamn

FINK - Io Dip 10

IODip 10 PVP

Godkännandenummer

EU-0020540-0005 1–4

Trivialnamn

IUPAC-namn

Funktion

CAS-nummer

EG-nummer

Innehåll (%)

Jod

Verksamt ämne

7553-56-2

231-442-4

0,1

7.2   Handelsnamn, godkännandenummer och specifik sammansättning för varje enskild produkt

Handelsnamn

FINK - Io Dip Protect

DESINTEC MH Iodine Barrier

TvP - Barrier Dip

Godkännandenummer

EU-0020540-0006 1–4

Trivialnamn

IUPAC-namn

Funktion

CAS-nummer

EG-nummer

Innehåll (%)

Jod

Verksamt ämne

7553-56-2

231-442-4

0,15

META-SPC 5

1.   META-SPC 5 ADMINISTRATIV INFORMATION

1.1   Meta-SPC 5 identitetsbeteckning

Benämning

Meta SPC 5

1.2   Tillägg till registreringsnummer

Nummer

1–5

1.3   Produkttyp(er)

Produkttyp(er)

PT 03 - Veterinärhygien

2.   META-SPC 5 SAMMANSÄTTNING

2.1   Kvalitativ och kvantitativ information om sammansättningen av meta-SPC 5

Trivialnamn

IUPAC-namn

Funktion

CAS-nummer

EG-nummer

Innehåll (%)

Minst

Högst

Jod

Verksamt ämne

7553-56-2

231-442-4

0,3

0,45

Fosforsyra

Fosforsyra

Inaktivt ämne

7664-38-2

231-633-2

0,35

0,4

Poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched

Poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched

Inaktivt ämne

69011-36-5

500-241-6

0,0

0,0

Isotridecanol, etoxylerad 90 %, C 9–11 alkohol-etoxylat

Isotridecanol, etoxylerad 90 %, C 9–11 alkohol-etoxylat

Inaktivt ämne

68439-46-3

614-482-0

0,0

0,0

2.2   Typ(er) av formulering av meta-SPC 5

Formulering(ar)

3.   FAROANGIVELSER OCH SKYDDSANGIVELSER I META-SPC 5

Faroangivelse

Kan vara korrosivt för metaller.

Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Skyddsangivelse

Förvaras endast i originalbehållaren.

Undvik utsläpp till miljön.

Sug upp spill för att undvika materiella skador.

Förvaras i korrosionsbeständig behållare med beständigt innerhölje.

Innehållet lämnas till i enlighet med lokala / nationella bestämmelser. behållaren lämnas till i enlighet med lokala / nationella bestämmelser.

4.   TILLÅTEN ANVÄNDNING/TILLÅTNA ANVÄNDNINGAR AV META-SPC 5

4.1   Bruksanvisning

Tabell 5

Användning # 1–Veterinärhygien - djurskötsel - spendesinfektion - yrkesmässig användning - inomhus – doppning (efter mjölkning)

Produkttyp

PT 03 - Veterinärhygien

En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant

-

Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)

Bakterier

Jästsvampar

Användningsområde

Inomhus

Appliceringsmetod

Öppet system: doppning

Spendoppning: Manuell icke-medicinsk desinfektion av spenar med bruksfärdig vätska (för kor, efter mjölkning)

Dosering(ar) och frekvens

Appliceringsfrekvens: 5–10 ml per ko - 0

Appliceringsfrekvens:

Under digivningsperioden: 2 appliceringar per dag (efter mjölkning)

Under sinperioden: 1 applicering per dag

Användarkategori(er)

Yrkesmässig användare

Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial

Flaska HDPE: 1 liter

Dunk HDPE: 5–60 liter

Tunna HDPE: 200 liter

IBC HDPE: 600–1 000 liter

4.1.1   Bruksanvisning specifik för denna användning

--

4.1.2   Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder

--

4.1.3   Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön

--

4.1.4   Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning

--

4.1.5   Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

--

5.   ALLMÄNNA ANVÄNDARRIKTLINJER (5) FÖR META-SPC 5

5.1   Bruksanvisning

Läs alltid etiketten eller bipacksedeln före användning och följ alla de givna instruktionerna.

Produkten måste nå en temperatur över 20 °C före användning.

Det är rekommenderat att använda en doseringspump för påfyllning av produkten i appliceringsutrustningen.

Fyll en spenkopp med 2/3 av produkten. Doppa varje spene manuellt i lösningen omedelbart efter att kon har mjölkats. Säkerställ att minst två tredjedelar av spenarna, helst hela spenarna, kommer i kontakt med lösningen.

Rengör inte spenarna direkt efter desinfektion. Låt produkten sitta kvar till nästa mjölkning.

Håll kon upprätt i stående ställning tills att produkten har torkat (minst 5 minuter).

Fyll på koppen om så krävs.

Spendoppningskopparna måste tömmas efter mjölkning och diskas före nästa användning. Före nästa mjölkning måste spenarna rengöras, helst med en ny, våt trasa per ko.

Appliceringsfrekvensen får inte överskrida två appliceringar per ko och dag (efter mjölkning).

5.2   Riskbegränsande åtgärder

Förvaras utom räckhåll för barn.

Om en kombination av desinfektion före och efter mjölkning är nödvändig, måste en annan produkt som inte innehåller jod övervägas för desinfektionen före mjölkningen.

5.3   En beskrivning av sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, instruktioner för första hjälpen och nödåtgärder för att skydda miljön

Efter inandning: förse med frisk luft; kontakta läkare vid besvär.

Efter hudkontakt: Tvätta huden noggrant.

Efter ögonkontakt: Spola det öppnade ögat, avlägsna kontaktlinser, fortsätt spola i flera minuter under rinnande vatten. Kontakta läkare.

Efter förtäring: Skölj munnen och drick vatten. Framkalla inte kräkning; kontakta läkare omedelbart.

Vid kontakt med sjukvården ha förpackningen eller etiketten till hands och kontakta Giftinformationscentralen [infoga det lokala telefonnumret här].

Akutåtgärder avseende miljön:

Informera ansvariga myndigheter i händelse av föroreningar av miljön orsakade av produkten (avloppssystem, vattendrag, mark eller luft). För att förhindra felfunktion i enskilda avloppsreningsanläggningar kasseras eventuella rester av produkten vid en uppsamlingsplats för gödsel (för spridning på jordbruksmark eller fermentering i biogasinstallation) eller till kommunalt avloppssystem beroende på lokala krav.

5.4   Instruktioner för ett säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning

Vid slutet av behandlingen, kassera oanvänd produkt och förpackningen i enlighet med lokala krav. Använd produkt kan spolas ut i det kommunala avloppssystemet eller kasseras vid en uppsamlingsplats för gödsel, beroende på lokala krav. Undvik utsläpp till enskilda avlopp.

Europeiska avfallskatalogen: 20 01 30-Detergenter andra än de som nämns i 20 01 29.

5.5   Lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Förvara produkten i rumstemperatur, skyddad från direkt solljus och i behållare som inte släpper igenom ljus. Skyddas mot frost. Håll behållaren väl tillsluten.

Hållbarhet: 12 månader i HDPE

6.   ÖVRIG INFORMATION

7.   TREDJE INFORMATIONSNIVÅN: ENSKILDA PRODUKTER I META-SPC 5

7.1   Handelsnamn, godkännandenummer och specifik sammansättning för varje enskild produkt

Handelsnamn

Jodofilm 75/5 4 500 ppm

Godkännandenummer

EU-0020540-0007 1–5

Trivialnamn

IUPAC-namn

Funktion

CAS-nummer

EG-nummer

Innehåll (%)

Jod

Verksamt ämne

7553-56-2

231-442-4

0,45

Fosforsyra

Fosforsyra

7664-38-2

231-633-2

0,4

7.2   Handelsnamn, godkännandenummer och specifik sammansättning för varje enskild produkt

Handelsnamn

Jodofilm 75/5 3 000 ppm

Godkännandenummer

EU-0020540-0008 1–5

Trivialnamn

IUPAC-namn

Funktion

CAS-nummer

EG-nummer

Innehåll (%)

Jod

Verksamt ämne

7553-56-2

231-442-4

0,3

Fosforsyra

Fosforsyra

7664-38-2

231-633-2

0,35

META-SPC 6

1.   META-SPC 6 ADMINISTRATIV INFORMATION

1.1   Meta-SPC 6 identitetsbeteckning

Benämning

Meta SPC 6

1.2   Tillägg till registreringsnummer

Nummer

1–6

1.3   Produkttyp(er)

Produkttyp(er)

PT 03 - Veterinärhygien

2.   META-SPC 6 SAMMANSÄTTNING

2.1   Kvalitativ och kvantitativ information om sammansättningen av meta-SPC 6

Trivialnamn

IUPAC-namn

Funktion

CAS-nummer

EG-nummer

Innehåll (%)

Minst

Högst

Jod

Verksamt ämne

7553-56-2

231-442-4

1,75

2,4

Fosforsyra

Fosforsyra

Inaktivt ämne

7664-38-2

231-633-2

3,0

10,0

Poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched

Poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched

Inaktivt ämne

69011-36-5

500-241-6

0,0

25,6

Isotridecanol, etoxylerad 90 %, C 9–11 alkohol-etoxylat

Isotridecanol, etoxylerad 90 %, C 9–11 alkohol-etoxylat

Inaktivt ämne

68439-46-3

614-482-0

0,0

31,8

2.2   Typ(er) av formulering av meta-SPC 6

Formulering(ar)

3.   FAROANGIVELSER OCH SKYDDSANGIVELSER I META-SPC 6

Faroangivelse

Kan vara korrosivt för metaller.

Skadligt vid förtäring.

Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

Orsakar allvarliga ögonskador.

Kan orsaka organskador sköldkörtel genom lång eller upprepad exponering.

Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Skyddsangivelse

Förvaras endast i originalbehållaren.

Inandas inte dimma.

Inandas inte sprej.

Undvik utsläpp till miljön.

Använd skyddshandskar.

Använd skyddskläder.

Använd ansiktsskydd.

VID HUDKONTAKT (även håret):Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten.

VID KONTAKT MED ÖGONEN:Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.

Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

Sug upp spill för att undvika materiella skador.

Förvaras inlåst.

Förvaras oåtkomligt för barn.

4.   TILLÅTEN ANVÄNDNING/TILLÅTNA ANVÄNDNINGAR AV META-SPC 6

4.1   Bruksanvisning

Tabell 6

Användning # 1–Veterinärhygien - djurskötsel - desinfektion av hårda ytor - yrkesmässig användning - inomhus - sprayning

Produkttyp

PT 03 - Veterinärhygien

En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant

-

Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)

Bakterier

Jästsvampar

Virus

Användningsområde

Inomhus

Appliceringsmetod

Öppet system: spraybehandling

Desinfektionsmedel för hårda ytor i djurstallar (exkl. äggkläckningsanläggningar). Sprayning av utspätt koncentrat med hjälp av en ryggburen spruta (4–7 bar).

Dosering(ar) och frekvens

100 ml/m2 - Koncentration av jod i appliceringslösning: 750 ppm (0.075 %w/w).

Appliceringsfrekvens per år:

Mjölkkor: 1

Nötdjur: 1

Kalvar: 4

Suggor, i enskilda bås: 5

Suggor, i grupper: 5

Gödsvin: 3

Äggläggande höns i burar utan behandling: 1

Äggläggande höns i burar med ventilation (bandtorkning): 1

Äggläggande höns i burar med forcerad torkning (djup grop, hög stigning): 1

Äggläggande höns i kompakta burar: 1

Frigående äggläggande höns med strögolv (delvis strögolv, delvis spjälat): 1

Frigående broilers med strögolv: 7

Frigående äggläggande höns med gallergolv (voljärsystem): 1

Frigående moderbroiler med gallergolv: 1

Moderbroilers i uppfödning med gallergolv: 3

Frigående kalkoner med strögolv: 2

Frigående ankor med strögolv: 13

Frigående gäss med strögolv: 6

Användarkategori(er)

Yrkesmässig användare

Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial

Flaska HDPE: 1 liter, kapsylen tillverkad i PP

Dunk HDPE: 5–60 liter

Tunna HDPE: 200 liter

IBC HDPE: 600–1 000 liter

4.1.1   Bruksanvisning specifik för denna användning

Iodosan 30: Blanda 29 ml produkt med 971 ml vatten för att erhålla 1 l appliceringslösning.

Iodosan 18: Blanda 40 ml produkt med 960 ml vatten för att erhålla 1 l appliceringslösning.

4.1.2   Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder

- - -

4.1.3   Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön

- - -

4.1.4   Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning

- - -

4.1.5   Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

- - -

5.   ALLMÄNNA ANVÄNDARRIKTLINJER (6) FÖR META-SPC 6

5.1   Bruksanvisning

Läs alltid etiketten eller bipacksedeln före användning och följ alla de givna instruktionerna.

För att göra i ordning desinfektionslösningen: blanda den flytande produkten med vatten. Häll alltid i vattnet först och rör sedan försiktigt ned produkten.

Använd max. 100 ml appliceringslösning per m2 behandlad yta. Gör inte i ordning mer vätska än absolut nödvändigt.

Produkten ska appliceras i tomma (obebodda) djurstallar efter det att ytorna har rengjorts noggrant med lämpligt rengöringsmedel.

Rengöring innan applicering är obligatorisk. Spola eller torka de ytor som sedan ska behandlas. Låt dem torka i ca 24–36 timmar före desinfektion för att erhålla jordfuktiga ytor. Applicera noggrant ett tunt skikt av den förberedda lösningen på installationer och utrustning genom sprayning. Använd lämplig apparatur (4–7 bar). Under processen och under kontakttiden (min. 30 minuter) måste alla öppningar vara stängda och ventilationen ska vara frånslagen.

5.2   Riskbegränsande åtgärder

Förvaras utom räckhåll för barn.

Formen på produktflaskan ska minimera risken för stänk i syfte att förhindra ögon- och hudexponering vid utspädning av produkten.

Under blandning och laddning: Det är obligatoriskt att använda ansiktsskydd och skyddshandskar (handskmaterialet anges av tillståndsinnehavaren i produktinformationen).

Under appliceringsfasen av den bruksfärdiga lösningen genom sprayning: Handskar och heltäckande skyddsoverall (minst typ X, EN XXXXX) som är ogenomtränglig för biocidprodukten måste användas (handsk- och overallmaterial anges av tillståndsinnehavaren i produktinformationen). Använd nya handskar till varje arbetsskift.

Fackman får inte genomföra desinfektion av djurstallar fler än 3 gånger i månaden. Dessa fackmän får inte använda jodprodukter i ytterligare syften.

Använd endast en typ av produkt innehållande jod per dag.

Fodertråg ska täckas över under appliceringen.

5.3   En beskrivning av sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, instruktioner för första hjälpen och nödåtgärder för att skydda miljön

Efter inandning: förse med frisk luft; kontakta läkare vid besvär.

Efter hudkontakt: Ta omedelbart av förorenade kläder och tvätta huden noggrant.

Efter ögonkontakt: Spola det öppnade ögat, avlägsna kontaktlinser, fortsätt spola i flera minuter under rinnande vatten. Kontakta läkare.

Efter förtäring: Skölj munnen och drick vatten. Framkalla inte kräkning; kontakta läkare omedelbart.

Vid medvetslöshet: placera personen stabilt i vänster sidoläge för transport. Ge aldrig något via munnen till en medvetslös person

Vid kontakt med sjukvården ha förpackningen eller etiketten till hands och kontakta Giftinformationscentralen [infoga det lokala telefonnumret här].

Akutåtgärder avseende miljön:

Informera ansvariga myndigheter i händelse av föroreningar av miljön orsakade av produkten (avloppssystem, vattendrag, mark eller luft). För att förhindra felfunktion i enskilda avloppsreningsanläggningar kasseras eventuella rester av produkten vid en uppsamlingsplats för gödsel (för spridning på jordbruksmark eller fermentering i biogasinstallation) eller till kommunalt avloppssystem beroende på lokala krav.

Metoder och material för inneslutning och rengöring:

Stoppa läckaget om det kan göras på ett säkert sätt. Ta upp spillet med vätskebindande material (sand, jord, diatomit, syrabindemedel, universalbindemedel, sågspån) och placera det i behållare för bortskaffning enligt lokala krav.

5.4   Instruktioner för ett säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning

Vid slutet av behandlingen, kassera oanvänd produkt och förpackningen i enlighet med lokala krav. Använd produkt kan spolas ut i det kommunala avloppssystemet eller kasseras vid en uppsamlingsplats för gödsel, beroende på lokala krav. Undvik utsläpp till enskilda avlopp.

Europeiska avfallskatalogen: 20 01 30-Detergenter andra än de som nämns i 20 01 29.

5.5   Lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Förvara produkten skyddad från direkt solljus och i behållare som inte släpper igenom ljus. Skyddas mot frost. Håll behållaren väl tillsluten.

Hållbarhet: 24 månader i HDPE

6.   ÖVRIG INFORMATION

7.   TREDJE INFORMATIONSNIVÅN: ENSKILDA PRODUKTER I META-SPC 6

7.1   Handelsnamn, godkännandenummer och specifik sammansättning för varje enskild produkt

Handelsnamn

IODOSAN 30

IODOSAN

IODAT

DESINTEC FL-JODES

ROTIE-SOL J

Disinfect Jod

FINK - Jodophos 15

Jod-Reiniger sauer

Tankrein extra

Godkännandenummer

EU-0020540-0009 1-6

Trivialnamn

IUPAC-namn

Funktion

CAS-nummer

EG-nummer

Innehåll (%)

Jod

Verksamt ämne

7553-56-2

231-442-4

2,4

Fosforsyra

Fosforsyra

Inaktivt ämne

7664-38-2

231-633-2

10,0

Poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched

Poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched

Inaktivt ämne

69011-36-5

500-241-6

25,6

7.2   Handelsnamn, godkännandenummer och specifik sammansättning för varje enskild produkt

Handelsnamn

IODOSAN 18

Godkännandenummer

EU-0020540-0010 1–6

Trivialnamn

IUPAC-namn

Funktion

CAS-nummer

EG-nummer

Innehåll (%)

Jod

Verksamt ämne

7553-56-2

231-442-4

1,75

Fosforsyra

Fosforsyra

Inaktivt ämne

7664-38-2

231-633-2

3,0

Isotridecanol, etoxylerad 90 %, C 9–11 alkohol-etoxylat

Isotridecanol, etoxylerad 90 %, C 9–11 alkohol-etoxylat

Inaktivt ämne

68439-46-3

614-482-0

31,8

META-SPC 7

1.   META-SPC 7 ADMINISTRATIV INFORMATION

1.1   Meta-SPC 7 identitetsbeteckning

Benämning

Meta SPC 7

1.2   Tillägg till registreringsnummer

Nummer

1–7

1.3   Produkttyp(er)

Produkttyp(er)

PT 03 - Veterinärhygien

2.   META-SPC 7 SAMMANSÄTTNING

2.1   Kvalitativ och kvantitativ information om sammansättningen av meta-SPC 7

Trivialnamn

IUPAC-namn

Funktion

CAS-nummer

EG-nummer

Innehåll (%)

Minst

Högst

Jod

Verksamt ämne

7553-56-2

231-442-4

3,0

3,0

Fosforsyra

Fosforsyra

Inaktivt ämne

7664-38-2

231-633-2

10,0

10,0

Poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched

Poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched

Inaktivt ämne

69011-36-5

500-241-6

31,8

31,8

Isotridecanol, etoxylerad 90 %, C 9–11 alkohol-etoxylat

Isotridecanol, etoxylerad 90 %, C 9–11 alkohol-etoxylat

Inaktivt ämne

68439-46-3

614-482-0

0,0

0,0

2.2   Typ(er) av formulering av meta-SPC 7

Formulering(ar)

3.   FAROANGIVELSER OCH SKYDDSANGIVELSER I META-SPC 7

Faroangivelse

Kan vara korrosivt för metaller.

Skadligt vid förtäring.

Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

Orsakar allvarliga ögonskador.

Kan orsaka organskador sköldkörtel genom lång eller upprepad exponering.

Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Skyddsangivelse

Förvaras endast i originalbehållaren.

Inandas inte dimma.

Inandas inte sprej.

Undvik utsläpp till miljön.

Använd skyddshandskar.

Använd skyddskläder.

Använd ansiktsskydd.

VID HUDKONTAKT (även håret):Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten.

VID KONTAKT MED ÖGONEN:Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

Sug upp spill för att undvika materiella skador.

Förvaras inlåst.

Förvaras oåtkomligt för barn.

4.   TILLÅTEN ANVÄNDNING/TILLÅTNA ANVÄNDNINGAR AV META-SPC 7

4.1   Bruksanvisning

Tabell 7

Användning # 1–Veterinärhygien - djurskötsel - desinfektion av hårda ytor - yrkesmässig användning - inomhus - sprayning

Produkttyp

PT 03 - Veterinärhygien

En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant

-

Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)

Bakterier

Jästsvampar

Virus

Användningsområde

Inomhus

Appliceringsmetod

Öppet system: spraybehandling

Desinfektionsmedel för hårda ytor i djurstallar (exkl. äggkläckningsanläggningar). Sprayning av utspätt koncentrat med hjälp av en ryggburen spruta (4–7 bar).

Dosering(ar) och frekvens

100 ml/m2 - koncentration av jod i appliceringslösning: 750 ppm (0,075 % w/w).

Appliceringsfrekvens per år:

Mjölkkor: 1

Nötdjur: 1

Kalvar: 4

Suggor, i enskilda bås: 5

Suggor, i grupper: 5

Gödsvin: 3

Äggläggande höns i burar utan behandling: 1

Äggläggande höns i burar med ventilation (bandtorkning): 1

Äggläggande höns i burar med forcerad torkning (djup grop, hög stigning): 1

Äggläggande höns i kompakta burar: 1

Frigående äggläggande höns med strögolv (delvis strögolv, delvis spjälat): 1

Frigående broilers med strögolv: 7

Frigående äggläggande höns med gallergolv (voljärsystem): 1

Frigående moderbroiler med gallergolv: 1

Moderbroilers i uppfödning med gallergolv: 3

Frigående kalkoner med strögolv: 2

Frigående ankor med strögolv: 13

Frigående gäss med strögolv: 6

Användarkategori(er)

Yrkesmässig användare

Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial

Flaska HDPE: 1 liter, kapsylen tillverkad i PP

Dunk HDPE: 5–60 liter

Tunna HDPE: 200 liter

IBC HDPE: 600–1 000 liter

4.1.1   Bruksanvisning specifik för denna användning

Iodosan 30 plus: Blanda 23 ml produkt med 977 ml vatten för att erhålla 1 l appliceringslösning.

4.1.2   Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder

--

4.1.3   Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön

--

4.1.4   Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning

--

4.1.5   Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

--

5.   ALLMÄNNA ANVÄNDARRIKTLINJER (7) FÖR META-SPC 7

5.1   Bruksanvisning

Läs alltid etiketten eller bipacksedeln före användning och följ alla de givna instruktionerna.

För att göra i ordning desinfektionslösningen: blanda den flytande produkten med vatten. Häll alltid i vattnet först och rör sedan försiktigt ned produkten.

Använd max. 100 ml appliceringslösning per m2 behandlad yta. Gör inte i ordning mer vätska än absolut nödvändigt.

Produkten ska appliceras i tomma (obebodda) djurstallar efter det att ytorna har rengjorts noggrant med lämpligt rengöringsmedel.

Rengöring innan applicering är obligatorisk. Spola eller torka de ytor som sedan ska behandlas. Låt dem torka i ca 24–36 timmar före desinfektion för att erhålla jordfuktiga ytor. Applicera noggrant ett tunt skikt av den förberedda lösningen på installationer och utrustning genom sprayning. Använd lämplig apparatur (4–7 bar). Under processen och under kontakttiden (min. 30 minuter) måste alla öppningar vara stängda och ventilationen skall vara frånslagen.

5.2   Riskbegränsande åtgärder

Förvaras utom räckhåll för barn.

Formen på produktflaskan ska minimera risken för stänk i syfte att förhindra ögon- och hudexponering vid utspädning av produkten.

Under blandning och laddning: Det är obligatoriskt att använda ansiktsskydd och skyddshandskar (handskmaterialet anges av tillståndsinnehavaren i produktinformationen).

Under appliceringsfasen av den bruksfärdiga lösningen genom sprayning: Handskar och heltäckande skyddsoverall (minst typ X, EN XXXXX) som är ogenomtränglig för biocidprodukten måste användas (handsk- och overallmaterial anges av tillståndsinnehavaren i produktinformationen). Använd nya handskar till varje arbetsskift.

Fackman får inte genomföra desinfektion av djurstallar fler än 3 gånger i månaden. Dessa fackmän får inte använda jodprodukter i ytterligare syften.

Använd endast en typ av produkt innehållande jod per dag.

Stalldesinfektion bör inte utföras oftare än en gång per år eller en gång under livstiden för kalvar och grisar. Fodertråg ska täckas över under appliceringen.

5.3   En beskrivning av sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, instruktioner för första hjälpen och nödåtgärder för att skydda miljön

Efter inandning: förse med frisk luft; kontakta läkare vid besvär.

Efter hudkontakt: Ta omedelbart av förorenade kläder och tvätta huden noggrant.

Efter ögonkontakt: Spola det öppnade ögat, avlägsna kontaktlinser, fortsätt spola i flera minuter under rinnande vatten. Kontakta läkare.

Efter förtäring: Skölj munnen och drick vatten. Framkalla inte kräkning; kontakta läkare omedelbart.

Vid medvetslöshet: placera personen stabilt i vänster sidoläge för transport. Ge aldrig något via munnen till en medvetslös person

Vid kontakt med sjukvården ha förpackningen eller etiketten till hands och kontakta Giftinformationscentralen [infoga det lokala telefonnumret här].

Akutåtgärder avseende miljön:

Informera ansvariga myndigheter i händelse av föroreningar av miljön orsakade av produkten (avloppssystem, vattendrag, mark eller luft). För att förhindra felfunktion i enskilda avloppsreningsanläggningar kasseras eventuella rester av produkten vid en uppsamlingsplats för gödsel (för spridning på jordbruksmark eller fermentering i biogasinstallation) eller till kommunalt avloppssystem beroende på lokala krav.

Metoder och material för inneslutning och rengöring:

Stoppa läckaget om det kan göras på ett säkert sätt. Ta upp spillet med vätskebindande material (sand, jord, diatomit, syrabindemedel, universalbindemedel, sågspån) och placera det i behållare för bortskaffning enligt lokala krav.

5.4   Instruktioner för ett säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning

Vid slutet av behandlingen, kassera oanvänd produkt och förpackningen i enlighet med lokala krav. Använd produkt kan spolas ut i det kommunala avloppssystemet eller kasseras vid en uppsamlingsplats för gödsel, beroende på lokala krav. Undvik utsläpp till enskilda avlopp.

Europeiska avfallskatalogen: 20 01 30-Detergenter andra än de som nämns i 20 01 29.

5.5   Lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Förvara produkten skyddad från direkt solljus och i behållare som inte släpper igenom ljus. Skyddas mot frost. Håll behållaren väl tillsluten.

Hållbarhet: 24 månader i HDPE

6.   ÖVRIG INFORMATION

7.   TREDJE INFORMATIONSNIVÅN: ENSKILDA PRODUKTER I META-SPC 7

7.1   Handelsnamn, godkännandenummer och specifik sammansättning för varje enskild produkt

Handelsnamn

IODOSAN 30 Plus

YODO CONTROL

YODIVEN

Godkännandenummer

EU-0020540-0011 1–7

Trivialnamn

IUPAC-namn

Funktion

CAS-nummer

EG-nummer

Innehåll (%)

Jod

Verksamt ämne

7553-56-2

231-442-4

3,0

Fosforsyra

Fosforsyra

Inaktivt ämne

7664-38-2

231-633-2

10,0

Poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched

Poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched

Inaktivt ämne

69011-36-5

500-241-6

31,8

META-SPC 8

1.   META-SPC 8 ADMINISTRATIV INFORMATION

1.1   Meta-SPC 8 identitetsbeteckning

Benämning

Meta SPC 8

1.2   Tillägg till registreringsnummer

Nummer

1.3   Produkttyp(er)

Produkttyp(er)

PT 03 - Veterinärhygien

2.   META-SPC 8 SAMMANSÄTTNING

2.1   Kvalitativ och kvantitativ information om sammansättningen av meta-SPC 8

Trivialnamn

IUPAC-namn

Funktion

CAS-nummer

EG-nummer

Innehåll (%)

Minst

Högst

Jod

Verksamt ämne

7553-56-2

231-442-4

1,5

1,5

Fosforsyra

Fosforsyra

Inaktivt ämne

7664-38-2

231-633-2

3,0

3,0

Poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched

Poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched

Inaktivt ämne

69011-36-5

500-241-6

18,0

18,0

Isotridecanol, etoxylerad 90 %, C 9–11 alkohol-etoxylat

Isotridecanol, etoxylerad 90 %, C 9–11 alkohol-etoxylat

Inaktivt ämne

68439-46-3

614-482-0

0,0

0,0

2.2   Typ(er) av formulering av meta-SPC 8

Formulering(ar)

3.   FAROANGIVELSER OCH SKYDDSANGIVELSER I META-SPC 8

Faroangivelse

Kan vara korrosivt för metaller.

Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

Orsakar allvarliga ögonskador.

Kan orsaka organskador sköldkörtel genom lång eller upprepad exponering.

Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Skyddsangivelse

Förvaras endast i originalbehållaren.

Inandas inte dimma.

Inandas inte sprej.

Undvik utsläpp till miljön.

Använd skyddshandskar.

Använd skyddskläder.

Använd ansiktsskydd.

VID HUDKONTAKT (även håret):Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten.

VID KONTAKT MED ÖGONEN:Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

Sug upp spill för att undvika materiella skador.

Förvaras inlåst.

Förvaras oåtkomligt för barn.

4.   TILLÅTEN ANVÄNDNING/TILLÅTNA ANVÄNDNINGAR AV META-SPC 8

4.1   Bruksanvisning

Tabell 8

Användning # 1–Veterinärhygien - djurskötsel - desinfektion av hårda ytor - yrkesmässig användning - inomhus - sprayning

Produkttyp

PT 03 - Veterinärhygien

En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant

-

Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)

Bakterier

Jästsvampar

Virus

Användningsområde

Inomhus

Appliceringsmetod

Öppet system: spraybehandling

Desinfektionsmedel för hårda ytor i djurstallar (exkl. äggkläckningsanläggningar). Sprayning av utspätt koncentrat med hjälp av en ryggburen spruta (4–7 bar).

Dosering(ar) och frekvens

100 ml/m2 - koncentration av jod i appliceringslösning: 750 ppm (0,075 %w/w).

Appliceringsfrekvens per år:

Mjölkkor: 1

Nötdjur: 1

Kalvar: 4

Suggor, i enskilda bås: 5

Suggor, i grupper: 5

Gödsvin: 3

Äggläggande höns i burar utan behandling: 1

Äggläggande höns i burar med ventilation (bandtorkning): 1

Äggläggande höns i burar med forcerad torkning (djup grop, hög stigning): 1

Äggläggande höns i kompakta burar: 1

Frigående äggläggande höns med strögolv (delvis strögolv, delvis spjälat): 1

Frigående broilers med strögolv: 7

Frigående äggläggande höns med gallergolv (voljärsystem): 1

Frigående moderbroiler med gallergolv: 1

Moderbroilers i uppfödning med gallergolv: 3

Frigående kalkoner med strögolv: 2

Frigående ankor med strögolv: 13

Frigående gäss med strögolv: 6

Användarkategori(er)

Yrkesmässig användare

Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial

Flaska HDPE: 1 liter, kapsylen tillverkad i PP

Dunk HDPE: 5–60 liter

Tunna HDPE: 200 liter

IBC HDPE: 600–1 000 liter

4.1.1   Bruksanvisning specifik för denna användning

Iodosan 15: Blanda 46 ml produkt med 954 ml vatten för att erhålla 1 l appliceringslösning.

4.1.2   Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder

--

4.1.3   Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön

--

4.1.4   Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning

--

4.1.5   Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

--

5.   ALLMÄNNA ANVÄNDARRIKTLINJER (8) FÖR META-SPC 8

5.1   Bruksanvisning

Läs alltid etiketten eller bipacksedeln före användning och följ alla de givna instruktionerna.

För att göra i ordning desinfektionslösningen: blanda den flytande produkten med vatten. Häll alltid i vattnet först och rör sedan försiktigt ned produkten.

Använd max. 100 ml appliceringslösning per m2 behandlad yta. Gör inte i ordning mer vätska än absolut nödvändigt.

Produkten ska appliceras i tomma (obebodda) djurstallar efter det att ytorna har rengjorts noggrant med lämpligt rengöringsmedel.

Rengöring innan applicering är obligatorisk. Spola eller torka de ytor som sedan ska behandlas. Låt dem torka i ca 24–36 timmar före desinfektion för att erhålla jordfuktiga ytor. Applicera noggrant ett tunt skikt av den förberedda lösningen på installationer och utrustning genom sprayning. Använd lämplig apparatur (4–7 bar). Under processen och under kontakttiden (min. 30 minuter) måste alla öppningar vara stängda och ventilationen skall vara frånslagen.

5.2   Riskbegränsande åtgärder

Förvaras utom räckhåll för barn.

Formen på produktflaskan ska minimera risken för stänk i syfte att förhindra ögon- och hudexponering vid utspädning av produkten.

Under blandning och laddning: Det är obligatoriskt att använda ansiktsskydd och skyddshandskar (handskmaterialet anges av tillståndsinnehavaren i produktinformationen).

Under appliceringsfasen av den bruksfärdiga lösningen genom sprayning: Handskar och heltäckande skyddsoverall (minst typ X, EN XXXXX) som är ogenomtränglig för biocidprodukten måste användas (handsk- och overallmaterial anges av tillståndsinnehavaren i produktinformationen). Använd nya handskar till varje arbetsskift.

Fackman får inte genomföra desinfektion av djurstallar fler än 3 gånger i månaden. Dessa fackmän får inte använda jodprodukter i ytterligare syften.

Använd endast en typ av produkt innehållande jod per dag.

Stalldesinfektion bör inte utföras oftare än en gång per år eller en gång under livstiden för kalvar och grisar. Fodertråg ska täckas över under appliceringen.

5.3   En beskrivning av sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, instruktioner för första hjälpen och nödåtgärder för att skydda miljön

Efter inandning: förse med frisk luft; kontakta läkare vid besvär.

Efter hudkontakt: Ta omedelbart av förorenade kläder och tvätta huden noggrant.

Efter ögonkontakt: Spola det öppnade ögat, avlägsna kontaktlinser, fortsätt spola i flera minuter under rinnande vatten. Kontakta läkare.

Efter förtäring: Skölj munnen och drick vatten. Framkalla inte kräkning; kontakta läkare omedelbart.

Vid medvetslöshet: placera personen stabilt i vänster sidoläge för transport. Ge aldrig något via munnen till en medvetslös person

Vid kontakt med sjukvården ha förpackningen eller etiketten till hands och kontakta Giftinformationscentralen [infoga det lokala telefonnumret här].

Akutåtgärder avseende miljön:

Informera ansvariga myndigheter i händelse av föroreningar av miljön orsakade av produkten (avloppssystem, vattendrag, mark eller luft). För att förhindra felfunktion i enskilda avloppsreningsanläggningar kasseras eventuella rester av produkten vid en uppsamlingsplats för gödsel (för spridning på jordbruksmark eller fermentering i biogasinstallation) eller till kommunalt avloppssystem beroende på lokala krav.

Metoder och material för inneslutning och rengöring:

Stoppa läckaget om det kan göras på ett säkert sätt. Ta upp spillet med vätskebindande material (sand, jord, diatomit, syrabindemedel, universalbindemedel, sågspån) och placera det i behållare för bortskaffning enligt lokala krav.

5.4   Instruktioner för ett säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning

Vid slutet av behandlingen, kassera oanvänd produkt och förpackningen i enlighet med lokala krav. Använd produkt kan spolas ut i det kommunala avloppssystemet eller kasseras vid en uppsamlingsplats för gödsel, beroende på lokala krav. Undvik utsläpp till enskilda avlopp.

Europeiska avfallskatalogen: 20 01 30-Detergenter andra än de som nämns i 20 01 29.

5.5   Lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Förvara produkten skyddad från direkt solljus och i behållare som inte släpper igenom ljus. Skyddas mot frost. Håll behållaren väl tillsluten.

Hållbarhet: 24 månader i HDPE

6.   ÖVRIG INFORMATION

7.   TREDJE INFORMATIONSNIVÅN: ENSKILDA PRODUKTER I META-SPC 8

7.1   Handelsnamn, godkännandenummer och specifik sammansättning för varje enskild produkt

Handelsnamn

IODOSAN 15

Godkännandenummer

EU-0020540-0012 1–8

Trivialnamn

IUPAC-namn

Funktion

CAS-nummer

EG-nummer

Innehåll (%)

Jod

Verksamt ämne

7553-56-2

231-442-4

1,5

Fosforsyra

Fosforsyra

Inaktivt ämne

7664-38-2

231-633-2

3,0

Poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched

Poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched

Inaktivt ämne

69011-36-5

500-241-6

18,0


(1)  Bruksanvisningar, riskreducerande åtgärder och andra användarriktlinjer i detta avsnitt gäller för alla tillåtna användningar inom meta-SPC 1.

(2)  Bruksanvisningar, riskreducerande åtgärder och andra användarriktlinjer i detta avsnitt gäller för alla tillåtna användningar inom meta-SPC 2.

(3)  Bruksanvisningar, riskreducerande åtgärder och andra användarriktlinjer i detta avsnitt gäller för alla tillåtna användningar inom meta-SPC 3.

(4)  Bruksanvisningar, riskreducerande åtgärder och andra användarriktlinjer i detta avsnitt gäller för alla tillåtna användningar inom meta-SPC 4.

(5)  Bruksanvisningar, riskreducerande åtgärder och andra användarriktlinjer i detta avsnitt gäller för alla tillåtna användningar inom meta-SPC 5.

(6)  Bruksanvisningar, riskreducerande åtgärder och andra användarriktlinjer i detta avsnitt gäller för alla tillåtna användningar inom meta-SPC 6.

(7)  Bruksanvisningar, riskreducerande åtgärder och andra användarriktlinjer i detta avsnitt gäller för alla tillåtna användningar inom meta-SPC 7.

(8)  Bruksanvisningar, riskreducerande åtgärder och andra användarriktlinjer i detta avsnitt gäller för alla tillåtna användningar inom meta-SPC 8.