Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Europaparlamentets och rådets beslut nr 710/97/EG av den 24 mars 1997 om ett samordnat tillvägagångssätt vid auktorisation inom området för satellittjänster för personkommunikation inom gemenskapenEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 105 , 23/04/1997 s. 0004 - 0012EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT nr 710/97/EG av den 24 mars 1997 om ett samordnat tillvägagångssätt vid auktorisation inom området för satellittjänster för personkommunikation inom gemenskapen

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artiklarna 57, 66 och 100a i detta,

med beaktande av kommissionens förslag (1),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (2),

i enlighet med förfarandet i artikel 189b i fördraget (3), och

med beaktande av följande:

1. Den 7 december 1993 antog rådet en resolution om införande av satellittjänster för personkommunikation i gemenskapen (4). I den resolutionen erkände rådet det önskvärda i samordnade åtgärder, vilka som möjliggör införandet av satellittjänster för personkommunikation i gemenskapen med tanke på dessa tjänsters internationella natur. Rådet underströk behovet av att få till stånd faktiska riktlinjer och uppdrog åt kommissionen att studera frågan, övervaka utvecklingen på det internationella planet och föreslå lämpliga åtgärder och/eller insatser.

2. Den 19 maj 1995 antog Europaparlamentet en resolution om mobil- och personkommunikationer i Europeiska unionen (5) där parlamentet ser det som ett prioriterat mål att inrätta ett harmoniserat tillvägagångssätt vid auktorisation av satellitbaserade mobil- och personkommunikationer och att, på grundval av det, genomföra rutiner för tillståndsgivning avseende dessa system i ett tidigt skede. Enligt den resolutionen skulle det tillvägagångssättet har genomförts senast den 1 januari 1996 för att beakta den snabba utvecklingen av dessa tjänster på global nivå och deras sociala och kommersiella möjligheter.

3. Den 29 juni 1995 antog rådet en resolution om utvecklandet av nya former för mobil- och personkommunikationer inom Europeiska unionen (6) där rådet ser det som ett prioriterat mål att före den 1 juni 1996 fastställa ett harmoniserat tillvägagångssätt vid auktorisation av satellitbaserade mobil- och personkommunikationer sedan Europeiska kommittén för regelgivning på telekommunikationsområdet (ECTRA) har utrett frågan.

4. Den 18 juni 1996 antog rådet gemensam ståndpunkt nr 34/96 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om samtrafik inom telekommunikation för att säkerställa samhällsomfattande tjänster och samverkan genom att använda principerna för tillhandahållande av öppna nät (ONP) (7), nedan kallat "samtrafikdirektivet". I detta direktiv fastställs principer för samtrafik inbegripet satellittjänster för personkommunikation med separata telenät.

5. Den 6 december 1995 lade kommissionen fram ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om teleterminalutrustning och satellit/markbaserad utrustning för satellitkommunikation, inbegripet ömsesidigt erkännande av deras överensstämmelse (konsoliderad text).

6. Europaparlamentet och rådet undersöker en gemensam ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om gemensamma ramar för allmänn auktorisation och individuella tillstånd på teletjänstområdet (8), nedan kallat "tillståndsdirektivet". Med tanke på frågans angelägenhet och i brist på antagande och genomförande av sådana auktorisationsåtgärder kräver frågan om satellittjänster för personkommunikation åtgärder på gemenskapsnivå i enlighet med detta beslut. Åtgärderna skall vara kortvariga.

7. Efter att ha övervägt såväl tele-, handels- och industri- som frekvens- och standardiseringsaspekterna på satellittjänster för personkommunikation och efter att ha rådfrågat den berörda industrisektorn lade kommissionen fram ett förslag till beslut med tillhörande tidsplan i syfte att harmonisera auktorisationsförfarandet för satellittjänster för personkommunikation på grundval av ett gemensamt tillvägagångssätt.

8. I överensstämmelse med bestämmelserna i kommissionens direktiv 94/46/EG av den 13 oktober 1994 om ändring av direktiv 88/301/EEG och direktiv 90/388/EEG särskilt med avseende på satellitkommunikation (9) kan marknadstillträde för operatörer inom rymdsegmentet inom satellittjänster för personkommunikation endast begränsas på grundval av opartiska, genomblickbara, proportionella och icke-diskriminerande urvalskriterier som har att göra med tillgången på knappa resurser. Om det inte finns något spektrum tillgängligt för att ta emot alla sökande system skall beslut om sådana restriktioner samordnas.

9. Det brådskar med att harmonisera användningen av frekvensband för satellittjänster för personkommunikation, vilka inom ramen för det här beslutet definieras som de som använder 1.6/2.4 GHz och 1.9/2.1 GHz-banden. Medlemsstaternas slutgiltiga tilldelning av frekvenser för enskilda system måste stå i överensstämmelse med Internationella teleunionens förfaranden.

10. Varje land har suverän rätt att bestämma om och hur det skall delta i system för satellittjänster för personkommunikation och att fastställa bestämmelser och villkor för tillgång till sådana system från det egna territoriet, upplänkarna och operatörer av satellittjänster för personkommunikation måste leverera tjänster enligt de juridiska och ekonomiska krav och de bestämmelser som gäller i den medlemsstat på vars territorium auktorisationen gäller. Som en följd av detta lyder operatörer av satellittjänster för personkommunikation samtidigt under jurisdiktionen för anmälningsmyndigheterna för satellittjänster för personkommunikation och under jurisdiktionen i de länder i vilka tjänsterna är auktoriserade.

11. Trots att prioritet för närvarande ges åt tjänster som använder de ovan nämnda 1.6/2.4 GHz och 1.9/2.1 GHz-frekvensbanden, erkänner medlemsstaterna det eventuella behovet av att harmonisera användningen av de andra satellitfrekvensbanden, i synnerhet de som motsvarar "små lokaloperatörer (LEOs)" (icke röstbaserade, icke geostationära rörliga satellittelesystem).

12. Eftersom satellittjänster för personkommunikation till sin natur framför allt tillgodoser behoven hos mobila användare som reser mellan medlemsstaterna och särskilt utanför gemenskapen skulle sinsemellan olika nationella lagar, bestämmelser och administrativa åtgärder försvåra eller till och med hindra tillhandahållande av satellittjänster för personkommunikation som sträcker sig över hela gemenskapen, fri rörlighet för tillhörande utrustning och, som en följd av detta, ett framgångsrikt införande av satellittjänster för personkommunikation på den inre marknaden.

13. Fritt tillhandahållande av satellittjänster för personkommunikation och fri rörlighet för tillhörande utrustning på den inre marknaden kräver en tillnärmning av nationella föreskrifter och administrativa bestämmelser.

14. Med hänsyn till behovet av största möjliga geografiska täckning av system för satellittjänster för personkommunikation (S-PCS), bör medlemsstaterna sträva efter att kompatibla system för satellittjänster för personkommunikation införs snabbt och samtidigt i gemenskapen på grundval av principerna för den inre marknaden och genom ett samordnat tillvägagångssätt.

15. Med hänsyn till den angivna tidsplanen för genomförande av satellittjänster för personkommunikation är syftet med detta beslut att, under dess begränsade varaktighet, säkerställa att lämpliga regleringsåtgärder införs inom gemenskapen för att uppnå ett harmoniserat tillhandhållande av satellittjänster för personkommunikation med hänsyn till den internationella omfattningen och därav följande krav.

16. Det är nödvändigt att fastställa om bristen på frekvenser på 1.6/2.4 GHz och 1.9/2.1 GHz-frekvensbanden utgör en begränsande faktor när det gäller det antal S-PCS som kan tillhandahållas i gemenskapen på dessa band när de delas upp mellan de sökande systemen. För att undvika att det uppstår "papperssatellitsystem" bör vederbörlig hänsyn tas till hur långt systemen hunnit utvecklas.

17. Principen om genomblickbarhet måste tillämpas på alla stadier av den utformning av åtgärder som följer av detta beslut utan att det påverkar den lagliga rätten till sekretess.

18. Auktorisation skall ges enligt tillämpliga nationella system i enlighet med bestämmelserna i direktiv 94/46/EG.

19. De åtgärder som har antagits av Europeiska radiokommittén (ERC) och ECTRA utgör, om de stämmer överens med gemenskapslagstiftningen, en grund för användningen av de berörda frekvenserna av och för utarbetande av auktorisationskriterier för satellittjänster för personkommunikation.

20. Europeiska standardiseringsorgan som Europeiska institutet för telestandarder (ETSI) och Europeiska standardiseringskommittén (CEN) och Europeiska elektrotekniska standardiseringskommittén (CENELEC) kan engageras på ett lämpligt sätt för att utarbeta de nödvändiga standarder som är relevanta på detta område.

21. Europeiska post- och telesammanslutningen (CEPT), ECTRA och särskilt ERC kommer att få i uppdrag att harmonisera förfaranden och villkor för auktorisation.

22. För att förenkla beviljandet av auktorisation för satellittjänster för personkommunikation till företag som finns i fler än en medlemsstat bör ett "samordnat förfarande" inrättas. Det samordnade förfarandet bör inrättas utan att det påverkar de nationella bestämmelser som har att göra med det språk som används i de tillämpliga förfarandena.

23. Den globala omfattningen hos satellitsystem och satellittjänster för personkommunikation liksom det tillhörande globala regelverket under vilket de tillhandahålls spelar en viktig roll i gemenskapens överväganden. Kommissionen bör övervaka utvecklingen, särskilt när det gäller regleringsförfaranden, utanför gemenskapen och, om så är lämpligt rådgöra med tredje land om ett samordnat införande av satellittjänster för personkommunikation på global nivå. Denna åtgärd på gemenskapsnivå kommer att ge gemenskapen och dess medlemsstater möjlighet till ett större inflytande på den internationella utvecklingen av mobil personkommunikation.

24. Den inneboende globala karaktären hos satellittjänster för personkommunikation kan kräva ingående av ett stort antal överenskommelser med tredje land om bland annat samtrafik, fri rörlighet och användning av utrustning, satellitsystem och operativsystem för satellitkontroll, tillgång till nätgränsstationer och tillgång till marknader i tredje land. Dessa överenskommelser är nära förbundna med åtgärder för marknadstillträde.

25. Gemenskapsföretag kan dra nytta av att ha faktisk och likvärdig tillgång till marknader i tredje land och få samma behandling i ett tredje land som den som erbjuds inom gemenskapen till företag som är helägda, kontrollerade genom majoritetsägande eller som i realiteten kontrolleras av medborgare från berört tredje land.

26. Därför får kommissionen starta multilaterala och bilaterala förhandlingar om dessa aspekter av satellittjänster för personkommunikation på särskilt uppdrag från rådet, vilket borde göra det möjligt att ingå väl avvägda överenskommelser som särskilt säkerställer faktiskt och likvärdigt marknadstillträde för gemenskapens operatörer i tredje land.

27. Resultaten av internationella diskussioner och andra förändringar av omständigheterna kan kräva att de beslut som fattats med tillämpning av detta beslut ändras eller att andra lämpliga insatser görs.

28. Medlemsstaterna bör vidta alla relevanta åtgärder för att genomföra detta beslut och de beslut som blir följden av det på ett lämpligt sätt och meddela kommissionen alla genomförandeåtgärder som har gjorts på nationell nivå.

29. Den berörda industrisektorn bör anmodas att nära samarbeta med komissionen och de nationella regleringsmydigheterna vid genomförandet av detta beslut.

30. Den typ av information som lämnas av de sökande och andra företrädare för den berörda industrin kan vara affärsmässigt konfidentiell. Största möjliga försiktighet bör iakttas när det gäller denna information.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Räckvidd

Syftet med detta beslut är att underlätta ett snabbt införande av kompatibla satellittjänster för personkommunikation inom gemenskapen på grundval av den inre marknadens principer inom en jämförbar tidsram genom ett samordnat tillvägagångssätt.

Artikel 2

Samordnat tillvägagångssätt vid auktorisation

1. När medlemsstaterna utformar och tillämpar sina auktorisationsförfaranden skall de försäkra sig om att tillhandahållandet av satellittjänster för personkommunikation sker på frekvensband som är harmoniserade av CEPT i enlighet med förfarandet i artikel 3.

2. Om det enligt artikel 3 och i samverkan med CEPT fastställs att det är nödvändigt att begränsa antalet auktorisationer för satellittjänster för personkommunikation på grund av bristen på tillgängligt frekvensspektrum, skall medlemsstaterna samordna sina auktorisationsförfaranden så att det beviljas auktorisation till samma satellittjänster för personkommunikation inom hela gemenskapen.

3. Medlemsstaterna får vid beviljande av auktorisation knyta de villkor som anges i bilaga I.

Dessa villkor får också ställas även om ingen del av den berörda satellittjänsten för personkommunikation är belägen på en medlemsstats territorium.

4. Medlemsstaterna skall vidta alla tekniska och andra lämpliga åtgärder för att säkerställa en fri rörlighet för terminalutrustning inom sina territorier enligt europeiska harmoniserade standarder och gemensamma tekniska bestämmelser.

Artikel 3

Samarbete med CEPT

1. Kommissionen skall, efter att ha samrått med kommittén enligt förfarandet i artikel 7, ge CEPT/ECTRA och CEPT/ERC i uppdrag att harmonisera användningen av frekvenser och villkoren för allmän auktorisation för satellittjänster för personkommunikation, utan att räckvidden i tillståndsdirektivet för individuella tillstånd påverkas. I dessa uppdrag skall det bestämmas vilka uppgifter som skall utföras och en tidsplan skall fastställas.

2. Tidsplanen för de första uppdragen skall fastställas, i bilaga II.

3. När uppdragen slutförts skall det, i enlighet med förfarandet i artikel 6, beslutas om resultatet av det arbete som utförts till följd av uppdragen skall vara tillämpligt i gemenskapen.

4. Om kommissionen eller någon medlemsstat, trots vad som föreskrivs i artikel 2.1, anser att arbetet enligt det uppdrag som har givits åt CEPT/ECTRA eller CEPT/ERC inte går tillräckligt snabbt framåt med tanke på den tidsplan som har fastställts kan de lämna över frågan till den kommitté som har inrättats enligt artikel 5 och den skall besluta i enlighet med förfarandet i artikel 6.

Artikel 4

Samordnat förfarande

1. Kommissionen skall, när så är lämpligt och tillsammans med CEPT/ECTRA och CEPT/ERC, vidta nödvändiga åtgärder för att införa ett samordnat förfarande för individuella tillstånd och, när det gäller allmän auktorisation, för anmälningsförfaranden, inbegripet lämpliga åtgärder för deras handläggning, i enlighet med förfarandet i artikel 6. Information om ett sådant samordnat förfarande skall offentliggöras i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

2. Det samordnade förfarandet skall vara förenligt med följande villkor:

a) Förfarandet skall vara öppet för alla företag som vill utföra teletjänster i gemenskapen.

b) Det skall vara möjligt att lämna in ansökningar och anmälningar, och ett eller flera organ där ansökningarna och anmälningarna kan lämnas in skall utses.

c) När det gäller individuella tillstånd skall ansökningarna inom sju arbetsdagar efter det formella mottagandet lämnas in till de berörda nationella regleringsmyndigheterna av de organ som mottagit ansökan.

När det gäller allmän auktorisation skall anmälningarna lämnas till de berörda regleringsmyndigheterna inom två arbetsdagar efter det formella mottagandet av de organ som mottagit anmälan.

d) När det gäller individuella tillstånd skall de berörda nationella regleringsmyndigheterna fatta beslut om beviljande av sådant tillstånd inom en rimlig tidsfrist; bland annat skall de underrätta de sökande om deras beslut så snart som möjligt men inte senare än sex veckor efter det att de har mottagit ansökan. Medlemsstaterna får förlänga denna tidsfrist upp till fyra månader i sakligt motiverade fall som särskilt fastställs i bestämmelser som antagits för tillämpningen av tillståndsdirektivet. I synnerhet när det gäller förfaranden med allmän inbjudan kan medlemsstaterna förlänga denna tidsfrist upp till fyra månader. Dessa tidsfrister gäller utan att det påverkar tillämpliga internationella avtal om internationell frekvens- och satellitsamordning.

De nationella regleringsmyndigheterna måste underrätta både de sökande och de organ till vilka ansökan i fråga ställdes om beslutet inom en vecka.

När det gäller allmän auktorisation får de berörda nationella regleringsmyndigheterna kräva att de sökande väntar upp till fyra veckor efter det att myndigheterna formellt mottagit all nödvändig information, innan sökanden får börja tillhandahålla de tjänster den allmänna auktorisationen omfattar.

e) De organ där ansökningarna och anmälningarna får lämnas in skall årligen rapportera till kommissionen hur det samordnade förfarandet fungerar och även lämna uppgifter om avslag på ansökningar och invändningar mot anmälningar.

f) Det organ som omfattas av det samordnade förfarandet skall åläggas samma grad av sekretess som föreskrivs i artikel 11.

Artikel 5

Kommittén

1. Vid genomförandet av detta beslut skall kommissionen biträdas av den tillståndskommitté som inrättats genom tillståndsdirektivet. Tillståndskommittén skall handla i enlighet med artiklarna 6 och 7.

2. Med tanke på att det är brådskande och i avvaktan på att den kommitté som avses i punkt 1 har inrättats skall kommissionen biträdas av en provisorisk ad hoc-kommitté som skall inkallas vid behov och som skall arbeta enligt artiklarna 6 och 7.

Artikel 6

Förfarande II b (10)

1. Kommissionens företrädare skall till kommittén lämna ett utkast till de åtgärder som skall vidtas. Kommittén skall yttra sig över förslaget inom den tid som ordföranden bestämmer med hänsyn till hur brådskande frågan är. Kommittén skall fatta sitt beslut med den majoritet som enligt artikel 148.2 i fördraget skall tillämpas vid beslut som rådet skall fatta på förslag av kommissionen. Medlemsstaternas röster skall vägas enligt bestämmelserna i samma artikel. Ordföranden får inte rösta.

2. Kommissionens beslut skall ha omedelbar verkan. Om dessa åtgärder inte är förenliga med kommitténs yttrande skall kommissionen emellertid genast underrätta rådet. I sådana fall

- får kommissionen uppskjuta verkställandet av de beslutade åtgärderna under en tid av tre månader från dagen då rådet underrättats.

- får rådet fatta ett annat beslut med kvalificerad majoritet inom den tid som anges i första strecksatsen.

Artikel 7

Förfarande (11)

Kommissionens företrädere skall förelägga kommittén ett förslag till åtgärder. Kommittén skall yttra sig över förslaget inom den tid som ordföranden bestämmer med hänsyn till hur brådskande frågan är, om nödvändigt genom omröstning.

Yttrandet skall protokollföras, och dessutom har varje medlemsstat rätt att begära att få sin uppfattning tagen till protokollet.

Kommissionen skall ta största hänsyn till det yttrande som kommittén avgett. Den skall underrätta kommittén om det sätt på vilket dess yttrande har beaktats.

Artikel 8

Informationsutbyte

1. Kommissionen skall regelbundet informera kommittén om resultatet av överläggningar med företrädare för teleorganisationer, användare, konsumenter, tillverkare tjänsteproducenter och fackliga organisationer.

2. Kommittén skall, med beaktande av gemenskapens politik på teleområdet, främja informationsutbytet mellan medlemsstaterna och kommissionen när det gäller läget för och utvecklingen av reglerande verksamhet som omfattar auktorisation av teletjänster.

Artikel 9

Internationella aspekter

1. Medlemsstaterna får underrätta kommissionen om alla allmänna svårigheter som organisationer inom gemenskapen möter, rättsligt och i praktiken, när de inför satellittjänster för personkommunikation i tredje land.

2. När kommissionen underrättas om att sådana svårigheter föreligger kan den om så behövs lämna förslag till rådet om ett lämpligt förhandlingsuppdrag i syfte att säkerställa faktiskt och jämförbart marknadstillträde för gemenskapsorganisationer i dessa tredje länder. Rådet skall besluta med kvalificerad majoritet.

3. Åtgärder som vidtas i enlighet med punkt 2 skall inte påverka tillämpningen av gemenskapens och medlemsstaternas åtaganden enligt relevanta internationella överenskommelser.

Artikel 10

Anmälan

Medlemsstaterna skall förse kommissionen med sådan information som kan behövas för att kommissionen skall kunna kontrollera genomförandet av detta beslut.

Artikel 11

Sekretess

1. Varken kommissionen eller de nationella regleringsmyndigheterna får lämna ut några upplysningar som omfattas av tystnadsplikt, i synnerhet inte uppgifter om företag, deras affärsförbindelser eller kostnadsfaktorer.

2. Punkt 1 gäller utan att den påverkar de nationella regleringsmyndigheternas rätt att lämna ut upplysningar när det är väsentligt för att de skall kunna fullgöra sina skyldigheter; i sådana fall skall avslöjandet vara proportionerligt och ta hänsyn till företagens legitima intresse av att skydda sina affärshemligheter.

3. Bestämmelsen i punkt 1 får inte hindra offentliggörandet av sådana upplysningar om tillståndsvillkor som inte omfattar någon sekretessbelagd information.

Artikel 12

Varaktighet

Detta beslut träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning och det skall gälla i tre år från detta datum.

Artikel 13

Rapportering

Kommissionen skall följa utvecklingen på området satelliter för personkommunikation och efter två år rapportera till Europaparlamentet och rådet om hur effektiva de åtgärder är som har vidtagits med tillämpning av detta beslut.

Artikel 14

Genomförande

Medlemsstaterna skall vidta alla de rättsliga eller administrativa åtgärder som behövs för att möjliggöra genomförandet av de åtgärder som överenskommits eller som följer av detta beslut.

Artikel 15

Adressater

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 24 mars 1997.

På Europaparlamentets vägnar

J. M. GIL-ROBLES

Ordförande

På rådets vägnar

H. VAN MIERLO

Ordförande

(1) EGT nr C 15, 20.1.1996, s. 6 och EGT nr C 350, 21.11.1996, s. 14.

(2) EGT nr C 204, 15.7.1996, s. 8.

(3) Europaparlamentets yttrande av den 19 juni 1996 (EGT nr C 198, 8.7.1996, s. 93), rådets gemensamma ståndpunkt av den 9 december 1996 (EGT nr C 41, 10.2.1997, s. 37) och Europaparlamentets beslut av den 20 februari 1997 (EGT nr C 85, 17.3.1997). Rådets beslut av den 6 mars 1997.

(4) EGT nr C 339, 16.12.1993, s. 1.

(5) EGT nr C 151, 19.6.1995, s. 473.

(6) EGT nr C 188, 22.7.1995, s. 3.

(7) EGT nr C 220, 29.7.1996, s. 13.

(8) EGT nr C 41, 10.2.1997, s. 48.

(9) EGT nr L 268, 19.10.1994, s. 15.

(10) Förfaranden fastställda i rådets beslut 87/373/EEG av den 13 juli 1987 om närmare villkor för utförandet av kommissionens genomförandebefogenheter (EGT nr L 197, 18.7.1987, s. 33).

BILAGA I

VILLKOR SOM FÅR KNYTAS TILL AUKTORISATION

1. Alla villkor som är knutna till auktorisation måste vara förenliga med konkurrensreglerna i fördraget.

2. Villkor som får knytas till samtliga typer av auktorisation, om detta är skäligt och om inte annat följer av proportionalitetsprincipen.

2.1 Villkor som är avsedda att säkerställa överensstämmelse med de relevanta väsentliga kraven.

2.2 Villkor som är knutna till tillhandahållandet av upplysningar som rimligen kan krävas för att det skall vara möjligt att kontrollera överensstämmelse med tillämpliga villkor och för statistikändamål.

2.3 Villkor som är avsedda att förhindra konkurrensbegränsning på telemarknaden, inbegripet åtgärder för att säkerställa att taxorna är icke-diskriminerande och inte snedvrider konkurrensen.

2.4 Villkor som är knutna till en faktisk och effektiv användning av nummerkapaciteten.

3. Särskilda villkor som får knytas till allmän auktorisation för tillhandahållande av allmänt tillgängliga teletjänster och allmänna telenät för att tillhandahålla sådana tjänster, när detta är motiverat och om inte annat följer av proportionalitetsprincipen.

3.1. Villkor som är knutna till skyddet för användare och abonnenter, i synnerhet när det gäller

- den nationella regleringsmyndighetens förhandsgodkännande av standardkontraktet för abonnenter,

- tillhandahållande av specificerad och korrekt fakturering,

- tillhandahållande av ett tvistelösningsförfarande,

- offentliggörande och anmälan i god tid av ändringar i accessvillkor, inbegripet taxor och tjänstens kvalitet och tillgänglighet.

3.2 Ekonomiska bidrag till tillhandahållandet av samhällsomfattande tjänster i enlighet med gemenskapsrätten.

3.3 Förmedling av sådana uppgifter i kunddatabaser som är nödvändiga för tillhandahållandet av allmänt tillgängliga kataloguppgifter.

3.4. Tillhandahållande av räddningstjänster.

3.5 Specialåtgärder för handikappade.

3.6 Villkor för samtrafik i näten och samverkan mellan tjänster i enlighet med samtrafikdirektivet och förpliktelser i gemenskapsrätten.

4. Särskilda villkor som kan knytas till individuella tillstånd om detta är berättigat och om inte annat följer av proportionalitetsprincipen.

4.1 Särskilda villkor som är förenade med tilldelningen av nummerrättigheter (överensstämmelse med nationella nummerplaner).

4.2 Särskilda villkor som är förenade med ett faktiskt utnyttjande och en effektiv hantering av radiofrekvenser.

4.3 Särskilda miljökrav och särskilda krav i fråga om fysisk planering, inbegripet villkor som är förenade med tillträdet till allmän eller privat mark och villkor som är förenade med delande av lokalisering och anläggningar.

4.4 Längsta giltighetstid, som inte skall vara orimligt kort, särskilt för att säkerställa effektiv användning av radiofrekvenser eller nummer eller för att bevilja tillträde till allmän eller privat mark utan att det påverkar tillämpningen av andra bestämmelser om återkallande eller tillfälligt upphävande av tillstånd.

4.5 Tillhandahållande av samhällsomfattande tjänster i enlighet med samtrafikdirektivet och Europaparlamentets och rådets direktiv 95/62/EG av den 13 december 1995 om tillhandahållande av öppna nät (ONP) för taltelefoni. (1)

4.6 Villkor som tillämpas på operatörer med ett betydande marknadsinflytande enligt anmälan från medlemsstaterna i enlighet med samtrafikdirektivet i syfte att säkerställa samtrafik eller kontroll av ett betydande marknadsinflytande.

4.7 Villkor om äganderätt som är förenlig med gemenskapsrätten och gemenskapens åtagande gentemot tredje land.

4.8. Krav som rör tjänstens eller nätets kvalitet, tillgänglighet och varaktighet, inbegripet den sökandes ekonomiska ställning samt administrativa och tekniska kompetens och villkor som fastställer en minsta drifttid, och, när så är lämpligt och i enlighet med gemenskapsrätten, det obligatoriska tillhandahållandet av allmänt tillgängliga teletjänster och allmänna telenät.

4.9 Särskilda villkor för tillhandahållandet av förhyrda förbindelser enligt direktiv 92/44/EEG av den 5 juni 1992 om tillhandahållande av öppna nät för förhyrda förbindelser. (2)Denna förteckning över villkor skall inte påverka tillämpningen av

- andra regler som inte är specifika för telesektorn,

- åtgärder som medlemsstaterna vidtagit i överensstämmelse med kraven på allmänintressen som erkänns i fördraget, särskilt artiklarna 36 och 56, i synnerhet avseende allmän moral, allmän säkerhet, inbegripet undersökning av brottslig verksamhet, och allmän ordning.

(1) EGT nr L 321, 30.12.1995, s. 6.

(2) EGT nr L 165, 19.6.1992, s. 27. Direktivet ändrat genom kommissionens beslut 94/439/EG (EGT nr L 181, 15.7.1994, s. 40).

BILAGA II

TIDSPLAN

>Plats för tabell>