Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

98/80/EG: Kommissionens beslut av den 7 januari 1998 om ändring av bilaga II till rådets direktiv 92/44/EEG (Text av betydelse för EES)Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 014 , 20/01/1998 s. 0027 - 0028KOMMISSIONENS BESLUT av den 7 januari 1998 om ändring av bilaga II till rådets direktiv 92/44/EEG (Text av betydelse för EES) (98/80/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 92/44/EEG av den 5 juni 1992 om tillhandahållande av öppna nät för förhyrda förbindelser (1), senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 97/51/EG (2), särskilt artikel 7.3 i detta, och

med beaktande av följande:

I artikel 7.3 i direktiv 92/44/EEG föreskrivs att bilaga II skall ändras så att den anpassas till ny teknisk utveckling och förändringar i efterfrågan på marknaden, med beaktande av utvecklingsstadiet för de nationella näten.

I enlighet med ett standardiseringsuppdrag utfärdat av kommissionen har Europeiska institutet för telekommunikationsstandarder (ETSI) antagit europeiska telekommunikationsstandarder (ETS) för förhyrda förbindelser. Standarderna har utvecklats på grundval av rekommendationer från Internationella teleunionen (ITU).

Det finns inget krav på att teleoperatörerna skall ta bort befintliga erbjudanden rörande förhyrda förbindelser.

I enlighet med artikel 7.3 i direktiv 92/44/EEG har kommissionen lämnat utkastet till beslut till kommittén för tillhandahållande av öppna nät för yttrande enligt det förfarande som föreskrivs i artikel 10 i rådets direktiv 90/387/EEG (3).

Den ändring av bilaga II till direktiv 92/44/EEG som antas genom detta beslut är förenlig med yttrandet från kommittén för tillhandahållande av öppna nät.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga II till direktiv 92/44/EEG skall ersättas med bilagan till detta beslut.

Artikel 2

Medlemsstaterna skall vidta nödvändiga åtgärder för att efterleva detta beslut inom två månader efter det att det har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 7 januari 1998.

På kommissionens vägnar

Martin BANGEMANN

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 165, 19.6.1992, s. 27.

(2) EGT L 295, 29.10.1997, s. 23.

(3) EGT L 192, 24.7.1990, s. 1.

BILAGA

"BILAGA II

>Plats för tabell>

"