Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Europaparlamentets och rådets beslut nr 128/1999/EG av den 14 december 1998 om samordnat införande av ett system för mobil och trådlös telekommunikation (UMTS) av tredje generationen inom gemenskapenEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 017 , 22/01/1999 s. 0001 - 0007EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT nr 128/1999/EG av den 14 december 1998 om samordnat införande av ett system för mobil och trådlös telekommunikation (UMTS) av tredje generationen inom gemenskapen

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artiklarna 57, 66 och 100 a i detta,

med beaktande av kommissionens förslag (1),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (2),

med beaktande av Regionkommitténs yttrande (3),

i enlighet med förfarandet i artikel 189 b i fördraget (4), och

av följande skäl:

(1) Den 29 maj 1997 överlämnade kommissionen ett meddelande om den vidare utvecklingen av mobil och trådlös kommunikation till Europaparlamentet, rådet, Ekonomiska och sociala kommittén och Regionalkommittén.

(2) Den 15 oktober 1997 lade kommissionen fram ett meddelande om strategin och riktlinjerna för den vidare utvecklingen av mobil och trådlös kommunikation (UMTS).

(3) Den 1 december 1997 uppmanade rådet kommissionen att i början av år 1998 lägga fram ett förslag till Europaparlamentets och rådets beslut, vilket skulle göra det möjligt att utarbeta riktlinjer rörande ämnets kärnfråga och underlätta snar tillståndsgivning av UMTS-tjänster inom gemenskapens befintliga rättsliga ram, och, om det är lämpligt och på grundval av den nuvarande kompetensfördelningen, med avseende på samordnad frekvenstilldelning inom gemenskapen samt alleuropeisk roaming. Europaparlamentet antog den 29 januari 1998 en resolution, där det uttryckte sitt starka stöd för kommissionens meddelande av den 15 oktober 1997.

(4) En ny generation nyskapande system behöver utvecklas för att tillhandahålla trådlösa bredbandiga multimedietjänster, inklusive tjänster som tillhandahålls på Internet och andra tjänster som är baserade på Internetprotokollet (I/P), för att tillhandahålla flexibla och individualiserade tjänster samt för att stödja högkapacitetsöverföring av data, vilka samtliga kombinerar användning av markbundna fasta och mobila komponenter och satellitkomponenter. Detta beslut kommer att gälla för satellitkomponenter, utan att det påverkar Europaparlamentets och rådets beslut 710/97/EG av den 24 mars 1997 om ett samordnat tillvägagångssätt vid auktorisation inom området för satellittjänster för personkommunikation inom gemenskapen (5). Det är nödvändigt att säkerställa snabb tillgång till marknaden för global täckning med omärkliga övergångar och låga kostnader samt ett utbud av nyskapande tjänster genom en tillräcklig grad av konkurrens.

(5) Internationella teleunionens (ITU) administrativa världsradiokonferens (WARC 92) fastställde år 1992 ett frekvensspektrum för utvecklingen av såväl de satellitbaserade som de markbundna delarna av Future Public Land Mobile Telecommunications System (FPLMTS), senare omdöpt till IMT-2000. Enligt ITU:s resolution 212 och världsradiokonferensen år 1995 (WRC 95) bör genomförandet av de markbundna delarna påbörjas omkring år 2000.

(6) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS) i gemenskapen behöver vara kompatibelt med den tredje generationens mobilsystem, som kallas International Mobile Telecommunications-2000 (IMT-2000) och som på global nivå har utarbetats av ITU på grundval av ITU:s resolution 212.

(7) Mobil och trådlös kommunikation är av strategisk betydelse såväl för utvecklingen av gemenskapens teleindustri och för informationssamhället som för hela gemenskapens ekonomi och sysselsättning. Kommissionen antog den 3 december 1997 en grönbok om konvergens mellan telekommunikations-, media- och informationstekniksektorerna och de regleringsmässiga följderna. På grundval av samråden till följd av den grönboken, kommer kommissionen att beakta konvergensens effekter på UMTS, under särskilt beaktande av översynen av gemenskapens reglering av telekommunikationsområdet senast år 1999.

(8) För att skapa ett gynnsamt klimat för investeringar och för utvecklingen av UMTS samt för att möjliggöra utvecklingen av inte bara gemenskapsövergripande utan även alleuropeiska och globala tjänster med största möjliga geografiska täckning, är tidiga och specifika insatser på gemenskapsnivå nödvändiga. Medlemsstaterna bör möjliggöra ett snabbt och samordnat införande av kompatibla UMTS-nät och UMTS-tjänster i gemenskapen på grundval av principerna för den inre marknaden och i enlighet med de europeiska standarder för UMTS som har godkänts eller utvecklats av Europeiska institutet för telestandarder (ETSI), när sådana finns tillgängliga, inbegripet i synnerhet en gemensam, öppen och internationellt konkurrenskraftig standard för radiogränssnitt. Olikartade nationella lagar, författningar och administrativa åtgärder skulle hämma eller förhindra tillhandahållande av gemenskapsövergripande och globala UMTS-tjänster samt fri rörlighet för därtill hörande utrustning.

(9) Gemenskapslagstiftningen, inbegripet konkurrensreglerna, är tillämplig på denna sektor och detta gäller särskilt: kommissionens direktiv 96/2/EG av den 16 januari 1996 om ändring av direktiv 90/388/EEG med avseende på mobil- och personkommunikation (6), kommissionens direktiv 96/19/EG av den 13 mars 1996 om ändring av direktiv 90/388/EEG med avseende på genomförandet av full konkurrens på marknaderna för teletjänster (7), Europaparlamentets och rådets direktiv 97/13/EG av den 10 april 1997 om gemensamma ramar för allmän auktorisation och individuella tillstånd på teletjänstområdet (8), Europaparlamentets och rådets direktiv 97/33/EG av den 30 juni 1997 om samtrafik inom telekommunikation i syfte att säkerställa samhällsomfattande tjänster och samverkan genom tillämpning av principerna om tillhandahållande av öppna nät (9) samt Europaparlamentets och rådets direktiv 97/66/EG av den 15 december 1997 om behandling av personuppgifter och skydd för privatlivet inom telekommunikationsområdet (10). Förteckningen av villkor som skall fogas till auktorisationer för UMTS enligt direktiv 97/13/EG påverkar inte de åtgärder som medlemsstaterna vidtagit i överensstämmelse med de krav på allmänintresse som erkänns i fördraget, särskilt artiklarna 36 och 56, särskilt i förhållande till allmän säkerhet, däribland utredningar av brottslig verksamhet.

(10) De organisationer som tillhandahåller UMTS-nät eller UMTS-tjänster via sådana nät bör kunna gå in på marknaden utan onödiga hinder eller alltför höga avgifter för att möjliggöra en dynamisk marknad med ett brett konkurrenskraftigt utbud av tjänster.

(11) Enligt gemenskapsrätten, särskilt Europaparlamentets och rådets direktiv 97/13/EG och kommissionens direktiv 96/2/EG, gäller följande: för det första bör individuella tillstånd begränsas till inrättande och/eller drift av UMTS-nät, för det andra får antalet tillstånd endast begränsas på grund av en påvisad brist på frekvensutrymme och för det tredje bör tillstånd beviljas på grundval av objektiva, ickediskriminerande, detaljerade och proportionella kriterier, oberoende av om de enskilda sökandena redan är befintliga operatörer av andra system eller ej.

(12) Tillstånden bör möjliggöra och medlemsstaterna uppmuntra transnationell roaming för att säkerställa gemenskapsövergripande och alleuropeiska tjänster. Samarbete måste äga rum med den europeiska post- och teleorganisationen (CEPT) genom den europeiska post- och telekommittén (ECTRA) angående UMTS. Särskilt gäller att uppdrag, vid behov, bör utdelas för att upprätta ett samordnat förfarande (one stop shopping) för tjänster.

(13) Det frekvensspektrum som görs tillgängligt kommer att ha en direkt påverkan på hur intensiv konkurrensen inom sektorn kommer att bli. Uppskattad efterfrågan bör därför beaktas när det avgörs hur stort frekvensspektrum som skall fördelas. För att ett brett, konkurrenskraftigt utbud av mobila multimedietjänster skall kunna utvecklas måste ett tillräckligt frekvensspektrum fördelas och frigöras tillräckligt långt i förväg.

(14) Tilldelningen av spektrum sker effektivast inom ramen för CEPT av Europeiska radiokommittén (ERC). Det bör tillses att lämpliga regleringsmässiga åtgärder vidtas i tid för att, om det är nödvändigt, se till att ERC-beslut genomförs inom gemenskapen. Medlemsstaterna bör uppmuntras att regelbundet förse kommissionen med information om genomförandet av ERC:s åtgärder. Kompletterande gemenskapsåtgärder kan behöva vidtas för att säkerställa att CEPT-beslut genomförs i tid i medlemsstaterna.

(15) Tillräckligt frekvensspektrum kommer att krävas för att en marknad med ett brett, konkurrenskraftigt utbud av mobila multimedietjänster skall utvecklas. ERC fattade den 30 juni 1997 beslut ERC/DEC/(97)07 om frekvensbanden för införande av UMTS, vilket beslut trädde i kraft den 1 oktober 1997.

(16) I detta ERC-beslut fastställs att frekvensbanden 1900-1980 MHz, 2010-2025 MHz och 2110-2170 MHz skall avdelas för markbundna UMTS-tillämpningar och banden 1980-2010 MHz och 2170-2200 MHz för satellitbaserade UMTS-tillämpningar. Tillräckligt frekvensspektrum måste tilldelas inom de band som fastställdes av WARC 92 för att tillgodose det ökande behovet av detta spektrum innan UMTS-tjänsterna utvecklas kommersiellt. Det kan uppstå behov av ytterligare frekvensspektrum inom ett par år.

(17) På ITU-nivå har det beslutats att föra upp behandlingen av frekvensspektrums- och regleringsfrågor i samband med UMTS, liksom frågor om att underlätta användningen av flerfunktionsterminaler och världsomspännande roaming inom ramen för IMT-2000, på dagordningen för nästa WRC i syfte att fastställa ytterligare frekvensspektrum för att tillgodose marknadens efterfrågan under åren 2005-2010. Därför måste europeiska gemensamma ståndpunkter utvecklas och främjas på global nivå med deltagande av alla berörda parter.

(18) Spektrumtillgänglighet och lämplig prissättning, täckning och kvalitet kommer att vara av avgörande betydelse för en framgångsrik utveckling av UMTS. Metoderna för prissättningen av frekvensspektrum bör inte inverka negativt på marknadens konkurrensstruktur utan bör ta hänsyn till allmänintresset och säkerställa effektiv användning av frekvensspektrum, som är en värdefull resurs.

(19) Särskilda former för samarbete mellan operatörer kan visa sig vara nödvändigt för att säkerställa täckning i glest befolkade områden. Detta beslut hindrar inte medlemsstaterna från att påbjuda lämpliga slag av nationell roaming mellan auktoriserade operatörer på sitt område i den utsträckning som behövs för att säkerställa balanserad och icke-diskriminerande konkurrens.

(20) Kommissionen har lagt fram ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ansluten teleutrustning och ömsesidigt erkännande av utrustningens överensstämmelse, för att ersätta Europaparlamentets och rådets direktiv 98/13/EG av den 12 februari 1998 om teleterminalutrustning och jordstationsutrustning för satellitkommunikation, inklusive ömsesidigt erkännande av utrustningarnas överensstämmelse (11). Genom lämpliga harmoniserade standarder som har utarbetats av ETSI och erkänts i enlighet med direktiv 98/13/EG kommer fri rörlighet att säkerställas för terminalutrustning inbegripet för UMTS.

(21) Enligt rådets direktiv 87/372/EEG av den 25 juni 1987 om vilka frekvensband som skall reserveras för det samordnade införandet av allmänt tillgänglig, alleuropeisk, cellulär, digital, landbaserad mobilkommunikation inom gemenskapen (12) bestämdes ursprungligen att frekvensbanden 900 MHz skulle användas för andra generationen cellulära, digitala mobilkommunikationssystem. DCS-1800 får anses som en del av GSM-familjen och denna andra generation. Gemenskapen bör bygga vidare på framgångarna med dagens generation av mobil digital teknik, inklusive GSM, både i Europa och resten av världen, med beaktande av möjligheterna till samverkan mellan UMTS och system av andra generationen. Enligt gemenskapsrätten bör ingen diskriminering förekomma mellan GSM-operatörer och nya aktörer på UMTS-marknaderna. UMTS bör utvecklas i en miljö med omärkliga övergångar som omfattar fullständig roaming med GSM samt mellan markbundna och satellitbaserade komponenter i UMTS-nät, vilket torde kräva hybridterminaler såsom GSM/UMTS-terminaler för dual mode/band och markbundna/satellitbaserade terminaler.

(22) Det är viktigt att UMTS-nät tillhandahåller säkra och tillförlitliga kommunikationer och garanterar en hög säkerhetsnivå, inbegripet skydd mot bedräglig användning, som åtminstone motsvarar säkerhetsnivån för den andra generationens mobila kommunikation.

(23) UMTS siktar på en global marknad. En gemensam europeisk UMTS-standard bör antas och föreslås som medlem av "IMT 2000-familjekonceptet", som har utvecklats av ITU i syfte att öka UMTS:s möjligheter på marknaderna utanför Europa. De tidsfrister som har bestämts av ITU bör därför iakttas inom gemenskapen och ITU:s slutliga tekniska krav bör beaktas.

(24) Medan frivillig tillämpning av standarder förblir den allmänna regeln, kan det för vissa gränssnitt och situationer krävas obligatoriska standarder när detta är nödvändigt för att säkerställa samverkan och underlätta roaming för mobila nät och tjänster. Harmoniserade standarder antas av standardiseringsorgan, t.ex. ETSI, vilket underlättar regleringsarbetet.

(25) År 1995 gav kommissionen ETSI ett allmänt standardiseringsuppdrag avseende UMTS i enlighet med rådets direktiv 83/189/EEG av den 28 mars 1983 om ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter (13) och rådets beslut 87/95/EEG av den 22 december 1986 om standardisering inom området informationsteknologi och telekommunikation (14) och den kan komma att utdela ytterligare uppdrag i framtiden.

(26) Sociala och samhälleliga effekter bör beaktas vid övergången till det trådlösa informationssamhället. Utvecklingen av UMTS och relevanta standarder bör samordnas med insatser inom besläktade områden, t.ex. utvecklingen av informationssamhället inom hela gemenskapen, stöd till utbildning i UMTS-relaterad teknik, möjligheten till tillgång för äldre personer med funktionshinder samt forskning om eventuella hälsorisker i samband med mobil kommunikation.

(27) Gemenskapsföretagen bör till fullo dra fördel av internationella handelsavtal, t.ex. inom Världshandelsorganisationen (WTO) undertecknade avtal, inbegripet avtal rörande tullar, såsom exempelvis avtalet om informationsteknologi, samt av Istanbulkonventionen om avskaffande av tullavgifter för personliga tillhörigheter och yrkesmässig utrustning, och de bör ha faktiskt marknadstillträde i enlighet med de specifika villkor, däribland nationell behandling, som gäller för WTO:s medlemsländer. Kommissionen kan vidta alla nödvändiga åtgärder för att genomföra internationella avtal. Dessa kan behöva kompletteras med särskilda bilaterala eller multilaterala avtal och förhandlingar som kommissionen kan inleda på grundval av uppdrag från rådet.

(28) Vid genomförandet av detta beslut bör kommissionen biträdas av den tillståndskommitté som inrättades genom direktiv 97/13/EG. Vid genomförandet av detta beslut bör kommissionen, med tillståndskommitténs biträde, ha ett nära samarbete med relevanta externa organ.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte

Syftet med detta beslut skall vara att underlätta snabbt och samordnat införande av kompatibla UMTS-nät och UMTS-tjänster i gemenskapen på grundval av principerna för den inre marknaden och i enlighet med kommersiell efterfrågan.

Artikel 2

Definition

I detta beslut avses med "UMTS" (Universal Mobile Telecommunications System) ett trådlöst mobiltelekommunikationssystem av tredje generationen som särskilt kan understödja nyskapande multimedietjänster, i större utsträckning än vad system av andra generationen, t.ex. GSM, kan, och som kan förena användning av markbundna och satellitbaserade komponenter. Detta system skall åtminstone kunna understödja sådana egenskaper som anges i bilaga I.

Artikel 3

Samordnad auktorisation

1. Medlemsstaterna skall vidta alla nödvändiga åtgärder för att, i enlighet med artikel 1 i direktiv 97/13/EG, möjliggöra ett samordnat och gradvist införande av UMTS-tjänsterna på sitt område senast den 1 januari 2002; de skall särskilt inrätta ett auktorisationsförfarande för UMTS senast den 1 januari 2000.

2. De medlemsstater som begär det skall beviljas ytterligare tid med genomförandet under högst tolv månader efter de tidpunkter som anges i punkt 1 för inrättande av ett auktorisationsförfarande för UMTS-tjänster och införande av dessa tjänster, i den mån detta är befogat med hänsyn till synnerliga tekniska svårigheter med att åstadkomma nödvändiga anpassningar av deras frekvensplan. En sådan begäran skall ges in före den 1 januari 2000. Kommissionen skall bedöma en sådan begäran och fatta ett motiverat beslut inom tre månader. Den tillhandahållna informationen skall på begäran göras tillgänglig för alla berörda parter med beaktande av legitima intressen av att skydda information av affärs- och säkerhetsskäl.

3. När medlemsstaterna utarbetar och tillämpar sina auktorisationsförfaranden skall de, i enlighet med gemenskapslagstiftningen, se till att UMTS tillhandahålls

- i frekvensband som är harmoniserade av CEPT i enlighet med det förfarande som anges i artikel 5,

- i enlighet med europeiska standarder för UMTS som godkänts eller utarbetats av ETSI, där sådana finns, inklusive i synnerhet en gemensam, öppen och internationellt konkurrenskraftig standard för radiogränssnitt. Medlemsstaterna skall se till att tillstånden möjliggör transnationell roaming i gemenskapen.

4. Eftersom det för att effektivt utnyttja radiofrekvenserna kan bli nödvändigt att begränsa antalet UMTS-system som auktoriseras i medlemsstaterna, om det, i enlighet med förfarandet i artikel 17 i direktiv 97/13/EG och tillsammans med CEPT, konstateras att vissa potentiella systemtyper är inkompatibla, skall medlemsstaterna samordna sina förfaringssätt i syfte att auktorisera kompatibla slag av UMTS-system i gemenskapen.

Artikel 4

Roaming - rättigheter och skyldigheter

1. Medlemsstaterna skall uppmuntra organisationer som tillhandahåller UMTS-nät att förhandla med varandra om gränsöverskridande roaming-avtal för att säkerställa tjänstetäckning med omärkliga övergångar inom hela gemenskapen.

2. Medlemsstaterna får, när det är nödvändigt, i enlighet med gemenskapsrätten vidta åtgärder för att säkerställa täckning av glest befolkade områden.

Artikel 5

Samarbete med CEPT

1. Kommissionen skall, i enlighet med förfarandet i artikel 16 i direktiv 97/13/EG, ge CEPT/ERC och CEPT/ECTRA i uppdrag att bland annat harmonisera frekvensanvändningen. I dessa uppdrag skall det anges vilka uppgifter som skall utföras och en tidtabell skall fastställas.

2. Tidtabellen för de första uppdragen framgår av bilaga II.

3. När uppdragen har slutförts skall det i enlighet med förfarandet i artikel 17 i direktiv 97/13/EG beslutas huruvida resultatet av det arbete som utförts enligt uppdraget skall göras tillämpligt i gemenskapen.

4. Om kommissionen eller en medlemsstat anser att det arbete som utförts enligt det uppdrag som CEPT/ECTRA eller CEPT/ERC har fått inte fortskrider tillfredsställande med beaktande av den fastlagda tidtabellen, får den, utan hinder av punkt 3, hänskjuta ärendet till tillståndskommittén, som skall handla i enlighet med förfarandet i artikel 17 i direktiv 97/13/EG.

Artikel 6

Samarbete med ETSI

Kommissionen skall vidta alla nödvändiga åtgärder, när det är lämpligt i samarbete med ETSI, för att främja en gemensam och öppen standard för tillhandahållande av kompatibla UMTS-tjänster i hela Europa, i enlighet med marknadens krav och med beaktande av behovet att för ITU lägga fram en gemensam standard som skulle kunna användas som ITU:s världsomfattande rekommendation för IMT 2000.

Artikel 7

Kommitté

Vid genomförandet av detta beslut skall kommissionen biträdas av den tillståndskommitté som inrättats i enlighet med artikel 14 i direktiv 97/13/EG.

Artikel 8

Utbyte av information

1. Kommissionen skall regelbundet informera kommittén om resultatet av samråden med företrädare för organisationer som tillhandahåller teletjänster eller telenät, användare, konsumenter, tillverkare och fackföreningar.

2. Kommittén skall, med beaktande av gemenskapens telekommunikationspolicy, uppmuntra utbyte av information mellan medlemsstaterna och kommissionen rörande situationen och utvecklingen av regleringsverksamheten såvitt avser auktorisation av UMTS-tjänster.

Artikel 9

Internationella aspekter

1. Kommissionen skall vidta alla nödvändiga åtgärder för att underlätta införandet av UMTS-tjänster samt den fria rörligheten för UMTS-utrustning i tredje land.

2. För detta ändamål skall kommissionen eftersträva att de internationella avtal som är tillämpliga på UMTS genomförs, och särskilt, när det är nödvändigt, förelägga rådet förslag till lämpliga mandat för förhandlingar avseende bilaterala och multilaterala avtal med tredje land och med internationella organisationer. Rådet skall fatta sitt beslut med kvalificerad majoritet.

3. Åtgärder som vidtas enligt denna artikel skall inte påverka gemenskapens och medlemsstaternas skyldigheter enligt tillämpliga internationella överenskommelser.

Artikel 10

Anmälan

Medlemsstaterna skall ge kommissionen den information den kan behöva för sin kontroll av genomförandet av detta beslut.

Artikel 11

Sekretess

Bestämmelserna i artikel 20 i direktiv 97/13/EG skall gälla för information enligt detta beslut.

Artikel 12

Rapport

Kommissionen skall följa utvecklingen på UMTS-området och inom två år rapportera till Europaparlamentet och rådet om effektiviteten av de åtgärder som vidtas enligt detta beslut.

Artikel 13

Genomförande

Medlemsstaterna skall, med hjälp av lagstiftning eller i administrativ ordning, vidta alla de åtgärder som är nödvändiga för genomförandet av de åtgärder som anges i detta beslut eller som har beslutats till följd av detta beslut.

Artikel 14

Varaktighet

Detta beslut träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning och skall gälla under fyra år efter den dagen.

Artikel 15

Adressater

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 14 december 1998.

På Europaparlamentets vägnar

J. M. GIL-ROBLES

Ordförande

På rådets vägnar

W. MOLTERER

Ordförande

(1) EGT C 131, 29.4.1998, s. 9 och EGT C 276, 4.9.1998, s. 4.

(2) EGT C 214, 10.7.1998, s. 92.

(3) Yttrande avgivet den 16 september 1998 (EGT C 373, 2.12.1998).

(4) Europaparlamentets yttrande av den 18 juni 1998 (EGT C 210, 6.7.1998), rådets gemensamma ståndpunkt av den 24 september 1998 (EGT C 333, 30.10.1998, s. 56) och Europaparlamentets beslut av den 18 november 1998 (EGT C 379, 7.12.1998, s. 56). Rådets beslut av den 30 november 1998.

(5) EGT L 105, 23.4.1997, s. 4.

(6) EGT L 20, 26.1.1996, s. 59.

(7) EGT L 74, 22.3.1996, s. 13.

(8) EGT L 117, 7.5.1997, s. 15.

(9) EGT L 199, 26.7.1997, s. 32.

(10) EGT L 24, 30.1.1998, s. 1.

(11) EGT L 74, 12.3.1998, s. 1.

(12) EGT L 196, 17.7.1987, s. 85.

(13) EGT L 109, 26.4.1983, s. 8. Direktivet senast ändrat genom direktiv 98/34/EG (EGT L 204, 21.7.1998, s. 37).

(14) EGT L 36, 7.2.1987, s. 31.

BILAGA I

EGENSKAPER SOM UMTS SKALL KUNNA UNDERSTÖDJA

Systemkapacitet som krävs för att tillgodose tjänstefunktioner

1. Multimediakapacitet; fullständig mobilitet och lågmobilitetstillämpningar i olika geografiska miljöer, utöver kapaciteten hos andra generationens system, t.ex. GSM.

2. Effektiv access till Internet, intranät och andra tjänster baserade på Internetprotokollet (I/P).

3. Talöverföring med hög kvalitet, jämförbar med kvaliteten i fasta nät.

4. Tjänsteportabilitet mellan avgränsade UMTS-miljöer i förekommande fall (exempelvis offentlig/privat/företags-; fast/mobil).

5. Drift i en miljö med omärkliga övergångar inklusive fullständig roaming med GSM-nät samt mellan markbundna och satellitbaserade komponenter i UMTS-nät.

Radioaccessnät

- Nytt markbundet radiogränssnitt för tillgång till alla tjänster, inklusive paketförmedlade datatjänster, vilket skall understödja asymmetrisk trafik och ge utrymme för bandbredd/datahastighet på begäran i harmoniserade frekvensband.

- God spektrumeffektivitet inklusive utnyttjande av parade och oparade frekvensband.

Stomnät

- Samtalshantering, tjänsteövervakning samt positions- och mobilitetshantering inklusive fullständig roaming baserade på en vidareutveckling av befintliga stomnätsystem, exempelvis på ett vidareutvecklat GSM-stomnät, med hänsyn tagen till konvergens mellan mobil och fasta nät.

BILAGA II

TIDTABELL

Från och med februari 1999 ge CEPT uppdrag avseende ytterligare fördelning av frekvensspektrum, inklusive tillgång till ytterligare spektrum utrymme utöver FPLMTS-banden enligt WARC-92 för UMTS.

Från och med februari 1999 ge CEPT i uppdrag att inrätta ett samordnat förfarande för tjänster där så krävs.