Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Europaparlamentets och rådets beslut nr 1215/2000/EG av den 16 maj 2000 om förlängning av beslut nr 710/97/EG om ett samordnat tillvägagångssätt vid auktorisation inom området för satellittjänster för personkommunikation inom gemenskapenEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 139 , 10/06/2000 s. 0001 - 0001Europaparlamentets och rådets beslut nr 1215/2000/EG

av den 16 maj 2000

om förlängning av beslut nr 710/97/EG om ett samordnat tillvägagångssätt vid auktorisation inom området för satellittjänster för personkommunikation inom gemenskapen

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artiklarna 47, 55 och 95 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(1),

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget(2), och

av följande skäl:

(1) Beslut nr 710/97/EG(3) upphör att gälla den 13 maj 2000.

(2) Det är viktigt att förlänga det beslutet till och med den 31 december 2003.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I artikel 12 i beslut nr 710/97/EG skall orden "och det skall gälla i tre år från detta datum" ersättas med följande: "och det skall gälla till och med den 31 december 2003".

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft den tredje dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 16 maj 2000.

På Europaparlamentets vägnar

N. Fontaine

Ordförande

På rådets vägnar

M. M. Carrilho

Ordförande

(1) EGT C 140, 18.5.2000, s. 42.

(2) Europaparlamentets yttrande av den 2 mars 2000 (ännu ej offentliggjort i EGT) och rådets beslut av den 2 maj 2000 (ännu ej offentliggjort i EGT).

(3) EGT L 105, 23.4.1997, s. 4.