Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 336 , 30/12/2000 s. 0004 - 0008Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2887/2000

av den 18 december 2000

om tillträde till accessnät

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 95 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(1),

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget(2), och

av följande skäl:

(1) I slutsatserna från Europeiska rådets möte i Lissabon den 23-24 mars 2000 konstateras att företag och medborgare måste ha tillgång till en billig kommunikationsinfrastruktur av världsklass och ett stort utbud av tjänster, för att Europa fullt ut skall kunna utnyttja den digitala kunskapsbaserade ekonomins tillväxt- och sysselsättningsskapande möjligheter. Medlemsstaterna tillsammans med kommissionen uppmanas att "sträva mot att införa mer konkurrens i lokala accessnät före utgången av år 2000 och separera lokala nät som en hjälp att betydligt minska kostnaderna för internetanvändning". Vid Europeiska rådets möte i Feira den 20 juni 2000 godkändes förslaget till handlingsplan för e-Europa, där tillträde till accessnät fastställs vara en kortsiktig prioritering.

(2) Tillträde till accessnätet bör komplettera gällande bestämmelser i gemenskapslagstiftningen och garantera samhällsomfattande tjänster och billigt tillträde till nätet för alla medborgare genom ökad konkurrens, säkerställande av ekonomisk effektivitet och genom att maximala fördelar ges till användarna.

(3) "Accessnätet" är den fysiska förbindelse i form av en tvinnad parkabel av metall i det fasta allmänt tillgängliga telefonnätet, vilken förbinder nätanslutningspunkten i en abonnents lokaler med den huvudsakliga distributionsramen eller en likvärdig facilitet. Som påpekas i kommissionens femte rapport om genomförandet av EU:s lagstiftning på telekommunikationsområdet är accessnätet fortfarande ett av de minst konkurrensutsatta segmenten på den liberaliserade telekommunikationsmarknaden. Nytillkomna operatörer disponerar inte över någon väl utbyggd alternativ nätinfrastruktur, och de kan inte med traditionella tekniska lösningar nå upp till samma stordriftsfördelar och täckning som de operatörer som anmälts ha ett betydande inflytande på marknaden för fasta allmänt tillgängliga telefonnät. Detta beror på att dessa operatörer under en längre period har byggt upp sina accessnät med metalledningar i skydd av exklusiva rättigheter, och att de har haft möjlighet att finansiera sina investeringar genom de avgifter som de kunnat ta ut genom sin monopolställning.

(4) I Europaparlamentets resolution av den 13 juni 2000 om kommissionens meddelande om 1999 års kommunikationsöversyn betonas vikten av att ge sektorn möjlighet att utveckla infrastruktur som främjar tillväxten för elektronisk kommunikation och e-handel. Vidare betonas betydelsen av reglering i en form som innebär stöd åt denna tillväxt. I resolutionen konstateras att separat tillträde till accessnät för närvarande i huvudsak gäller den metallbaserade infrastrukturen hos dominerande företag, och att man vid investeringar i alternativ infrastruktur måste kunna tillförsäkra sig en skälig avkastning, eftersom detta skulle kunna underlätta utbyggnaden av sådan infrastruktur i områden där den fortfarande har ringa utbredning.

(5) Tillhandahållandet av nya optikfiberbaserade accessnät med hög kapacitet direkt till större användare är en speciell marknad som tack vare nyinvesteringar är stadd i utveckling under konkurrensutsatta förhållanden. Därför behandlas i denna förordning tillträde till metallbaserade accessnät, utan att nationella skyldigheter i fråga om andra former av tillträde till lokal infrastruktur påverkas.

(6) Det skulle inte vara ekonomiskt försvarbart för nytillkomna operatörer att fullständigt och inom rimlig tid dubblera den nuvarande innehavarens infrastruktur av metallbaserade accessnät. För närvarande erbjuder alternativ infrastruktur såsom kabeltelevision, satelliter och trådlösa accessnät i allmänhet inte samma funktionalitet eller täckning, även om förhållandena i medlemsstaterna kan skilja sig från varandra.

(7) Tillträde till accessnät gör det möjligt för nytillkomna operatörer att konkurrera med anmälda operatörer när det gäller att erbjuda dataöverföringstjänster med hög bithastighet för kontinuerlig Internetuppkoppling och för multimedietillämpningar som grundar sig på teknologin för digitala abonnentledningar och taltelefonitjänster. En rimlig begäran om tillträde till accessnät innebär att tillträdet är nödvändigt för tillhandahållandet av den berättigades tjänster och att vägran att tillgodose denna begäran skulle förhindra, begränsa eller snedvrida konkurrensen inom denna sektor.

(8) Enligt denna förordning åläggs endast sådana nätoperatörer, som av sina nationella regleringsmyndigheter i enlighet med tillämplig gemenskapslagstiftning har anmälts som operatörer med ett betydande inflytande på marknaden för fasta allmänt tillgängliga telefonnät (nedan kallade anmälda operatörer) att ge tillträde till sina metallbaserade accessnät. Medlemsstaterna har redan till kommissionen anmält namnen på de nätoperatörer som har ett betydande inflytande på marknaden för fasta allmänt tillgängliga telefonnät enligt bilaga I avsnitt 1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 97/33/EG av den 30 juni 1997 om samtrafik inom telekommunikation i syfte att säkerställa samhällsomfattande tjänster och samverkan genom tillämpning av principerna om tillhandahållande av öppna nät(3), och Europaparlamentets och rådets direktiv 98/10/EG av den 26 februari 1998 om tillhandahållande av öppna nätverk (ONP) för taltelefoni och samhällsomfattande tjänster för telekommunikation i en konkurrensutsatt miljö(4).

(9) En anmäld operatör kan inte åläggas att tillhandahålla former av tillträde som den inte har behörighet att tillhandahålla, till exempel om uppfyllandet av en begäran skulle orsaka en kränkning av en oberoende tredje parts lagstadgade rättigheter. Skyldigheten att ge tillträde till accessnät innebär inte att anmälda operatörer måste installera fullständigt ny lokal nätverksinfrastruktur endast för att tillgodose berättigades önskemål.

(10) Även om kommersiella förhandlingar är att föredra för att nå enighet om tekniska frågor och prissättning för tillträde till accessnät, visar erfarenheterna att det i de flesta fall är nödvändigt med ingrepp i form av lagstiftning på grund av obalansen i förhandlingsstyrka mellan en nytillkommen operatör och en anmäld operatör samt på grund av att alternativ saknas. Under vissa omständigheter får den nationella regleringsmyndigheten, i enlighet med gemenskapslagstiftningen, ingripa på eget initiativ för att garantera sund konkurrens, ekonomisk effektivitet samt största möjliga nytta för slutanvändarna. Om den anmälde operatören inte kan hålla tidsfristerna, bör den berättigade erhålla rätt till kompensation.

(11) Kostnads- och prissättningsbestämmelserna för accessnät och tillhörande faciliteter bör vara klara och tydliga, icke-diskriminerande och objektiva för att garantera rättvisa villkor. Genom bestämmelser om priser bör det säkerställas att leverantören av accessnät har möjlighet att täcka sina relevanta kostnader i detta hänseende och därutöver få skälig avkastning för att kunna säkerställa en långsiktig utveckling och förbättring av accessnätens infrastruktur. Prissättningsbestämmelserna för accessnät bör främja en sund och hållbar konkurrens med beaktande av behovet av investeringar i alternativa infrastrukturer och säkerställa att det inte förekommer någon snedvridning av konkurrensen, särskilt inte genom att en anmäld operatör pressar marginalerna mellan priserna för grossister respektive slutkunder. I detta hänseende anses det viktigt att samråd sker med konkurrensmyndigheterna.

(12) Anmälda operatörer bör tillhandahålla tredje part information och tillträde enligt samma villkor och av samma kvalitet som för sina egna eller för sina associerade bolags tjänster. Att anmälda operatörer, som under den nationella regleringsmyndighetens överinseende på kort tid och helst på Internet, offentliggör adekvata referensanbud om tillträde till accessnät skulle bidra till att skapa öppna och icke-diskriminerande marknadsförhållanden.

(13) I sin rekommendation 2000/417/EG av den 25 maj 2000 om tillträde till accessnät (LLUB) för att skapa ett konkurrenskraftigt och komplett utbud av elektroniska kommunikationstjänster(5), däribland bredbandiga multimedietjänster och snabba Internettjänster och i sitt meddelande av den 26 april 2000(6), lade kommissionen fram detaljerade riktlinjer för att bistå de nationella regleringsmyndigheterna när de skall utöva en sund reglering av olika former av tillträde till accessnät.

(14) I enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget, kan målet att uppnå en harmoniserad ram för tillträde till accessnät i syfte att få till stånd ett konkurrensutsatt utbud av en billig kommunikationsinfrastruktur av världsklass och ett vittomfattande utbud av tjänster till alla företag och medborgare i gemenskapen inte uppnås av medlemsstaterna i tid på ett säkert och harmoniserat sätt, och det kan därför bättre uppnås på gemenskapsnivå. I enlighet med proportionalitetsprincipen, som den kommer till uttryck i den artikeln, går bestämmelserna i denna förordning därför inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå det målet. De kan antas utan att de påverkar de nationella bestämmelser som står i överensstämmelse med gemenskapslagstiftningen och genom vilka utförliga åtgärder fastställs, till exempel avseende virtuell samlokalisering.

(15) Denna förordning kompletterar regelverket för telekommunikationer, särskilt direktiv 97/33/EG och 98/10/EG. Det nya regelverket för elektronisk kommunikation bör omfatta lämpliga bestämmelser för att ersätta denna förordning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte och tillämpningsområde

1. Denna förordning syftar till att intensifiera konkurrensen och stimulera det tekniska nyskapandet på den lokala marknaden för tillträde genom att fastställa harmoniserade villkor för tillträde till accessnät för att på så vis främja ett konkurrensutsatt och vittomfattande utbud av elektroniska kommunikationstjänster.

2. Denna förordning skall tillämpas på tillträde till de i artikel 2 a definierade anmälda operatörers accessnät och tillhörande faciliteter.

3. Tillämpningen av denna förordning påverkar inte anmälda operatörers skyldigheter att, i enlighet med gemenskapens bestämmelser, följa principen om icke-diskriminering vid användning av det fasta allmänt tillgängliga telefonnätet för att tillhandahålla tredje part tillträdes- och överföringstjänster med hög hastighet på samma sätt som de tillhandahåller sig själva och sina associerade företag.

4. Denna förordning påverkar inte medlemsstaternas rättigheter att i enlighet med gemenskapslagstiftningen behålla eller införa bestämmelser med mer detaljerade föreskrifter än i denna förordning och/eller som inte omfattas av denna förordning bl.a. när det gäller andra typer av tillträde till lokala infrastrukturer.

Artikel 2

Definitioner

I denna förordning avses med

a) anmäld operatör: varje operatör av fasta allmänt tillgängliga telefonnät som av sina nationella regleringsmyndigheter har anmälts ha ett betydande inflytande på marknaden när det gäller att tillhandahålla fasta allmänt tillgängliga telefonnät och tjänster enligt bilaga I avsnitt 1 i direktiv 97/33/EG eller direktiv 98/10/EG.

b) berättigade: en tredje part som fått vederbörligt tillstånd enligt direktiv 97/13/EG(7) eller som har rätt att tillhandahålla kommunikationstjänster enligt nationell lagstiftning, och som är berättigad till tillträde till accessnät.

c) accessnät: den fysiska förbindelse i form av en tvinnad parkabel av metall som förbinder nätanslutningspunkten i en abonnents lokaler med korskopplingen eller en likvärdig facilitet i det fasta allmänt tillgängliga telefonnätet.

d) delaccessnät: en del av ett accessnät som förbinder nätanslutningspunkten i abonnentens lokaler med en koncentrationspunkt eller en specificerad mellanliggande anslutningspunkt i det fasta allmänt tillgängliga telefonnätet.

e) tillträde till accessnätet: fullständigt tillträde till accessnätet och delat tillträde till accessnätet; det innebär ingen ändring i ägandet av accessnätet.

f) fullt tillträde till accessnätet: mottagarens tillträde till den anmälde operatörens accessnät eller delaccessnät som tillåter att hela frekvensspektrum i den tvinnade parkabeln används.

g) delat tillträde till accessnätet: mottagarens tillträde till den anmälde operatörens accessnät eller delaccessnät som tillåter att det frekvensspektrum som inte omfattar talfrekvenser i den tvinnade parkabeln används, och att den anmälde operatören sålunda kan fortsätta att använda accessnätet för att tillhandahålla telefonitjänster till allmänheten.

h) samlokalisering: tillhandahållande av det fysiska utrymme och de tekniska faciliteter som behövs för att på ett rimligt sätt inrymma och ansluta mottagarens relevanta utrustning, enligt avsnitt B i bilagan.

i) tillhörande faciliteter: faciliteter som hänger samman med tillträdet till accessnätet, särskilt samlokalisering, kabelförbindelser och relevanta system för informationsteknik och som mottagaren behöver ha tillträde till för att kunna erbjuda tjänster på konkurrenskraftiga och rättvisa villkor.

Artikel 3

Tillhandahållande av tillträde till accessnätet

1. Anmälda operatörer skall från den 31 december 2000 offentliggöra ett referenserbjudande om tillträde till sina accessnät och tillhörande faciliteter och hålla det uppdaterat, och det skall innehålla åtminstone de punkter som anges i bilagan. Erbjudandet skall, för att ge tillräckligt tillträde, vara så utformat att mottagaren inte skall tvingas betala för nätkomponenter eller faciliteter som inte är nödvändiga för att tjänsterna skall kunna tillhandahållas, och det skall innehålla en specifikation av vad som innefattas, tillhörande villkor samt avgifter.

2. Anmälda operatörer skall från den 31 december 2000 bevilja rimliga framställningar från de berättigade om tillträde till deras accessnät och tillhörande faciliteter på villkor som är klara och tydliga, rättvisa och icke-diskriminerande. Ansökningar får avslås endast på grundval av objektiva kriterier som hör samman med teknisk genomförbarhet eller nödvändigheten av att bevara nätverksintegriteten. Om tillträde vägras kan den förfördelade parten begära att fallet tas upp inom det tvistlösningsförfarande som anges i artikel 4.5. Anmälda operatörer skall erbjuda berättigade tillträde till faciliteter som motsvarar dem som de tillhandahåller sig själva eller sina associerade företag och på samma villkor och med samma tidsfrister.

3. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 4.4 skall anmälda operatörer fastställa avgifterna för tillträdet till accessnäten och tillhörande faciliteter på grundval av kostnaderna.

Artikel 4

Den nationella regleringsmyndighetens tillsyn

1. Den nationella regleringsmyndigheten skall se till att avgifterna för tillträde till accessnätet befrämjar en sund och stabil konkurrens.

2. Den nationella regleringsmyndigheten skall ha behörighet att

a) framtvinga ändringar i referensanbudet för tillträde till accessnätet och tillhörande faciliteter, även i fråga om avgifter, om sådana ändringar är motiverade, och

b) kräva att anmälda operatörer lämnar information som är relevant för tillämpningen av denna förordning.

3. Den nationella regleringsmyndigheten får i berättigade fall ingripa på eget initiativ för att säkerställa icke-diskriminering, sund konkurrens, ekonomisk effektivitet och maximala fördelar för användarna.

4. När den nationella regleringsmyndigheten beslutar att marknaden för accessnätet är tillräckligt konkurrensutsatt, skall de anmälda operatörerna befrias från kravet i artikel 3.3 på att fastställa avgifter på grundval av kostnaderna.

5. Tvister mellan företag rörande frågor som finns upptagna i denna förordning skall behandlas inom de nationella tvistlösningsförfaranden som antagits i enlighet med direktiv 97/33/EG och skall lösas utan dröjsmål på ett rättvist och öppet sätt.

Artikel 5

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 18 december 2000.

På Europaparlamentets vägnar

N. Fontaine

Ordförande

På rådets vägnar

D. Voynet

Ordförande

(1) Yttrandet avgivet den 19 oktober 2000 (ännu ej offentliggjort i EGT).

(2) Europaparlamentets yttrande av den 26 oktober 2000 (ännu ej offentliggjort i EGT) och rådets beslut av den 5 december 2000.

(3) EGT L 199, 26.7.1997, s. 32. Direktivet ändrat genom direktiv 98/61/EG (EGT L 268, 3.10.1998, s. 37).

(4) EGT L 101, 1.4.1998, s. 24.

(5) EGT L 156, 29.6.2000, s. 44.

(6) EGT C 272, 23.9.2000, s. 55.

(7) Europaparlamentets och rådets direktiv 97/13/EG av den 10 april 1997 om gemensamma ramar för allmän auktorisation och individuella tillstånd på teletjänstområdet (EGT L 117, 7.5.1997, s. 15).

BILAGA

Minimiförteckning över punkter som skall tas med i ett referenserbjudande för tillträde till träde till accessnät och som skall offentliggöras av anmälda operatörer

A. Villkor för tillträde till accessnätet

1. Delar av nät till vilka tillträde erbjuds, omfattar i synnerhet följande delar:

a) Tillträde till accessnät.

b) Tillträde till det frekvensspektrum som inte omfattar talfrekvenser i accessnätet, vid delat tillträde till accessnätet.

2. Information om de fysiska platserna för tillträde(1) samt att det finns tillgängliga accessnät i bestämda delar av nätet.

3. Tekniska villkor i samband med tillträde till och användning av accessnät, inklusive de tekniska egenskaperna hos den tvinnade parkabeln i accessnätet.

4. Rutiner för beställning och anskaffning, restriktioner i fråga om användningen.

B. Samlokaliseringstjänster

1. Information om den anmälde operatörens relevanta platser(2).

2. Samlokaliseringsalternativ vid de platser som anges under punkt 1 (inklusive fysisk samlokalisering och, när så är lämpligt, samlokalisering på distans och virtuell samlokalisering).

3. Utrustningens egenskaper: Eventuella restriktioner för utrustning som kan samlokaliseras.

4. Säkerhetsfrågor: Åtgärder som de anmälda operatörerna vidtar för att sörja för säkerheten på sina platser.

5. Tillträdesvillkor för personalen hos konkurrerande operatörer.

6. Säkerhetsnormer.

7. Regler för tilldelning av utrymme när samlokaliseringsutrymmet är begränsat.

8. Villkor för mottagare när det gäller inspektion av platser där fysisk samlokalisering är tillgänglig eller platser där samlokalisering har förvägrats på grund av kapacitetsbrist.

C. Informationssystem

Villkor för tillgång till den anmälda operatörens driftstödssystem, informationssystem eller databaser för förbeställning, anskaffning, beställning, framställning av underhåll och reparation samt fakturering.

D. Leveransvillkor

1. Frister för svar på begäran om leverans av tjänster och faciliteter; serviceavtal, rutiner för åtgärdande av fel, förfaranden för att återgå till en normal servicenivå samt parametrar för tjänsternas kvalitet.

2. Standardavtalsvillkor, i förekommande fall inbegripet kompensation när tidsfristerna inte hålls.

3. Priser eller prisberäkningsformler för varje egenskap, funktion och facilitet som förtecknas ovan.

(1) Tillgången till denna information kan begränsas till berörda parter i syfte att undvika farhågor beträffande den allmänna säkerheten.

(2) Tillgången till denna information kan begränsas till berörda parter i syfte att undvika farhågor beträffande den allmänna säkerheten.