Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

2002/622/EG: Kommissionens beslut av den 26 juli 2002 om upprättande av en grupp för radiospektrumpolitik (Text av betydelse för EES)Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 198 , 27/07/2002 s. 0049 - 0051Kommissionens beslut

av den 26 juli 2002

om upprättande av en grupp för radiospektrumpolitik

(Text av betydelse för EES)

(2002/622/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, och

av följande skäl:

(1) Genom Europaparlamentets och rådets beslut nr 676/2002/EG av den 7 mars 2002 om ett regelverk för radiospektrumpolitiken i Europeiska gemenskapen(1) (nedan kallat radiospektrumbeslutet) skapas en politisk ram och ett regelverk i gemenskapen för radiospektrumpolitiken. Syftet är att säkerställa att de politiska inriktningarna samordnas och att, i tillämpliga fall, garantera de harmoniserade villkor för tillgång till och en effektiv användning av radiospektrum som krävs för att en inre marknad på gemenskapspolitiska områden, såsom elektronisk kommunikation, transport samt forskning och utveckling, skall kunna upprättas och fungera.

(2) I radiospektrumbeslutet fastställs att kommissionen får genomföra samråd för att kunna ta hänsyn till synpunkter från medlemsstaterna, gemenskapens institutioner, branschen och alla berörda användare av radiospektrum, både kommersiella och icke-kommersiella, liksom från andra berörda parter när det gäller utveckling av teknik, marknad och lagstiftning som kan ha betydelse för användningen av radiospektrum.

(3) Det bör upprättas en rådgivande grupp, med namnet gruppen för radiospektrumpolitik (nedan kallad gruppen). Gruppen bör bistå och ge kommissionen råd i frågor som rör radiospektrumpolitik, till exempel tillgång till radiospektrum, harmonisering och allokering av radiospektrum, tillhandahållande av information om allokering av, tillgång till och användning av radiospektrum, tillvägagångssätt för beviljande av rätt till spektrumanvändning, omfördelning, omflyttning, värdering och en effektiv användning av radiospektrum samt hälsoskydd.

(4) Gruppen bör bidra till utvecklingen av en radiospektrumpolitik i gemenskapen som tar hänsyn inte bara till tekniska parametrar, utan även till ekonomiska, politiska, kulturella, strategiska, hälsorelaterade och sociala aspekter, liksom radiospektrumanvändares olika och eventuellt konkurrerande behov, i syfte att säkerställa att det görs en rättvis, icke-diskriminerande och rimlig avvägning.

(5) I gruppen bör sakkunniga högre tjänstemän från myndigheter i medlemsstaterna ingå liksom en högre tjänsteman som företräder kommissionen. Gruppen skulle också kunna bestå av observatörer och skulle, när så är lämpligt, kunna bjuda in andra personer att delta på mötena, bland annat regleringsmyndigheter, konkurrensmyndigheter, marknadsaktörer och användar- eller konsumentgrupper. Gruppen bör således göra det möjligt för medlemsstaterna att samarbeta med varandra och med kommissionen på ett sådant sätt att det bidrar till den inre marknadens utveckling.

(6) I sitt arbete med att behandla frågor om radiospektrumpolitiken mot bakgrund av all gemenskapspolitik av betydelse i sammanhanget, bör täta arbetskontakter upprätthållas mellan gruppen och särskilda grupper eller kommittéer som inrättats för genomförandet av gemenskapens politik inom olika sektorer, bland annat transportpolitik, politik för den inre marknaden för radioutrustning, politik för den audiovisuella sektorn, rymdpolitik och telekommunikation.

(7) Genom radiospektrumbeslutet har det inrättats en radiospektrumkommitté som skall bistå kommissionen vid utarbetandet av bindande genomförandeåtgärder avseende harmoniserade villkor för tillgång till och en effektiv användning av radiospektrum. Gruppens arbete bör inte överlappa kommitténs arbete.

(8) För att säkerställa att det förs ändamålsenliga debatter, bör varje nationell delegation i gruppen skaffa sig en väl grundad och samordnad överblick på nationell nivå över all politik som påverkar användningen av radiospektrum i medlemsstaten, inte bara när det gäller den inre marknaden, utan även den allmänna ordningen, allmän säkerhet, räddningstjänst och försvar, eftersom användningen av radiospektrum på dessa områden kan påverka organiseringen av radiospektrum som helhet. I dagsläget ansvarar olika statliga myndigheter för olika delar av radiospektrum.

(9) Gruppen bör genomföra omfattande samråd om framtida utveckling vad gäller teknik, marknad och lagstiftning som avser användningen av radiospektrum, med alla berörda radiospektrumanvändare, både kommersiella och icke-kommersiella, liksom med alla andra berörda parter.

(10) Användningen av radiospektrum berörs inte av några nationsgränser, och med tanke på att ytterligare länder kommer att anslutas till unionen, kan gruppen öppnas för dessa länder och för länder som är medlemmar i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

(11) CEPT (Europeiska post- och telesammanslutningen, där 44 europeiska länder deltar) bör få ställning som observatör i gruppens arbete med tanke på de konsekvenser gruppens verksamhet har för radiospektrum på europeisk nivå och med tanke på den tekniska sakkunskap som finns inom CEPT och dess anknutna organ på området radiospektrumförvaltning. Det är också lämpligt att utnyttja denna sakkunskap på grundval av mandat som kommer att beviljas som en följd av radiospektrumbeslutet, för att utforma tekniska genomförandeåtgärder på området allokering av radiospektrum och tillgång till information. Med tanke på den europeiska standardiseringens betydelse för utveckling av utrustning som använder radiospektrum är det också viktigt att Europeiska institutet för telekommunikationsstandarder (ETSI) får ställning som observatör.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Innehåll

Härmed upprättas en rådgivande grupp för radiospektrumpolitik, med namnet gruppen för radiospektrumpolitik (nedan kallad gruppen).

Artikel 2

Arbetsuppgifter

Gruppen skall bistå kommissionen och ge den råd i frågor som rör radiospektrumpolitik, om samordning av de politiska inriktningarna, och i tillämpliga fall, om de harmoniserade villkor för tillgång till och en effektiv användning av radiospektrum som krävs för att en inre marknad skall kunna upprättas och fungera.

Artikel 3

Medlemskap

Gruppen skall bestå av en sakkunnig högre tjänsteman från en myndighet i respektive medlemsstat och en högre tjänsteman som företräder kommissionen.

Kommissionen skall tillhandahålla gruppen ett sekretariat.

Artikel 4

Arbetsordning

På kommissionens begäran eller på eget initiativ, skall gruppen enhälligt anta yttranden som riktar sig till kommissionen, eller om enhällighet inte kan uppnås, genom omröstning med enkel majoritet, varvid varje ledamot har en röst, utom kommissionens representant som inte får rösta. Avvikande åsikter skall bifogas de yttranden som antagits. Observatörer får delta i överläggningarna men får inte rösta.

Gruppen skall välja en ordförande bland sina medlemmar. Kommissionen får på lämpligt sätt organisera gruppens arbete i undergrupper och expertgrupper.

Kommissionen skall, med ordförandens samtycke, sammankalla gruppens möte genom sekretariatets försorg. På förslag från kommissionen skall gruppen enhälligt anta sin arbetsordning, eller om enhällighet inte kan uppnås, genom omröstning med två tredjedels majoritet, varvid varje medlemsstat har en röst, och arbetsordningen skall godkännas av kommissionen.

Gruppen får bjuda in observatörer, bland annat från EES-länderna och Europeiska unionens kandidatländer, liksom från Europaparlamentet, CEPT och ETSI, till sina möten, och den får rådfråga experter och berörda parter.

Artikel 5

Samråd

Gruppen skall i ett tidigt skede genomföra omfattande samråd med marknadsaktörer, konsumenter och slutanvändare på ett sätt som garanterar öppenhet och insyn.

Artikel 6

Sekretess

När kommissionen meddelar att ett begärt yttrande eller en väckt fråga berör konfidentiell information skall gruppens medlemmar liksom observatörer och eventuella andra personer som närvarar vid mötena, utan att detta påverkar tillämpningen av artikel 287 i EG-fördraget, vara skyldiga att inte röja information som har kommit till deras kännedom genom arbetet i gruppen, dess undergrupper eller expertgrupper. I sådana fall får kommissionen besluta att endast gruppens medlemmar får delta på mötena.

Artikel 7

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Gruppen skall inleda sin verksamhet samma dag som detta beslut träder i kraft.

Utfärdat i Bryssel den 26 juli 2002.

På kommissionens vägnar

Erkki Liikanen

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 108, 24.4.2002, s. 1.