Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

2002/627/EG: Kommissionens beslut av den 29 juli 2002 om att bilda Europeiska gruppen av regleringsmyndigheter för nät och tjänster inom området elektronisk kommunikation (Text av betydelse för EES)Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 200 , 30/07/2002 s. 0038 - 0040Kommissionens beslut

av den 29 juli 2002

om att bilda Europeiska gruppen av regleringsmyndigheter för nät och tjänster inom området elektronisk kommunikation

(Text av betydelse för EES)

(2002/627/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, och

av följande skäl:

(1) Ett nytt regelverk för nät och tjänster inom området elektronisk kommunikation har inrättats i enlighet med följande direktiv från Europaparlamentet och rådet: 2002/21/EG av den 7 mars 2002 om ett gemensamt regelverk för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster ("ramdirektivet")(1), 2002/19/EG av den 7 mars 2002 om tillträde till och samtrafik mellan elektroniska kommunikationsnät och tillhörande utrustning ("samtrafikdirektivet")(2), 2002/20/EG av den 7 mars 2002 om auktorisation för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster ("tillståndsdirektivet")(3) samt 2002/22/EG av den 7 mars 2002 om samhällsomfattande tjänster och användares rättigheter avseende elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster ("direktivet om samhällsomfattande tjänster")(4).

(2) För genomförandet av de regleringsuppgifter som anges i dessa direktiv har nationella regleringsmyndigheter inrättats i samtliga medlemsstater, och dessa myndigheter skall anmälas till kommissionen i enlighet med artikel 3.6 i ramdirektivet. Enligt ramdirektivet skall medlemsstaterna också garantera den oberoende ställningen hos sina nationella regleringsmyndigheter genom att sörja för att de hålls rättsligt åtskilda från och verksamhetsmässigt oberoende av alla organisationer som tillhandahåller nät, utrustning eller tjänster för elektronisk kommunikation. Medlemsstater som behåller äganderätten till eller kontrollen över företag som tillhandahåller elektroniska kommunikationsnät eller kommunikationstjänster skall också sörja för att en praktiskt fungerande organisatorisk åtskillnad görs mellan regleringsverksamhet och sådan verksamhet som har samband med ägande eller kontroll.

(3) De sätt på vilka de nationella regleringsmyndigheternas ansvar och uppgifter är fastlagda i detalj skiljer sig åt mellan medlemsstaterna, men gemensamt är att alla har minst en nationell regleringsmyndighet som har som uppdrag att tillämpa bestämmelserna - särskilt dem som rör den löpande tillsynen över marknaden - när de väl har omsatts i nationell lagstiftning.

(4) Att bestämmelserna tillämpas på ett enhetligt sätt i alla medlemsstater är av avgörande betydelse för att man skall lyckas med att utveckla en gemensam marknad för nät och tjänster inom området elektronisk kommunikation. I det nya regelverket fastställs mål och ramar för de nationella regleringsmyndigheternas åtgärder, samtidigt som de får handlingsutrymme för att inom bestämda områden väga in nationella särdrag vid tillämpningen av bestämmelserna.

(5) En europeisk grupp av regleringsmyndigheter för nät och tjänster inom området elektronisk kommunikation (nedan kallad gruppen) bör bildas. Avsikten är att den skall fungera som förmedlande länk för samråd med och experthjälp åt kommissionen inom området elektronisk kommunikation.

(6) Gruppen bör fungera som en förmedlande länk mellan nationella regleringsmyndigheter och kommissionen på sådant sätt att den bidrar till den inre marknadens utveckling. I gruppen bör medlemsstaterna också kunna bedriva öppet redovisat samarbete med nationella regleringsmyndigheter och kommissionen för att på så sätt sörja för att regelverket för nät och tjänster inom området elektronisk kommunikation tillämpas på ett enhetligt sätt i alla medlemsstater.

(7) Gruppen bör fungera som ett organ som bistår kommissionen med utredningar, diskussioner och rådgivning inom området elektronisk kommunikation, däribland även i frågor som rör genomförande och revidering av rekommendationer avseende relevanta produkt- och tjänstemarknader samt när det gäller att utforma beslutet om transnationella marknader.

(8) Gruppen bör bedriva nära samarbete med den kommunikationskommitté som inrättats i enlighet med ramdirektivet. Gruppen bör verka på ett sådant sätt så att den inte inkräktar på kommitténs arbete.

(9) Verksamheten bör samordnas med arbetet i den radiospektrumkommitté som inrättats i enlighet med Europaparlamentets och rådets beslut nr 676/2002/EG av den 7 mars 2002 om ett regelverk för radiospektrumpolitiken i Europeiska gemenskapen (det s.k. radiospektrumbeslutet)(5), i den grupp för radiospektrumpolitik som inrättats i enlighet med kommissionens beslut 2002/622/EG av den 26 juli 2002 om inrättande av en grupp för radiospektrumpolitik(6) samt i den kontaktkommitté för television utan gränser som inrättats i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 97/36/EG av den 30 juni 1997 om samordning av vissa bestämmelser som fastställts i medlemsstaternas lagar och andra författningar om utförandet av sändningsverksamhet för television(7).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Innehåll

Härmed inrättas en rådgivande grupp som skall bestå av oberoende nationella regleringsmyndigheter för nät och tjänster inom området elektronisk kommunikation och vars namn skall vara Europeiska gruppen av regleringsmyndigheter för nät och tjänster inom området elektronisk kommunikation (nedan kallad gruppen).

Artikel 2

Definition

I detta direktiv avses med regleringsmyndighet: myndighet som inrättats i respektive medlemsstat för övervakning av den löpande tolkningen och tillämpningen av bestämmelserna i de direktiv som rör elektroniska kommunikationsnät och elektroniska kommunikationstjänster såsom de är definierade i ramdirektivet.

Artikel 3

Arbetsuppgifter

Gruppen skall vara rådgivare till kommissionen och bistå den när det gäller att befästa den inre marknaden för nät och tjänster inom området elektronisk kommunikation.

Gruppen skall fungera som en förmedlande länk mellan nationella regleringsmyndigheter och kommissionen på sådant sätt att den bidrar till den inre marknadens utveckling och till att regelverket för nät och tjänster inom området elektronisk kommunikation tillämpas på ett enhetligt sätt i alla medlemsstater.

Artikel 4

Ledamöter

Gruppen skall vara sammansatt av cheferna för respektive medlemsstaters nationella regleringsmyndigheter eller av deras ombud.

Kommissionen skall vara företrädd på en nivå som är avpassad till gruppens uppgifter, och kommissionen skall även tillhandahålla ett sekretariat för gruppens behov.

Artikel 5

Arbetsordning

Gruppen skall - på eget initiativ eller på kommissionens begäran - ge råd till och bistå kommissionen i alla frågor som rör nät och tjänster inom området elektronisk kommunikation.

Gruppen skall inom sig utse en ordförande. Verksamheten får i tillämpliga fall organiseras så att den fördelas på undergrupper och sakkunniggrupper.

Ordföranden skall kalla gruppen till sammanträde efter överenskommelse med kommissionen.

Gruppen skall enhälligt anta sin arbetsordning eller, om enhällighet inte kan uppnås, genom omröstning med två tredjedels majoritet, varvid varje medlemsstat har en röst, och arbetsordningen skall godkännas av kommissionen.

Kommissionen skall vara företrädd vid gruppens samtliga möten och ha möjlighet att närvara vid samtliga de möten som undergrupperna och sakkunniggrupperna håller.

Sakkunniga från EES-länder samt från kandidatländerna för anslutning till Europeiska unionen får delta som observatörer i gruppen. Gruppen får kalla andra sakkunniga och observatörer att närvara vid sina möten.

Artikel 6

Samråd

Gruppen skall i ett tidigt skede genomföra omfattande samråd med marknadsaktörer, konsumenter och slutförbrukare på ett sätt som garanterar öppenhet och insyn.

Artikel 7

Sekretess

Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i artikel 287 i fördraget, skall gruppens ledamöter, liksom dess observatörer och alla andra personer - i de fall kommissionen upplyser dem om att de rådgivande yttranden som begärts in eller de frågor väckts är av konfidentiell art - vara förpliktade att inte röja uppgifter som har kommit till deras kännedom genom arbetet i gruppen, dess undergrupper eller sakkunniggrupper. Kommissionen får i sådana fall besluta att enbart gruppens ledamöter får närvara vid mötena i fråga.

Artikel 8

Årsberättelse

Gruppen skall lämna en årsberättelse över sin verksamhet till kommissionen. Kommissionen skall överlämna årsberättelsen till Europaparlamentet och rådet, i tillämpliga fall med sina kommentarer bifogade.

Artikel 9

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Gruppen skall inleda sin verksamhet samma dag som detta beslut träder i kraft.

Utfärdat i Bryssel den 29 juli 2002.

På kommissionens vägnar

Erkki Liikanen

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 108, 24.4.2002, s. 33.

(2) EGT L 108, 24.4.2002, s. 7.

(3) EGT L 108, 24.4.2002, s. 21.

(4) EGT L 108, 24.4.2002, s. 51.

(5) EGT L 108, 24.4.2002, s. 1.

(6) EGT L 198, 27.7.2002, s. 49.

(7) EGT L 202, 30.7.1997, s. 60.