Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Rådets förordning (EG) nr 876/2002 av den 21 maj 2002 om bildande av det gemensamma företaget GalileoEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 138 , 28/05/2002 s. 0001 - 0008Rådets förordning (EG) nr 876/2002

av den 21 maj 2002

om bildande av det gemensamma företaget Galileo

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 171 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(3), och

av följande skäl:

(1) Den 13 januari 1999 antog Europaparlamentet en resolution om kommissionens meddelande till rådet och Europaparlamentet kallat "Utveckling av ett transeuropeiskt positionsbestämnings- och navigationsnät inklusive en europeisk strategi för globala satellitbaserade navigationssystem (GNSS)"(4).

(2) Den 10 februari 1999 antog kommissionen ett meddelande kallat "Galileo - Europas deltagande i en ny generation av satellitbaserade navigationstjänster".

(3) I slutsatserna från Europeiska rådets möten i Köln (3-4 juni 1999), Feira (19-20 juni 2000), Nice (7-11 december 2000), Stockholm (23-24 mars 2001), Laeken (14-15 december 2001) och Barcelona (15-16 mars 2002) hänvisas det till Galileo.

(4) Den 19 juli 1999 antog rådet en resolution om Europas deltagande i en ny generation satellitbaserade navigationstjänster - Galileo - Utformningsfasen(5).

(5) Den 22 november 2000 antog kommissionen ett meddelande till Europaparlamentet och rådet om Galileo.

(6) Den 5 april 2001 antog rådet en resolution om Galileo(6).

(7) Den 26 mars 2002 antog rådet slutsatser om Galileo.

(8) De första forskningskontrakten och genomförbarhetsstudierna har finansierats via fjärde och femte ramprogrammen för forskning och utveckling.

(9) Den tekniska utvecklingsfasen har finansierats via medel som avsatts för transeuropeiska transportnät på grundval av artikel 4 g i Europaparlamentets och rådets beslut nr 1692/96/EG av den 23 juli 1996 om gemenskapens riktlinjer för utbyggnad av det transeuropeiska transportnätet(7), enligt vilken möjlighet ges till finansiering av forsknings- och utvecklingsverksamhet, och artikel 17 i rådets förordning (EG) nr 2236/95 av den 18 september 1995 om allmänna regler för gemenskapens finansiella stöd på området för transeuropeiska nät(8).

(10) Förvaltningen av Galileoprogrammet för satellitbaserad navigering (nedan kallat "Galileoprogrammet") gick i början av 2001 in i sin utvecklingsfas, som syftar till att verifiera och testa de antaganden som gjorts under utformningsfasen, i synnerhet när det gäller de olika komponenterna i systemets uppbyggnad.

(11) Denna utvecklingsfas bör följas av en installationsfas, som består av tillverkning av satelliter och markkomponenter, uppskjutning av satelliter samt installation av markstationer och markutrustning, så att systemet skall kunna vara klart för drift år 2008.

(12) Med tanke på det antal aktörer som kommer att vara inblandade i denna process och de finansiella medel och den tekniska expertis som krävs, är det nödvändigt att bilda en rättslig enhet som kan säkerställa en samordnad förvaltning av de medel som avsatts för Galileoprogrammet under dess utvecklingsfas. Av rättssäkerhetsskäl är det lämpligt att förtydliga att denna enhet, som inte har något ekonomiskt syfte och har till uppgift att förvalta ett offentligt forskningsprogram av europeiskt intresse, skall betraktas som en internationell organisation enligt bestämmelserna i artikel 15.10 andra strecksatsen i rådets sjätte direktiv 77/388/EEG av den 17 maj 1977 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter(9) och bestämmelserna i artikel 23.1 andra strecksatsen i rådets direktiv 92/12/EEG av den 25 februari 1992 om allmänna regler för punktskattepliktiga varor och om innehav, flyttning och övervakning av sådana varor(10).

(13) Europeiska rådet i Stockholm noterade att "den privata sektorn är redo att komplettera de offentliga budgetarna för utvecklingsfasen". Företrädarna för de viktigaste berörda industribranscherna undertecknade i mars 2001 ett samförståndsavtal i vilket de förbinder sig att ange hur stort bidrag av totalbeloppet 200 miljoner euro de kommer att lämna till utvecklingsfasen av Galileoprogrammet - genom att teckna andelar i det gemensamma företaget eller genom att bidra på något annat sätt.

(14) Det är därför nödvändigt att bilda ett gemensamt företag enligt artikel 171 i fördraget. Galileoprogrammet innehåller en betydande forsknings- och utvecklingsdel, vilket motiverar och kommer att motivera användning av medel som avsatts för ramprogrammen för forskning och utveckling. Dessutom bör detta program möjliggöra betydande framsteg när det gäller utveckling av tekniska lösningar inom området satellitnavigering.

(15) Det gemensamma företagets huvuduppgift bör i enlighet med rådets beslut vara att framgångsrikt avsluta utvecklingen av Galileoprogrammet under utvecklingsfasen genom att föra samman offentliga och privata medel som avsatts för detta ändamål. Dessutom bör det säkerställa ledningen av viktiga demonstrationsprojekt.

(16) Det gemensamma företagets budgetförordning bör överensstämma med de allmänna principer och grundläggande regler som anges i budgetförordningen av den 21 december 1977 för Europeiska gemenskapens allmänna budget(11).

(17) När kommissionen utarbetar sitt förslag till utnämning av direktör för det gemensamma företaget, bör den beakta att han/hon bör utnämnas på grundval av meriter och skicklighet i ledarskap samt kompetens och relevant erfarenhet och även att han/hon bör vara oberoende av alla företag när han/hon utför sina uppgifter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ett gemensamt företag enligt artikel 171 i fördraget bildas härmed för en period av fyra år för genomförandet av utvecklingsfasen av Galileoprogrammet.

Det gemensamma företagets syfte skall vara att säkerställa enhetligheten i projektets ledning och ekonomiska kontroll under forsknings-, utvecklings- och demonstrationsfasen av Galileoprogrammet, och för detta ändamål skall det mobilisera de medel som avsatts för detta program.

Det gemensamma företaget skall betraktas som en internationell organisation enligt bestämmelserna i artikel 15.10 andra strecksatsen i rådets sjätte direktiv 77/388/EEG och artikel 23.1 andra strecksatsen i direktiv 92/12/EEG.

Det skall ha sitt säte i Bryssel.

Artikel 2

Stadgarna för det gemensamma företaget Galileo, vilka fastställs i bilagan, antas härmed.

Artikel 3

1. För att säkerställa ett tillfredsställande informationsflöde och medlemsstaternas faktiska politiska kontroll med avseende på genomförandet av utvecklingsfasen av Galileoprogrammet skall ett tillsynsorgan inrättas. Det skall bestå av en företrädare för varje medlemsstat i Europeiska unionen och kommissionens företrädare i det gemensamma företagets styrelse.

2. Ordförandeskapet i tillsynsorganet skall innehas av företrädaren för den medlemsstat som innehar ordförandeskapet i Europeiska unionens råd.

3. I god tid och minst 15 dagar före varje möte i styrelsen skall kommissionen sammankalla tillsynsorganet och för dess medlemmar lägga fram alla handlingar som berör frågorna på dagordningen för det mötet.

Tillsynsorganet skall besluta om alla frågor som är upptagna på dagordningen för det kommande mötet i styrelsen och får ta upp andra frågor på dagordningen. Kommissionen skall i utövandet av sina uppgifter i styrelsen göra allt för att garantera att de beslut som styrelsen fattar återspeglar tillsynsorganets beslut och synpunkter.

4. Tillsynsorganet skall fatta sina beslut med kvalificerad majoritet av medlemsstaternas röster, varvid dessa röster skall vägas i enlighet med artikel 205.2 i fördraget. Kommissionens företrädare får inte delta i omröstningen.

5. Tillsynsorganet skall självt anta sin arbetsordning.

Artikel 4

Kommissionen skall varje år för rådet lägga fram en rapport om hur arbetet med Galileoprogrammet fortskrider samt utvecklingsplanen för programmet, inklusive de finansiella aspekterna.

I slutet av 2003 skall kommissionen informera rådet om resultaten av de anbudsförfaranden som det gemensamma företaget har inlett i enlighet med artikel 4 i dess stadgar.

Artikel 5

Kommissionen skall rapportera till rådet när nya medlemmar ansluts.

Deltagande av nya medlemmar och deltagande av medlemmar från tredje land skall föreläggas rådet för godkännande.

Artikel 6

Det gemensamma företaget skall omfattas av bestämmelserna i rådets beslut 2001/264/EG av den 19 mars 2001 om antagande av rådets säkerhetsbestämmelser(12).

Artikel 7

1. För att behandla säkerhetsfrågor som rör Galileosystemet skall en säkerhetsstyrelse inrättas. Den skall bestå av en företrädare för varje medlemsstat i Europeiska unionen och en företrädare för kommissionen.

2. Säkerhetsstyrelsen skall själv anta sin arbetsordning.

Artikel 8

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 21 maj 2002.

På rådets vägnar

R. De Miguel

Ordförande

(1) EGT C 270 E, 25.9.2001, s. 119.

(2) EGT C 48, 21.2.2002, s. 42.

(3) Yttrandet avgivet den 7 februari 2002 (ännu ej offentliggjort i EGT).

(4) EGT C 104, 14.4.1999, s. 73.

(5) EGT C 221, 3.8.1999, s. 1.

(6) EGT C 157, 30.5.2001, s. 1.

(7) EGT L 228, 9.9.1996, s. 1. Beslutet ändrat genom beslut nr 1346/2001/EG (EGT L 185, 6.7.2001, s. 1.

(8) EGT L 228, 23.9.1995, s. 1. Förordningen ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1655/1999 (EGT L 197, 29.7.1999, s. 1).

(9) EGT L 145, 13.6.1977, s. 1. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2001/115/EG (EGT L 15, 17.1.2002, s. 24).

(10) EGT L 76, 23.3.1992, s. 1. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2000/47/EG (EGT L 193, 29.7.2000, s. 73).

(11) EGT L 356, 31.12.1977, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 762/2001 (EGT L 111, 20.4.2001, s. 1).

(12) EGT L 101, 11.4.2001, s. 1.

BILAGA

STADGAR FÖR DET GEMENSAMMA FÖRETAGET GALILEO

Artikel 1

1. Namnet på det gemensamma företaget skall vara "det gemensamma företaget Galileo".

2. Företaget skall ha sitt säte i Bryssel.

3. a) Följande är det gemensamma företagets ursprungliga medlemmar:

- Europeiska gemenskapen, företrädd av kommissionen.

- Europeiska rymdorganisationen.

b) Följande får bli medlemmar i det gemensamma företaget:

- Europeiska investeringsbanken.

- Alla företag, efter det att kommissionen, i enlighet med artikel 4 i rådets förordning (EG) nr 876/2002 av den 21 maj 2002 om bildande av det gemensamma företaget Galileo(1) har informerat rådet om resultatet av anbudsförfarandena och sedan rådet har givit sitt godkännande i enlighet med förfarandet i artikel 5 i den förordningen.

4. Det gemensamma företagets kapital skall byggas upp av tillgångar från medlemmarna. Tillgångar in natura får förekomma. Dessa skall genomgå en utvärdering avseende deras värde och nytta för genomförandet av det gemensamma företagets verksamhet.

De ursprungliga medlemmarna skall teckna sina kapitalandelar upp till de belopp som anges i deras respektive åtaganden på 520 miljoner euro för Europeiska gemenskapen och 50 miljoner euro för Europeiska rymdorganisationen.

Omedelbart efter det att kommissionen har informerat rådet om resultatet av anbudsförfarandena, skall styrelsen inbjuda de företag som nämns i punkt 3 b andra strecksatsen att teckna andelar. Företagen måste teckna andelar på 5 miljoner euro inom ett år. Detta belopp skall reduceras till 250000 euro för företag som enskilt eller kollektivt tecknar andelar och som kan betraktas som små eller medelstora företag enligt kommissionens rekommendation av den 3 april 1996 om definitionen av små och medelstora företag(2).

Styrelsen skall fastställa storleken på de belopp som årligen skall frigöras i förhållande till den av varje deltagare tecknade andelen av kapitalet. En medlem av det gemensamma företaget som inte uppfyller sina åtaganden beträffande tillgångar in natura, eller som inte inom de föreskrivna tidsfristerna frigör det belopp som denne är skyldig att betala, skall som ett första steg berövas rösträtt i styrelsen, och efter sex månader skall medlemskapet återkallas så länge denna skyldighet inte har uppfyllts.

Det gemensamma företagets finansiella åtaganden får inte överskrida det kapital som det förfogar över.

Artikel 2

Det gemensamma företagets viktigaste uppgifter skall vara följande:

1. Det skall leda den optimala integreringen av EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Service) i Galileoprogrammet samt genomförandet av programmets utvecklings- och valideringsfas samt bistå med förberedelserna inför installationsfasen och driftsfasen.

2. Det skall, i samarbete med Europeiska rymdorganisationen i enlighet med artikel 3 och genom avtal med enheter i den privata sektorn, sätta igång den forsknings- och utvecklingsverksamhet som krävs för ett framgångsrikt genomförande av utvecklingsfasen och för en framgångsrik samordning av nationell verksamhet inom detta område. Det skall via Europeiska rymdorganisationen, i enlighet med artikel 3, sörja för uppskjutningen av en första serie satelliter som skall möjliggöra utprovning av hittills framtagna tekniska lösningar samt en storskalig demonstration av systemets kapacitet och tillförlitlighet.

3. Det skall i samarbete med kommissionen, Europeiska rymdorganisationen och den privata sektorn hjälpa till att mobilisera de offentliga och privata medel som krävs för att utarbeta förslag till rådet för ledningsstrukturerna för de olika på varandra följande faserna av programmet på grundval av följande verksamhet:

- Det skall upprätta en affärsplan som omfattar alla faser av Galileoprogrammet på grundval av uppgifter som skall tillhandahållas av kommissionen beträffande de tjänster som kan erbjudas via Galileo, de intäkter som de kan generera samt nödvändiga kompletterande åtgärder.

- Det skall genom konkurrensutsatt upphandling förhandla med den privata sektorn om ett övergripande avtal för finansiering av installations- och driftsfasen i vilket fastställs ansvar, uppgifter och risker som skall fördelas mellan den offentliga och den privata sektorn.

4. Det skall övervaka genomförandet av alla program, vid behov med hjälp av en konsult, och skall göra nödvändiga ändringar mot bakgrund av händelseutvecklingen under utvecklingsfasen.

Artikel 3

Det gemensamma företaget skall ingå ett avtal med Europeiska rymdorganisationen enligt följande:

- Det skall ge Europeiska rymdorganisationen i uppdrag att genomföra den verksamhet som är nödvändig under utvecklingsfasen när det gäller systemets rymdsegment och tillhörande marksegment, och för detta ändamål skall det gemensamma företaget ställa nödvändiga medel som det förfogar över till Europeiska rymdorganisationens förfogande för denna fas. Europeiska rymdorganisationen skall ha ansvaret för förvaltningen av dessa medel enligt förfaranden som skall fastställas i avtalet med det gemensamma företaget och som skall bygga på principerna om icke-diskriminering, öppenhet och skälig arbetsfördelning, varvid hänsyn skall tas till programmets gemenskapskaraktär. I det sammanhanget kommer ett lämpligt deltagande av små och medelstora företag att eftersträvas.

- Kommissionen har rätt att försäkra sig om att Europeiska gemenskapens ekonomiska intressen skyddas genom att genomföra effektiva kontroller. Om kommissionen skulle konstatera att oegentligheter har förekommit, förbehåller den sig rätten att reducera eller tillfälligt inställa framtida utbetalningar till det gemensamma företaget. Det belopp som reduceras eller hållits inne skall motsvara omfattningen av de oegentligheter som faktiskt konstaterats av kommissionen. Eventuella tvister skall regleras på grundval av bestämmelserna i avtalet.

- Vidare fastställs förfarandena för genomförandet av Galileoprogrammet, särskilt den programrelaterade verksamhet som Europeiska rymdorganisationen sätter igång och som finansieras via medel som inte har avsatts för det gemensamma företaget.

Artikel 4

Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 3 får det gemensamma företaget ingå avtal om utförande av tjänster, efter ett anbudsförfarande, med företag eller ett konsortium av företag, i synnerhet för genomförande av den verksamhet som anges i artikel 2.3.

Det gemensamma företaget skall se till att avtalet ger kommissionen rätt att på det gemensamma företagets vägnar genomföra kontroller för att försäkra sig om att gemenskapens ekonomiska intressen skyddas och, om oegentligheter upptäcks, utdöma avskräckande och proportionerliga påföljder.

Artikel 5

Det gemensamma företaget skall vara en juridisk person. I alla medlemsstater i Europeiska gemenskapen skall det ha den mest omfattande rättskapacitet som tillerkänns juridiska personer enligt respektive lands lagstiftning. Det skall särskilt kunna förvärva och avyttra fast och lös egendom samt föra talan inför domstolar och andra myndigheter.

Artikel 6

Det gemensamma företaget skall vara ägare av alla materiella och immateriella tillgångar som kommer att ha skapats eller överlåtits åt det inom ramen för genomförandet av Galileoprogrammets utvecklingsfas. I förekommande fall behålls rätten till ägande av statlig kryptografi av den statliga myndighet som utvecklade den kryptografiska metoden.

Artikel 7

1. Organen i det gemensamma företaget skall vara styrelsen, den verkställande kommittén och direktören.

2. Styrelsen får begära yttranden från en rådgivande kommitté.

Artikel 8

1. Styrelsens sammansättning, rösträtt:

a) Styrelsen skall bestå av medlemmar i det gemensamma företaget.

b) Om inget annat föreskrivs i de här stadgarna skall styrelsens beslut antas med enkel majoritet av de avgivna rösterna. Varje medlem av det gemensamma företaget skall ha ett röstetal som motsvarar den andel av det sammanlagda kapitalet som de tecknat. Kommissionen och Europeiska rymdorganisationen skall ha samma röstetal och under alla omständigheter minst 40 % vardera av de sammanlagda rösterna.

2. Styrelsens uppgifter:

a) Styrelsen skall fatta de beslut som är nödvändiga för genomförandet av programmet och skall utöva kontroll över dess genomförande.

b) Styrelsen skall i synnerhet ansvara för att

- utse direktören och godkänna organisationsplanen,

- utse medlemmarna i den rådgivande kommittén,

- anta det gemensamma företagets budgetförordning i enlighet med artikel 14.3,

- i enlighet med artikel 13 anta årsbudgeten, inklusive tjänsteförteckningen, utvecklingsplanen för programmets utvecklingsfas samt kostnadsuppskattningarna för programmet,

- godkänna årsräkenskaperna och balansräkningen,

- fatta beslut om följande: varje förvärv, försäljning och inteckning av mark och andra rättigheter som avser fast egendom; ställande av garantier eller ansvarsförbindelser; förvärv av andelar i andra företags eller institutioners kapital; beviljande av lån eller tecknande av lån,

- godkänna, med en majoritet som motsvarar 75 % av rösterna, varje förslag som medför en viktig förändring i genomförandet av Galileoprogrammet,

- anta årsrapporter om Galileoprogrammets fortskridande och dess finansiella situation enligt artikel 16.2,

- utöva de befogenheter och utföra de uppgifter, däribland inrättande av underställda organ, som kan krävas för förverkligande av Galileoprogrammet,

- anta den verkställande kommitténs mandat.

3. Sammanträden, arbetsordning för styrelsen:

a) Styrelsen skall sammanträda minst två gånger per år. Extra sammanträden skall äga rum antingen på begäran av en tredjedel av styrelsemedlemmarna, som skall representera minst 40 % av rösterna, eller av styrelsens ordförande eller av direktören. Sammanträdena skall normalt äga rum på den plats där det gemensamma företaget har sitt säte. Styrelsen skall välja sin ordförande bland styrelsemedlemmarna. Om inte annat beslutas i särskilda fall, skall en företrädare för den verkställande kommittén samt direktören närvara vid sammanträdena.

b) Styrelsen skall själv anta sin arbetsordning.

Artikel 9

1. Den verkställande kommitténs sammansättning, rösträtt:

a) Den verkställande kommittén skall bestå av en företrädare för kommissionen, en företrädare för Europeiska rymdorganisationen och, så snart företag deltar i verksamheten, en företrädare för industrin vilken utses av styrelsen.

b) Direktören samt en företrädare för den medlemsstat som innehar ordförandeskapet i Europeiska unionens råd skall närvara vid den verkställande kommitténs sammanträden.

c) Den verkställande kommitténs beslut skall fattas enhälligt om inte annat föreskrivs i dessa stadgar.

2. Den verkställande kommitténs uppgifter:

a) Den verkställande kommittén skall bistå styrelsen med att förbereda dess beslut.

b) Den verkställande kommittén skall i synnerhet

- ge råd, på grundval av regelbundna rapporter, till styrelsen och direktören beträffande Galileoprogrammets fortskridande,

- lämna kommentarer och rekommendationer till styrelsen beträffande kostnadsuppskattningar för programmet och budgetförslaget, däribland den tjänsteförteckning som upprättats av direktören,

- godkänna anbudsförfaranden och tilldelning av kontrakt, i enlighet med de regler för tilldelning av kontrakt som skall fastställas av styrelsen, som inte får påverka verkställandet av de beslut som fattas av den verkställande kommittén i dessa frågor,

- fullgöra de uppgifter som den får av styrelsen eller som styrelsen delegerar.

- godkänna att medel ställs till förfogande enligt det avtal som ingåtts enligt artikel 3.

3. Sammanträden, arbetsordning för den verkställande kommittén:

a) Den verkställande kommittén skall sammanträda minst en gång per månad. Sammanträdena skall normalt äga rum på den plats där det gemensamma företaget har sitt säte.

b) Den verkställande kommittén skall själv upprätta sin arbetsordning, som skall godkännas av styrelsen.

4. Dokumenthantering:

Den verkställande kommittén skall anta regler för dokumenthantering i syfte att förena målen säkerhet, affärshemlighet och allmänhetens tillgång. Reglerna skall i förekommande fall beakta de principer och gränser som fastställs i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 av den 30 maj 2001 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar(3).

Artikel 10

1. Direktören skall vara den verkställande direktör som ansvarar för den dagliga ledningen av det gemensamma företaget och skall vara dess företrädare i rättsligt hänseende. Direktören skall utses av styrelsen efter förslag från kommissionen. Direktören skall utföra sina åligganden med fullständigt oberoende.

2. Direktören skall leda verkställandet av programmet inom ramen för de riktlinjer som fastställts av styrelsen, inför vilken direktören är ansvarig, och skall ge styrelsen, den verkställande kommittén, den rådgivande kommittén och alla övriga underställda organ de uppgifter som är nödvändiga för att de skall kunna fullgöra sina uppgifter.

3. Direktören skall i synnerhet

- organisera, leda och utöva tillsyn över personalen i det gemensamma företaget,

- lämna förslag som rör organisationsplanen till styrelsen,

- upprätta och regelbundet uppdatera utvecklingsplanen för programmet samt kostnadsuppskattningarna för programmet, i enlighet med budgetförordningen, och lämna dessa till styrelsen,

- upprätta, i enlighet med budgetförordningen, förslag till årsbudget, inklusive tjänsteförteckningen, och lämna det till styrelsen,

- se till att skyldigheterna gentemot kommissionen avseende det avtal som ingåtts mellan denna och det gemensamma företaget respekteras, i synnerhet de bestämmelser i avtalet som gör det möjligt för företrädare för kommissionen att genomföra effektiva kontroller och, om oegentligheter skulle upptäckas, utdöma avskräckande och proportionerliga påföljder,

- lägga fram årsräkenskaper och balansräkning för styrelsen,

- lägga fram för styrelsen varje förslag som medför viktiga förändringar av Galileoprogrammets utformning,

- vara ansvarig för säkerheten och vidta alla åtgärder som är nödvändiga för att uppfylla säkerhetskraven,

- upprätta årsrapporten om Galileoprogrammets fortskridande och finansiella situation, liksom alla andra rapporter som kan komma att begäras av styrelsen, och lägga fram dem för den senare.

Artikel 11

1. Personalstyrkan skall fastställas i den tjänsteförteckning som kommer att finnas med i årsbudgeten.

2. Personalen i det gemensamma företaget skall ha tidsbegränsade kontrakt som skall grundas på anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna.

3. Alla personalkostnader skall bäras av det gemensamma företaget.

4. Styrelsen skall besluta om nödvändiga tillämpningsföreskrifter.

Artikel 12

Det gemensamma företagets samtliga intäkter skall användas för förverkligandet av det mål som anges i artikel 2. Om inte annat följer av artikel 21 skall ingen utbetalning göras till medlemmarna i det gemensamma företaget genom fördelning av ett eventuellt intäktsöverskott i förhållande till det gemensamma företagets utgifter.

Artikel 13

1. Räkenskapsåret skall överensstämma med kalenderåret.

2. Före den 31 mars varje år skall direktören tillställa medlemmarna de av styrelsen godkända beräknade kostnaderna för programmet. De skall inbegripa en beräkning av de årliga utgifterna för de två närmast följande åren. I denna beräkning skall inkomster och utgifter för det första av dessa två räkenskapsår (preliminärt budgetförslag) fastställas på ett sätt som är tillräckligt detaljerat för varje medlems interna budgetförfarande, med avseende på dessa medlemmars finansiella bidrag till det gemensamma företaget. Direktören skall förse medlemmarna med alla ytterligare uppgifter som är nödvändiga för detta ändamål.

3. Medlemmarna skall utan dröjsmål tillställa direktören sina kommentarer beträffande de beräknade kostnaderna för programmet, i synnerhet beträffande de beräknade inkomsterna och utgifterna för följande år.

4. På grundval av de godkända beräknade kostnaderna för programmet och med beaktande av medlemmarnas kommentarer skall direktören utarbeta ett budgetförslag för följande år och överlämna detta till styrelsen för antagande, för vilket det krävs en majoritet som motsvarar 75 % av rösterna, före den 30 september.

Artikel 14

1. Budgetförordningen skall antas av styrelsen, varvid det krävs en majoritet som motsvarar 75 % av rösterna.

2. Syftet med budgetförordningen är att säkerställa en sund och ekonomisk finansiell förvaltning av det gemensamma företaget.

3. Budgetförordningen skall i synnerhet innehålla huvudregler för

- presentationen av och strukturen på de beräknade kostnaderna för programmet samt årsbudgeten,

- verkställandet av årsbudgeten och intern finansiell kontroll,

- betalningssätt för bidragen från medlemmarna i det gemensamma företaget,

- upprättandet och presentationen av räkenskaperna och inventarieförteckningen samt av den årliga balansräkningen,

- anbudsförfaranden, grundade på icke-diskriminering mellan länder som är medlemmar i det gemensamma företaget samt på projektets gemenskapskaraktär, tilldelning av och villkor för kontrakt och beställningar för det gemensamma företagets räkning.

4. Tillämpningsföreskrifter, som gör det möjligt för kommissionen att försäkra sig om att dess skyldigheter enligt artikel 274 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen uppfylls, skall fastställas i ett avtal mellan det gemensamma företaget och kommissionen.

Artikel 15

Inom två månader efter utgången av varje räkenskapsår skall direktören lägga fram årsräkenskaperna och balansräkningen för föregående år för Europeiska gemenskapernas revisionsrätt. Revisionsrättens kontroll skall grundas på verifikationshandlingar och skall genomföras på plats. Årsräkenskaperna och balansräkningen för varje år, tillsammans med revisionsrättens rapport skall av direktören föreläggas styrelsen för godkännande, för vilket det krävs en majoritet som motsvarar 75 % av rösterna. Direktören har rätt, och på styrelsens begäran skyldighet, att kommentera rapporten. Revisionsrätten skall översända sin rapport till medlemmarna i det gemensamma företaget.

Artikel 16

1. I utvecklingsplanen för programmet skall anges en plan för hur alla delar av programmet skall genomföras. Den skall omfatta hela livslängden för det gemensamma företaget, och den skall uppdateras regelbundet.

2. Årsrapporten skall innehålla en beskrivning av hur Galileoprogrammet fortskrider, i synnerhet när det gäller tidsplanen, kostnaderna och genomförandet av programmet.

Artikel 17

1. Det gemensamma företaget skall ensamt bära ansvaret för uppfyllandet av sina skyldigheter.

2. Det gemensamma företagets avtalsrättsliga ansvar skall regleras av tillämpliga avtalsbestämmelser och av den lagstiftning som är tillämplig på kontraktet i fråga.

3. Varje betalning från det gemensamma företaget som görs i syfte att fullgöra ett ansvar som avses i punkt 2, samt kostnader och utgifter i samband med detta, skall anses vara utgifter för det gemensamma företaget.

4. Direktören skall lämna förslag till styrelsen angående alla nödvändiga försäkringar, och det gemensamma företaget skall teckna de försäkringar som styrelsen anmodar den att teckna.

Artikel 18

Det gemensamma företaget skall säkerställa skydd av sådan känslig information som kan skada avtalsparternas intressen om den röjs utan tillstånd. Det gemensamma företaget skall tillämpa de säkerhetsprinciper och miniminormer som satts i kraft genom rådets beslut 2001/264/EG av den 19 mars 2001 om antagande av rådets säkerhetsbestämmelser(4).

Det gemensamma företaget skall beakta erfarenheterna från Galileosystemets säkerhetsstyrelse (GSSB). Det skall också följa bestämmelserna från den säkerhetsstyrelse som avses i artikel 7 i förordning (EG nr 876/2002 när det gäller alla frågor som berör systemets säkerhet.

Artikel 19

1. Det gemensamma företaget är öppet för anslutning för andra medlemmar än de som nämns i artikel 1.3 a.

2. En ansökan om medlemskap skall ställas till direktören, som skall vidarebefordra den till styrelsen. Styrelsen skall besluta huruvida det gemensamma företaget skall inleda förhandlingar med sökanden om villkoren för medlemskapet, varvid säkerhetsaspekter särskilt skall beaktas. Vid ett positivt beslut skall det gemensamma företaget förhandla om villkoren för medlemskapet och lägga fram dem för styrelsen, som skall fatta beslut, för vilket det krävs en majoritet som motsvarar 75 % av rösterna.

3. Medlemskap i det gemensamma företaget får inte överlåtas till en tredje part, såvida inte en enhällig styrelse i förväg har gett sitt medgivande till detta. Alla icke godkända överlåtelser skall medföra omedelbar förlust av medlemskapet i det gemensamma företaget samt ansvar för eventuella skador som förorsakats det gemensamma företaget.

Artikel 20

Det gemensamma företaget skall bildas för en period av fyra år från och med det datum då dessa stadgar offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Beroende på vilka framsteg som har gjorts när det gäller att fullgöra det gemensamma företagets uppgifter enligt artikel 2 kan denna period förlängas genom ändring av stadgarna i enlighet med bestämmelserna i artikel 23. Denna period skall under alla omständigheter förlängas till dess att de skyldigheter som följer av det avtal som avses i artikel 3 har fullgjorts.

Artikel 21

För förfarandena i samband med avvecklingen av det gemensamma företaget skall styrelsen utse en eller flera likvidatorer som skall rätta sig efter de beslut som styrelsen fattat med en majoritet som motsvarar 75 % av rösterna.

Artikel 22

Lagstiftningen i den stat där det gemensamma företaget har sitt säte skall tillämpas i alla frågor som inte omfattas av dessa stadgar.

Artikel 23

Alla medlemmar i det gemensamma företaget får lämna förslag till styrelsen angående ändring av stadgarna.

Om styrelsen godtar dessa förslag, för vilket det krävs en majoritet som motsvarar 75 % av rösterna, skall kommissionen föreslå att de antas av rådet i enlighet med förfarandet i artikel 172 första stycket i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen.

(1) EGT L 138, 28.5.2002, s. 1.

(2) EGT L 107, 30.4.1996, s. 4.

(3) EGT L 145, 31.5.2001, s. 43.

(4) EGT L 101, 11.4.2001, s. 1.