Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT NR 846/2004/EG AV DEN 29 APRIL 2004 OM ÄNDRING AV RÅDETS BESLUT 2000/821/EG OM GENOMFÖRANDE AV ETT PROGRAM FÖR ATT STIMULERA UTVECKLING, DISTRIBUTION OCH MARKNADSFÖRING AV EUROPEISKA AUDIOVISUELLA VERK (MEDIAPLUS - UTVECKLING, DISTRIBUTION OCH MARKNADSFÖRING) (2001-2005)Europeiska unionens officiella tidning nr L 157 , 30/04/2004 s. 0004 - 0006Beslut av Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik Proxima/2/2004

av den 30 november 2004

om utnämning av en chef för EU:s polisuppdrag i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, EUPOL Proxima

(2004/846/EG)

KOMMITTÉN FÖR UTRIKES- OCH SÄKERHETSPOLITIK HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 25.3 i detta,

med beaktande av rådets gemensamma åtgärd 2004/789/GUSP av den 22 november 2004 om förlängning av Europeiska unionens polisuppdrag i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien (EUPOL Proxima), särskilt artikel 8.1 i denna, och

av följande skäl:

(1) I artikel 8.1 i gemensam åtgärd 2004/789/GUSP föreskrivs att rådet bemyndigar Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik att fatta nödvändiga beslut i enlighet med artikel 25 i EU fördraget, inbegripet befogenhet att på förslag av generalsekreteraren/den höge representanten utnämna en uppdragschef.

(2) Generalsekreteraren/den höge representanten har föreslagit att Jürgen SCHOLZ utses.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Jürgen SCHOLZ utses härmed till chef för Europeiska unionens polisuppdrag i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien (EUPOL Proxima) från och med den 15 december 2004.

Artikel 2

Detta beslut får verkan samma dag som det antas.

Det skall tillämpas till och med den 14 december 2005.

Utfärdat i Bryssel den 30 november 2004.

För Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik

A. Hamer

Ordförande

--------------------------------------------------