Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

7.1.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 5/5


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 13/2005

av den 6 januari 2005

om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1177/2003 om gemenskapsstatistik över inkomst- och levnadsvillkor (EU-SILC) när det gäller förteckningen över sekundära målvariabler för ”social delaktighet”

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1177/2003 av den 16 juni 2003 om gemenskapsstatistik över inkomst- och levnadsvillkor (EU-SILC) (1), särskilt artikel 15.2 f i denna, och

av följande skäl:

(1)

Genom förordning (EG) nr 1177/2003 inrättas en gemensam ram för systematisk framställning av gemenskapsstatistik över inkomst- och levnadsvillkor, med jämförbara och aktuella tvärsnittsdata och longitudinella data över inkomst och över graden av fattigdom och social utslagning, och hur dessa företeelser är fördelade i befolkningen på nationell nivå och på EU-nivå.

(2)

Enligt artikel 15.2 f i förordning (EG) nr 1177/2003 behövs det åtgärder för tillämpningen av den förteckning över sekundära målområden och variabler som varje år skall ingå i tvärsnittsdelstudien för EU-SILC. Förteckningen över sekundära målvariabler i modulen ”social delaktighet” (som särskilt avser deltagande i kulturevenemang, umgänge med släktingar, vänner och grannar samt deltagande i formella och informella aktiviteter) bör, liksom variabelkoder och definitioner, fastställas för 2006.

(3)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Kommittén för det statistiska programmet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I bilagan fastställs den förteckning över sekundära målvariabler, de variabelkoder och de definitioner för 2006 års modul när det gäller ”social delaktighet” som skall ingå i tvärsnittsdelstudien för gemenskapsstatistiken över inkomst- och levnadsvillkor (EU-SILC).

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 6 januari 2005.

På kommissionens vägnar

Joaquín ALMUNIA

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 165, 3.7.2003, s. 1.


BILAGA

I denna förordning används följande enhet, datainsamlingsmetod, referensperioder och definitioner:

1.   ENHET

Uppgifter skall samlas in för alla nuvarande hushållsmedlemmar, eller om så är tillämpligt alla utvalda uppgiftslämnare, från och med 16 års ålder.

2.   DATAINSAMLINGSMETOD

På grund av den särskilda karaktären på de uppgifter som skall samlas in tillåts endast personliga intervjuer (undantagsvis indirekta intervjuer för personer som är tillfälligt bortresta eller oförmögna att svara) eller uppgifter som hämtats ur register.

3.   REFERENSPERIOD

De senaste tolv månaderna skall användas för variabler som avser deltagande i kulturevenemang samt deltagande i formella och informella aktiviteter.

Vanligtvis skall användas för variabler som avser umgänge med släktingar och vänner. Vanligtvis avser den frekvens som aktiviteterna vanligtvis äger rum under ett normalt år.

För närvarande för variabeln ”Möjlighet att be en släkting, vän eller granne om hjälp”.

4.   DEFINITIONER

a)

släktingar: skall tolkas i dess vidaste betydelse och omfatta fader/moder/barn, syskon, far- och morföräldrar, fastrar och mostrar, far- och morbröder, kusiner, syskonbarn och släktingar till make/maka.

b)

vänner: personer som uppgiftslämnaren umgås med privat och på sin fritid (t.ex. efter arbetet, på helger eller under semestern).

c)

umgås: att tillbringa tid med vänner eller släktingar i hemmet eller någon annanstans. Det kan vara att sitta och prata eller att ägna sig åt någon aktivitet tillsammans. Att bara råka stöta ihop med någon räknas inte som att ”umgås”.

d)

umgängesfrekvens/kontakt med vänner och släktingar: hur ofta uppgiftslämnaren umgås eller har kontakt med någon släkting eller vän. Även andra än den person som uppgiftslämnaren oftast umgås/har kontakt med skall räknas med.

Om uppgiftslämnaren träffar sina vänner eller släktingar ”en gång om året” under helger eller vid högtider skall svaret vara ”minst en gång om året”.

e)

informell volontärverksamhet: avser verksamhet som inte sker inom ramen för en organisation och som i regel utförs individuellt.

Till sådan informell volontärverksamhet hör till exempel att laga mat åt andra, ta hand om människor på sjukhus eller i hemmet, följa med på promenader eller för att handla m.m. Hit hör inte sådana sysslor som en uppgiftslämnare utför för sitt eget hushåll, i det egna arbetet eller inom frivilligorganisationer.

f)

deltagande i kulturevenemang: hit hör exempelvis biobesök, besökta liveframträdanden, kulturmiljöer eller idrottsevenemang, oberoende av var dessa evenemang äger rum och om utövarna är professionella eller amatörer. Med deltagande i idrottsevenemang och liveframträdanden avses endast sådana där uppgiftslämnaren är åskådare.

OMRÅDEN OCH FÖRTECKNING ÖVER MÅLVARIABLER

Variabelnamn

Modul 2006

Social delaktighet

Kod

Målvariabel

Basfakta

RB030

Person-ID

ID-nummer

Personidentifieringsnummer

PS005

Tvärsnittsvikt för individen

0+(format 2,5)

Vikt

Deltagande i kulturevenemang

PS010

Antal biobesök

1

Inga

2

1–3 besök

3

4–6 besök

4

7–12 besök

5

Fler än 12 besök

PS010_F

-1

Uppgift saknas

1

Variabel ifylld

PS020

Antal liveframträdanden du varit på (teaterföreställningar, konserter, opera-, balett- och dansföreställningar)

1

Inga

2

1–3 stycken

3

4–6 stycken

4

7–12 stycken

5

Fler än 12 stycken

PS020_F

-1

Uppgift saknas

1

Variabel ifylld

PS030

Antal besök i kulturmiljöer

1

Inga

2

1–3 besök

3

4–6 besök

4

7–12 besök

5

Fler än 12 besök

PS030_F

-1

Uppgift saknas

1

Variabel ifylld

PS040

Antal idrottsevenemang du varit på

1

Inga

2

1–3 stycken

3

4–6 stycken

4

7–12 stycken

5

Fler än 12 stycken

PS040_F

-1

Uppgift saknas

1

Variabel ifylld

Umgänge med släktingar, vänner och grannar

PS050

Hur ofta brukar du träffa och umgås med släktingar?

1

Varje dag

2

Varje vecka (men inte varje dag)

3

Flera gånger i månaden (men inte varje vecka)

4

En gång i månaden

5

Minst en gång om året (men mindre än en gång i månaden)

6

Aldrig

PS050_F

-2

Ej tillämpligt (har inga släktingar)

-1

Uppgift saknas

1

Variabel ifylld

PS060

Hur ofta brukar du träffa och umgås med vänner?

1

Varje dag

2

Varje vecka (men inte varje dag)

3

Flera gånger i månaden (men inte varje vecka)

4

En gång i månaden

5

Minst en gång om året (men mindre än en gång i månaden)

6

Aldrig

PS060_F

-2

Ej tillämpligt (har inga vänner)

-1

Uppgift saknas

1

Variabel ifylld

PS070

Hur ofta brukar du ha kontakt med släktingar?

1

Varje dag

2

Varje vecka (men inte varje dag)

3

Flera gånger i månaden (men inte varje vecka)

4

En gång i månaden

5

Minst en gång om året (men mindre än en gång i månaden)

6

Aldrig

PS070_F

-2

Ej tillämpligt (har inga släktingar)

-1

Uppgift saknas

1

Variabel ifylld

PS080

Hur ofta brukar du ha kontakt med vänner?

1

Varje dag

2

Varje vecka (men inte varje dag)

3

Flera gånger i månaden (men inte varje vecka)

4

En gång i månaden

5

Minst en gång om året (men mindre än en gång i månaden)

6

Aldrig

PS080_F

-2

Ej tillämpligt (har inga vänner)

-1

Uppgift saknas

1

Variabel ifylld

Umgänge med släktingar, vänner och grannar

PS090

Möjlighet att be en släkting, vän eller granne om hjälp

1

Ja

2

Nej

PS090_F

-2

Ej tillämpligt (har inga släktingar, vänner eller grannar)

-1

Uppgift saknas

1

Variabel ifylld

Formellt och informellt deltagande

PS100

Deltagande i informell volontärverksamhet

1

Varje dag

2

Varje vecka (men inte varje dag)

3

Flera gånger i månaden (men inte varje vecka)

4

En gång i månaden

5

Minst en gång om året (men mindre än en gång i månaden)

6

Aldrig

PS100_F

-1

Uppgift saknas

1

Variabel ifylld

PS110

Deltagande i politiska partiers verksamhet eller fackföreningsverksamhet

1

Ja

2

Nej

PS110_F

-1

Uppgift saknas

1

Variabel ifylld

PS120

Deltagande i yrkessammanslutningars verksamhet

1

Ja

2

Nej

PS120_F

-1

Uppgift saknas

1

Variabel ifylld

PS130

Deltagande i kyrklig eller annan religiös verksamhet

1

Ja

2

Nej

PS130_F

-1

Uppgift saknas

1

Variabel ifylld

PS140

Deltagande i olika slags fritidsföreningars verksamhet

1

Ja

2

Nej

PS140_F

-1

Uppgift saknas

1

Variabel ifylld

PS150

Deltagande i välgörenhetsorganisationers verksamhet

1

Ja

2

Nej

PS150_F

-1

Uppgift saknas

1

Variabel ifylld

PS160

Deltagande i andra gruppers eller organisationers verksamhet

1

Ja

2

Nej

PS160_F

-1

Uppgift saknas

1

Variabel ifylld