Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

11.11.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 312/66


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 9 november 2006

om harmonisering av radiospektrum för användning av kortdistansutrustning

[delgivet med nr K(2006) 5304]

(Text av betydelse för EES)

(2006/771/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets beslut nr 676/2002/EG av den 7 mars 2002 om ett regelverk för radiospektrumpolitiken i Europeiska gemenskapen (radiospektrumbeslut) (1), särskilt artikel 4.3, och

av följande skäl:

(1)

Med tanke på den utbredda användningen i Europeiska gemenskapen och världen spelar kortdistansutrustning, för olika typer av tillämpningar som larm, utrustning för lokal kommunikation, dörröppnare eller medicinska implantat, en allt större roll i ekonomin och i medborgarnas vardag. Utvecklingen i Europeiska gemenskapen av tillämpningar som bygger på kortdistansutrustning kan också bidra till att vissa politiska mål för gemenskapen uppnås, t.ex. upprättandet av den inre marknaden, främjandet av innovation och forskning liksom informationssamhällets utveckling.

(2)

Kortdistansutrustning är typiska massmarknadsprodukter och/eller bärbara produkter som lätt kan medföras och användas över gränser. Skillnader i villkor för användning av kortdistansutrustning hindrar därför den fria rörligheten, ökar produktionskostnaderna och skapar risker för skadlig störning på och från andra radiotillämpningar och radiotjänster. För att kunna utnyttja fördelarna med den inre marknaden för denna typ av utrustning, stödja konkurrenskraften för EU:s tillverkningsindustri genom att öka stordriftsfördelarna samt för att sänka kostnaderna för konsumenterna, måste radiospektrum därför göras tillgängligt i gemenskapen på grundval av harmoniserade tekniska villkor.

(3)

Eftersom den här typen av utrustning har låg utstrålad effekt och endast täcker ett mindre område är risken för störning på andra spektrumanvändare normalt sett begränsad. Utrustningen kan därför dela frekvensband med andra tjänster utan att orsaka skadlig störning, oavsett om dessa tjänster är tillståndspliktiga eller ej, och utrustningen kan samexistera med annan kortdistansutrustning. Användningen bör därför, i enlighet med auktorisationsdirektivet (Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/20/EG) (2), inte omfattas av krav på tillstånd för användning. Radiokommunikationstjänster, såsom de definieras i ITU:s radioreglemente, har dessutom företräde framför kortdistansutrustning, och det finns inte några krav på att de skall skydda kortdistansutrustning från skadlig störning. Eftersom användare av kortdistansutrustning inte kan garanteras något skydd mot skadlig störning ansvarar tillverkarna för att utrustningen skyddas från skadlig störning dels från radiokommunikationstjänster, dels från annan kortdistansutrustning som används i enlighet med gällande gemenskapsbestämmelser eller nationella bestämmelser. I enlighet med Europarlamentets och rådets direktiv 1999/5/EG av den 9 mars 1999 om radioutrustning och teleterminalutrustning och om ömsesidigt erkännande av utrustningens överensstämmelse (3) måste tillverkarna se till att kortdistansutrustning använder radiofrekvensspektrumet på ett effektivt sätt, så att skadlig störning för annan kortdistansutrustning undviks.

(4)

En stor del av den här utrustningen har redan klassificerats eller kommer sannolikt att klassificeras som utrustning av Klass 1, i enlighet med kommissionens beslut 2000/299/EG av den 6 april 2000 om fastställande av en första klassificering av radioutrustning och teleterminalutrustning och därtill hörande identifieringsmärken (4), vilket antagits i enlighet med artikel 4.1 i direktiv 1999/5/EG. Genom beslut 2000/299/EG erkänns likvärdigheten av gränssnitt för radioutrustning som uppfyller villkoren för Klass 1, vilket innebär att radioutrustningen kan sättas på marknaden och tas i bruk i hela gemenskapen utan begränsningar.

(5)

Eftersom tillgången på harmoniserat spektrum och villkoren för användning av spektrum avgör Klass 1-tillhörigheten, kommer detta beslut att ytterligare befästa att denna klassificering består när den väl gjorts.

(6)

I enlighet med artikel 4.2 i radiospektrumbeslutet gav kommissionen därför den 11 mars 2004 Europeiska post- och telesammanslutningen (”CEPT”) i uppdrag (5) att harmonisera frekvensanvändningen för kortdistansutrustning. I sin rapport (6) av den 15 november 2004 presenterade CEPT således en förteckning över frivilliga harmoniseringsåtgärder i Europeiska unionen för kortdistansutrustning och konstaterade att det krävs ett mer bindande åtagande från medlemsstaternas sida för att garantera den juridiska stabiliteten när det gäller den frekvensharmonisering som uppnåtts inom CEPT. Det måste därför inrättas en mekanism som gör att sådana harmoniseringsåtgärder blir rättsligt bindande inom Europeiska gemenskapen.

(7)

På nationell nivå kan medlemsstaterna tillåta att utrustning används enligt mindre begränsande villkor än vad som anges i detta beslut. I dessa fall kan dock inte utrustningen användas i hela gemenskapen utan begränsningar och betraktas i stället som Klass 2-utrustning enligt klassificeringen i direktiv 1999/5/EG.

(8)

Harmoniseringen enligt detta beslut fråntar inte en medlemsstat möjligheten att när så är motiverat tillämpa övergångsperioder eller frekvensdelningsarrangemang i enlighet med artikel 4.5 i radiospektrumbeslutet. Dessa bör dock begränsas till ett minimum eftersom de begränsar fördelarna med klassificeringen av utrustning i Klass 1.

(9)

Detta beslut om allmän teknisk harmonisering tillämpas utan att det påverkar Europeiska gemenskapens tekniska harmoniseringsåtgärder som gäller specifika band och typer av utrustning, t.ex. kommissionens beslut 2004/545/EG av den 8 juli 2004 om harmonisering av radiospektrumet i frekvensbandet 79 GHz för användningen av kortdistansradarutrustning för bilar i gemenskapen (7), kommissionens beslut 2005/50/EG av den 17 januari 2005 om harmonisering av radiospektrumet i frekvensbandet 24 GHz för den tidsbegränsade användningen av kortdistansradarutrustning för bilar i gemenskapen (8), kommissionens beslut 2005/513/EG av den 11 juli 2005 om harmoniserad användning av radiospektrum i frekvensbandet 5 GHz för införande av Wireless Access Systems med Radio Local Area Networks (WAS/RLANs) (9) eller kommissionens beslut 2005/928/EG av den 20 december 2005 om harmonisering av frekvensbandet 169,4–169,8125 MHz i gemenskapen (10).

(10)

Användningen av spektrum omfattas av kraven i gemenskapslagstiftningen om folkhälsoskydd, framför allt Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/40/EG (11) och rådets rekommendation 1999/519/EG (12). När det gäller radioutrustning garanteras hälsoskyddet genom att utrustningen uppfyller de väsentliga kraven i direktiv 1999/5/EG.

(11)

På grund av den snabba teknikutvecklingen och samhällets förändrade krav kommer nya tillämpningar för kortdistansutrustning att utvecklas, vilket kommer att kräva att villkoren för spektrumharmonisering kontinuerligt övervakas med hänsyn till de ekonomiska fördelarna med nya tillämpningar liksom industrins och användarnas krav. Medlemsstaterna måste övervaka denna utveckling. En uppdatering av beslutet med jämna mellanrum krävs därför för att ny utveckling på marknader och inom teknik skall kunna hanteras. Bilagan kommer att ses över minst en gång per år på grundval av information som medlemsstaterna samlar in och överlämnar till kommissionen. Det kan också göras en översyn när medlemsstaterna vidtar lämpliga åtgärder i enlighet med artikel 9 i direktiv 1999/5/EG. Om det vid en översyn visar sig att beslutet måste anpassas kommer ändringarna att fastställas i enlighet med de förfaranden för antagande av genomförandeåtgärder som anges i radiospektrumbeslutet. Uppdateringarna kan omfatta övergångsperioder som tar hänsyn till hävd och praxis.

(12)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från radiospektrumkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syftet med detta beslut är att harmonisera frekvensband och därmed förbundna tekniska parametrar för tillgång till och effektiv användning av radiospektrum för kortdistansutrustning så att denna utrustning kan hänföras till Klass 1 i enlighet med kommissionens beslut 2000/299/EG.

Artikel 2

I detta beslut avses med

1.   kortdistansutrustning: radiosändare för en- eller tvåvägskommunikation som sänder över korta distanser med låg effekt,

2.   störningsfritt och oskyddat: ingen skadlig störning får orsakas radiokommunikationstjänster och inga anspråk på skydd från skadlig störning från radiokommunikationstjänster kan ställas.

Artikel 3

1.   Medlemsstaterna skall, på ett icke-exklusivt, störningsfritt och oskyddat sätt, avsätta och göra tillgängliga frekvensbanden för de typer av kortdistansutrustning som anges i bilagan till det här beslutet, på de villkor och inom den tidsfrist för genomförande som där anges.

2.   Utan hinder av punkt 1 får medlemsstaterna begära övergångsperioder eller frekvensdelningsarrangemang, i enlighet med artikel 4.5 i radiospektrumbeslutet.

3.   Detta beslut påverkar inte medlemsstaternas rätt att tillåta användningen av frekvensband enligt mindre begränsande villkor än vad som fastställs i det här beslutet.

Artikel 4

Medlemsstaterna skall övervaka användningen av de berörda banden och rapportera sina iakttagelser till kommissionen för att beslutet regelbundet och vid lämpliga tidpunkter skall kunna omprövas.

Artikel 5

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 9 november 2006.

På kommissionens vägnar

Viviane REDING

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 108, 24.4.2002, s. 1.

(2)  EGT L 108, 24.4.2002, s. 21.

(3)  EGT L 91, 7.4.1999, s. 10.

(4)  EGT L 97, 19.4.2000, s. 13.

(5)  Uppdrag för CEPT att vidare analysera harmoniseringen av frekvensband som används för kortdistansutrustning.

(6)  Slutlig rapport från ECC med anledning av EG:s uppdrag till CEPT när det gäller harmonisering av radiospektrum för kortdistansutrustning.

(7)  EUT L 241, 13.7.2004, s. 66.

(8)  EUT L 21, 25.1.2005, s. 15.

(9)  EUT L 187, 19.7.2005, s. 22.

(10)  EUT L 344, 27.12.2005, s. 47.

(11)  EUT L 159, 30.4.2004, s. 1. Rättat i EUT L 184, 24.5.2004, s. 1.

(12)  EGT L 199, 30.7.1999, s. 59.


BILAGA

Harmoniserade frekvensband och tekniska parametrar för kortdistansutrustning

Typ av kortdistansutrustning

Frekvensband/Mittfrekvens

Maximal effekt/fältstyrka

Ytterligare regleringsparametrar/Tekniska krav

Övriga restriktioner

Sista dag för genomförande

Ospecificerad kortdistansutrustning (1)

26,957–27,283 MHz

10 mW effektiv utstrålad effekt (e.r.p.), vilket motsvarar 42 dBμA/m vid 10 meter

Videotillämpningar är undantagna

1 juni 2007

40,660–40,700 MHz

10 mW e.r.p.

Videotillämpningar är undantagna

1 juni 2007

433,05–434,79 MHz

10 mW e.r.p.

Sändningscykel (2): upp till 10 %

Ljud- och röstsignaler och videotillämpningar är undantagna

1 juni 2007

868,0–868,6 MHz

25 mW e.r.p.

Sändningscykel (2): upp till 1 %

Videotillämpningar är undantagna

1 juni 2007

868,7–869,2 MHz

25 mW e.r.p.

Sändningscykel (2): upp till 0,1 %

Videotillämpningar är undantagna

1 juni 2007

869,4–869,65 MHz

500 mW e.r.p.

Sändningscykel (2): upp till 10 %

Kanaldelning: 25 kHz. Hela bandet kan också användas som en kanal för höghastighetsöverföring av data

Videotillämpningar är undantagna

1 juni 2007

869,7–870 MHz

5 mW e.r.p.

Rösttillämpningar tillåtna med lämplig teknik för undvikande av störning

Ljud- och videotillämpningar är undantagna

1 juni 2007

2 400–2 483,5 MHz

10 mW ekvivalent isotropiskt utstrålad effekt (e.i.r.p)

1 juni 2007

5 725–5 875 MHz

25 mW e.i.r.p.

1 juni 2007

Larmsystem

868,6–868,7 MHz

10 mW e.r.p.

Kanalfrekvens: 25 kHz

Hela frekvensbandet kan också användas som en kanal för höghastighetsöverföring av data

Sändningscykel (2): upp till 0,1 %

1 juni 2007

869,25–869,3 MHz

10 mW e.r.p.

Kanalfrekvens: 25 kHz

Sändningscykel (2): under 0,1 %

1 juni 2007

869,65–869,7 MHz

25 mW e.r.p.

Kanalfrekvens: 25 kHz

Sändningscykel (2): under 10 %

1 juni 2007

Trygghetslarm (3)

869,20–869,25 MHz

10 mW e.r.p.

Kanalfrekvens: 25 kHz

Sändningscykel (2): under 0,1 %

1 juni 2007

Induktiva tillämpningar (4)

20,05–59,75 kHz

72 dBμA/m vid 10 meter

1 juni 2007

59,75–60,25 kHz

42 dBμA/m vid 10 meter

1 juni 2007

60,25–70 kHz

69 dBμA/m vid 10 meter

1 juni 2007

70–119 kHz

42 dBμA/m vid 10 meter

1 juni 2007

119–127 kHz

66 dBμA/m vid 10 meter

1 juni 2007

127–135 kHz

42 dBμA/m vid 10 meter

1 juni 2007

6 765–6 795 kHz

42 dBμA/m vid 10 meter

1 juni 2007

13,553–13,567 MHz

42 dBμA/m vid 10 meter

1 juni 2007

Aktiva medicinska implantat (5)

402–405 MHz

25 μW e.r.p.

Kanalfrekvens: 25 kHz

Närliggande kanaler i enskilda sändare kan kombineras för ökad bandbredd om lämplig teknik för undvikande av störning används

1 juni 2007

Trådlösa audiotillämpningar (6)

863–865 MHz

10 mW e.r.p.

1 juni 2007


(1)  Denna kategori kan omfatta alla typer av tillämpningar som uppfyller de tekniska kraven (typiska användningar är telemetri, fjärrstyrning, larm och dataöverföring).

(2)  ”Sändningscykel” är den genomsnittliga sändningstiden under en viss tidsperiod (maximalt en timme) uttryckt i procent av denna period.

(3)  Trygghetslarm är avsett för äldre eller personer med funktionshinder, i syfte att påkalla hjälp i nödsituationer.

(4)  Denna kategori omfattar t.ex. startspärrar för bilar, utrustning för identifiering av personer, djur eller varor, larmsystem, system för kabeldetektering, avfallshantering, trådlös ljudöverföring, tillträdeskontroll, stöldskyddssystem, automatisk varuidentifiering, trådlösa styrningssystem och utrustning för vägtullar.

(5)  Denna kategori omfattar radiodelen i aktiva medicintekniska produkter för implantation, enligt definitionen i rådets direktiv 90/385/EEG av den 20 juni 1990 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om aktiva medicintekniska produkter för implantation, och deras kringutrustning.

(6)  Tillämpningar för trådlös ljudöverföring till högtalare, hörlurar eller öronsnäckor.