Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Lag (1934:69) om erkännande och verkställighet av vissa, i anledning av konkurs meddelade utländska domar

Denna lag upphör enligt Lag (1981:9) att gälla den dag regeringen bestämmer.

Angående övergångsbestämmelser, se under Lag (1981:9), (1983:159) och (1986:185).

Utfärdad: 1934-04-06

Lagen 1981:9 har trätt i kraft enl. F 1983:159 i förhållande till Danmark och Finland 1 maj 1983 samt enl. F 1986:185 i förhållande till Norge 1 maj 1986.

Lagen 1934:69 inf. i 1981 och tidigare års lageditioner.

Har domstol i Danmark, Finland, Island eller Norge meddelat dom rörande rättshandlings ogiltighet eller återgång på grund av konkurs, som inträffat i någon av nämnda stater eller här i riket, eller har i någon av staterna förlikning i sådan fråga ingåtts inför förlikningskommission eller domstol, skola i avseende å erkännande och verkställighet av domen eller förlikningen lända till efterrättelse föreskrifterna i lagen (1977:595) om erkännande och verkställighet av nordiska domar på privaträttens område.

Vad sålunda är stadgat äger dock ej tillämpning, där av konkursbeslutet framgår, att gäldenären ej har hemvist i någon av staterna.

SFS 1977:596