Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag (1934:69) om erkännande och verkställighet av vissa, i anledning av konkurs meddelade utländska domarDenna lag upphör enligt Lag (1981:9) att gälla den dag regeringen bestämmer.Angående övergångsbestämmelser, se under Lag (1981:9), (1983:159) och (1986:185).Förarbeten1934:69Riksdagens skrivelse 1934:41.1977:596 Prop. 1976/77:128, LU 30, rskr. 348.Utfärdad: 1934-04-06Lagen 1981:9 har trätt i kraft enl. F 1983:159 i förhållande till Danmark och Finland 1 maj 1983 samt enl. F 1986:185 i förhållande till Norge 1 maj 1986.Lagen 1934:69 inf. i 1981 och tidigare års lageditioner.Har domstol i Danmark, Finland, Island eller Norge meddelat dom rörande rättshandlings ogiltighet eller återgång på grund av konkurs, som inträffat i någon av nämnda stater eller här i riket, eller har i någon av staterna förlikning i sådan fråga ingåtts inför förlikningskommission eller domstol, skola i avseende å erkännande och verkställighet av domen eller förlikningen lända till efterrättelse föreskrifterna i lagen (1977:595) om erkännande och verkställighet av nordiska domar på privaträttens område.Vad sålunda är stadgat äger dock ej tillämpning, där av konkursbeslutet framgår, att gäldenären ej har hemvist i någon av staterna. Lag (1977:596). Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 1934:69 Denna lag träder i kraft den dag Konungen bestämmer men skall ej äga tillämpning å dom som givits eller förlikning som ingåtts före nämnda dag. Å dom eller förlikning rörande rättshandlings ogiltighet eller återgång i anledning av dödsbos konkurs äger lagen ej tillämpning, med mindre Konungen meddelat särskilt förordnande om dess tillämplighet i sådana fall.(Lagen 1964:69 träder enligt Kungörelse 1934:473 i kraft d. 1 jan. 1935.) 1977:596 Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer. Lagen får sättas i kraft i förhållande till två eller tre av de länder som anges i lagen.(Lagen 1977:596 har enligt förordning 1977:1001 trätt i kraft i förhållande till Danmark, Finland och Norge d. 1 jan. 1978.) 1977:1001 (Utkom d. 20 dec. 1977.) 1981:9 Lagen (1934:69) om erkännande och verkställighet av vissa, i anledning av konkurs meddelade utländska domar skall upphöra att gälla den dag regeringen bestämmer.Denna lag får sättas i kraft i förhållande till två eller tre av de övriga nordiska länderna. Sätts lagen i kraft i förhållande till endast två eller tre av dem, gäller den gamla lagen fortfarande i för hållande till de övriga länderna. 1983:159 Regeringen föreskriver att lagen (1981:9) om upphävande av lagen (1934:69) om erkännande och verkställighet av vissa, i anledning av konkurs meddelade utländska domar skall träda i kraft i förhållande till Danmark och Finland d. 1 maj 1983. 1986:185 Regeringen föreskriver att lagen (1981:9) om upphävande av lagen (1934:69) om erkännande och verkställighet av vissa, i anledning av konkurs meddelade utländska domar skall träda i kraft i förhållande till Norge d. 1 maj 1986.