Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (1979:802) om dagbok och akter i konkursärenden och ärenden om företagsrekonstruktion

Rubriken har denna lydelse enl. F 1996:782.

Utfärdad den 13 september 1979

1 §

Över ärenden enligt konkurslagen (1987:672) och lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion skall tingsrätten föra en förteckning enligt formulär som fastställs av Domstolsverket. Förteckningen skall föras särskilt för ärenden enligt konkurslagen och för ärenden enligt lagen om företagsrekonstruktion.

Ärendena skall tas upp i förteckningen efter hand som de kommer in. De skall numreras i löpande följd för kalenderår. Förteckningsbladen skall förvaras i en samlingspärm och ordnas i följd efter ärendenummer.

SFS 1996:782

2 §

När ett beslut har meddelats om konkurs eller om företagsrekonstruktion enligt lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion skall ett dagboksblad och ett referensblad läggas upp.

SFS 1996:782

3 §

I varje ärende skall handlingarna föras samman i en akt.

4 §

På dagboksbladet skall föras uppgifter i de avseenden som anges i formulär som fastställs av domstolsverket. Dagboken skall visa samtliga åtgärder som har vidtagits i ärendet.

Dagboksbladet skall förvaras i akten till dess ärendet har avgjorts och därefter i en samlingspärm.

5 §

På referensbladet skall föras uppgifter i de avseenden som anges i formulär som fastställs av domstolverket.

Referensbladen skall förvaras i en samlingspärm och ordnas i nummerföljd eller annan lämplig ordning. Sedan ärendet har avgjorts, skall referensbladet tas ut ur pärmen.

6 §

[har upphävts genom förordning (1979:861).]

SFS 1979:861