Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning (1979:802) om dagbok och akter i konkursärenden och ärenden om företagsrekonstruktionRubriken har denna lydelse enl. F 1996:782. Utfärdad den 13 september 19791 §1 §Över ärenden enligt konkurslagen (1987:672) och lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion skall tingsrätten föra en förteckning enligt formulär som fastställs av Domstolsverket. Förteckningen skall föras särskilt för ärenden enligt konkurslagen och för ärenden enligt lagen om företagsrekonstruktion.Ärendena skall tas upp i förteckningen efter hand som de kommer in. De skall numreras i löpande följd för kalenderår. Förteckningsbladen skall förvaras i en samlingspärm och ordnas i följd efter ärendenummer. Förordning (1996:782). 2 §2 §När ett beslut har meddelats om konkurs eller om företagsrekonstruktion enligt lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion skall ett dagboksblad och ett referensblad läggas upp. Förordning (1996:782). 3 §3 §I varje ärende skall handlingarna föras samman i en akt.4 §4 §På dagboksbladet skall föras uppgifter i de avseenden som anges i formulär som fastställs av domstolsverket. Dagboken skall visa samtliga åtgärder som har vidtagits i ärendet.Dagboksbladet skall förvaras i akten till dess ärendet har avgjorts och därefter i en samlingspärm.5 §5 §På referensbladet skall föras uppgifter i de avseenden som anges i formulär som fastställs av domstolverket.Referensbladen skall förvaras i en samlingspärm och ordnas i nummerföljd eller annan lämplig ordning. Sedan ärendet har avgjorts, skall referensbladet tas ut ur pärmen.6 §6 § har upphävts genom förordning (1979:861). Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 1979:802 Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1980.Genom förordningen upphävs kungörelsen (1970:861) om dagbok och akter i konkurs- och ackordsärenden. 1979:861 (Utkom d. 6 nov. 1979.)Regeringen föreskriver att 6 § förordningen (1979:802) om dagbok och akter i konkurs- och ackordsärenden skall upphöra att gälla. 1996:782 Denna förordning träder i kraft d. 1 sept. 1996.