Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning (1983:162) om omedelbar skriftväxling med utländska domstolar i vissa konkurserNär det här i riket inträffar en konkurs som omfattar egendom i ett annat nordiskt land, får konkursförvaltaren hos en domstol i det andra landet begära1. att egendom, som finns i detta land, upptecknas,2. att åtgärd vidtas för egendomens bevarande till dess konkursförvaltningen kan ta hand om den eller för försäljning av egendom som inte lämpligen kan bevaras.Begäran enligt första stycket får sändas direkt till domstolen men kan också överlämnas till utrikesdepartementet, som vidarebefordrar handlingen till behörig domstol i det andra landet.Begäran som enligt 2 § lagen (1981:7) om verkan av konkurs som inträffat i annat nordiskt land eller enligt 2 § lagen (1934:68) om verkan av konkurs, som inträffat i Danmark, Finland, Island eller Norge kommer in till en konkursdomstol här i riket skall behandlas utan hinder av att den har översänts direkt från det andra landet. Förordning (1987:935). Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 1983:162 Denna förordning träder i kraft d. 1 maj 1983. Genom förordningen upphävs kungörelsen (1934:621) angående omedelbar skriftväxling med utländska myndigheter i vissa frågor, som avses i konventionen den 7 november 1933 mellan Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge angående konkurs. 1987:935 Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1988.