Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Cirk (1987:937) om kungörande av konkursbeslut i annat nordiskt land, m.m. Utfärdad: 1987-10-08Den tidning som avses i 2 § lagen (1934:67) med bestämmelser om konkurs, som omfattar egendom i Danmark, Finland, Island eller Norge, och i 2 § lagen (1981:6) om konkurs som omfattar egendom i annat nordiskt land äri Danmark ”Statstidende” (på Färöarna ”Dimmalaetting”),i Finland ”Officiella tidningen”,i Island ”Lögbirtingarblað”, samti Norge ”Norsk Lysingsblad”.Med anledning av föreskrifterna i 2 § lagen (1934:67) med bestämmelser om konkurs, som omfattar egendom i Danmark, Finland, Island eller Norge, och i 13 § andra stycket konkursförordningen (1987:916) meddelas vidare att tillkännagivanden om konkurser skall i Danmark a) tinglysas vid den underrätt, inom vars område fast egendom som ingår i konkursboet är belägen,b) införas i fartygsregistret (Det almindelige skibsregister, Köpenhamn), om i konkursboet ingår fartyg om minst 20 registerton brutto eller andel i sådant fartyg, i Finland a) införas i inteckningsprotokollet vid den underrätt, inom vars område fast egendom som ingår i konkursboet är belägen,b) införas i vederbörande fartygsregister, om i konkursboet ingår handelsfartyg om minst 19 registerton netto eller fartyg, som eljest är intaget i fartygsregister, eller andel i fartyg som nu nämnts,c) införas i luftfartygsregistret (luftfartsstyrelsen, Vanda), om i konkursboet ingår luftfartyg, i Island a) tinglysas vid underrätten i den rättskrets inom vars område fast egendom som ingår i konkursboet är belägen,b) införas i vederbörande fartygsregister, om i konkursboet ingår fartyg om mer än 12 registerton brutto, i Norge a) tinglysas vid den herreds- eller byrett inom vars område fast egendom som ingår i konkursboet är belägen,b) införas i vederbörande fartygsregister (skibsregister), om i konkursboet ingår fartyg som är registrerat i skibsregister.