Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag (1993:892) om ackord rörande statliga fordringar m.m. Denna lag har enligt Lag (2007:324) upphört att gälla den 1 januari 2008.Förarbeten1993:892 Prop. 1992/93:198, bet. 1992/93:SkU27, rskr. 1992/93:448.1998:195 Prop. 1997/98:65, bet. 1997/98:SkU19, rskr. 1997/98:194.1999:1405 Prop. 1999/2000:10, bet. 1999/2000:UbU7, rskr. 1999/2000:96.2003:707Prop. 2002/03:99, bet. 2003/04:SkU2, rskr. 2003/04:17.2006:716Prop. 2005/06:200, bet. 2005/06:SkU35, rskr. 2005/06:356.2006:749Prop. 2005/06:124 och 2005/06:200, bet. 2005/06:SkU35, rskr. 2005/06:356.Utfärdad: 1993-06-10Kommentaren uppdaterad per 1 januari 2007 SFS 2006:749 – Enligt riksdagens beslut föreskrivs att 4 och 5 §§ lagen (1993:892) om ackord rörande statliga fordringar m.m. skall ha följande lydelse. Av Peter Löfmarck: 4 § och 5 § i lagen har ändrats som en följd av den nya skuldsaneringslagen (2006:548), som trädde i kraft den 1 januari 2007, se prop. 2005/06:124, prop. 2005/06:200, 2005/06:SkU35, rskr. 2005/06:355, rskr. 2005/06:356 samt SFS 2006:749. Ändringarna innebär bl.a. att skuldsaneringsförfarandet koncentrerats till Kronofogdemyndigheten. Ändringarna trädde i kraft den 1 januari 2007.Kommentaren uppdaterad per 1 juli 2006 SFS 2006:716 – Enligt riksdagens beslut föreskrivs i fråga om lagen (1993:892) om ackord rörande statliga fordringar m.m. dels att i 2 § orden “en kronofogdemyndighet” skall bytas ut mot “Kronofogdemyndigheten”, dels att 4 § skall ha följande lydelse. Av Peter Löfmarck: 2 § och 4 § lagen (1993:892) om ackord rörande statliga fordringar m.m. har anpassats till att de regionala kronofogdemyndigheterna har avvecklats och en ny rikstäckande myndighet, benämnd Kronofogdemyndigheten, har inrättats, prop. 2005/06:200, SFS 2006:716.Kommentaren uppdaterad per 1 januari 2004 SFS 2003:707 – Enligt riksdagens beslut föreskrivs att 2 § lagen (1993:892) om ackord rörande statliga fordringar m.m. skall ha följande lydelse. Av Peter Löfmarck: 2 § i lagen har ändrats med anledning av att RSV och hittillsvarande 10 skattemyndigheter avvecklats och ersatts av den nya myndigheten Skatteverket, se prop. 2002/03:99, SFS 2003:707. Enligt första stycket är det numera i princip Skatteverket som beslutar om att anta förslag till ackord. Verket kan dock uppdra åt en kronofogdemyndighet att besluta om detta.Inledande bestämmelseRubriken införd g. Lag 1998:195. 1 §1 §Denna lag gäller i fråga om skatt, avgift, böter eller annan staten tillkommande fordran som vid verkställighet enligt utsökningsbalken handläggs i allmänt mål. Lagen gäller dock inte i fråga om fordran som grundas på studiestödslagen (1973:349) eller studiestödslagen (1999:1395). Lag (1999:1405). AckordRubriken införd g. Lag 1998:195. 2 §2 § Beslut om att anta förslag om ackord fattas av Skatteverket. Skatteverket får uppdra åt Kronofogdemyndigheten att fatta beslut om att anta förslag om ackord. Lag (2006:716). 3 §3 §Förslag om ackord får antas om det kan anses ekonomiskt fördelaktigt för det allmänna och det inte med hänsyn till gäldenärens personliga förhållanden eller av annan anledning framstår som olämpligt från allmän synpunkt. Ackordsförslag som inte framställts i konkurs eller enligt lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion får antas endast om övriga borgenärer som ackordet angår godkänner det. Lag (1998:195). SkuldsaneringRubriken införd g. Lag 1998:195. 4 §4 §Beslut om nedsättning av fordran fattas av Kronofogdemyndigheten.Kronofogdemyndigheten företräder det allmänna som borgenär vid skuldsanering. Lag (2006:749). 5 §5 §Beslut om nedsättning av fordran får fattas om förutsättningarna för skuldsanering är uppfyllda och berörda borgenärer gör motsvarande eftergift. Lag (2006:749). ÖverklagandeRubriken införd g. Lag 1998:195. 6 §6 §Beslut enligt denna lag får inte överklagas. Lag (1998:195). §:en motsvarar tidigare 5 §.Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 1993:892 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1994 då förordningen (1965:852) om ackord och avskrivning rörande vissa skatter skall upphöra att gälla. Äldre bestämmelser gäller dock i fråga om förslag om ackord som framställts före ikraftträdandet. 1998:195 1. Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1998.2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om ackordsförslag som har framställts och ansökan om frivillig skuldsanering som har gjorts före ikraftträdandet. 1999:1405 Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2001. 2003:707 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2004. 2006:716 Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2006. 2006:749 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2007.