Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Lag (1993:892) om ackord rörande statliga fordringar m.m.

Denna lag har enligt Lag (2007:324) upphört att gälla den 1 januari 2008.

Utfärdad: 1993-06-10

Inledande bestämmelse

Rubriken införd g. SFS1998-0195

1 §

Denna lag gäller i fråga om skatt, avgift, böter eller annan staten tillkommande fordran som vid verkställighet enligt utsökningsbalken handläggs i allmänt mål. Lagen gäller dock inte i fråga om fordran som grundas på studiestödslagen (1973:349) eller studiestödslagen (1999:1395).

SFS 1999:1405

Ackord

Rubriken införd g. SFS1998-0195

2 §

Beslut om att anta förslag om ackord fattas av Skatteverket.

Skatteverket får uppdra åt Kronofogdemyndigheten att fatta beslut om att anta förslag om ackord.

SFS 2006:716

3 §

Förslag om ackord får antas om det kan anses ekonomiskt fördelaktigt för det allmänna och det inte med hänsyn till gäldenärens personliga förhållanden eller av annan anledning framstår som olämpligt från allmän synpunkt.

Ackordsförslag som inte framställts i konkurs eller enligt lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion får antas endast om övriga borgenärer som ackordet angår godkänner det.

SFS 1998:195

Skuldsanering

Rubriken införd g. SFS1998-0195

4 §

Beslut om nedsättning av fordran fattas av Kronofogdemyndigheten.

Kronofogdemyndigheten företräder det allmänna som borgenär vid skuldsanering.

SFS 2006:749

5 §

Beslut om nedsättning av fordran får fattas om förutsättningarna för skuldsanering är uppfyllda och berörda borgenärer gör motsvarande eftergift.

SFS 2006:749

Överklagande

Rubriken införd g. SFS1998-0195

6 §

Beslut enligt denna lag får inte överklagas.

SFS 1998:195