Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (1998:413) om ackord rörande statliga fordringar m.m.

Denna förordning har enligt F (2007:789) upphört att gälla den 1 januari 2008.

Utfärdad den 28 maj 1998.

Utkom från trycket den 16 juni 1998

1 §

Om Skatteverket, med stöd av 2 § andra stycket lagen (1993:892) om ackord rörande statliga fordringar m.m. uppdrar åt Kronofogdemyndigheten att fatta beslut om att anta förslag om ackord, skall verket skyndsamt underrätta gäldenären om detta.

SFS 2006:784

2 §

Skatteverket skall meddela de föreskrifter som behövs för en följdriktig och över landet enhetlig tillämpning av bestämmelsen i 2 § andra stycket lagen (1993:892) om ackord rörande statliga fordringar m.m. och de föreskrifter i övrigt som behövs för verkställigheten av den lagen.

SFS 2003:995