Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning (1998:413) om ackord rörande statliga fordringar m.m. Denna förordning har enligt F (2007:789) upphört att gälla den 1 januari 2008.Utfärdad den 28 maj 1998.Utkom från trycket den 16 juni 1998Kommentaren uppdaterad per 1 juli 2006 SFS 2006:784 – Regeringen föreskriver att i 1 § förordningen (1998:413) om ackord rörande statliga fordringar m.m. orden ”en kronofogdemyndighet” skall bytas ut mot ”Kronofogdemyndigheten”.Kommentaren uppdaterad per 1 januari 2004 SFS 2003:995 – Regeringen föreskriver att 1 och 2 §§ förordningen (1998:413) om ackord rörande statliga fordringar m.m. skall ha följande lydelse. Av Inger Nyström: Ändringar har skett i förordningens båda paragrafer och föranletts av omorganisationen av skatteväsendet till en riksomfattande skattemyndighet, Skatteverket, som därigenom övertagit såväl de lokala skattemyndigheternas som Riksskatteverkets tidigare hantering. 1 §1 §Om Skatteverket, med stöd av 2 § andra stycket lagen (1993:892) om ackord rörande statliga fordringar m.m. uppdrar åt Kronofogdemyndigheten att fatta beslut om att anta förslag om ackord, skall verket skyndsamt underrätta gäldenären om detta. F (2006:784). 2 §2 §Skatteverket skall meddela de föreskrifter som behövs för en följdriktig och över landet enhetlig tillämpning av bestämmelsen i 2 § andra stycket lagen (1993:892) om ackord rörande statliga fordringar m.m. och de föreskrifter i övrigt som behövs för verkställigheten av den lagen. F (2003:995). Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 1998:413 Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1998. 2003:995 Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2004. 2006:784 Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2006.