Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning (2005:1056) om kungörande och registrering av vissa insolvensförfarandenDenna förordning upphör enligt F (2017:485) att gälla den 26 juni 2017.Förarbeten2012:23Jfr prop. 2011/12:1, utg.omr. 18, bet. 2011/12:CU1, rskr. 2011/12:90.2016:1348Jfr prop. 2016/17:1, utg.omr. 24, bet. 2016/17:NU1, rskr. 2016/17:103.Utkom från trycket den 16 december 2005utfärdad den 8 december 2005.Tillämpningsområde1 §1 §Denna förordning gäller vid tillämpning av rådets förordning (EG) nr 1346/2000 av den 29 maj 2000 om insolvensförfarandenEGT L 160, 30.6.2000, s. 1 (Celex 32000R1346). (insolvensförordningen).Territoriellt begränsade förfaranden2 §2 §Om ett beslut om konkurs eller företagsrekonstruktion avser ett territoriellt begränsat förfarande, skall domstolen ange detta i beslutet. Avser beslutet ett sekundärförfarande enligt artikel 3.3 insolvensförordningen, skall också detta anges.Kungörande3 §3 §En anmälan om kungörande enligt 3 § första stycket lagen (2005:1046) med kompletterande bestämmelser till insolvensförordningen skall innehålla uppgifter om vilken gäldenär beslutet avser, vilken domstol som har fattat beslutet,när beslutet har fattats, vem som har utsetts till förvaltare, ochom förfarandet är ett huvudinsolvensförfarande eller ett territoriellt begränsat förfarande. Registrering4 §4 §En anmälan om registrering enligt 3 § andra stycket lagen (2005:1046) med kompletterande bestämmelser till insolvensförordningen skall göras om gäldenärenhar beviljats företagsinteckning i Sverige,är en registrerad juridisk person eller en enskild näringsidkare som är införd i handelsregistret,är auktoriserad eller godkänd revisor och verksam i Sverige,är förmyndare, god man eller förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken,har fast egendom eller tomträtt som är införd i fastighetsregistret,har i Sverige registrerat skepp eller skeppsbygge, andel i sådan egendom eller villkorlig äganderätt till egendomen eller till andel i den,har i Sverige registrerat luftfartyg eller andel i eller intecknade reservdelar till sådant luftfartyg,är advokat eller biträdande jurist på advokatbyrå och är verksam i Sverige,är fastighetsmäklare och är verksam i Sverige,är deltagare i ett anmält avvecklingssystem i Sverige enligt lagen (1999:1309) om system för avveckling av förpliktelser på finansmarknaden,har elcertifikat som är registrerade i elcertifikatsregistret, elleri annat fall har tillstånd att utöva eller förestå en viss näringsverksamhet i Sverige och tillståndet enligt lag eller annan författning kan komma att upphöra på grund av beslutet.Av anmälan skall det, förutom uppgift om vilka av punkterna 1–12 som föranleder registrering, framgåvilken gäldenär beslutet avser,vilken domstol som har fattat beslutet,när beslutet har fattats,vem som har utsetts till förvaltare, ochsamtliga uppgifter som har betydelse för identifieringen av föremålet för registrering.5 §5 §När en anmälan enligt 4 § har gjorts, ska Bolagsverket anteckna förhållandet i verkets register samt underrättainskrivningsmyndigheten för företagsinteckning, om gäldenären har beviljats företagsinteckning,Revisorsinspektionen, om gäldenären är auktoriserad eller godkänd revisor,överförmyndaren, om gäldenären är förmyndare, god man eller sådan förvaltare som förordnats enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken,inskrivningsmyndigheten, om gäldenären har fast egendom eller tomträtt,registermyndigheten, om gäldenären har registrerat skepp eller skeppsbygge, andel i sådan egendom eller villkorlig äganderätt till egendomen eller till andel i den,inskrivnings- och registermyndigheterna, om gäldenären har registrerat luftfartyg eller andel i eller intecknade reservdelar till sådant luftfartyg,Sveriges advokatsamfund, om gäldenären är advokat eller biträdande jurist på advokatbyrå,Fastighetsmäklarinspektionen, om gäldenären är fastighetsmäklare,Finansinspektionen, om gäldenären är deltagare i ett anmält avvecklingssystem enligt lagen (1999:1309) om system för avveckling av förpliktelser på finansmarknaden,Affärsverket svenska kraftnät, om gäldenären har elcertifikat som är registrerade i elcertifikatsregistret enligt lagen (2011:1200) om elcertifikat,tillståndsmyndigheten, om gäldenären i annat fall har tillstånd att utöva eller förestå en viss näringsverksamhet och tillståndet enligt lag eller annan författning kan komma att upphöra på grund av insolvensbeslutet, ellerKronofogdemyndigheten, om gäldenären har utmätningsbar egendom. F (2016:1348). Avgifter6 §6 §Avgift skall betalas med 600 kr i ärenden som rör kungöranden enligt 3 § och med 800 kr i ärenden som rör hantering av registreringar enligt 4 §. Avgiften skall betalas till Bolagsverket när anmälan ges in. Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 2005:1056 Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2006. 2011:1484 Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2012. 2012:23 Denna förordning träder i kraft d. 1 aug. 2012. 2016:1348 Denna förordning träder i kraft d. 1 april 2017.