Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2008:995 Utkom från trycket den 2 december 2008Lag om ändring i lönegarantilagen (1992:497);utfärdad den 20 november 2008.Enligt riksdagens beslutProp. 2007/08:161, bet. 2008/09:CU5, rskr. 2008/09:34. föreskrivs att 28 § lönegarantilagen (1992:497) ska ha följande lydelse.28 §28 § Senaste lydelse 2005:273. I fråga om utbetalat garantibelopp inträder staten i arbetstagarens rätt mot konkursgäldenären eller gäldenären vid företagsrekonstruktion. Staten inträder dock inte i arbetstagarens rätt enligt 12 eller 13 § förmånsrättslagen (1970:979).Utdelning i konkurs för arbetstagarens fordran som ersatts av garantin tillfaller staten upp till detta belopp.1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.2. I en konkurs eller företagsrekonstruktion som har beslutats på grund av en ansökan som har inkommit till domstolen före ikraftträdandet tillämpas äldre bestämmelser.På regeringens vägnarANDERS BORGKarin Renman(Arbetsmarknadsdepartementet)