Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2011:1203 Utkom från trycket den 9 december 2011Lag om ändring i förmånsrättslagen (1970:979);utfärdad den 1 december 2011.Enligt riksdagens beslutProp. 2010/11:155, bet. 2011/12:NU6, rskr. 2011/12:46. föreskrivs att 4 § förmånsrättslagen (1970:979) Lagen omtryckt 1975:1248. ska ha följande lydelse.4 §4 § Senaste lydelse 2003:115. Förmånsrätt följer medsjöpanträtt och luftpanträtt,handpanträtt och rätt att kvarhålla lös egendom till säkerhet för fordran (retentionsrätt), panträtt på grund av registrering eller underrättelse enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument samt panträtt på grund av registrering enligt lagen (2011:1200) om elcertifikat,panträtt på grund av inteckning i skepp eller skeppsbygge eller i luftfartyg och reservdelar till luftfartyg,registrering av båtbyggnadsförskott enligt lagen (1975:605) om registrering av båtbyggnadsförskott.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.På regeringens vägnarBEATRICE ASKFredrik Ludwigs(Justitiedepartementet)