Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2012:83 Utkom från trycket den 6 mars 2012Lag om ändring i lönegarantilagen (1992:497);utfärdad den 23 februari 2012.Enligt riksdagens beslutProp. 2011/12:31, bet. 2011/12:KU2, rskr. 2011/12:135. föreskrivs i fråga om lönegarantilagen (1992:497) dels att 11, 17 och 22 §§ ska ha följande lydelse, dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 6 a §, av följande lydelse.6 a §6 a §Regeringen meddelar föreskrifter om vilka länsstyrelser som ansvarar för uppgifter enligt denna lag.11 §11 §Om bevakning förekommer i konkursen, ska förvaltaren snarast underrätta länsstyrelsen om sådana fordringar som omfattas av garantin och som enligt förvaltarens bedömning är klara.Underrättelse om övriga fordringar som omfattas av garantin ska lämnas utan dröjsmål sedan fordringarna har blivit utdelningsgilla.17 §17 § Senaste lydelse 2005:273. Om förvaltaren eller rekonstruktören finner att fordran ska betalas enligt garantin, ska han eller hon samma dag som beslutet meddelas sända en underrättelse om beslutets innehåll till länsstyrelsen.22 §22 § Senaste lydelse 2005:273. Garantibelopp betalas av länsstyrelsen.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2012.På regeringens vägnarERIK ULLENHAGMonica Rodrigo(Arbetsmarknadsdepartementet)