Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2016:68 Utkom från trycket den 16 februari 2016Lag om ändring i lagen (2015:865) om ändring i förmånsrättslagen (1970:979);utfärdad den 4 februari 2016.Enligt riksdagens beslutProp. 2015/16:10, bet. 2015/16:FiU15, rskr. 2015/16:134. föreskrivs att 4 § förmånsrättslagen (1970:979) i stället för lydelsen enligt lagen (2015:865) om ändring i den lagen ska ha följande lydelse.4 §4 §Förmånsrätt följer medsjöpanträtt och luftpanträtt,internationell säkerhetsrätt i luftfartyg och flygmotorer som registrerats enligt lagen (2015:860) om internationella säkerhetsrätter i lösa saker,handpanträtt och rätt att kvarhålla lös egendom till säkerhet för fordran (retentionsrätt), panträtt på grund av registrering eller underrättelse enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument samt panträtt på grund av registrering enligt lagen (2011:1200) om elcertifikat,panträtt på grund av inteckning i skepp eller skeppsbygge eller i luftfartyg och reservdelar till luftfartyg,registrering av båtbyggnadsförskott enligt lagen (1975:605) om registrering av båtbyggnadsförskott.På regeringens vägnarMORGAN JOHANSSONTobias Eriksson(Justitiedepartementet)